Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Vật lí ngày 2 lớp 12 Kiên Giang 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (182.47 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH


KIÊN GIANG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 - 2016


ĐỀ CHÍNH THỨC


Mơn : Vật Lý


Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi thứ hai: 12/9/2015
(Đề có 01 trang gồm 5 bài)


Bài 1. (5 điểm) Một vành trịn đồng chất bán kính R, khối lượng m quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng
quanh một trục qua tâm vng góc với mặt phẳng của vành với vận tốc góc ωo. Người ta đặt vành nhẹ
nhàng xuống mặt phẳng ngang, hệ số ma sát trượt giữa vành và mặt phẳng ngang là k. Mô men quán tính
của vành đối với trục quay qua tâm là I = mR2


a./ Vành sẽ chuyển động như thế nào trên mặt phẳng ngang?


b./ Sau thời gian bao lâu kể từ khi tiếp xúc với mặt phẳng ngang vành sẽ lăn khơng trượt ?


c./ Tính phần cơ năng của vành biến thành nhiệt trong thời gian kể từ khi tiếp xúc với mặt phẳng
ngang đến khi vành lăn không trượt.


Bài 2. (3 điểm) Hai thanh kim loại có điện trở khơng đáng kể đặt nằm ngang, song song với nhau, cách
nhau l = 20 cm trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 1,5T và vng góc với mặt phẳng chứa hai
thanh; hai đầu của hai thanh nối với một nguồn điện có suất điện động e = 0,5V. Một đoạn dây dẫn thẳng
có điện trở R = 0,02Ω được đặt trên hai thanh, vuông góc với hai thanh và trượt trên hai thanh đó do tác
dụng của lực từ với vận tốc v = 1 m/s. Hãy tính: lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn, cường độ dòng điện
chạy qua đoạn dây, công suất P1 làm đoạn dây dẫn chuyển động, cơng suất P2 làm nóng đoạn dây dẫn vả
cơng suất P3 của nguồn điện?Bài 3. (5 điểm) Trong một bình hình trụ thẳng đứng, thành xung quanh cách nhiệt,
có hai pít tơng: pít tơng A nhẹ (trọng lượng có thể bỏ qua) và dẫn nhiệt, pít tơng B
nặng và cách nhiệt. Hai pít tơng tạo thành hai ngăn trong bình ( như hình vẽ ). Mỗi
ngăn chứa một mol khí lí tưởng lưỡng nguyên tử và có chiều cao là h = 0,5 m.
Ban đầu hệ ở trạng thái cân bằng nhiệt. Làm cho khí trong bình nóng lên
thật chậm bằng cách truyền cho khí (qua đáy dưới) một nhiệt lượng Q = 100J. Pít
tơng A có ma sát với bình và khơng chuyển động, pít tơng B chuyển động khơng có
ma sát với thành bình. Tính lực ma sát tác dụng lên pít tơng A.


Biết rằng nội năng U của một mol khí lí tưởng phụ thuộc vào nhiệt độ T của
khí theo cơng thức 5


2


U = RT. (R là hằng số khí lí tưởng)


Bài 4.(5 điểm) Hai quả cầu kim loại nhỏ, giống nhau, được treo trong chân không vào cùng một điểm O
bằng hai sợi dây mảnh cách điện ( không giãn, có khối lượng khơng đáng kể ) có cùng chiều dài l = 20cm
mặt ngoài của chúng tiếp xúc nhau. Sau khi truyền cho một trong hai quả cầu đó một điện tích


7
4.10


o


q = − C chúng đẩy nhau và góc giữa hai dây treo bằng 60o .Lấy g = 9,8 m/s2.
a./ Tìm khối lượng của mỗi quả cầu ?


b./ Khi nhúng hệ thống vào dầu hỏa (có hằng số điện mơi ε =2; khối lượng riêng D2 = 800


kg/m3), thì thấy góc giữa hai dây treo quả cầu bây giờ chỉ bằng 54o. Hãy tìm khối lượng riêng D1 của chất


làm quả cầu?


c./ Muốn cho góc giữa hai dây treo trong chân không và trong dầu hỏa là như nhau thì khối lượng
riêng của chất làm quả cầu phải bằng bao nhiêu ?


Bài 5. (2 điểm) Có hai con lắc lò xo A và B treo thẳng đứng cạnh nhau, có vị trí cân bằng ở cùng một độ
cao. Cho biết chu kì của A và B gần bằng nhau (TA > TB).Hãy trình bày và giải thích một phương án thí
nghiệm để xác định chu kì của B khi đã biết chu kì của A mà không cần thêm dụng cụ nào. (coi các con lắc
dao động điều hòa)


...Hết...
Ghi chú: • Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu


Giám thị khơng giải thích gì thêm


Họ và tên thí sinh:...Số báo danh:...


A
B
h

×