Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (490.9 KB, 4 trang )

(1)

ĐỀ ƠN TẬP THPT MƠN TỐN 2020
GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC


YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL
DĐ: 0835606162


-


CHÚC CÁC EM THI TỐT NHÉ. THÂN ÁI.
Câu 1.Cho hàm số

( )

1


3
x
f x


x

=


− . Khẳng định nào sau
đây là đúng?


A. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
B. Hàm số nghịch biến trên .


C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.
D. Hàm số đồng biến trên .


Câu 2.Cho số phức z= 5 2 .− i Môđun của z bằng
A. 7 . B. 3 . C. 7 . D. 9 .Câu 3.Cho hàm số


(

)4 2


, , , 0


y=ax +bx +c a b ca có đồ thị như hình
vẽ. Trong các số a b c, , có bao nhiêu số âm?


A. 2. B. 1. C. 0 . D. 3 .
Câu 4.Nếu


5


1


( )d 6
f x x
=


thì


1


5


( )


d
3
f x


x
bằng


A. 18 . B. 49


8 . C. 2. D. −2.
Câu 5.Một tổ có 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Hỏi
có bao nhiêu cách chọn ra 6 học sinh trong đó có đúng


2 học sinh nữ.


A16800. B. 350 . C. 45 . D. 860 .


Câu 6.Cho khối nón có chiều cao h=5, bán kính đáy
3


r= . Thể tích của khối nón đã cho bằng


A. V =5. B. V =15. C. V =20 . D. V =45.
Câu 7.Đồ thị của hàm số nào sau đây có dạng như
đường cong trong hình bên?A. y=x3+3x2. B. y=x3−3x.
C. y=x4−2x2. D. 2


1
x
y


x

=


+ .


Câu 8.Trong khơng gian Oxyz, hình chiếu vng góc
của điểm M

(

−1; 2; 2−

)

lên trục Oz là điểm:


A. H 0; 0; 1

(

)

. B. E

(

−1; 2; 0

)

.
C. F 0; 0; 2

(

)

. D. G 0; 0; 2

(

)

.


Câu 9.Nếu đặt 2


2 4


t = x + x thì tích phân


(

)

2


12 4
0


1 e + d
+ 


x x


x x bằng


A
6


0
1


e d
2


t
t

. B.


6


0
1


e d
4t
t


. C.

(

)


4


0


1 e dt
t+ t


. D.


6


1
1


e d
4


t
t


.
Câu 10.Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu


( )

2 2 2: 2 4 1 0


S x +y +zx+ y+ = . Tâm của mặt cầu

( )

S có tọa độ là


A.

(

1; 2; 0−

)

. B.

(

−2;1; 0

)

. C.

(

−1; 2; 0

)

. D.

(

2; 1; 0−

)


Câu 11.Trong không gian Oxyz, cho vectơ


(

1; 2 2

)a= − . Tính độ dài vectơ a.


A. a =2 2. B. a =8. C. a =3. D. a =9.


Câu 12.Tìm tập nghiệm S của bất phương trình


(

)1
2


log 2x−  −1 2.


A. 5; .


2
S = +


  B.1 5
; .
2 2
S= 


 


C. ;5 .


2
S = −


  D.


1 5
; .
2 2
S =  


 (2)

Hỏi hàm số f x

( )

có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.


Câu 14.Cho hàm số f x

( )

thoả mãn


( )

2

(

)(

)2 1 2fx =x xx+ với  x . Hỏi hàm số

( )f x có bao nhiêu điểm cực đại?


A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.


Câu 15.Cho cấp số nhân

( )

unu1=3,u2 =1. Cơng
bội của cấp số nhân bằng


A. 1


3. B. 3 . C.
1
2


− . D. 2− .
Câu 16.Cho các số phức z1= +2 i z, 2 = −3 2i. Phần ảo
của số phức z z1

(

1+2z2

)

bằng


A. −2i. B. −4. C. −2. D. 21.
Câu 17.Tính giá trị của biểu thức 3


1


log


a


M = a a với


0 a 1 ta được kết quả


A. 1. B. 1


2. C.
1
2


− . D. −1.
Câu 18.Cho khối hộp chữ nhật ABCD A B C D.     có


3
=


AB , AD=4, AA =5. Thể tích của khối hộp chữ
nhật đã cho bằng


A. 60 . B. 20 . C. 10 . D. 12 .
Câu 19.Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol


2


2


y=x − −x và trục hoành bằng
A. 9


2. B.
9
2− . C. 81


10. D.
3
2 .


Câu 20.Cho số phức z= +2 3i. Điểm nào sau đây là
điểm biểu diễn của số phức 2


3
z
w


iz


=


+ trên mặt phẳng


tọa độ?


A. P

( )

2;3 . B. Q

(

−2;3

)

.
C. M

( )

3; 2 . D. N

(

− −3; 2

)

.


