Tải bản đầy đủ (.pdf) (34 trang)

Đề luyện thi THPT năm 2020 đề số 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 34 trang )

(1)

ĐỀ SỐ 04 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


Câu 1. Môđun của số phức z 3 2i bằng


A. 5. B. 5. C. 13. D. 13.


Câu 2. Trong một nhóm có 6 nam và 4 nữ. Số cách chọn ra hai người có cả nam và nữ là


A. 10 . B. 45 . C. 90 . D. 24 .


Câu 3. Nghiệm của phương trình 2 3 1
4
x


 là


A. x 1. B. x 5. C. x5. D. x1.
Câu 4. Trong khơng gian Oxyz, phương trình mặt cầu tâm I

1; 2;1

và bán kính bằng 2 là


A.

x1

2

y2

2

z1

2 4. B.

x1

2

y2

2

z1

2 2.
C.

x1

2

y2

2

z1

2 4. D.

x1

2

y2

2

z1

2 2.
Câu 5. Cho hàm số f x

 

có bảng biến thiên


Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng


A.

; 1

. B.

3; 

. C.

1; 3

. D.

2; 2

.
Câu 6. lim2 3


1


n


n
 bằng


A. 2. B. 3. C. 1. D. 3


2


.
Câu 7. Trong không gian Oxyz, điểm nào thuộc mặt phẳng

xOy

?


A. M

0;1; 2

. B. N

2;0;1

. C. P

0; 0;1

. D. Q

2;1; 0

.


Câu 8. Cho


1


0


( )d 2
f x x
1


0( )d 1
g x x 


. Giá trị của1


0


( ) ( ) d
f xg x x


bằng


A. 3 . B.1. C. 2. D. 1.


Câu 9. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như trong hình bên?


THUVIENTOAN.NET KỲ THI THPT QUỐC GIA 2020(2)

A. yx42x21. B. y x42x21. C. yx33x1. D. y x33x1.
Câu 10. Với các số thực dương ,a b bất kì và ,a b1, giá trị của logab bằng


A. logba. B. ab. C. 1


logba. D.


a
b .Câu 11. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng


1
: 1 2


2


x t


d y t


z t


   

  


. Phương trình chính tắc của d


A. 1 1 2


1 2 1


xyz 


 . B.


1 2 1


1 1 2


xyz


 


 .


C. 1 1 2


1 2 1


xyz


 


 . D.


1 2 1


1 1 2


xyz 


 .


Câu 12. Cho hàm số f x

 

có bảng biến thiên


Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng


A. 0 . B. 2. C. 1. D. .


Câu 13. Cho hình lăng trụ ABCD A B C D. ' ' ' ' có thể tích bằng 12, đáy ABCD là hình vng tâm O. Thể
tích khối chóp A BCO'. bằng


A. 3. B.1. C. 2. D. 4.


Câu 14. Họ nguyên hàm 2x 1 dx
x


 
 


 


bằng


A. 4x2ln xC. B. x2ln xC. C. 4x2 12 C.


x


  D. x2 12 C.


x


 


Câu 15. Cho khối cầu có thể tích bằng 36. Bán kính của khối cầu đã cho bằng


A. 2 3. B. 3 2. C. 3 . D. 2.(3)

Số nghiệm của phương trình 2f x

 

 3 0 là


A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.


Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy, gọi A, B lần lượt là điểm biểu diễn số phức 1 2 i và  2 i. Mệnh đề
nào dưới đây đúng ?


A.Tam giác OAB tù. B.Tam giác OAB đều.


C.Tam giác OAB vuông và không cân. D.Tam giác OAB vuông cân.
Câu 18. Trong không gian Oxyz, cho các điểm A

1; 1; 2

và đường thẳng


1


: 1


1 2x t


d y t


z t


  

  


. Phương trình


mặt phẳng qua A và vng góc với d


A. x y 2z 6 0. B. x y 2z 6 0. C. xy  z 2 0. D. xy  z 2 0.
Câu 19. Gọi Mm là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f x

 

x32x2 x 1 trên đoạn

0; 2 .Giá trị của Mm bằng


A. 3. B. 112


27 . C. 4 . D.


58
27 .Câu 20. Tập xác định của hàm số1


2 2


3 2


yxx  là:


A.

;1

 

 2; 

. B.

1; 2

. C.

1; 2

. D.

;1

 

 2; 

.
Câu 21. Gọi z1z2 là hai nghiệm của phương trình z22z 4 0. Giá trị của z12 z2 2 z1z2 2


bằng


A. 16. B. 4 2 3 . C. 12 . D. 20 .


Câu 22. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng : 1 2 1


1 2 1


x y z


d      . Vectơ nào dưới đây là một
vectơ chỉ phương của đường thẳng vng góc với d và song song với mặt phẳng

Oxy

?
A. u1

0; 1; 2 

. B. u2

2; 1; 0

. C. u3  

1; 0;1

. D. u1  

1;1; 1

.


Câu 23. Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 3
2a


. Góc giữa hai
mặt phẳng

SCD

 

, ABCDA. 30. B. 45. C. 60. D. 90.


Câu 24. Cho hàm số f x

 

 x44x23. Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng(4)

Câu 25. Số nghiệm của phương trình log3

x1

2log 3

2x1

2 là


A. 1. B. 2 . C. 3. D. 4 .


Câu 26. Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCDcó các cạnh đều bằng 2a. Thể tích của khối nón có đỉnh


Svà đáy là đường trịn nội tiếp tứ giác ABCD bằng
A.
3
2
a


. B.
3
6
a


. C.
3
2

2
a


. D.
3
2
6
a


.


Câu 27. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số


2
2 1
1
x x
y
x
 A. 2 . B.1. C. 0. D. 3.


Câu 28. Cho các số a b c, , thỏa mãn log 3a 2, log 3 1
4
b  và


2


log 3


15


abc  . Giá trị của log 3c bằng


B. 2. B. 1


2. C. 3 . D.


1
3.
Câu 29. Diện tích của các hình phẳng giới hạn bởi các đường ye2x, y0 và x0, x2.


A.


4


2
e


e


 . B.


4


1
2
e . C.


4


1
2
e


. D. 2e4e.


Câu 30. Cho hình chóp tứ giác .S ABCD có đáy ABCD là hình vng cạnh a 2, SA

ABCDSAa. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng

SBD

bằng
A. 2


2


a


. B. 3


2


a


. C.


2
a. D. 3


4


a


.


