Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đề cương học kì 2 môn lịch sử lớp 7, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2019-2020 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (240.66 KB, 3 trang )

(1)

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ 7. NĂM HỌC 2019-2020
I. Trắc nghiệm:


1/ Nguyễn Nhạc đã có chủ trương gì khi phía Bắc là chúa Trịnh, phía Nam
là chúa Nguyễn?


A. Tạm hoà với quân Trịnh để dồn sức đánh Nguyễn
B. Tạm hoà với quân Nguyễn để dồn sức đánh Trịnh
C. Tạm hoà Trịnh –Nguyễn, để củng cố lực lượng
D. Chia lực lượng đánh cả Trịnh và Nguyễn


2/ Chiến thắng có ý nghĩa to lớn của nghĩa quân Tây Sơn vào năm 1785 là:
A. đánh đổ tập đoàn phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong


B. đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược


C. đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm -Xồi Mút
D. đánh bại qn Trịnh ở Phía Bắc


3/ UNESCO đã cấp bằng công nhận cố đô Huế là di sản văn hoá thế giới
vào năm nào?


A. Năm 1992 B. Năm1994 C. Năm 1993 D. Năm 1995


4/ Nguyễn Huệ lên ngơi hồng đế lấy niên hiệu là Quang Trung vào thời
gian nào?


A. Ngày 21-12-1788 B. Ngày 22-12-1778
C. Ngày 23-12-1789 D. Ngày 24-12-17895/ Tại sao dưới triều Nguyễn diện tích canh tác được tăng thêm mà tình
trạng nơng dân lưu vong vẫn phổ biến?


A. Vì nơng dân bị địa chủ cường hào cướp mất ruộng đất
B. Vì triều đình tịch thu ruộng đất để lập đồn điền


C. Vì xuất hiện tình trạng rào đất cướp ruộng
D. Vì nơng dân bị nhà nước tịch thu ruộng đất


6/ Nhận xét tình hình kinh tế nước ta dưới triều Nguyễn?


A. Nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đều không phát triển
B. Nông nghiệp sa sút nhưng thủ công nghiệp và thương nghiệp có bước
phát triển nhất định


C. Nơng nghiệp phát triển, thủ công nghiệp và thương nghiệp sa sút
D. Nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đều phát triển
7/ Vì sao nghĩa quân Tây Sơn hịa với qn Trịnh đánh qn Nguyễn?


A. Vì một lúc khơng thể đối phó với 2 kẻ thù nên hòa với quân Trịnh để dồn
sức đánh quân Nguyễn


B. Vì quân Nguyễn yếu hơn quân Trịnh nên dễ dàng đánh hơn


C. Vì quân Trịnh mạnh nên hòa với quân Trịnh để dồn sức đánh qn
Nguyễn


D. Vì qn Trịnh ở phía Bắc khó đánh, qn Nguyễn ở phía Nam dễ đánh.
8/ Tranh dân gian nổi tiếng nhất đầu thế kỉ XX là:A. Tranh chăn trâu thổi sáo B. Dịng tranh Đơng Hồ
C. Tranh hứng dừa D. Tranh đánh vật(2)

A. Ngô Nhân Tỉnh B. Lê Quý Đôn C. Phan Huy Chú D. Lê Hữu Trác
10/ Lê Q Đơn có tác phẩm nổi tiếng là:


A. Đại Việt kí tiền biên, Đại Nam liệt truyện


B. Lịch triều hiến chương loại chí, Đại Nam thực lục
C. Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Vân Đài loại ngữ
D. Nhất thống dư địa chí, Đại Việt sử kí tiền biên


11/ Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn đặt niên hiệu là gì?


A. Gia Long B. Minh Mạng C. Tự Đức D. Thiệu Trị
12/ Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?


A. Thể hiện tinh thần đồn kết, ý chí đấu tranh của nhân dân ta


B. Thể hiện sự chỉ huy tài giỏi của Quang Trung sự chiến đấu dũng cảm của
binh sĩ


C. Thể hiện lịng u nước và tinh thần đồn kết của nhân dân ta


D. Lật đỗ chính quyền Nguyễn- Trịnh -Lê, đánh tan quân Xiêm - Thanh bảo
vệ nền độc lập, lãnh thổ của tổ quốc.


13/ Vì sao nhà Nguyễn hạn chế bn bán với người nước ngồi?


A. Vì khơng muốn người nước ngồi vào bn bán để thăm dị tình hình xâm


chiếm nước ta.


B. Vì khơng muốn người nước ngồi vào bn bán để học hỏi kinh nghiệm
sản xuất hàng hóa ở nước ta.


C. Vì khơng muốn người dân bị người nước ngồi chia rẻ, mua chuộc.


D. Vì khơng muốn người nước ngồi truyền bá văn hóa đồi trụy vào nước ta.
14/ Tướng nào của giặc phải khiếp sợ thắt cổ tự tử sau thất bại ở Ngọc Hồi
và Đống Đa?


A. Tôn sĩ Nghị B. Sầm Nghi Đống C. Ô Đại Kính D. Hứa Thế Hanh
15/ Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm-Xoài Mút làm trận địa quyết
chiến với quân Xiêm?


A. Đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch.
B. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh.
C. Đó là một con sơng lớn.


D. Hai bên bờ sơng có cây cối rậm rạm.
16/ Người cầu cứu quân Xiêm là ai?


A. Nguyễn Nhạc B. Nguyễn Lữ C. Nguyễn Huệ D. Nguyễn Ánh
17/ Triều đại phong kiến nhà Nguyễn đặt kinh đô ở đâu?


A. Phủ Quy Nhơn B. Phú Xuân C. Đà Nẵng D. Gia Định
18/ Nguyễn Ánh lên ngơi hồng đế vào năm nào?


A. Năm 1802 B. Năm 1804 C. Năm 1806 D. Năm 1807
II. Tự luận:Câu 1: Lập niên biểu các sự kiện chính của phong trào Tây Sơn từ 1771-1789?


Thời gian Sự kiện(3)

1786
1788
1789


Câu 2: Vì sao cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ? Vì sao khởi nghĩa Tây Sơn
giành được thắng lợi?


Câu 3: Trình bày những thành tựu về khoa học, kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ
XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX?


Câu 4: Đánh giá về vai trị và cơng lao của Quang Trung đối với đất nước?
Câu 5: Trong các nhân vật lịch sử có cơng đấu tranh chống giặc ngoại xâm đã
học trong chương trình học kì II-lớp 7, em thích nhất là nhân vật nào? Vì sao?
Câu 6: Trình bày tình hình kinh tế dưới triều Nguyễn?

×