Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đáp án tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 257 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (344.08 KB, 2 trang )

(1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


ĐỀ CHÍNH THỨC


KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2014

Đ

ÁP ÁNMôn thi: TIẾNG NHẬT
Mã đề thi


Câu số


257 372 485 514 635 718


1. A B B D A A


2. C A C A C D


3. A D C D D D


4. D A A D C A


5. A C A D D C


6. B B C B A A


7. D C D C B B


8. C C C A D A


9. B C A A A B10. B B A D D A


11. D A D B A D


12. B B B C A A


13. A C D A C C


14. A D C D B D


15. A C A B D C


16. D D D C B A


17. D C D B D B


18. C D B A C B


19. D A C B C C


20. B A C D B B


21. B B B B D D


22. A D D B C C


23. D A D C A C


24. C B A D B B25. A B A C C D


26. C B B A B A


27. B B A C B C


28. C D A C B D


29. A A B D C B(2)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC


KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014
Môn thi: TIẾNG NHẬT


HƯỚNG DẪN CHẤM THI
(PHẦN VIẾT)


I. Đề thi Phần viết


「去年の 夏休み 」という テーマに ついて、7 〜10⽂の 作⽂を 書いて ください。


II. Hướng dẫn chung


1. Giám khảo chấm bài theo Hướng dẫn chấm của Bộ GDĐT.


2. Việc chi tiết hoá điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo khơng sai lệch
với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.3. Sau khi cộng điểm tồn bài Phần viết, làm trịn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn


thành 0,50; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,00 điểm).


III. Hướng dẫn chấm cụ thể


Tiêu chí Mô tả chi tiết Điểm


Nội dung -Viết đúng chủđề 0,5


- Viết logic, hợp lí 0,5


Ngôn ngữ - Viết đúng cấu trúc ngữ pháp 0,5
- Sử dụng từ vựng phù hợp và phong phú 0,5


Trình bày - Viết đủ số câu theo quy định 0,25
- Mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo 0,25


Tổng điểm 2,5


Cách tính lỗi


- Một lỗi ngữ pháp (cấu trúc câu…), trừ 0,05


- Một lỗi chính tả, trừ 0,01


- Viết ít hơn số câu theo quy định, trừ 0,2


×