Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Ngữ văn lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (230.05 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GD&ĐT HỊA BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUN


HOÀNG VĂN THỤ


ĐỀ THI OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ IX
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP: 11


Ngày thi: 02 tháng 08 năm 2013


Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)


Đề thi gồm: 01 trang.


Họ và tên thí sinh:……… SBD: ……….


Câu1: (8 điểm)


Có ý kiến cho rằng: Tri thức là sức mạnh (Fransis Bacon), lại có ý kiến cho rằng: Trí


tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. (Albert Einstein)


Hãy trình bày quan điểm của anh (chị) về hai nhận định trên.


Câu 2: (12 điểm)


Trong bài Ngoại cảnh văn chương, Hồi Thanh viết:


Nhà văn khơng có phép thần thơng để vượt ra ngồi thế giới này, nhưng thế giới này
trong con mắt nhà văn phải có một hình sắc riêng.(Bình luận văn chương, NXB Giáo dục, 1998, trang 54)
Dựa vào một số tác phẩm văn xi giai đoạn 1930- 1945 đã học trong chương trình
Ngữ văn 11, anh (chị) hãy bình luận nhận định trên.


...Hết...


(Giám thị coi thi khơng giải thích gì thêm)

×