Câu 31. Từ một hộp chứa 19 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 19 ,chọn ngẫu nhiên hai thẻ. Xác suất để tích
của hai số ghi trên hai thẻ được chọn là một số chẵn bằng


A. 15


19. B.


14


19. C.


4


19. D.


5
19.


Câu 32. Họ nguyên hàm


3 2


2
5
d
2
x x
x
x x
 
 
A.


2


3ln 1 ln 2
2


x


x x C


     . B.


2


ln 1 ln 2
2x


x x C


     .


C.


2


ln 1 3ln 2
2


x


x x C


     . D. xln x 1 3ln x2 C.


Câu 33. Cho hình nón có đường sinh bằng a và góc ở đỉnh bằng 900. Cắt hình nón đó bởi một mặt phẳng
đi qua đỉnh của hình nón và tạo với mặt đáy của hình nón một góc 600 ta được một thiết diện có
diện tích bằng.


A.
2
2
3
a
B.
2


2 2
3
a
C.
2
2
6
a
D.
2
6
3
a(5)

A. 5. B. 7. C. 4. D. 3.


Câu 35. Cho hình chóp S ABCD. có đáy là hình vng cạnh a, cạnh bên SAa và vng góc với mặt
phẳng đáy. Gọi M N, lần lượt là trung điểm SBSD. Sincủa góc giữa hai mặt phẳng

AMN


SBD

bằng


A. 2


3 . B.


2 2


3 . C.


73 . D.


1
3.


Câu 36. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y mx 4
x m

 nghịch biến trên khoảng

0; 

?


A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 5 .


Câu 37. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m

10m10

để phương trình
log mx 2 log x1 có đúng một nghiệm?


A.2. B.1. C.10. D.9.


Câu 38. Cho1


2 20


d
x x


x e  e xa be ce 


với a b c, , . Giá trị a b c  bằng
A. 5


2. B.


3


2. C.


3
2


 . D. 1


2.


Câu 39. Trong không gianOxyz, đường thẳng song song với đường thẳng : 1 2


1 1 1


x y z


d     và cắt


hai đường thẳng 1 2


1 1 2 1 2 3


: ; :


2 1 1 1 1 3


x y z x y z


d      d     


  có phương trình là


A. 1 1


1 1 1


xy z


 


 . B.


1 1 2


1 1 1xyz


 


  .


C. 1 2 3


1 1 1


xyz


 


 . D.


1 1


1 1 1


xy z


 


 .


Câu 40. Xét các số phức z thỏa mãn z 1 2i  2, giá trị lớn nhất của z12 z i 2bằng


A. 5 . B. 4. C. 10 . D. 6 .Câu 41. Cho tham số thực m, biết rằng phương trình 4x

m4 2

x 2 0 có hai nghiệm thực x x1; 2
thỏa mãn

x12



x22

4. Giá trị của m thuộc khoảng nào dưới đây?(6)

Câu 42. Trong không gian Oxyz, cho các điểm A

1;0;0

, B

3; 2; 4

C

0;5; 4

. Xét điểm M a b c

; ;


thuộc mặt phẳng Oxy sao cho MA MB2MC đạt giá trị nhỏ nhất. Tọa độ của điểm M
A.

1;3; 0

. B.

1; 3; 0

. C.

3;1; 0

. D.

2; 6;0

.


Câu 43. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số


2 2


1
x mx m
y


x


 
 có hai
điểm cực trị A B, và tam giác OAB vuông tại O. Tổng tất cả các phần tử của S bằng


A. 9 . B.1. C. 4 . D. 5 .


Câu 44. Cho khối lăng trụ đứng ABC A B C. ' ' ' có đáy ABC là tam giác vng cân tại C AB, 2a và góc
tạo bởi hai mặt phẳng

ABC'

ABC

bằng 60. Gọi M N, lần lượt là trung điểm của ' 'A CBC. Mặt phẳng

AMN

chia khối lăng trụ thành hai phần. Thể tích của phần nhỏ bằng
A.


3


7 3
24


a


. B.


3


3
3


a


. C.


3


7 6
24


a


. D.3


6
6


a


.
Câu 45. Cho hàm số f x

 

có bảng biến thiên như sau.


Có bao nhiêu giá trị ngun m để phương trình f

x 1 1

  x 3 4 x 1 m có hai nghiệm
phân biệt?


A. 7 . B. 8 . C. 0 . D. 4.


Câu 46. Cho hàm số f x

 

có đạo hàm trên khoảng

0; 

thỏa mãn f x

 

xsinxf '

 

xcosx
2 2


f  . Giá trị của f

 

bằng.


A. 1 . B.  1  . C. 1


2

 . D. 1


2
  .


Câu 47. Xét các số phức thỏa mãn z 2. Gọi Mm là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất


của z i


z
. Giá trị của tích M m. bằng
A. 2


3. B.


3


4. C. 1. D. 2.


Câu 48. Cho hàm số yx33x1 có đồ thị

 

C . Xét các điểm A, B thay đổi thuộc

 

C sao cho tiếp
tuyến của

 

C tại A, B song song với nhau. Gọi E, F lân lượt là giao điểm của các tiếp tuyến
tại A, B với trục tung. Có bao nhiêu điểm A có hồnh độ là số nguyên dương sao cho2020


EF  .(7)

Câu 49. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu

 

S :x2y2z22x4y6z130 và đường thẳng


1 2 1


: .


1 1 1


x y z


d      Lấy điểm M a b c

; ;

với a0 thuộc đường thẳng d sao cho từ M kẻ
được ba tiếp tuyến MA MB MC; ; đến mặt cầu

 

S (A B C, , là tiếp điểm) thỏa mãn


60 ;o90 ;o120 .o


AMBBMCCMA Tổng a b c  bằng


A.2. B. 2. C.1. D. 10


3 .


Câu 50. Cho hàm số f x

 

liên tục trên  và thoả mãn f3

 

x 2f x

 

 1 x với mọi x. Tích phân

 12


d
f x xbằng
A. 7


4


 . B. 17


4


 . C. 17


4 . D.(8)

BẢNG ĐÁP ÁN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
C D B A C A D A A C C B B B C A D B C B D B B C A
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
B B D C A B C A A B B C D A D D A A A B B B D B D


HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. Môđun của số phức z 3 2i bằng


A. 5. B. 5. C. 13. D. 13.Lời giải


Chọn C


2 2


3 2 13
z    .


