Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Máy mounter panasonic thao tác chuẩn bị sản xuất thay đổi model

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 11 trang )


3

2

1

ng trình.


I.

3

1

5

PANASONIC VIETNAM FACTORY
AUTOMATION

2

4

3

6

trình.
6:

5:

4:

3:
DGS

2:

1:
(Arrange).

Lane

.

trình

trình vào máy (xác
trình).

trình

file
máy tính).


File operating.


4

PANASONIC VIETNAM FACTORY
AUTOMATION

=>
dùng và
trí
nozzle changer.

.

.
nozzle
nó trên

xem.

4:

5:
(Display switch) là

Nozzle.
bàn

(Arrange).


3:

2:

1:


5

B

PANASONIC VIETNAM FACTORY
AUTOMATION

A

1. Cho feeder.

C

C B
(C)

,

(B)
B CompName = Component

A6

B

PANASONIC VIETNAM FACTORY
AUTOMATION

A

2. Cho Tray.

C
C

B

A

bàn

(Arrange).

Arrange

xem.

Tray.


.

trí

linh

.

ADR = address =
khay linh
trong bàn
Tray.
CompName = Component
name = Tên linh

5:

4:

3:

2:

1:


7

PANASONIC VIETNAM FACTORY
AUTOMATION


B

A

4:
trí linh

3:

B

B

2:

B

.

dùng
linh
phím
linh
.

theo.

hình (B) ).
linh


trí nh hình

.
feeder 8mm).
h n 8mm thì
xác
trí

xác

tên

feeder

B
1:
a màn hình máy
(A).
linh
(màn hình


n ng
parts
phép máy
di
feeder
theo sau khi
linh

trí tr
.

thúc

n

cho
trí


9

PANASONIC VIETNAM FACTORY
AUTOMATION

ra ngồi.1:
khay linh

.

tray,

Manazine

tra tình10

PANASONIC VIETNAM FACTORY
AUTOMATION

cX

B
3:
a máy
hình bên và
trí Tray
)
Pallet linh
.

trên Tray và

trí nh
máy

n

Y

011

PANASONIC VIETNAM FACTORY
AUTOMATION

Sau khi hoàn thành các b
a máy×