Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (294.78 KB, 2 trang )

(1)

Khóa luyện thi THPT QG năm 2019 –Bài Đường tiện cân –Kênh youtube: Thầy Tuấn học online


GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN –THPT VINH LỘC – HUẾ - DĐ: 01235.60.61.62
Câu 1. Cho hàm số y f x  lim   0


xf x  và xlim0f x  . Khẳng định nào sau đây là khẳng


định đúng?


A. Đồ thị hàm số đã cho khơng có tiệm cận đứng.


B. Trục hồnh và trục tung là hai tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho.


C. Đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận đứng là đường thẳng y0 .


D. Hàm số đã cho có tập xác định là D 0, .
Câu 2. Cho hàm số y f x  có lim   1


xf x  và xlim2 f x xlim2f x 10. Khẳng định nào sau đây là


đúng?


A. Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang là y1 và đường thẳng x2 không phải là tiệm cận đứng.
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y1 và tiệm cận đứng x2.


C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y1 và tiệm cận đứng x10.


D. Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận ngang nhưng có một tiệm cận đứng x2.


Câu 3. Cho hàm số y f x  có bảng biến thiên như sau:Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 4. Tìm tọa độ giao điểm của đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2.


2
x
y


x

A. 2;2. B.  2;1 . C.  2; 2. D. 2;1.


Câu 5. Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2 2


3 4


16


x x


y
x


 


 . A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.


Câu 6. Đồ thị hàm số 2 2


9
x
y


x có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 7. Đồ thị hàm số 2 1


1
x
y


x có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 8. Đồ thị hàm số


2


3
9
x
yx có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 9. Cho hàm số


2


1


2 1 1


x
y


x  . Gọi d n, lần lượt là số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ


thị hàm số. Mệnh đề nào sau đây là đúng?A. n d 1. B. n d 2. C. n d 3. D. n d 4.
Câu 10. Đồ thị hàm số 2 22 1


1


x xy
x


 


 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?A. 0.B. 1.C. 2. D. 3.
Câu 11. Tìm giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm sơ 1


2
mx
y


x m

 có đường tiệm cận đứng đi qua


điểm M

1; 2 .

A. m2. B. m0. C. 1.
2


m D. 2


2
m .



x


y
y'


 2 0


 


0
1(2)

Khóa luyện thi THPT QG năm 2019 –Bài Đường tiện cân –Kênh youtube: Thầy Tuấn học online


GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN –THPT VINH LỘC – HUẾ - DĐ: 01235.60.61.62
Câu 12. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số


2


2 5


3
m x
y


x
 nhận đường thẳng
8


y làm tiệm cận ngang. A. m2. B. m 2. C. m 2. D. m0.
Câu 13. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số


2


2x 3x m
y


x m
 


 khơng có tiệm cận


đứng. A. m0. B. m1, m2. C. m0, m1. D. m1.


Câu 14. Tìm tất cả các giá trị m để đồ thị hàm số 2 1


2 4


x
y


x mx


  có ba đường tiệm cận.


A. m     ; 2 2; .B. ; 5 5; 2 .


2 2


m           C. ; 5 5; 2 2; .


2 2


m            D. m 2; .
Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số a để đồ thị hàm số


2


2


1


3 2


x
y


x ax a


  có đúng một tiệm


cận đứng. A. 3.


2


a  B. a0, a3. C. a1, a2. D.a 2.


Câu 16. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số 2 2
4
x
y


x x m

  có đúng một tiệm


cận ngang và đúng một tiệm cận đứng. A. m4. B. m4. C. m4, m 12. D. m4.
Câu 17. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số 2 2


4
x
y


x x m


  có tiệm cận ngang mà


khơng có tiệm cận đứng. A. m 12. B. m4. C. m 12, m4. D. m4.


Câu 18. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn 2017;2017 để hàm số


2


2
4
x
y


x x m

  có hai tiệm cận đứng. A. 2018. B. 2019. C. 2020. D. 2021.
Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số


2


1
1
x
ymx có hai tiệm


cận ngang. A. Khơng có m nào. B. m0. C. m0. D. m0.
Câu 20. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số


2


3
4
x
y


x mx

  có đúng một


tiệm cận ngang. A. m0, m1. B. m0. C. m1. D. m0.


Câu 21. Tìm trên đồ thị hàm số 2 1
1
x
yx những điểm M sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận


đứng bằng ba lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang của đồ thị.


A. 4;7


5
M  


;M 2;5 . B. M 4;3 ;M2;1. C. M 4;3 ;M 2;5 . D.


7
4;


5
M  


;M2;1.
Câu 22. Cho hàm số


1
x m
y


x
  C với m là tham số thực. Gọi M là điểm thuộc  C sao cho tổng


khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận của  C nhỏ nhất. Tìm tất cả các giá trị của m để giá trị

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×