Câu 2. Trong một nhóm có 6 nam và 4 nữ. Số cách chọn ra hai người có cả nam và nữ là


A. 10. B. 45 . C. 90. D. 24.


Lời giải
Chọn D


Số cách chọn một nam từ 6 nam là C616 cách.


Số cách chọn một nữ từ 4 nữ là C14 4 cách.


Số cách chọn ra hai người có cả nam và nữ là 6.424 cách.


Câu 3. Nghiệm của phương trình 2 3 1
4
x


 là


A. x 1. B. x 5. C. x5. D. x1.


Lời giải


Chọn B


Phương trình 3 1


2
4
x


 3 2


2x 2


     x 3 2 x 5.


Câu 4. Trong khơng gian Oxyz, phương trình mặt cầu tâm I

1; 2;1

và bán kính bằng 2 là
A.

x1

2 

y2

2

z1

2 4. B.

x1

2

y2

2

z1

2 2.
C.

x1

2

y2

2

z1

2 4. D.

x1

2

y2

2

z1

2 2.


Lời giải


Chọn A(9)

Câu 5. Cho hàm số f x

 

có bảng biến thiên


Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng


A.

; 1

. B.

3; 

. C.

1; 3 .

D.

2; 2

.
Lời giải


Chọn C


Dựa vào bảng biến thiên nhận thấy hàm số f x

 

tăng trên khoảng

1; 3 .Câu 6.


2 3
lim


1


n
n
bằng


A. 2 . B. 3. C. 1. D. 3


2


.
Lời giải


Chọn A


Ta có lim2 3


1


n
n

3
2
lim


1
1
n


n
n


n


 
 


 

 
 


 


3
2


lim 2


1
1


n
n
 
.


Câu 7. Trong không gian Oxyz, điểm nào thuộc mặt phẳng

xOy

?A. M

0 ;1; 2

. B. N

2 ; 0 ;1

. C. P

0; 0;1

. D. Q

2;1; 0

.
Lời giải


Chọn D


Điểm thuộc mặt phẳng

xOy

sẽ có cao độ bằng 0. Từ đó, ta chọn được Q

2;1; 0

là điểm thỏa
yêu cầu đề bài.


Câu 8. Cho


1


0


( )d 2
f x x
1


0


( )d 1
g x x 


. Giá trị của10


( ) ( ) d
f xg x x


bằng


A. 3. B. 1. C. 2. D. 1.


Lời giải
Chọn A


 1 1


0
1


0 0


( ) ( ) d ( ) d ( ) d 2 1 3


f xg x x

f x x

g x x   (10)

Câu 9. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như trong hình bên?


A. yx42x21. B. y x42x21. C. yx33x1. D. y x33x1.
Lời giảiChọn A


Đây là đồ thị hàm số yax4 bx2c a

0

a0.


Câu 10. Với các số thực dương a b, bất kì và a b, 1, giá trị của logab bằng


A. logba. B. ab. C. 1


logba. D.
a
b .
Lời giải


Chọn C


Với các số thực dương a b, bất kì và a b, 1, ta có log 1
log


a


b


b


a


 .


Câu 11. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng1
: 1 2


2


x t


d y t


z t


   

  


. Phương trình chính tắc của d


A. 1 1 2


1 2 1


xyz


  . B.


1 2 1


1 1 2


xyz


 


 .


C. 1 1 2


1 2 1


xyz


 


 . D.


1 2 1


1 1 2


xyz


  .


Lời giải


Chọn C


Đường thẳng d đi qua điểm M

1;1; 2

, có véc tơ chỉ phương u 

1; 2; 1

nên có phương
trình chính tắc là: 1 1 2


1 2 1


xyz


 


 .(11)

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng


A. 0. B. 2 . C. 1. D. .


Lời giải
Chọn B


Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy: Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 2 .


Câu 13. Cho hình lăng trụ ABCD A B C D. ' ' ' ' có thể tích bằng 12, đáy ABCD là hình vng tâm O. Thể
tích khối chóp A BCO'. bằng


A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.Lời giải
Chọn B


Ta có: '. 1 '. 1 . ' ' ' ' 1 .12 1


4 12 12


A BCO A ABCD ABCD A B C D


VVV   .


Câu 14. Họ nguyên hàm 2x 1 dx
x


 
 


 


bằng


A. 4x2ln xC. B. x2ln xC. C. 4x2 12 C.


x


  D. x2 12 C.x


 


Lời giải


Chọn B


Ta có: 2x 1 dx x2 ln x C
x


 


   


 


 


.


Câu 15. Cho khối cầu có thể tích bằng 36 . Bán kính của khối cầu đã cho bằng


A. 2 3. B. 3 2 . C. 3 . D. 2.


Lời giải


Chọn CTa có 4 3 36 4 3 3 27 3


3 3


V

R

RR  R .(12)

Số nghiệm của phương trình 2f x

 

 3 0 là


A. 3. B. 2 . C. 1. D. 0.


Lời giải
Chọn A


Ta có 2

 

3 0

 

3
2
f x    f x  .


Dựa vào bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số yf x

 

cắt đường thẳng 3
2


y tại 3 điểm phân
biệt, nên phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt.


Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy, gọi A, B lần lượt là điểm biểu diễn số phức 1 2 i và  2 i. Mệnh đề
nào dưới đây đúng ?


A.Tam giác OAB tù. B.Tam giác OAB đều.


C.Tam giác OAB vuông và không cân. D.Tam giác OAB vuông cân.
Lời giảiChọn D


Tọa độ các điểm A, B lần lượt là

1; 2

2;1

.

1; 2

5


OA OA ; OB 

2;1

OB 5.
Ta có: . 0


5


OA OB OA OB


OA OB


OA OB


   
 


 
  


 


Tam giác OAB vuông cân tại O.


Câu 18. Trong không gian Oxyz, cho các điểm A

1; 1; 2

và đường thẳng


1


: 1


1 2
x t
d y t


z t


  

  


. Phương trình


mặt phẳng qua A và vng góc với dA. xy2z60. B. xy2z60. C. xy z 20. D. xy z 20.
Lời giải


Chọn B(13)

Vectơ chỉ phương của đường thẳng dud

1; 1; 2

.


 

d nên

 

có vectơ pháp tuyến là  n ud

1; 1; 2

.
Phương trình mặt phẳng

 

là:


x1

 

y1

2

z2

0x y 2z 6 0.


Câu 19. Gọi Mm là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f x

 

x32x2 x 1 trên đoạn

0; 2 .


Giá trị của Mm bằng


A. 3 . B. 112


27 . C. 4 . D.


