Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đáp án HSG Vật lí ngày 1 lớp 12 Kiên Giang 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (202.32 KB, 3 trang )

(1)

Trang 1/3


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12THPT


KIÊN GIANG NĂM HỌC 2015 – 2016


--- ---


ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC MƠN VẬT LÝ
( Ngày thi 11/9/2015 )


(Gồm có 03 trang )


¾ Mỗi bài tốn có thể có nhiều cách giải khác nhau, dưới đây chỉ trình bày vắn tắt 1 cách giải
¾ Trong q trình chấm các giám khảo thống nhất với nhau chia nhỏ các phần để chấm cho


chính xác nhưng mỗi phần nhỏ khơng nhỏ hơn 0,25 điểm và tổng điểm của các phần đúng
bằng điểm của từng phần, từng câu theo hướng dẫn cho điểm.


Câu Nội dung Biểu


điểm


Câu 1
5 điểm


Giả sử tấm gỗ trượt với gia tốc a1 > gia tốc trượt a2 của vật m2.
+ Tấm gỗ chụi tác dụng của các lực :


=>+ Vật m2 chịu tác dụng của các lực :


+ Trong đó do giả thiế a1 > a2 nên lực ma sát Fms21 hướng xuống kéo m2


=>


=> a2>a1 trái với giả thiết. Vậy tấm gỗ không thể trượt nhanh hơn vật m2.
+ vẽ hình chính xác định đúng các lực


0,75


0,5


0,75
0,75


0,75


0,75
0,75


a./


+ Khi K đóng ta có R12 = = Ω


+ 2


3


2


1


2
1


R
R


R
R


.


+ cường độ dịng điện trong mạch chính :
r


R
R


R
R
R


E
I


+
+
+
=4
3


4
3
12


.


+ hiệu điện thế giữa hai đầu R4 là


0,25


0,5
1


1
2
1
1
2


1 Q N F F ma
PG + G + G + Gms + Gms = G


2
2
21
22 N F m a
PG + G + Gms = G


1
2
1
1 sin


m
F
F
g


a = α ms + ms


2
21
2 sin m


F
g


a = α + ms


α


1
m2
m


1
PG


2
PG


2
QG


1


ms


FG
2


ms


FG
21


ms


FG
2
NG
1


NG


O
y


x


C


K
r
E,


1


R


2


R


3


R


4


R A


2


hình


C(2)

Trang 2/3
Câu 2


5 điểm


U4 = E – I(r + R12) = E –


r
R
R


R
R
R


E
+
+
+


4
3


4
3
12. (r + R12) => U4= 4


4


19
42


144


R
R
+
+ dòng điện qua ampe kế khi K đóng là Iđ =


4
4


4


19
42


144


R
R


U+


= .


+ Khi K mở hiệu điện thế mạch ngoài


U =

(

)4
4
4


4


24
13


24


13 38 5


6
48
5


38
48
288
.. R


R
R


R
r


r
R
R


R
R


E
E


+
+
=


+
+
=
+
+


+ Số chỉ của ampe kế khi K mở là Im =

(

)(

)
4
4


4
4


24 38 5


48
6


5
38


)
6
(
44


R
R


R
R
R


U


+


=
+
+


+
=


+ theo bài toán ta có Iđ = Im


5
9


=>


4
19
42


144
R


+ =5


9
.


4
5
3848
R


+


=> 5( 38+ 5R4) = 3( 42 + 19R4 ). => R4 = 2Ω


b./ + Khi K đóng ta có địng điện qua ampe kế là Iđ = A


R 5


9
19


42
144


4


=
+


+ dòng điện trong mạch chính là A
r


R
R


R
R


R


E
I


5
12
.


4
3


4
3
12


=
+
+
+
=


+ dịng điện qua R2 là A
R


R
I
I


5


3
.


2
12
2 = =


Ta thấy I2 < dịng điện qua ampe kế Iđ=> dịng điện qua khóa K có chiều từ


C đến D và có độ lớn A
5
6


0,5


0,25


0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


0,5Câu 3
3,5
điểm


a./


+ Ban đầu đặt vật AB thấu kính cho ảnh A1B1 ta có hệ số phóng đại ảnh :
f


f
f


d
f
d


d
K
=


=

=


30


1


1
'
1
1


+ Sau khi di chuyển vật thấu kính cho ảnh A2B2 ta có hệ số phóng đại ảnh :
f


f
f


f
d
d


d


K =− =− − = 20+
'


2
2


'
2
2


+ Hai ảnh tạo bởi thấu kính trước và sau khi di chuyển khác tính chất nhau


và cùng độ lớn nên ta có : K1 = – K2


+ =>


f
f

30 = f


f


+


−20 => 2f2 – 10f – 600 = 0
+ giải tìm được f = 20cm


b./ + Ta có cm


f
d


f
d


d ' . 10
2'
2


2 = = .


+ Vậy vật AB đã di chuyển dọc theo trục chính của thấu kính, lại gần thấu
kính một đoạn Δd = d1 – d2 = 20cm.


0,5


0,5


0,5


0,5


0,5
0,5(3)

Trang 3/3
Câu 4


4 điểm


Tại thời điểm t = s
4
1


li độ của các dao động :+ x1 = 6cos(π + ϕ1) = – 3 và v < 0 nên ta có π + ϕ1 = π 2π
3


2
k


+ .


+ vì t = s
4
1


< T = s
2
1


nên k = 0 => ϕ1 =
3


π


− .=> x1 = 6cos(4πt
3


π


− )cm


+ x2 = 4 3 cos(π + ϕ2) = 0 và v < 0 nên ta có π + ϕ2 = π 2π
2 +k .


+ vì t = s


4
1


<T = s
2
1


nên k = 0 => ϕ2 =
2


π


− .=> x2 = 4 3 cos(4πt
2


π


− )cm


+ Khoảng cách giữa hai chất điểm dọc theo trục Ox:


d = ⎟

+


=


6
4
cos
3
2
2
1


π
πt
x


x =2cm


+ =>
+


++


+


=


+


π
π


π
π


π
π


π
π
π
π


2
3
2


2
3
2


2
3


2
36
4


k
k


k
k


t


+ =>

=
+
=
+


=)
..
.
3
;
2
;
1
(
4
8
1


.)
..
2
;
1
;
0
(
4
24


1


2
2


1


1


k
k


k
k
t


+ Thời điểm khoảng cách giữa hai dao động bằng 2cm lần thứ 2015 ứng với
1007


2
1
2015


1 ==


k => t = s


24
6043


0,5
0,5
0,50,5
0,5


0,5


0,5


0,5


Câu 5
2,5
điểm


+ Chu kỳ dao động của con lắc đơn


g
l
T


g
l


T =2π => 2 =4π2


+ Chiều dài dây treo phụ thuộc nhiệt độ l =l0(1+λΔt)


=> T T t


g
t


l
g


l


T = π + π λΔ = + 2λΔ


0
2
0
0


2
0
2


2 4 4


+ Dựa vào đồ thị ta có 2 1,60
0 =
T


+ Dựa vào đồ thị biểu diễn là đường thẳng nên ta có : 1,64 = 1,60+ 1,60.50.λ


=> λ = 5.10-4K-1


0,5
0,5
0,5
0,5


0,5
9 Trong mỗi câu nếu mỗi lần sai hoặc thiếu đơn vị sẽ bị trừ đi 0,25 điểm; tuy nhiên tổng số


điểm bị trừ trong mỗi câu không vượt quá 0,5 điểm.

×