Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Vật lí ngày 1 lớp 12 Kiên Giang 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (183.02 KB, 1 trang )

(1)

α
1
m


2
m


1


hình


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12THPT


KIÊN GIANG NĂM HỌC 2015 – 2016


--- ---


ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN THI : VẬT LÝ


Thời gian làm bài: 180 phút ( không kể thời gian giao đề )
Ngày thi: 11/9/2015


( Đề có 01 trang gồm 05 bài )


Bài 1 (5 điểm). Một tấm gỗ phẳng khối lượng m1 có thể trượt trên mặt phẳng


nghiêng góc α so với mặt phẳng nằm ngang. Trên tấm gỗ, người ta đặt vật có
khối lượng m2 như hình 1. Biết hệ số ma sát giữa tấm gỗ và mặt phẳng nghiêng


là μ1; giữa vật m2 và tấm gỗ là μ2. Chứng minh rằng trong quá trình trượt, tấmgỗ không thể trượt nhanh hơn vật m2.


Bài 2 (5 điểm). Cho mạch điện như hình 2. Cho biết: nguồn điện có suất điện
động E = 12V, điện trở trong r = 2Ω; các điện trở R1 = 2Ω; R2 = R3 = 6Ω. Bỏ qua


điện trở của các dây nối, của khóa K và điện trở của ampe kế. Biết rằng số chỉ


của ampe kế khi khóa K đóng bằng
5
9


số chỉ của ampe kế khi khóa K ngắt.
a./ Tìm giá trị của R4.


b./ Tìm chiều và cường độ dịng điện qua khóa K khi khóa K đóng.


Bài 3 (3,5 điểm). Vật sáng AB có dạng là đoạn thẳng đặt vng góc với trục chính của một thấu kính


hội tụ ( A nằm trên trục chính của thấu kính), cách thấu kính một đoạn 30cm thì ảnh của vật AB tạo
bởi thấu kính là ảnh thật A1B1. Di chuyển vật dọc theo trục chính của thấu kính đến vị trí khác thì


ảnh của AB tạo bởi thấu kính là ảnh ảo A2B2 cách thấu kính 20cm. Biết rằng hai ảnh trên có cùng độ


lớn.


a./ Tính tiêu cự của thấu kính.


b./ Vật đã di chuyển theo chiều nào? Độ di chuyển là bao nhiêu?


Bài 4 (4 điểm). Hai chất điểm dao động điều hòa có các phương trình dao động lần lượt là x1 =6cos(4πt + ϕ1) (với x1 tính bằng cm; t tính bằng giây) và x2 = 4 3 cos(4πt + ϕ2) ( với x2 tính bằng


cm; t tính bằng giây) dọc theo hai trục song song gần kề nhau và song song với trục Ox, có các vị trí
cân bằng nằm trên đường thẳng vng góc với trục Ox đi qua O. Tại thời điểm t =


4
1


s chất điểm thứ


nhất đi qua li độ x1 = – 3cm và đang chuyển động ngược chiều dương, còn chất điểm thứ hai đi qua


vị trí cân bằng và đang chuyển động ngược chiều dương. Xác định thời điểm mà khoảng cách giữa
hai chất điểm dọc theo trục Ox là 3 cm lần thứ 2015.


Bài 5 (2,5 điểm). Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ, chu kỳ


dao động là T. Bỏ qua ma sát và sức cản của môi trường. Khi nhiệt độ của dây
treo thay đổi thì chu kỳ dao động của con lắc thay đổi theo nhiệt độ. Đồ thị trên
hình 3 biểu diễn sự phụ thuộc của bình phương chu kỳ (T2) và độ biến thiên nhiệt


độΔt . Hãy xác định hệ số nở dài vì nhiệt của dây treo.
……….Hết………..
Ghi chú :


Thí sinh khơng được sử dung tài liệu
Giám thị coi thi khơng giải thích gì thêm.


Họ và tên thí sinh ……….. số báo danh ……….


A


K
1
R


2
R


3
R


4
R


r
E,


2


hình


60
,
1
64
,
1
68
,


1
72
,
1


50 100 150
0


)
( 2
2 s
T


)
(0K
t


Δ


3

×