58
27.
Lời giải


Chọn C


Ta có hàm số f x

 

xác định và liên tục trên đoạn

0; 2

.

 

2


3 4 1fxxx


 

2


1


0 3 4 1 0 1


3


x


f x x x


x


      


 


 

0 1; 1 31;

 

1 1;

 

2 3
3 27


ff   ff  .


Suy ra M 3;m1. Vậy Mm4.
Câu 20. Tập xác định của hàm số1


2 2


3 2


yxx  là:


A.

;1

 

 2; 

. B.

1; 2

.


C.

 

1; 2 . D.

;1

 

 2; 

.
Lời giải


Chọn B


Hàmsố1


2 2


3 2


yxx  xác định khi và chỉ khi 2 23xx 20 x 3x20 1 x2
. Tập xác định của hàm số là

1; 2

.


Câu 21. Gọi z1z2 là hai nghiệm của phương trình 2


2 4 0


zz  . Giá trị của z12 z22 z1z2 2


bằng


A. 16 . B. 42 3. C. 12 . D. 20.
Lời giải(14)

Ta có: 2 1


2


1 3
2 4 0


1 3


  


    


  
z i


z z


z i


Khi đó: z12 z2 2 z1z2 2   1 3i2  1 3i2 2 3i2 20
Câu 22. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng : 1 2 1


1 2 1


x y z


d      . Vectơ nào dưới đây là một
vectơ chỉ phương của đường thẳng vng góc với d và song song với mặt phẳng

Oxy

?
A. u1

0; 1; 2

. B. u2

2; 1; 0

. C. u3  

1; 0; 1

. D. u1 

1; 1; 1

.


Lời giải


Chọn B


Gọi  là đường thẳng cần tìm.


d có vectơ chỉ phương ud

1; 2; 1





,

Oxy

có vectơ pháp tuyến n

0; 0; 1

.


Do  d và / /

Oxy

nên u  u d,n

2; 1; 0

là một vectơ chỉ phương của đường thẳng

.


Câu 23. Cho hình chóp tứ giác đều S ABCD. có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 3
2


a


. Góc giữa hai
mặt phẳng

SCD

 

, ABCDA. 30. B. 45. C. 60. D. 90.


Lời giải


Chọn B


Gọi OACBDSO

ABCD

. Kẻ OH CD.
CD OH CD

SHO

CD SH


CD SO   


.
(15)2 2


2 2 3


4 2 2 tan 1


2 2


a a a


SO SA OA


SO
SHO


OH


AD a


OH
    


  

 

.


Vậy

SCD

 

, ABCD

SH OH,

SHO 45.
Câu 24. Cho hàm số

 

4 2


4 3


f x  xx  . Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng


A. 0. B. 6. C. 3. D. 1.


Lời giải


Chọn C


 

4 4 2 3

 

4 3 8 4

2 2f x  xx   fx   xx  x x  . 

0 0


2


x
f x


x

   


 


.


Ta có bảng biến thiên sau:


Dựa vào bảng biến thiên ta có giá trị cực tiểu của hàm số là 3.
Câu 25. Số nghiệm của phương trình log3

x1

2log 3

2x1

2 là


A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.


Lời giải


Chọn A23 3


log x1 log 2x1 2

 

*


Điều kiện
1
2
1


x
x


 


. Khi đó phương trình

 

* tương đương với


2

2



2


3 3 3 3


log x1 log 2x1 2log x1 2x1  log 9.





2 1 2 1 3


1 2 1 9


1 2 1 3


x x


x x


x x


       


   


(16)

2
2


2 3 2 0


2 3 4 0x x
x x
   
 
  


2 ( )
1
( )
2
x n
x l
  

.


Vậy số nghiệm của phương trình

 

* bằng 1.


Câu 26. Cho hình chóp tứ giác đều S ABCD. có các cạnh đều bằng 2a. Thể tích của khối nón có đỉnh
Svà đáy là đường trịn nội tiếp tứ giác ABCD bằng


A.
3
2


a

. B.
3
6
a

. C.
3
2
2
a


. D.
3
2
6
a

.
Lời giải


Chọn B


Gọi OACBD và I là trung điểm cạnh BC.


Khi đó chiều cao khối nón là hSO và bán kính đáy của nó là rOI .


2 2 2 2 2hSDODaaa; 2


2 2


AB a


r  .


Thể tích khối nón là


2


3
2


1 1 2


.


3 3 2 6


a a


V

r h

a 


 


.Câu 27. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số


2
2 1
1
x x
y
x
 A.2. B.1. C. 0. D. 3.


Lời giải


Chọn B


Hàm số xác định khi

 2


0 2


2 0


0; 2 \ 1
1
1 0


x
x x
x
x
x
 
   
  
 

 

.
Ta có
1 1
2
2 1
1
x x


Lim y lim x x
x
 
 
 
 

 ;
1 1
2


2 1
1
x x(17)

Suy ra x1 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.


Câu 28. Cho các số a b c, , thỏa mãn log 3a 2,


1
log 3


4
b  và


2
log 3


15


abc  . Giá trị của log 3c bằng


B. 2. B. 1


2. C. 3. D.


1
3.
Lời giải


Chọn DĐiều kiện a0,b0,c0 và , ,a b c1
Ta có:


1
2


log 3a 2a3 ;


4


1


log 3 3


4


b  b ;1
4
2


3 3


2 15 15


log 3 log log 3 .3 .15 2 2


abc abc c


 


   


 


9
2


3 3 3


15 1


log 3 log log 3 log 3


2 c 3


c c


       .


Câu 29. Diện tích của các hình phẳng giới hạn bởi các đường ye2x, y0 và x0, x2.
A.


42


e
e


 . B.


4


1
2


e


 . C.


4


1
2


e


. D. 2e4 e.
Lời giải


Chọn C


Diện tích hình phẳng cần tính là2 2 4


2


2 2 2


0


0 0


1 1


2 2


x x x e


S

e dx

e dxe  


Câu 30. Cho hình chóp tứ giác S ABCD. có đáy ABCD là hình vng cạnh a 2, SA

ABCD


SAa. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng

SBD

bằng


A. 2
2
a


. B. 3


2
a. C.


2


a


. D. 3


4
a


.
Lời giải(18)

Gọi O là tâm hình vng ABCD khi đó BDAC (1).
SA

ABCD

nên SABD (2).


Từ (1) và (2), ta có BD

SAC

(3).


Gọi H là hình chiếu của A lên SO, khi đó AHSO (4). Mặt khác, vì AH

SAC

nên theo
(3), ta có BDAH(5).