Câu 21.Cho hàm số f x

( )

liên tục trên và có đồ thị
là đường cong như hình vẽ


Số nghiệm của phương trình f x

( )

=3 là
A. 2 . B. 4 . C. 3 . D. 1.


Câu 22.Cho hình chóp đều .S ABCD có độ dài cạnh
đáy bằng a, độ dài cạnh bên bằng 2a. Cosin của góc
giữa cạnh bên và mặt đáy của hình chóp S ABCD. bằng
A. 2


2 . B.
1


2 . C.
2


4 . D.
3
2 .
Câu 23.Một khối lăng trụ có chiều cao bằng 2a và diện
tích đáy bằng 2


2a . Tính thể tích khối lăng trụ.
A.


3
4


3
a


V = . B. V =4a3. C.
3
23
a


. D.
2
4


3
a


.


Câu 24.Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng

( )

P :x+ −y 2z− =5 0. Điểm nào sau đây thuộc mặt
phẳng

( )

P ?


A. M

(

1;1 5 .−

)

B. Q

(

2; 3; 4 .−

)


C. T

(

2; 3; 3 .− −

)

D. I

(

5; 0; 6

)

.


Câu 25.Xét các số thực a b thỏa mãn


2 4


2


log log 8


8
a


b


 
=
 


  . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. 3 3.
2


a+ b= B. 4a+2b= −1.
C. 2a−6b=6. D. 2a−6b=3.


Câu 26.Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị
hàm số 3 4


2 1
x
y


x

=


+ là


A. 1


2x= − . B. 3
2(3)

Câu 28.Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
2 2


: 4


1


x t


d y t


z t


= +

 = −

 = +


. Một véc tơ chỉ phương của đường thẳng


d


A. u1=

(

2; 4; 1−

)

. B. u1=

(

2; 4;1−

)

.
C. u1=

(

2; 4; 1− −

)

. D. u1=

(

2;0;1

)

.


Câu 29.Giá trị lớn nhất của hàm số y=x3−12x+8
trên đoạn

−3;1

bằng


A. 17 B. 24 C. 73 . D. −3.
Câu 30.Số nghiệm nguyên của bất phương trình


1


4x−3.2x+ + 5 0 là


A. Vô số B. 0 C. 1 D. 3


Câu 31.Trong khơng gian Oxyz, viết phương trình mặt
cầu tâm I

(

4; 6; 9− −

)

và tiếp xúc với mặt phẳng

(

Oxz

)


.


A.

(

x−4

) (

2+ y+6

) (

2+ +z 9

)

2 =36.
B.

(

x−4

) (

2+ y+6

) (

2+ +z 9

)

2 =16.
C.

(

x−4

) (

2+ y+6

) (

2+ +z 9

)

2 =81.
D.

(

x−4

) (

2+ y+6

) (

2+ +z 9

)

2 =9.


Câu 32.Cho F x

( )

là một nguyên hàm của hàm số

( )f x . Tìm I =

2 ( ) 1 df x +

x.


A. I =2xF x

( )

+ +x C. B. I =2F x

( )

+ +x C.
C. I =2xF x

( )

+ +1 C. D. I =2xF x

( )

+ +1 C.
Câu 33.Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;1; 2)−

và mặt phẳng ( ) : 2P x−3y+ − =z 4 0. Đường thẳng đi
qua điểm A và vng góc với mặt phẳng ( )P
phương trình là


A. 1 1 2


2 3 1


x= y= z+


− . B.


1 1 2


1 3 2


x+ = y+ = z


− .


C. 1 1 2


1 3 2


xyz+


= =


− . D.1 1 2


2 3 1


x+ y+ z


= =


− .


Câu 34.Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 2 và thiết
diện qua trục của hình trụ là một hình vng. Diện tích
xung quanh của hình trụ đã cho bằng


A. 12B. 8 . C. 4 . D. 16.
Câu 35.Cho hình chóp S ABCD. có đáy là hình vng
cạnh a, SA

(

ABCD

)

SA=a 3. Gọi M là trung


điểm của AD. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BM
SD bằng


A. a. B. 57
3
a


. C. 57
19
a


. D.


2
a


.


Câu 36.Cho hàm số đa thức bậc ba y= f x

( )

có đồ thị
như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số

( )

(

)

(

)( )

( )


2


2


1 1


4


x x


g x


f x f x


− +


=
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?A. 5. B. 4. C. 2. D. 3 .


Câu 37.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để
phương trình 2

(

)3 3


log xm+2 log x+3m− =1 0 có hai
nghiệm x x1; 2 phân biệt thỏa mãn x x1. 2 =27.


A. m= −2. B. m= −1.
C. m=1. D. m=2.


Câu 38.Cho hình lập phương ABCD A B C D.     cạnh
bằng a. Một mặt cầu

( )

S đi qua các đỉnh của hình
vng ABCD đồng thời tiếp xúc với các cạnh của hình
vng A B C D   . Tính bán kính R của mặt cầu

( )

S .
A. 𝑅 = 4


5𝑎. B. 𝑅 =
√3


4 𝑎. C. 𝑅 =
√43


9 𝑎. D. 𝑅 =
√41


8 𝑎.


