Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Địa lí lớp 9 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 2017-2018 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (379.03 KB, 1 trang )

(1)

UBND HUYỆN BÌNH XUN


PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC


ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2017-2018


MÔN: ĐỊA LÝ


Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1(1.5 điểm)


Chứng minh khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.


Câu 2(3 điểm)


Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học em hãy chứng minh: Cơ cấu
kinh tế nước ta từ sau khi đổi mới đến nay đang có sự chuyển dịch.


Câu 3(2.5 điểm)


Cho bảng số liệu sau:


Diện tích và sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2000 đến 2007


Năm 2000 2005 2007


Diện tích(nghìn ha) 7666 7329 7207


Sản lượng(nghìn tấn) 32530 35832 35942a. Tính năng suất lúa của các năm theo bảng trên.


b. Nhận xét tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2007 và giải
thích.


Câu 4(3 điểm)


Cho bảng số liệu:


Diện tích gieo trồng, phân theo nhóm cây (nghìn ha)


Năm
Các nhóm cây


1990 2002


Tổng số


Cây lương thực
Cây công nghiệp


Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác


9040,0


6474,6
1199,3
1366,112831,4


8320,3
2337,3
2173,8
a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây.


b. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự thay đổi quy mơ diện tích
và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây.


c. Tại sao trong những năm gần đây, diện tích trồng cây cơng nghiệp và giá trị sản
xuất cây công nghiệp trong tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng.


Lưu ý:

×