Từ (4) và (5) suy ra AH

SBD

, hay d A SBD

,

AH.
Xét tam giác vng SAO, có ASa, 1 1

2

2


2 2


AOACaa.


Khi đó SAO vng cân tại A, suy ra 2


2
a
AH  .


Vậy

,

2
2
a
d A SBD  .


Câu 31. Từ một hộp chứa 19 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 19,chọn ngẫu nhiên hai thẻ. Xác suất để tích
của hai số ghi trên hai thẻ được chọn là một số chẵn bằng


A. 15


19. B.


14


19. C.


4


19. D.


5
19.
Lời giải


Chọn BTa có n

 

 C192 .
Gọi A là biến cố “


Chọn ngẫu nhiên hai thẻ để tích của hai số ghi trên hai thẻ được chọn là một số chẵn”.
Trường hợp 1:


Chọn 2 thẻ đều đánh số chẵn,số cách chọn là 2
9


C .
Trường hợp 2:


Chọn 1 thẻ đánh số chẵn và 1 thẻ đánh số lẻ,số cách chọn là C19.C110.
O


C


A D


B


S(19)

 

2 1 1


9 9.C10 126


n A C C


    . 

2
19


126 14
19


P A
C


   .


Câu 32. Họ nguyên hàm


3 2


2


5
d
2


x x


x


x x


  
A.


2


3ln 1 ln 2
2


x


x x C


     . B.


2


ln 1 ln 2
2


x


x x C


     .


C.2


ln 1 3ln 2
2


x


x x C


     . D. xln x 1 3ln x2 C.


Lời giải


Chọn C


3 2


2 2


5 2 5 2 5 3 1


d d d d


2 2 2 1 2 1


x x x x


x x x x x x xx x x x x x x x


 


       


     


           
2


ln 1 3ln 2
2


x


x x C


      .


Câu 33. Cho hình nón có đường sinh bằng a và góc ở đỉnh bằng 0


90 . Cắt hình nón đó bởi một mặt phẳng
đi qua đỉnh của hình nón và tạo với mặt đáy của hình nón một góc 0


60 ta được một thiết diện có


diện tích bằng.


A.


2


2
3


a


B.


2


2 2
3


a


C.


2


2
6


a


D.2


6
3


a


Lời giải


Chọn A


Gọi SFG là thiết diện cần tìm và H là trung điểm FG
Ta có: SAaOSA 450 nên 2


2(20)

Xét OSH có  0


60


SHO nên . tan 300 6
6


a


OHOS  và


06
sin 60 3


SO a


SH  


Do OHG vuông tại H nên


2 2


2 2 2 6 3


2 6 3


a a a


GHOGOH    


   


Vậy nên 2 3
3


a


GF  suy ra


21 2


.


2 3


SGF


a
SSH FG


Câu 34. Cho hàm số yf x

 

. Hàm số yf

 

x có đồ thị như hình vẽ dưới. Hàm số

21


yf x  có
bao nhiêu điểm cực trị


A. 5 . B. 7 . C. 4. D. 3 .


Lời giải
Chọn A


Xét hàm số yg x( ) f x

21

. Ta có yg x( )2 .x f

x21

.
Từ đồ thị hàm số yf

 

x ta thấy

 1


0 14
x


f x x


x
     


.


2 2


2 2


2 2


0 0


0


1 1 00 2


1 1 2


5


1 4 5


x x


x


x x


y x


x x


x


x x


 


 

     


 


      


 
   


    


 


.


Trong đó x0 là nghiệm bội 3 còn các nghiệm x  2 và x  5 là các nghiệm đơn và

 (1) 2. 0 0(21)

Vậy hàm số yg x

 

có 5 điểm cực trị.


Câu 35. Cho hình chóp S ABCD. có đáy là hình vng cạnh a, cạnh bên SAa và vng góc với mặt
phẳng đáy. Gọi M N, lần lượt là trung điểm SBSD. Sin của góc giữa hai mặt phẳng

AMN


SBD

bằngA. 2


3 . B.


2 2


3 . C.


7


3 . D.


1
3.
Lời giải


Chọn B


Có: SBBDSDa 2 SBD đều.
2


2


a


AMANMN  SMSN  AMN đều.
Gọi E là trung điểm MNAEMNSEMN.
Có:


 
 ,

,AMN SBD MN


AE MN AMN SBD AE SE


SE MN


 

  
.


Tính sinSEA.


AE là đường cao tam giác đều 6
4a(22)

SE là đường cao tam giác đều 6
4


a


SMNSE .


SEA


  cân tại ESEA 2SEI.


Gọi I là trung điểm 2 2 2


2 4


a a


SASI  EISESI  .
Xét SEI vng tại I , ta có: sin 6


3


SI
SEI


SE  và cos 3


3


EI
SEI


SE


  .


   2 2


sin 2 sin .cos


3


SEA SEI SEI


   .


Vậy sincủa góc giữa hai mặt phẳng

AMN

SBD

bằng 2 2
3 .


Chú ý: SEA là góc tù nên góc giữa hai mặt phẳng

AMN

SBD

bằng o 


180 SEA.
Ta vẫn có:

o 

 2 2


sin 180 sin3


SEA SEA


   .


Cách 2: Sử dụng phương pháp tọa độ hóa.


Câu 36. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y mx 4


x m

 nghịch biến trên khoảng

0; 

?


A. 1. B. 2. C. 3. D. 5.


Lời giải


Chọn B


Xét hàm số y mx 4


x m
TXĐ: D\

m

.
2
2


4
m
y


x m

 


 .


Hàm số nghịch biến trên khoảng

0; 

khi2 2 2


4 0


0; 2
00


m
m


m
m


m


  


   


  


 
 
.


Do m nguyên nên m0 ; m1.


Câu 37. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m

10m10

để phương trình

log mx 2 log x1 có đúng một nghiệm?


A.2. B.1. C.10. D.9.(23)

Chọn C


Ta có2


0


log 2 log 1 1 0


log log 1


mx


mx x x


mx x    

 
2

 


1
1
1
x
mx x
 


 
 


.


Cách 1:

  2


1
1


2 1 0 *


xx m x


 


 
   Để phương trình log

mx

2 log

x1

có đúng một nghiệm thì phương trình

 

* có đúng một
nghiệm x 1.


