Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Thừa Thiên Huế - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.92 KB, 4 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo56-Tỉnh Thừa Thiên - HuếCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


1 Trần Nguyễn Tài Quèc 56.01.08 22/08/1994 Kinh Nam To¸n 12.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


2 Hoàng Vĩnh Thịnh 56.01.11 26/03/1994 Kinh Nam Toán 17.50 Ba 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


3 Châu Khắc Quốc Bảo 56.02.01 31/08/1995 Kinh Nam VËt lÝ 19.00 Ba 11 THPT Chuyªn Quèc Häc H


4 Ngun §øc Quang Minh 56.02.02 01/06/1995 Kinh Nam VËt lÝ 20.25 Ba 11 THPT Chuyªn Quèc Học Huế


5 Nguyễn Văn Thiện 56.02.07 20/08/1995 Kinh Nam VËt lÝ 19.25 Ba 11 THPT Chuyªn Quèc Häc HuÕ


6 Tr−¬ng TÊt NhËt Minh 56.02.03 30/09/1994 Kinh Nam VËt lÝ 20.50 Ba 12 THPT Chuyªn Quèc Häc HuÕ


7 NguyÔn Ngäc San 56.02.06 25/02/1994 Kinh Nam VËt lÝ 18.50 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Quèc Häc HuÕ8 Hoàng Hữu Tình 56.02.08 17/08/1994 Kinh Nam Vật lÝ 22.00 Ba 12 THPT Chuyªn Quèc Häc HuÕ


9 Dơng Hà Khánh Linh 56.03.02 17/05/1994 Kinh Nữ Hoá häc 25.00 Ba 12 THPT Chuyªn Quèc Häc HuÕ


10 Nguyễn Tất Thiên Phớc 56.03.06 13/10/1994 Kinh Nam Hoá học 28.75 NhÊt 12 THPT Chuyªn Quèc Häc HuÕ


11 Lª SÜ Phóc An 56.03.01 17/02/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 20.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


12 Nguyễn Bảo Vy 56.03.13 30/03/1994 Kinh Nữ Hoá học 17.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


13 Trần Thị Diệu Linh 56.03.03 03/10/1994 Kinh Nữ Hoá học 20.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


14 Phạm Tăng Tùng 56.04.13 01/01/1994 Kinh Nam Sinh häc 25.50 Ba 12 THPT Chuyªn Quèc Häc HuÕ


15 Vâ Minh TuÖ 56.04.12 18/06/1995 Kinh Nam Sinh häc 20.50 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Quèc Häc HuÕ


16 Lê Duy Toàn 56.04.11 09/07/1995 Kinh Nam Sinh học 18.50 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Quèc Häc HuÕ


17 Phan Thị ý Nhi 56.04.06 27/12/1995 Kinh Nữ Sinh học 21.00 K.Khích 11 THPT Chuyên Quốc Học Huế


18 Nguyễn Xuân Ph−íc 56.04.08 04/10/1994 Kinh Nam Sinh häc 24.75 Ba 12 THPT Chuyªn Quèc Häc HuÕ(2)

Sè TT Hä và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo56-Tỉnh Thừa Thiên - HCục Khảo thí và Kiểm định


Chất l−ợng giáo dụcNgµy sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


19 Trần Thị Hà Phơng 56.04.07 05/10/1995 Kinh Nữ Sinh học 19.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


20 Hoàng Ph−íc Nh· Thi 56.04.10 23/09/1995 Kinh N÷ Sinh häc 19.75 K.Khích 11 THPT Chuyên Quốc Học Huế


21 Tô Hữu Quân 56.05.03 12/08/1994 Kinh Nam Tin học 30.00 Nhì 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


22 Phan Văn Thuyên 56.05.05 25/07/1995 Kinh Nam Tin häc 23.35 Ba 11 THPT Chuyªn Quốc Học Huế


23 Võ Hàm Thắng 56.05.04 08/01/1995 Kinh Nam Tin häc 21.60 Ba 11 THPT Chuyªn Quèc Häc Huế


24 Phan THị Khánh Ly 56.06.08 04/01/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT Chuyên Quốc Học Huế


25 Lê Thị Nhật Linh 56.06.07 07/03/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


26 Lê Thị Trờng Vi 56.06.14 08/07/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Qc Häc H


27 Ngun Thị Nga 56.06.10 10/01/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


28 Phan Hạnh Liên 56.06.06 25/01/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT Chuyên Quốc Học Huế29 TRơng Tiến Đạt 56.07.03 29/03/1994 Kinh Nam Lịch sử 13.25 Ba 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


