Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Lâm Đồng - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.44 KB, 2 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo35-Tỉnh Lâm ĐồngCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Líp Tr−êng (THPT)


1 Vị Anh 35.01.02 02/01/1994 Kinh Nam Toán 15.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Thăng Long
2 Trần Minh Đức 35.01.03 19/10/1994 Kinh Nam Toán 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Thăng Long
3 Võ Thống 35.01.06 27/06/1994 Kinh Nam Toán 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Thăng Long
4 Lê Đức Dũng 35.02.01 12/08/1994 Kinh Nam Vật lí 16.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Thăng Long
5 Ngun Vị Linh 35.02.02 29/03/1994 Kinh Nam VËt lí 17.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Thăng Long
6 NguyÔn Minh TrÝ 35.02.05 10/12/1994 Kinh Nam VËt lÝ 21.25 Ba 12 THPT Chuyên Thăng Long
7 Nguyễn Đông Cao Tïng 35.02.06 13/01/1994 Kinh Nam VËt lÝ 22.50 Ba 12 THPT Chuyên Thăng Long
8 Bùi Ngọc Huyền Trang 35.03.05 04/10/1995 Kinh Nữ Hoá học 19.25 K.Khích 11 THPT Chuyên Thăng Long
9 Bùi Thị Ngọc Hảo 35.04.01 27/02/1994 Kinh N÷ Sinh häc 23.00 Ba 12 THPT Chuyên Thăng Long
10 Vũ Hoàng Mỹ Linh 35.04.02 19/01/1994 Kinh Nữ Sinh học 24.25 Ba 12 THPT Chuyên Thăng Long
11 Tèng Minh Ph¸t 35.04.04 15/03/1995 Kinh Nam Sinh học 18.75 K.Khích 11 THPT Chuyên Thăng Long
12 Võ Thµnh Danh 35.05.02 01/05/1995 Kinh Nam Tin häc 18.00 K.KhÝch 11 THPT Chuyên Thăng Long
13 Lê Thị Hạnh Nguyên 35.06.02 24/03/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Thăng Long


14 Đào Thị Trinh 35.06.05 23/10/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 11 THPT Chuyên Thăng Long
15 Nguyễn Thị Xuân ý 35.06.06 16/07/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT Chuyên Thăng Long
16 Đoàn Thị Quỳnh Dung 35.07.01 18/01/1994 Kinh Nữ Lịch sử 12.25 K.Khích 12 THPT Đức Trọng


17 Dơng Kiều Minh 35.07.02 26/07/1994 Kinh Nam Lịch sử 12.00 K.Khích 12 THPT Đức Trọng


18 Đỗ Phơng Uyên 35.07.06 15/07/1994 Kinh Nữ Lịch sử 13.25 Ba 12 THPT Chuyên Thăng Long(2)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo35-Tỉnh Lâm ĐồngCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


19 Chu Thị Kim Anh 35.08.01 19/10/1995 Kinh Nữ Địa lí 16.50 Nhì 11 THPT Chuyên Thăng Long
20 Hoàng Nữ Nhật Hơng 35.08.03 15/03/1995 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 11 THPT Chuyên Thăng Long
21 Ngô Thị Thùy Linh 35.08.04 12/09/1995 Kinh Nữ Địa lí 16.00 Nhì 11 THPT Chuyên Thăng Long
22 Đỗ Thị Thu Hà 35.09.01 08/09/1994 Kinh Nữ T. Anh 14.25 Ba 12 THPT Chuyên Thăng Long


23 Nguyễn ánh Nhật Hạ 35.09.02 29/05/1994 Kinh Nữ T. Anh 13.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Thăng Long
24 Tô Lâm Vĩnh Thái 35.09.05 25/11/1995 Kinh Nữ T. Anh 14.00 Ba 11 THPT Chuyên Thăng Long
25 Cao Ngọc Quỳnh 35.11.04 26/08/1995 Kinh Nữ T. Pháp 15.05 K.Khích 11 THPT Bùi Thị Xuân


Danh sách này gồm 25 thÝ sinh

Hµ Néi, ngµy tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục trởng cục khảo thí và kđclgd


×