Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Kon Tum - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (86.38 KB, 2 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo33-Tỉnh Kon TumCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Líp Tr−êng (THPT)


1 Ngun Ngäc Kh¸nh 33.01.03 05/07/1994 Kinh Nam Toán 12.00 K.Khích 12 Chuyên Nguyễn Tất Thành
2 Trần Thị Tú Trinh 33.01.06 16/02/1994 Kinh Nữ Toán 13.00 K.Khích 12 Chuyên Nguyễn Tất Thành
3 Cao Thanh Hà 33.01.01 17/08/1994 Kinh Nam Toán 16.50 Ba 12 Chuyên Nguyễn Tất Thành
4 Trần Tuyết Nhi 33.02.05 05/10/1994 Kinh Nữ Vật lí 17.25 K.Khích 12 Chuyên Nguyễn Tất Thành
5 Tạ Đinh Huy 33.02.02 11/07/1994 Kinh Nam VËt lÝ 17.25 K.KhÝch 12 Chuyªn Ngun TÊt Thành
6 Hoàng Thị Bích Thảo 33.03.05 05/06/1994 Kinh Nữ Hoá học 24.75 Ba 12 Chuyên Nguyễn Tất Thành
7 Nguyễn Thị Hà Trâm 33.03.06 07/04/1994 Kinh Nữ Hoá học 21.50 Ba 12 Chuyên Nguyễn Tất Thành
8 Nguyễn Thị Tố Quyên 33.03.04 10/08/1995 Kinh Nữ Hoá học 17.25 K.Khích 11 Chuyên Nguyễn Tất Thành
9 Hồ Hoàng Phúc 33.03.03 20/06/1994 Kinh Nam Hoá học 25.00 Ba 12 Chuyên Nguyễn Tất Thành
10 Nguyễn Trần Vân Anh 33.03.01 23/11/1995 Kinh Nữ Hoá học 18.50 K.Khích 11 Chuyên Nguyễn Tất Thành
11 Trịnh Vũ Kiều Oanh 33.04.03 13/04/1994 Kinh Nữ Sinh học 20.75 K.Khích 12 Chuyên Nguyễn Tất Thành
12 Trịnh Thị Tố Uyên 33.04.05 15/09/1994 Kinh N÷ Sinh häc 19.75 K.KhÝch 12 Kon Tum13 Ngun Văn Thế 33.05.02 27/03/1994 Kinh Nam Tin học 17.10 K.Khích 12 Chuyên Nguyễn Tất Thành
14 Quách Tờng Vi 33.06.06 30/04/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 Chuyên Nguyễn Tất Thành
15 Nguyễn Trần Mỹ Linh 33.07.04 22/05/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.00 Ba 12 Chuyên Nguyễn Tất Thành
16 Phạm Thị Hà 33.07.02 25/06/1994 Kinh Nữ Lịch sử 11.75 K.Khích 12 Chuyên Nguyễn Tất Thành
17 Trần Công Anh 33.07.01 26/02/1994 Kinh Nam LÞch sư 12.00 K.KhÝch 12 Chuyên Nguyễn Tất Thành
18 Trần Phơng Uyên 33.09.06 10/11/1995 Kinh Nữ T. Anh 14.25 Ba 11 Chuyên Nguyễn Tất Thành(2)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo33-Tỉnh Kon TumCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


19 Bạch Võ Phơng Linh 33.09.01 30/08/1994 Kinh Nữ T. Anh 14.75 Ba 12 Chuyên Nguyễn Tất Thành


Danh sách này gồm 19 thí sinh

Hà Nội, ngày tháng năm 2012KT Ch tch Hi ng
Trần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục trởng cục khảo thí và kđclgd


×