* Nếu phương trình

 

* có nghiệm kép x02 0


2 4 0


4
m
m
m


       


.Với m 0 x0  1

 

L
Với m 4 x0   1 1

TM* Nếu phương trình

 

* có hai nghiệm phân biệt x x1, 22 0


2 4 0


4
m
m
m


       


.


Khi đó 1 2


1 2


2
1
x x m
x x
  

.


TH1: x1  1 x2

x11



x21

0 x x1 2

x1x2

 1 0 1 m  2 1 0m0
Kết hợp với điều kiện m  

9; 8;...; 2; 1 

. Có 9 giá trị của m thỏa mãn.


TH2: x1  1 x2.


1 1


x   thay phương trình

 

* suy ra m0

 

L .


Kết luận: Vậy có tất cả 10 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán.


Cách 2:

 

2


1; 0
1 1
x x
x
m
x
  


  
.


Xét hàm số

 2
1
x
f x
x


 trên

  1;

. Hàm số không xác định tại x0.


 


2
2
1
x
f x
x

  .(24)

Để phương trình log

mx

2 log

x1

có đúng một nghiệm thì đường thẳng ym phải cắt đồ
thị hàm số yf x

 

trên trên

  1;

  

\ 0 tại đúng một điểm 0


4
m
m
 

.
Do
10 10
m
m  nên m 

9; 8; ... ; 2; 1; 4  

.


Vậy có 10 giá trị của m thỏa mãn.


Câu 38. Cho1


2 2


0


d
x xxee xa be ce 


với a b c, , . Giá trị a b c  bằng
A. 5


2. B.


3


2. C.


3
2


 . D. 1


2.
Lời giải


Chọn D


Đặt
2 2


d 1 d1
d d
2
x
x
x x


u e x


u x e


v e x v e

   
  
 

 

 
 

.


Ta có:1


1 1 12 2 2 2 2


0


0 0 0


1 1 1 1


d 1 d 1 d


2 2 2 2


x x x x x x x x


x e  e xx e  eeexe  eee x


.
1


2 2 2 2 2


0


1 1 1 1 1 1 1 1 3


1 12 2 2 2 2 2 2 4 4


x x


e ee ee ee ee e


            


    .
1


2 2


0


3 1 1


; 1;


4 4 2


x x


xee dxa be ce  a  bc a b c  


.Câu 39. Trong không gianOxyz, đường thẳng song song với đường thẳng : 1 2


1 1 1


x y z


d    


 và cắt
hai đường thẳng 1: 1 1 2; 2: 1 2 3


2 1 1 1 1 3


x y z x y z


d      d     


  có phương trình là


A. 1 1


1 1 1


xy z


 


 . B.


1 1 21 1 1


xyz


 


  .


C. 1 2 3


1 1 1


xyz


 


 . D.


1 1


1 1 1


xy z


 (25)

Lời giải
Chọn AĐường thẳng  song song với đường thẳng : 1 2


1 1 1


x y z


d    


 nên đường thẳng  có véc tơ
chỉ phương u

1;1; 1

  .


Gọi ;A B là giao điểm của và 1: 1 1 2; 2: 1 2 3


2 1 1 1 1 3


x y z x y z


d      d     


  .


Suy ra A

 1 2 ; 1t  t; 2t

; B

1s; 2s;3 3 s

.


Ta có:AB

2 s 2 ;3t  s t;1 3 s t

cùng phương với u

1;1; 1

 
2 1 1


2 2 3 1 3


1; 0;1


2 3 1


1 1 1


s t s


s t s t s t


A


s t t


    


 


     


      
Vậy phương trình đường thẳng song song với đường thẳng d và cắt hai đường thẳng d d1; 2 là


1 1


1 1 1


xy z


 


 .


Câu 40. Xét các số phức z thỏa mãn z 1 2i  2, giá trị lớn nhất của z12 z i 2bằng


A. 5 . B.4. C.10 . D. 6 .


Lời giải


Chọn D


Cách 1 :


Giả sử điểm M x y

;

biểu diễn số phức z x y i x y.

, 

.


 

2

21 2 2 1 2 2 1 2 2


z  i   x  yi   x  y 


M


 thuộc đường tròn tâm I

1; 2

, bán kính R 2.
2 2 2 2 2 2


1 1 1 2 2


Tz  zix y xy  xy


  2x2y T 0

 

 là phương
trình đường thẳng


;

2.( 1) 2.2 2 2 4 4 2 4 2 6


2 2
T


d I  R      T     T    T  .


Vậy giá trị lớn nhất của T bằng 6.
Cách 2:


Giả sử z x y i x y.

, 

.


 

2

2


1 2 2 1 2 2 1 2 2(26)

Ta có

x  1 y 2

2 2

x1

2

y2

24      2 x 1 y 2 2   1 x y3.
2 2 2 2 2 2 2 2


1 1 1 2 2 2 1 6


z  z i  x y xy  xy   z  z i 


  .


2 2


1 6 0; 3 3.


z  z i  xy z


Vậy giá trị lớn nhất của z12 z i 2 bằng 6.


Câu 41. Cho tham số thực , biết rằng phương trình có hai nghiệm thực
thỏa mãn . Giá trị của thuộc khoảng nào dưới đây?


A. . B. . C. . D. .Lời giải


Chọn D


Xét phương trình:


Đặt . Khi đó trở thành:


Ta có: có hai nghiệm thực có hai nghiệm dương


Theo Viet ta có .


Giả sử .


Khi đó từ .


Do đó


m 4x

m4 2

x 2 0 x x1, 2

x12



x22

4 m


3; 5

5; 

1;3

;1 4xm4 2x 2 0 1
2x 0tt

 

1 t2

m4

t 2 0

 

2


 

1 x x1, 2

 

2 t t1, 2


4

2 8 0

 4 2 2 *


4 0
m
m
m
 

   
 


1 2
1 2
4
. 2
t t m
t t
  

1
2


1 1 2 1


2 2 2


2
2 log
log
2
x
x


t x t


x t
t
   


 


 

1 2


1 2. 2 2 2 1 2 1x x


t t     xx


x12



x22

4x x1 22

x1x2

 4 4x x1 2  2
2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1


1


2


log t.log t 2 log t.log 2 log t. 1 log t 2


t


         
1 2


2 2 1


2 1 2 1 1 2


2 11 2


1


4


log 1 2 9


log log 2 0


log 2 1 2


4


2


t t


t


t t t t


t
t t

  

 

           


 9 1


4 tm *


2 2


m m(27)

Vậy


Câu 42. Trong không gian Oxyz, cho các điểm A

1;0;0

, B

3; 2; 4

C

0;5; 4

. Xét điểm M a b c

; ;


thuộc mặt phẳng Oxy sao cho MAMB2MC


  


đạt giá trị nhỏ nhất. Tọa độ của điểm M
A.

