Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Kiên Giang - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (83.33 KB, 1 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo32-Tỉnh Kiên GiangCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Líp Tr−êng (THPT)


1 Hå ThÞ BÝch Tun 32.03.06 06/06/1994 Kinh Nữ Hoá học 18.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt


2 Nguyễn Ngọc Hải 32.04.02 15/03/1994 Kinh Nam Sinh häc 18.75 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Huúnh Mẫn Đạt


3 Đỗ Thị Việt Trinh 32.04.06 03/09/1994 Kinh Nữ Sinh học 18.50 K.Khích 12 THPT Hòn Đất


4 Đặng Hiệp An Khang 32.05.01 26/12/1994 Kinh Nam Tin học 17.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt


5 Nguyễn Phúc Bình Nguyên 32.05.02 25/11/1994 Kinh Nam Tin học 15.60 K.Khích 12 THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt


6 Hồ Thị Thu Trang 32.06.05 19/10/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Nguyễn Hùng Sơn


7 Trần Hoài Thơng 32.07.05 07/11/1994 Kinh Nam Lịch sử 14.00 Ba 12 THPT Hà Tiên8 Vũ Thị Hồng 32.08.02 20/11/1995 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 11 THPT Nam Thái Sơn


9 Lê Tuấn Minh 32.08.03 07/02/1994 Kinh Nam Địa lí 13.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt


Danh sách này gồm 9 thí sinh

Hà Nội, ngày tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục tr

ởng cục khảo thí và kđclgd


×