Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Thái Nguyên - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.78 KB, 4 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo54-Tỉnh Thái NguyênCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Líp Tr−êng (THPT)


1 Lª Qc Chinh 54.01.01 13/12/1994 Kinh Nam Toán 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


2 Ngun M¹nh Hoan 54.02.03 29/05/1994 Kinh Nam VËt lí 18.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


3 Đặng Hữu Tùng 54.02.06 01/12/1995 Kinh Nam Vật lí 18.25 K.Khích 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


4 Nghiêm Quang Đạt 54.03.01 19/03/1994 Kinh Nam Hoá học 20.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


5 Nguyễn Bá Đức 54.03.02 11/01/1995 Kinh Nam Ho¸ häc 18.00 K.KhÝch 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


6 Đoàn Lơng Hng 54.03.04 10/08/1995 Nùng Nam Hoá học 18.25 K.Khích 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


7 Đặng Trung Kiên 54.03.05 02/02/1994 Sán dìu Nam Hoá học 21.50 Ba 12 THPT Chuyên Thái Nguyên8 Thăng Thị Phơng Thảo 54.03.06 30/06/1994 Tày Nữ Hoá học 22.00 Ba 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


9 Ngun Minh Tn 54.03.07 28/10/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 23.50 Ba 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


10 Nông Lâm Tùng 54.03.08 27/10/1994 Tày Nam Hoá học 24.75 Ba 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


11 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 54.04.01 01/06/1995 Kinh Nữ Sinh học 21.75 Ba 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


12 Thẩm Thị Thanh Hoa 54.04.02 17/04/1994 Kinh Nữ Sinh học 20.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


13 Trần Thu Huyền 54.04.03 18/02/1994 Kinh Nữ Sinh học 26.75 Nhì 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


14 Nguyễn Thị Ngäc Loan 54.04.04 16/02/1994 Nïng N÷ Sinh häc 19.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


15 Vũ Hoàng Oanh 54.04.05 14/02/1995 Kinh Nữ Sinh học 27.25 Nhì 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


16 Vơng Thị Mỹ Phụng 54.04.06 27/08/1995 Kinh Nữ Sinh học 25.50 Ba 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


17 MÃ Hoàng Cao Thái 54.04.07 08/04/1994 Tày Nam Sinh học 23.00 Ba 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


18 Chu Quúnh Trang 54.04.08 08/06/1994 Kinh N÷ Sinh häc 18.25 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Thái Nguyên(2)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo54-Tỉnh Thái NguyênCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


19 Nguyễn Xuân B¸ch 54.05.01 15/12/1994 Kinh Nam Tin häc 17.40 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


20 Diệp Lâm Hiếu 54.05.03 03/02/1995 Sán dìu Nam Tin học 16.85 K.Khích 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


21 Nguyễn Thế Tùng 54.05.06 22/05/1995 Kinh Nam Tin học 22.75 Ba 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


22 Nguyễn Thị Lan Anh 54.06.01 29/11/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


23 Ngô Thị Thuỳ Dung 54.06.02 27/08/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


24 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 54.06.03 23/12/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 13.00 Ba 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


25 Hoàng Lê Huyền 54.06.04 18/06/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


26 Bế Thị Thanh Thanh 54.06.05 01/09/1995 Tày Nữ Ngữ văn 16.00 Nhì 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


27 Hoàng Thị Phơng Thảo 54.06.06 11/03/1994 Tày Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


28 Vũ Duy Tùng 54.06.08 23/02/1995 Kinh Nam Ngữ văn 14.50 Ba 11 THPT Chuyên Thái Nguyên29 Nguyễn Hoàng Dơng 54.07.01 25/01/1994 Kinh Nam Lịch sử 16.25 Nhì 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


30 Nguyễn Quang Khánh 54.07.02 11/05/1994 Kinh Nam Lịch sử 14.75 Ba 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


31 Vũ Hồng Loan 54.07.03 05/09/1994 Kinh Nữ Lịch sử 15.75 Nhì 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


32 Phạm Đức Nghi 54.07.04 13/02/1995 Kinh Nam Lịch sử 11.75 K.Khích 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


33 Lê Anh Ngọc 54.07.05 06/03/1995 Kinh Nữ Lịch sử 15.25 Ba 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


34 Nguyễn Trần Quang 54.07.06 03/05/1994 Kinh Nam Lịch sử 15.75 Nhì 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


35 Lơng Thị Thảo 54.07.07 09/06/1994 Tày Nữ Lịch sử 15.50 Nhì 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


36 Nguyễn Thị Huyền Trang 54.07.08 14/07/1995 Kinh Nữ Lịch sử 15.00 Ba 11 THPT Chuyên Thái Nguyên(3)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo54-Tỉnh Thái NguyênCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dc
Ngày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


37 Triệu Nguyệt Cầm 54.08.01 01/10/1994 Nùng Nữ Địa lí 16.00 Nhì 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


38 Phạm Văn Chiến 54.08.02 14/12/1994 Kinh Nam Địa lí 12.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


39 Hà Diệu Linh 54.08.03 05/07/1995 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


40 Hoàng Thu Nghĩa 54.08.04 24/08/1995 Nùng Nữ Địa lí 14.50 Ba 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


41 Đặng Thị Yến Nhi 54.08.05 13/06/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


42 Nguyễn Thị Nh Quỳnh 54.08.07 05/08/1995 Kinh Nữ Địa lí 12.50 K.Khích 11 THPT Chuyên Thái Nguyên


43 Phạm Trần Trí 54.08.08 22/04/1994 Kinh Nam Địa lí 13.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


44 Lê Bảo Cầm 54.09.01 04/04/1994 Kinh Nữ T. Anh 13.10 K.Khích 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


45 Trần Thị Thu Hà 54.09.02 02/11/1994 Kinh Nữ T. Anh 13.15 K.Khích 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


46 Tạ Thị Thu Thảo Trang 54.09.08 17/10/1994 Kinh Nữ T. Anh 14.50 Ba 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


47 Nguyễn Diệu HiỊn 54.10.01 08/08/1993 Kinh N÷ T. Nga 19.20 NhÊt 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


48 Phạm Thị Thu Hơng 54.10.02 27/12/1994 Kinh Nữ T. Nga 15.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


49 Nguyễn Đặng Trà My 54.10.04 23/11/1994 Kinh Nữ T. Nga 14.90 K.Khích 12 THPT Chuyên Thái Nguyên50 Nguyễn Thị Bảo Yến 54.11.06 22/10/1994 Kinh Nữ T. Pháp 16.75 Nhì 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


51 Nguyễn Thị Vân Anh 54.12.01 02/07/1994 Kinh Nữ T. Trung 13.60 K.Khích 12 THPT Chuyên Thái Nguyên


52 Nguyễn Tiến Huy 54.12.03 09/10/1994 Dao Nam T. Trung 16.40 Nh× 12 THPT Chuyên Thái Nguyên(4)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo54-Tỉnh Thái NguyênCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


Danh sách này gồm 52 thÝ sinh

Hµ Néi, ngµy tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn Kiên
Phú Ch tch Hi ngphó cục trởng cục khảo thí và kđclgd


×