1;3; 0

. B.

1; 3; 0

. C.

3;1; 0

. D.

2; 6;0

.


Lời giải


Chọn A


Gọi điểm thỏa mãn .


Khi đó .Ta có .


Do đó đạt giá trị nhỏ nhất khi nhỏ nhất


thuộc mặt phẳng và nhỏ nhất  là hình chiếu vng góc của trên
mặt phẳng .


Vậy .


Câu 43. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số


2


2
1


x mx m


y


x


 
 có hai
điểm cực trị ,A B và tam giác OAB vuông tại O. Tổng tất cả các phần tử của S bằngA. 9. B.1. C. 4. D. 5.


Lời giải


Chọn A


Ta có tập xác định của hàm số là D\

 

1 và
2
2


2
1
x x m
y


x


 


 


 với mọi m.


Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị ,A By0 có hai nghiệm phân biệt


22 0


x x m


    (*) có hai nghiệm phân biệt x x1, 2

 11 0


1


1 2 0


m


m
m
   


  


  
.

1


;1
2


m  


; ;I x y z IA IB2IC0
1 3 2 0 0


0 2 2 5 0


0 4 2 4 0


x x x


y y y


z z z     

     

     
1
3
3
x
y
z
 1; 3 ; 3I
2 2 2


MAMBMCMIIAMIIBMIIC


        


4MI 4MI


  


2
MAMBMC


  


MI


M

Oxy

MI M I

1; 3 ; 3Oxy


1; 3 ; 0
(28)

Gọi

  u x
y


v x


 và x0 là điểm cực trị của hàm số thì ta có giá trị cực trị y0 của hàm số là

  0


0 0


0


2


u x


y x m


v x
   .


x x1, 2 là hai điểm cực trị của hàm số nên tọa độ hai điểm cực trị ,A B của đồ thị hàm số là

1; 2 1A x xm , B x

2; 2x2m

, suy ra ,A B thuộc đường thẳng :d y2xm.


Để tam giác OAB vuông tại O khi và chỉ khi ba điểm , ,O A B không thẳng hàng và OAOB


1 2 1 2


2.0 0 0


2 2 0


. 0


m m


O d


x x x m x m


OA OB OA OB


  


 

  
   


   


  


 


2


1 2 1 2


0


5 2 0


m


x x m x x m


 


   

(2*).


x x1, 2 là hai nghiệm của (*) nên có x1x2  2 và x x1. 2  m nên (2*) trở thành


2


0


9


9 0


m


m


m m

 

 
(thỏa mãn điều kiện m 1).


Vậy m9.


Câu 44. Cho khối lăng trụ đứng ABC A B C. ' ' ' có đáy ABC là tam giác vng cân tại ,C AB2a và góc
tạo bởi hai mặt phẳng

ABC'

ABC

bằng 60. Gọi M N, lần lượt là trung điểm của A C' '
BC. Mặt phẳng

AMN

chia khối lăng trụ thành hai phần. Thể tích của phần nhỏ bằng
A.


3


7 3
24
a


. B.


3


3
3
a


. C.3


7 6
24
a


. D.


3


6
6
a


.
Lời giải


Chọn A(29)

Gọi H là trung điểm của ABCHAB (do tam giác ABC cân tại C).
Tam giác AC B' cân tại C'C H' AB.


ABC

 

ABC'

AB

ABC

 

, ABC'

CHC'60.
ABC


 vng cân tại CAB2aACCBa 2;CHa.
'


C CH vuông tại CCC'CH.tanCHC'a 3 AA'BB'.


Gọi N' là trung điểm của B C' ', M' là trung điểm của ' ' ' '/ / '/ / AN
'/ / ' '


A N AN


C N MM


MM A N


 Thiết diện của hình lăng trụ đứng ABC A B C. ' ' ' cắt bởi mặt phẳng

AMN

là hình thang
'


AMM N hay mặt phẳng

AMN

chia khối lăng trụ thành hai phần, trong đó phần nhỏ là
' '


ACNMC M .
Ta có:


3
' ' '


1 2 3'.S 3. . 2.


2 2 2


ACNA C N ACN


a a


VAA a a  .


2


' ' ' ' ' ' ' '


1 2 1 2 2 3


. 2. . .


2 2 2 2 4 8


A MM N A C N MC M


a a a a


SSSa   .


2 3


. ' ' ' ' ' '1 1 3 3


. '.S . 3.


3 3 8 8


A A MM N A MM N


a a


VAAa  .


3


. ' ' ' '


1 1 1 2 3


. . . 2. . 3.


3 3 2 4 12


A M N N M N N


a a


VAC Sa a  .


Vậy3 3 3 3


' ' ' ' ' . ' ' ' . ' '


3 3 3 7 3


2 8 12 24


ACNMC M ACNA C N A A MM N A M N N


a a a a


VVVV     .(30)

Kéo dài ' '


, ,


AM CC NM cắt nhau tại D. Khi đó VACNMCM' VD ACN. VD MCM. '.


Ta có:


' ' ' '


' '


1


2 2 2 32


DM DC DM MC CM


DC DC CC a


DADCDNACCN      .


3
.


1 1 1 2 3


. . .2 a 3. . 2.


3 3 2 2 3


D ACN ACN


a a


V DC S a


    .


' ' '


3
'.MCM


1 1 1 2 2 3


. . .a 3. . .


3 3 2 4 2 24


D MC M


a a a


VDC S  


.


'


3 3 3


3 3 7 3


3 24 24


ACNMCM


a a a


V    .


Câu 45. Cho hàm số f x

 

có bảng biến thiên như sau.


Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình f

x 1 1

  x 3 4 x 1 m có hai nghiệm
phân biệt?


A. 7. B. 8. C. 0. D. 4.


Lời giải(31)

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy hàm số yf x

 

có dạng f x

 

ax3bx2cx d

a0

.
Ta có: f '

 

x 3ax22bx c .


Vì đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là

1;3

1; 1

nên ta có hệ phương trình:

 


 


 


 


1 3
1 1


' 1 0
' 1 0


f
f
f
f


 


 


  

 

 


 

 


3 2
3 2
2
2


. 1 . 1 . 1 3


.1 .1 .1 1


3 . 1 2 . 1 0
3 .1 2 .1 0


a b c d


a b c d


a b ca b c
     
 
    


  

3
1


3 2 0


3 2 0


a b c d
a b c d


a b c
a b c
    

    

 
  


 

1
0
3
1
a
b
c
d
 
 

 

.


