Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (88.78 KB, 5 trang )

(1)

Câu 1: Nghiệm của phương trình : x 2 x 2 là:


A. x = 10 B. x = 5 C. x = 2 D. x = -2


Câu 2: Nghiệm của phương trình :


3 3


x 5


x 5 x 5


   


  là:


A. x = 5 B. x = 0 C. x = -5 D. Vơ nghiệm


Câu 3: Nghiệm của phương trình : 4x 8 2  là:


A. x = 3 B. x 2
C. x2 D. Vô nghiệm


Câu 4: Số nghiệm của phương trình 2x4 5x2 2 0


A. 0 B. 2 C. 3 D. 4


Câu 5: Nghiệm của hệ phương trình :


3x y 5
x y 7 
  


là:


A. (6; 13) B. (-6; -13) C. (6; -13) D. (3; 10)


Câu 6: Nghiệm của hệ phương trình :


2x y z 2
x 3y z 1
x 2y 2z 1


  
   


   


là:A. (2; 0; 0) B. (-1; 0; 0) C. (1; 0; 0) D. (0; 1; 0)


Câu 7: Phương trình 3x2

4m x m

 0 có một nghiệm x1 2, khi đó giá trị của m là:


A. m = 10 B. m = 0 C. m = - 20 D. m = 20


Câu 8: Điều kiện xác định của phương trình x 5 x 3 2 là:


A. x R \

5; 3

B. x3 C. x5 D. 5  x 3


Câu 9: Gọi x1x2 là 2 nghiệm của phương trình x22x 35 0 . Giá trị của biểu thức


2 2


1 2


P x x


A. P = 11 B. P = 5 C. P = 6 D. P = 20


Câu 10: Bạn Mai trả 90.000 đồng để mua cá hồi với giá 120.000 đồng/1kg. Hỏi bạn đã mua được bao
nhiêu kg cá hồi?


A. 0.35 B. 0.65 C. 0.75 D. 0.8(2)

---SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT

---KỲ THI: KIỂM TRA TOÁN 10 LẦN 2
BÀI THI: ĐẠI SỐ 10 LẦN 2


(Thời gian làm bài: 45 phút)
MÃ ĐỀ THI: 869
Họ tên thí sinh:...


SBD:...


Câu 1: Nghiệm của hệ phương trình :


3x y 5
x y 7


 
  


là:


A. (6; 13) B. (-6; -13) C. (6; -13) D. (3; 10)


Câu 2: Nghiệm của phương trình :


3 3


x 5x 5 x 5


   


  là:


A. x = 0 B. Vô nghiệm C. x = 5 D. x = -5


Câu 3: Bạn Mai trả 90.000 đồng để mua cá hồi với giá 120.000 đồng/1kg. Hỏi bạn đã mua được bao nhiêu
kg cá hồi?


A. 0.65 B. 0.8 C. 0.75 D. 0.35


Câu 4: Nghiệm của hệ phương trình :


2x y z 2
x 3y z 1
x 2y 2z 1


  
   


   là:


A. (-1; 0; 0) B. (0; 1; 0) C. (1; 0; 0) D. (2; 0; 0)


Câu 5: Nghiệm của phương trình : 4x 8 2  là:


A. x2 B. x 2


C. x = 3 D. Vô nghiệm


Câu 6: Gọi x1x2 là 2 nghiệm của phương trình x22x 35 0 . Giá trị của biểu thức


2 2


1 2


P x x


A. P = 11 B. P = 20 C. P = 6 D. P = 5


Câu 7: Nghiệm của phương trình :


2016 2016


5x 10


x 2 x 2


    là:


A. x = 10 B. x = -2 C. x = 2 D. x = 5


Câu 8: Điều kiện xác định của phương trình x 5 x 3 2 là:


A. 5  x 3 B. x R \

5; 3

C. x3 D. x5


Câu 9: Phương trình 3x2

4m x m

 0 có một nghiệm x1 2, khi đó giá trị của m là:


A. m = - 20 B. m = 20 C. m = 10 D. m = 0


Câu 10: Số nghiệm của phương trình 2x4 5x2 2 0


A. 3 B. 4 C. 0 D. 2(3)

---Câu 1: Phương trình 3x2

4m x m

 0 có một nghiệm x1 2, khi đó giá trị của m là:


A. m = 0 B. m = 20 C. m = 10 D. m = - 20


Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình x 5 x 3 2 là:


A. x R \

5; 3

B. x5 C. 5  x 3 D. x3


Câu 3: Nghiệm của hệ phương trình :


3x y 5
x y 7


 


  


là:


A. (6; 13) B. (6; -13) C. (3; 10) D. (-6; -13)


Câu 4: Nghiệm của hệ phương trình :


2x y z 2
x 3y z 1
x 2y 2z 1


  
   


   


là:


A. (1; 0; 0) B. (-1; 0; 0) C. (2; 0; 0) D. (0; 1; 0)Câu 5: Bạn Mai trả 90.000 đồng để mua cá hồi với giá 120.000 đồng/1kg. Hỏi bạn đã mua được bao nhiêu
kg cá hồi?


A. 0.65 B. 0.35 C. 0.8 D. 0.75


Câu 6: Số nghiệm của phương trình 2x4 5x2 2 0 là


A. 2 B. 0 C. 4 D. 3


Câu 7: Gọi x1 và x2 là 2 nghiệm của phương trình x22x 35 0 . Giá trị của biểu thức


2 2


1 2


P x x


A. P = 20 B. P = 6 C. P = 5 D. P = 11


Câu 8: Nghiệm của phương trình :


3 3


x 5


x 5 x 5


   


  là:A. x = -5 B. Vô nghiệm C. x = 5 D. x = 0


Câu 9: Nghiệm của phương trình :


2016 2016


5x 10


x 2 x 2


  


  là:


A. x = 2 B. x = -2 C. x = 10 D. x = 5


Câu 10: Nghiệm của phương trình : 4x 8 2  là:


A. x2 B. Vô nghiệm(4)

---SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT
---KỲ THI: KIỂM TRA TOÁN 10 LẦN 2
BÀI THI: ĐẠI SỐ 10 LẦN 2


(Thời gian làm bài: 45 phút)


MÃ ĐỀ THI: 115
Họ tên thí sinh:...


SBD:...


Câu 1: Nghiệm của phương trình :


3 3


x 5


x 5 x 5


   


  là:


A. x = 0 B. Vô nghiệm C. x = 5 D. x = -5


Câu 2: Bạn Mai trả 90.000 đồng để mua cá hồi với giá 120.000 đồng/1kg. Hỏi bạn đã mua được bao nhiêu
kg cá hồi?


A. 0.8 B. 0.65 C. 0.75 D. 0.35


Câu 3: Nghiệm của phương trình : 4x 8 2  là:


A. x = 3 B. x2


C. Vô nghiệm D. x 2Câu 4: Nghiệm của hệ phương trình :


2x y z 2
x 3y z 1
x 2y 2z 1


  
   


   


là:


A. (-1; 0; 0) B. (1; 0; 0) C. (0; 1; 0) D. (2; 0; 0)


Câu 5: Điều kiện xác định của phương trình x 5 x 3 2 là:


A. x3 B. x5 C. 5  x 3 D. x R \

5; 3Câu 6: Nghiệm của hệ phương trình :


3x y 5
x y 7


 


  


là:


A. (-6; -13) B. (6; 13) C. (3; 10) D. (6; -13)


Câu 7: Phương trình 3x2

4m x m

 0 có một nghiệm x1 2, khi đó giá trị của m là:


A. m = - 20 B. m = 20 C. m = 10 D. m = 0


Câu 8: Gọi x1x2 là 2 nghiệm của phương trình x22x 35 0 . Giá trị của biểu thức


2 2


1 2


P x x


A. P = 6 B. P = 20 C. P = 11 D. P = 5


Câu 9: Số nghiệm của phương trình 2x4 5x2 2 0


A. 2 B. 0 C. 3 D. 4


Câu 10: Nghiệm của phương trình :2016 2016


5x 10


x 2 x 2


  


  là:


A. x = 2 B. x = -2 C. x = 5 D. x = 10


Hết


---Phần tự luận(5)

Đề 02


Câu 1: (4,0 đ) Giải các phương trình sau:


b)


x 3 2


4


x x 2

 


(2.0đ)


b) 4 2x x  2  x 2 (2.0đ)


Câu 2: (1,0 đ) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x2 – (m + 2)x – 2m + 1 = 0 có hai

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×