30 Bùi Thị Hoài An 56.07.01 06/10/1995 Kinh Nữ Lịch sử 15.00 Ba 11 THPT Chuyên Quốc Học Huế


31 Hoàng Thị Thu Hằng 56.07.04 20/04/1994 Kinh Nữ Lịch sử 15.75 Nhì 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


32 Trần Thị Kiều Nhi 56.07.08 17/01/1994 Kinh Nữ Lịch sư 12.75 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Qc Häc H


33 Trần Thị Khuyên 56.07.05 02/06/1995 Kinh Nữ Lịch sử 12.25 K.Khích 11 THPT Chuyên Quốc Học Huế


34 Nguyễn Thị Diệu Linh 56.07.06 03/07/1995 Kinh Nữ Lịch sử 11.75 K.Khích 11 THPT Chuyên Quốc Học Huế


35 Phan Thị Mộng Diệp 56.07.02 03/02/1994 Kinh Nữ Lịch sử 12.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


36 Đoàn Thị Hơng Ly 56.07.07 01/01/1994 Kinh Nữ Lịch sử 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế(3)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo56-Tỉnh Thừa Thiên - HCục Khảo thí và Kiểm định


Chất l−ợng giáo dục
Ngµy sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


37 Dơng Thị Thơm 56.07.10 11/05/1995 Kinh Nữ Lịch sử 14.00 Ba 11 THPT Chuyªn Qc Häc H


38 Ngun T−êng Phong 56.08.05 03/02/1994 Kinh Nam Địa lí 12.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


39 Nguyễn Thị Mỹ Anh 56.08.01 07/05/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


40 Lê Đình Thị Thanh Huyền 56.08.02 15/06/1994 Kinh Nữ Địa lí 16.00 Nhì 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


41 Hoàng Thị Hà Trang 56.08.06 25/04/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Quốc Häc H


42 Ngun ThÞ Qnh Nh− 56.08.04 06/01/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


43 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 56.08.03 06/01/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


44 Nguyễn ái Nhi 56.09.05 30/01/1994 Kinh Nữ T. Anh 14.30 Ba 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


45 Trần Nguyễn Anh Thơ 56.09.07 16/09/1995 Kinh Nữ T. Anh 14.90 Ba 11 THPT Chuyên Quốc Học Huế


46 Nguyễn Thị Phơng Tú 56.09.10 13/09/1994 Kinh Nữ T. Anh 14.90 Ba 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


47 Phạm Minh Tuấn 56.09.09 28/05/1995 Kinh Nam T. Anh 12.90 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Qc Häc H


48 Lª Ph−íc Thơc Nhi 56.09.04 12/03/1995 Kinh Nữ T. Anh 14.80 Ba 11 THPT Chuyên Quốc Học Huế


49 Hoàng Thị Xuân Anh 56.09.01 14/04/1994 Kinh Nữ T. Anh 14.40 Ba 12 THPT Chuyên Quốc Häc HuÕ50 Tr−¬ng TuÊn Hïng 56.09.02 30/11/1994 Kinh Nam T. Anh 13.35 Ba 12 THPT Chuyªn Quèc Häc HuÕ


51 Hoàng Thủy Tiên 56.09.08 17/04/1994 Kinh Nữ T. Anh 13.45 Ba 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


52 Tôn Nữ Diệu Ngân 56.09.03 17/10/1994 Kinh Nữ T. Anh 13.75 Ba 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


53 Hoàng Vân Anh 56.11.01 30/03/1994 Kinh Nữ T. Pháp 14.90 K.Khích 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


54 Văn Thị Bảo Trân 56.11.08 20/11/1994 Kinh Nữ T. Pháp 15.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế(4)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo56-Tỉnh Thừa Thiên - HCục Khảo thí và Kiểm định


Chất l−ợng giáo dụcNgµy sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


55 Nguyễn Đình Quốc Khánh 56.11.05 28/08/1994 Kinh Nam T. Pháp 16.15 Ba 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế56 Dơng Thu Hiền 56.11.04 19/09/1994 Kinh Nữ T. Pháp 15.65 K.Khích 12 THPT Chuyên Quốc Học Huế


57 Lê Thị Thanh Châu 56.11.02 24/11/1994 Kinh Nữ T. Pháp 16.15 Ba 12 THPT Chuyªn Qc Häc H


Danh sách này gồm 57 thí sinh

Hà Nội, ngày tháng nm 2012


KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục trởng cục khảo thí và kđclgd


×