 

3 3 1


f x x x


    .


Xét phương trình f

x 1 1

  x 3 4 x 1 m

 

1


1 1

 

1 2

2

 

2


f x x m


       .


Đặt tx 1 1, vì x 1 0, suy ra t 1. Ta có phương trình

 

2 trở thành:

  

1

2


f tt m

t33t1

 

t22t1

mt3t25t 2 m

 

3 .


Xét hàm số g t

 

t3t25t2 với t   

1;

, ta có g t'

 

3t22t5,


 1 1;


' 0 5


1;
3
t
g t
t
     

 


      

.


Bảng biên thiên:


Nhìn vào bảng biến thiên, để

 

1 có 2 nghiệm phân biệt thì phương trình

 

3 có 2 nghiệm phân
biệt lớn hơn hoặc bằng 1 . Khi đó  1 m7, mà mm

0;1; 2;3; 4;5; 6; 7

.


Vậy có 8 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.


Câu 46. Cho hàm số f x

 

có đạo hàm trên khoảng

0; 

thỏa mãn f x

 

xsinxf '

 

xcosx
2 2


f 


. Giá trị của f

 

bằng.


A. 1 . B.  1  . C. 1


2


 . D. 12


  .(32)

Chọn B


Hàm số f x

 

có đạo hàm trên khoảng

0;  

sin '

 

cos

 

sin '

 

cos


f xxxf x  xf xx xxf xx.


 

 

 

2

 

2


' sin cos


' sin cos xf x f x x x x


xf x f x x x x


x x


  


        x

0; 

.


 

' '

 cos cosf x x f x x


C


x x x x


 


  


 


 0;
x


    .


Do


2 2


f  suy ra C1.


Vậy f x

 

cosxx. Suy ra f

 

  1

.Câu 47. Xét các số phức thỏa mãn z 2. Gọi Mm là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
của z i


z
. Giá trị của tích M m. bằng


A. 2


3. B.


3


4. C. 1. D. 2.


Lời giải


Chọn B


Ta có: 1 i 1 i 1 i 1 1 1 i 1 1


z z z z z z


           . Mặt khác 2 1 1
2
z


z   suy ra


1 3


2P 2.


Suy ra giá trị lớn nhất 3
2


M  và giá trị nhỏ nhất là 1
2


m . Vậy . 3
4


M m
Câu 48. Cho hàm số 3


3 1


yxx có đồ thị

 

C . Xét các điểm A, B thay đổi thuộc

 

C sao cho tiếp
tuyến của

 

C tại A, B song song với nhau. Gọi E, F lân lượt là giao điểm của các tiếp tuyến
tại A, B với trục tung. Có bao nhiêu điểm A có hồnh độ là số nguyên dương sao cho


2020
EF  .


A.

10

. B.11. C.

8

. D. 7 .Lời giải
Chọn D


Hàm số có tập xác định là .


2


3 3


y  x  .


Gọi

3; 3 1


A a aa và

3; 3 1(33)

Hệ số góc của tiếp tuyến với

 

C tại AkA 3a23.
Hệ số góc của tiếp tuyến với

 

C tại B là 2


3 3


B


kb  .
Vì tiếp tuyến của

 

C tại A, B song song với nhau


A Bk k


  3a2 3 3b23a2 b2 a b


.
Do A, B phân biệt nên a  b

3; 3 1


Baaa .


Phương trình tiếp tuyến với

 

C tại Ad1:y

3a23

x a

a33a1.
Phương trình tiếp tuyến với

 

C tại Bd2:y

3a23

xa

a33a1.


E là giao điểm của d1 với trục tung E

0; 2 a31

.


F là giao điểm của d2 với trục tung F

0; 2a31

.
Khi đó EF 4 a3 .


Theo giả thiết ta có 3 3 3 3


4 a 2020 a 505  505a 505.
a là số nguyên dương nên a

1; 2;3; 4;5; 6; 7

.


Câu 49. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu

 

S :x2y2z22x4y6z130 và đường thẳng


1 2 1


: .1 1 1


x y z


d      Lấy điểm M a b c

; ;

với a0 thuộc đường thẳng d sao cho từ M kẻ
được ba tiếp tuyến MA MB MC; ; đến mặt cầu

 

S ( , ,A B C là tiếp điểm) thỏa mãn


60 ;o90 ;o120 .o


AMBBMCCMA Tổng a b c  bằng


A.2. B. 2. C.1. D. 10


3 .
Lời giải(34)

Xét tứ diện MABCMAMBMCx (tính chất tiếp tuyến) và
60 ;o90 ;o120 .o


AMBBMCCMA Ta dễ dàng tính được ABx BC; x 2;CAx 3 nên
tâm ngoại tiếp của tam giác ABC là trung điểm

H

của AC.


Mặt cầu

 

S

có tâm

I

1;2; 3

và bán kính R  3 3 ; từ tính chất mặt cầu ta có I H M, , cùng
nằm trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

ABC

tại

H

I A M  9 0o.


Vậy

1

2

1

2

1

2

4

2

1

2

1

2

33

3
R


xAH

AM

IA

x

x

R

 

. Vậy IM 6.

M

thuộc đường thẳng : 1 2 1


1 1 1


x y z


d      nên

M

   

1

t

; 2

t

;1

t

.


2 2 2 2


1; 2;1
0


6 2 4 4 36 3 4 0 4 1 2 7


; ;


3 3 3 3


M
tIM t t t t t


t M


 
            


 
   


Kiểm tra điều kiện thì chọn

M

 

1; 2;1

nên có đáp án B.


Câu 50. Cho hàm số

f x

 

liên tục trên

và thoả mãn

f

3

 

x

2

f x

 

 

1

x

với mọi x. Tích phân

 1


2d


f x x
bằng
A. 7


4


 . B. 17


4


 . C. 17


4 . D.


7
4 .
Lời giải


Chọn D


Đặt

t

f x

 

thì 3


2 1


tt  x, suy ra

2
3t 2 dt dx.
Với x 2 ta có 3


2 3 0


tt  , suy ra t1.
Với x 1 ta có 3


2 0


tt , suy ra t0.


Vậy

 1


1 0 1


2 3 4 2


2 1 0 0


3 7


d 3 2 d = 3 2 d =


4 4


f x x t t t t t t t t

 


   


 

×