Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi HSG Tin học lớp 9 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 2017-2018 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (525.05 KB, 2 trang )

(1)

1


UBND HUYỆN BÌNH XUN
PHỊNG GD VÀ ĐT
---


ĐỀ CHÍNH THỨC


KỲ THI CHỌN HSG LỚP 09 THCS NĂM HỌC 2017-2018
ĐỀ THI MÔN: TIN HỌC


Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.
(Đề thi có 02 trang, gồm 03 bài)


---
TỔNG QUAN ĐỀ THI


Bài Tên bài Tên chương trình File dữ liệu vào File dữ liệu ra Time / 1 test Điểm
1 Số nguyên tố Prime.pas Prime.inp Prime.out 1 giây 4.0
2 Cắt chữ vi tính Cutword.pas Cutword.inp Cutword.out 1 giây 3.0
3 Tìm số Find.pas Find.inp Find.out 1 giây 3.0
Sử dụng ngơn ngữ lập trình Turbo Pascal hoặc Free Pascal giải các bài toán sau:
Bài 1: Số nguyên tố


Số nguyên tố là số tự nhiên có hai ước là 1 và chính nó.
u cầu: Hãy đếm các số nguyên tố trong khoảng [2, 𝑛].


Dữ liệu: Gồm 1 dòng duy nhất chứa số nguyên dương n (với 2 ≤ 𝑛 < 108)


Kết quả: Gồm 1 dòng duy nhất chứa số lượng các số nguyên tố trong đoạn [2, 𝑛].
Ví dụ:Test Prime.inp Prime.out


1 2 1


2 10 4


Ràng buộc:


- Có 60% số test ứng với 60% số điểm của bài thỏa mãn điều kiện: 2 ≤ 𝑛 ≤
105;


- Có 40% số test cịn lại ứng với 40% số điểm của bài thỏa mãn điều kiện:
105 < 𝑛 < 108.


Bài 2: Cắt chữ vi tính


Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện năm 2017, ban tổ chức có ý định in vi
tính số báo danh của từng thí sinh, sau đó dán lên từng bàn, để các em biết vị trí ngồi
của mình. Chữ số vi tính là các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, được in ra trên các miếng
đề can, và dán được lên mặt bàn. Số báo danh của thí sinh được kết hợp từ các chữ số
vi tính đó, ví dụ số báo danh 168 được kết hợp từ 3 chữ số vi tính là 1, 6, và 8. Số báo
danh của thí sinh được đánh từ 1 đến n, trong đó n là số học sinh tham gia. Số lượng
chữ số vi tính được in ra càng nhiều, kinh phí càng lớn. Ban tổ chức muốn biết tổng
số chữ vi tính sẽ được in ra, để có thể dự trù kinh phí. Ví dụ: nếu có 13 thí sinh tham
dự thì số báo danh cần đánh là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, như vậy cần
dùng đến 17 chữ số vi tính. Tuy nhiên, do lượng thí sinh q đơng, việc đếm tổng số
chữ vi tính cần phải in ra khơng thể nhanh được.(2)

2


Dữ liệu: Dòng đầu tiên chỉ chứa duy nhất một số N (1 ≤ 𝑛 ≤ 1016) là số thí sinh sẽ
tham dự kỳ thi.


Kết quả: Đưa ra tổng số chữ số vi tính cần in ra.
Ví dụ:


Test Cutword.inp Cutword.out


1 4 4


2 13 17


Ràng buộc:


- Có 60% số test tương ứng với 𝑛 ≤ 107
- Có 40% số test tương ứng với 𝑛 > 107
Bài 3: Tìm số


Khi đếm số chữ số của một số nguyên dương, ta khơng đếm bất kì chữ số 0 nào
ở trước chữ số khác 0 đầu tiên của số ngun dương đó.


Ví dụ: Số 0034 là số có đúng 2 chữ số.
Cho hàm số f(n) như sau:


f(1) = c với c là số nguyên dương;


f(n) = m.f(n-1) với n, m là các số nguyên dương (với n > 1).


Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương k và p. Tìm số nguyên dương N nhỏ nhất thỏa
mãn đồng thời ba điều kiện (1), (2), (3) sau đây:(1): Số f(n) có ít nhất k chữ số và nhiều nhất (k + 50) chữ số.
(2): Tổng tất cả các chữ số của số f(n) là số chẵn.


(3): Số f(n) có ít nhất p chữ số lẻ.


Dữ liệu: Gồm một dòng duy nhất lần lượt chứa các số c, m, k, p. Các số cách nhau ít
nhất một khoảng trắng (dấu cách).


Kết quả: Gồm 1 dòng duy nhất chứa giá trị N tìm được, hoặc ghi số 0 nếu khơng tồn
tại số n.


Ví dụ:


Test Find.inp Find.out


1 3 2 2 1 7


2 3 1 2 1 0


Ràng buộc:


- Có 30% số test có c < 101, m < 101, k < 5, p < 5.

×