Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Tiền Giang - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85.41 KB, 2 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo57-Tỉnh Tiền GiangCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Líp Tr−êng (THPT)


1 Ngun Phóc NghiƯp 57.01.02 04/08/1994 Kinh Nam Toán 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên
2 Trần Tấn Phát 57.02.02 12/12/1994 Kinh Nam Vật lí 17.50 K.Khích 12 THPT Chuyên
3 Nguyễn Toàn Thắng 57.02.04 08/05/1994 Kinh Nam VËt lÝ 18.75 K.KhÝch 12 THPT VÜnh Bình
4 Phạm ánh Minh 57.04.01 11/07/1995 Kinh Nữ Sinh häc 22.00 Ba 11 THPT Chuyªn
5 Ngun Thành Đạt 57.05.01 16/10/1994 Kinh Nam Tin học 21.25 Ba 12 THPT Chuyên
6 Đoàn Thị Hồng Hân 57.05.02 05/11/1995 Kinh Nữ Tin học 21.95 Ba 11 THPT Chuyên
7 Ngun Tr−êng ThÞnh 57.05.06 11/10/1994 Kinh Nam Tin học 17.00 K.Khích 12 THPT Chuyên
8 Trần Thảo Uyên 57.06.06 03/08/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT Chuyªn
9 Lª Phan Thu HiỊn 57.08.01 01/05/1995 Kinh Nữ Địa lí 12.00 K.Khích 11 THPT Tân Hiệp
10 Nguyễn Ngọc Lợi 57.08.03 23/09/1994 Kinh Nam Địa lí 13.00 K.Khích 12 THPT Chuyên
11 Ngô Trần Thúy Phụng 57.08.04 12/09/1995 Kinh Nữ Địa lí 12.50 K.Khích 11 THPT Tân Hiệp
12 Nguyễn Thành Đạt 57.09.02 13/01/1994 Kinh Nam T. Anh 12.70 K.Khích 12 THPT Chuyên
13 Thái Thanh Thóy 57.09.06 03/10/1994 Hoa N÷ T. Anh 12.85 K.KhÝch 12 THPT Chuyên14 Ngô Bảo Tuân 57.11.03 20/04/1994 Kinh Nam T. Pháp 17.05 Nhì 12 THPT Nguyễn Đình Chiểu(2)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo57-Tỉnh Tiền GiangCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


Danh sách này gồm 14 thí sinh

Hà Nội, ngày tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục tr

ởng cục khảo thí và kđclgd×