Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (365.69 KB, 3 trang )

(1)

DAYHOCTOAN.VNDAYHOCTOAN.VNGIỚI HẠN


 Baøi 01GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ


Câu 1.Cho dãy số un với


2
2


4 2.
5


n


n n
u


an Để dãy số đã cho có giới hạn bằng 2, giá trị của a


A. a 4. B. a 2. C. a 3. D. a 4.


Câu 2.Tìm tất cả các giá trị của tham số a để lim 5 2 43 4 0.
1 2 1


n an
La n n


A. a ;0 1; . B. a 0;1 . C. a ;0 1; . D. a 0;1 .


Câu 3.Biết rằng lim 2 1 2.
2 1


an n n


n Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. a ; 1 . B. a 1;1 . C. a 1;2 . D. a 2; .


Câu 4.Biết rằng 3 3 2
2


5 7
lim 3.


3 2


an n b


n n Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. b 3a. B. b 3 .a C. b 27 .a D. a 27 .b3


Câu 5.Có bao nhiêu giá trị nguyên củatham số a thuộc khoảng 10;10 để lim 5n 3 a2 2 n3 ?


A. 1. B. 3. C. 16. D. 19.Câu 6. Có bao nhiêu giá trị của tham số a để lim n2 a n2 n2 a 2 n 1 0.


A. 2. B. 1. C. 0. D. 2.


Câu 7.Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số a thỏa mãn lim n2 8n n a2 0. Tổng các phần tử
của tập S bằng


A. 4. B. 0. C. 2. D. 4.


Câu 8.Tìm giá trị thực của tham số a để lim n2 an 5 n2 1 1.


A. a 3. B. a 2. C. a 2. D. a 3.


Câu 9.Biết rằng lim an2 n 1 n2 bn 2 2 với a b, . Tính P ab.


A. P 3. B. P 2. C. P 2. D. P 3.


Câu 10.Tính giới hạn lim 92 2 9 .
5


n n n


n


L


A. L 0. B. 10.
9L C. 6.
5


L D. L .


Câu 11. Biết rằng


1 2


1 2


5 2 1 2 3 5
lim


1
5.2 5 3


n
n


n
n


n a c
b


n với a b c, , . Tính giá trị của biểu thức


2 2 2.S a b c


A. S 21. B. S 26. C. S 30. D. S 31.


Câu 12.Kết quả của giới hạn lim2 12 3 10


3 2


n n


n n


A. . B. 2.


3 C.


3
.


2 D. .


Câu 13.Kết quả của giới hạn


1


3 4.2 3
lim


3.2 4n n


n


n(2)

DAYHOCTOAN.VNDAYHOCTOAN.VNCâu 14.Tìm tất cả giá trị nguyên của tham số a thuộc khoảng 0;2018 để 1 1 .
10
4 2


lim


3 4 24


n n


n n a


A. 2007. B. 2008. C. 2016. D. 2017.


Câu 15.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a thuộc khoảng 0;20 để lim 3 2 21 1
3 2n


an


n là một sốnguyên.


A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.


 Baøi 02GIỚI HẠN CỦA HAØM SỐ


Câu 1.Biết rằng 3 2


3


2 6 3


lim 3


3


x


x


a b


x với a b, . Tính


2 2.


P a bA. P 4. B. P 5. C. P 9. D. P 10.


Câu 2.Tính giới hạn


8
8
9 8
0
1 1
lim .
x
x
L
x x


A. L 0. B. 80.
11


L C. L 8. D. L .


Câu 3.Tính giới hạn 8 7 7


0
1 1
lim .
x
x
L
x xA. L 0. B. 5.
11


L C. 1.
2


L D. L .


Câu 4. Cho a b, là các số thực thỏa mãn b 0,a b 5 và 3


0


1 1


lim 2


x


ax bx


x . Khẳng định nào sau đây


sai?


A. 1 a 3. B. b 1. C. a2 b2 10. D. a b 0.


Câu 5.Tính giới hạn


2 2lim


x a


x a x a
L


x a với a là tham số thực dương.


A. 1 .
2
L


a B.


1
.
2
L


a C.
1


.
L


a D.


1
.


L


a


Câu 6.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số a để lim 2 2 1


x x ax là .


A. a 2. B. a 2. C. a 2. D. a 2.


Câu 7.Biết rằng hàm số


2


2 3
1


a x
f x


x x (với a là tham số thực) có giới hạn là khi x .Khẳng


định nào sau đây là đúng?


A. a ;2 . B. a 2;2 2 . C. a 2 2;4 . D. a 4; .


Câu 8.Biết rằng 2
2


4 2 1 2lim 0


3


x


x x x
L


ax x bx là hữu hạn (với a b, là tham sốthục). Khẳng định nào


sau đây sai?


A. a 0. B. L 3


a b C.


3
.


L


a b D. b 0.


Câu 9.Biết rằng lim 5 2 2 5 5


x x x x a b với a b, . Tính S 5a b.(3)

DAYHOCTOAN.VN
DAYHOCTOAN.VNCâu 10. Cho a b, là các số thực thỏa mãn a b 4 và 3


1


lim


1 1


x


a b


x x hữu hạn. Tính giới hạn


3
1


lim


1
1


x


b a
Lx
x .


A. L 2. B. L 1. C. L 1. D. L 2.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×