Câu 39.Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số
m sao cho hàm số


( )

13 10 7


9 2020


f x = −x +mxx + nghịch biến trên

(

0;+

)

?


A. 6. B. 5. C. Vô số. D. 7.


C
M


B


A(4)

Câu 40.Cho hàm số f x

( )

thoả mãn

( )

4 36
5
=


f


𝑓(𝑥) = 𝑥. √𝑥 + 5, ∀𝑥 ∈ −5; +∞).Khi đó ∫ 𝑓(𝑥)411 𝑑𝑥
bằng


A. 50128
105 . B.29280


105 . C.


4832
105


− . D. 61024
105 .
Câu 41.Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng


1
:


2 1 1


x y z
d = = +


− và mặt phẳng


( )

P :x−2y−2z+ =5 0. Điểm A có hồnh độ dương
thuộc đường thẳng d sao cho khoảng cách từ A đến


( )

P bằng 3. Độ dài đoạn thẳng OA bằng


A. OA=4. B. OA= 6. C. OA= 5. D. OA=2.
Câu 42.Biết ∫ 2𝑥2+7𝑥−1𝑥+3 𝑑𝑥


2


1 = 𝑎 + 𝑏 𝑙𝑛 2 + 𝑐 𝑙𝑛 5 với
, ,


a b c . Tổng a b c+ + bằng


A. 0. B. 8. C. 4. D. −1.
Câu 43.Cho hai số thực dương ab thoả mãn


2 2 81 54
3


2
a b ab ab


a b


+ + =


+ . Giá trị lớn nhất của biểu thức


(

2 2

)(

1 2

)P= a+ ab + b bằng
A. 1. B. 7 2


4+


. C. 4 . D. 49
8 .


Câu 44.Có 4 chữ cái gồm hai chữ cái a và hai chữ cái
b xếp vào trong một bảng gồm 16 ô như hình vẽ dưới
đây. Biết rằng mỗi ơ khơng q một chữ cái. Tính xác
suất để bất cứ dịng nào hoặc cột nào đều khơng có hai
chữ cái giống nhau.


A. 216


455. B.
213


455. C.
62


91. D.
33
91.
Câu 45.Cho hàm số y= f x

( )

có đạo hàm liên tục trên


và có đồ thị hàm số y= f

( )

x như hình vẽ


Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số


𝑔(𝑥) = 4𝑓(3𝑥2+ 6𝑥 − 𝑚) − 9𝑥4− 36𝑥3+ 6(𝑚 − 6)𝑥2+ 12𝑚𝑥 − 5có đúng 3 điểm cực trị


A. 9


4


m − .B. 9
4


m − . C. 7
2


m − . D. 7
2
m .
Câu 46.Lon bia Hà Nội có hình trụ cịn cốc uống bia thì
có hình nón cụt. Khi rót bia từ lon ra cốc thì chiều cao


h của phần bia cịn lại trong lon và chiều cao của phần
bia có trong cốc là như nhau. Hỏi khi đó chiều cao h


của bia trong lon gần nhất là số nào sau đây?


A. 8, 58 cm. B. 14, 2 cm. C. 7, 5 cm. D. 9,18 cm.
Câu 47.Cho lăng trụ ABC A B C.    có thể tích bằng V .
Gọi M , N , P lần lượt là các điểm thuộc các đoạn
thẳng AA, BBvà A C  sao cho 𝐴𝑀


𝐴𝑀=


𝐵𝑁


𝐵𝑁 =


𝐶𝑃
𝐴𝑃 =


1
2.
Gọi Q là trung điểm BC. Thể tích khối tứ diện MNPQ
bằng


A. 5
18


V


. B. 5


12
V


. C. 2


15
V


. D. 2


9


V


.
Câu 48.Cho hàm số

( )

2


4


f x = +x x + . Hỏi phương
trình f

(

4 cos2x−5 .

)

f

(

4 2 cos− x

)

=4 có bao nhiêu
nghiệm thuộc đoạn [−𝜋


2; 3𝜋]?


A. 6 . B. 9 . C. 8 . D. 7 .


Câu 49.Có bao nhiêu cặp số

(

x y,

)

với x y,  và 𝑦 ∈
[−2019; 20203] thỏa mãn phương trình


𝑙𝑜𝑔4(𝑥 +


1


2+ √𝑥 +


1


4) = 𝑙𝑜𝑔2(𝑦 − 𝑥)?


A. 84567 . B. 93781. C. 90787 . D. 60608.Câu 50.Cho hàm số y= f x

( )

xác định trên và thỏa


mãn

( )

( )2020
2
2


1
 +  − =


+
x


f x f x


x ,  x . Giả sử

( )

2 ,

( )

3


f =m f − =n. Tính giá trị biểu thức


( )

2

( )

3


T = f − − f .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×