Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (309.82 KB, 1 trang )

(1)

UBND HUYỆN YÊN LẠC


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 -2016
MÔN: LỊCH SỬ


( Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề )
Câu 1 (3,0 điểm).


a) Trình bày những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ sau Chiến


tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX.


b) Mĩ đã triển khai “chiến lược toàn cầu” ở khu vực Tây Âu trong thời gian từ
năm 1947 đến năm 1949 như thế nào ?


c) Nêu tác động của “chiến lược toàn cầu” đối với quan hệ quốc tế thời kỳ từ
sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX.


Câu 2 (2,0 điểm).


Nêu đặc điểm, ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật từ năm 1945 đến
nay. Thời cơ và thách thức của Việt Nam trước sự phát triển của khoa học - công
nghệ ngày nay ?


Câu 3 (3,0 điểm).


Tại sao các nước Liên Xô, Mĩ, Anh lại tổ chức Hội nghị I-an-ta vào đầu năm
1945 ? Nêu và nhận xét những quyết định quan trọng của Hội nghị này.


Câu 4 (2,0 điểm).Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới phong trào dân tộc dân chủ công khai ở nước ta
trong những năm 1919-1925 ? Nhận xét về quy mô, nguyên nhân thất bại và ý nghĩa
của phong trào.


………Hết………

×