Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Tây Ninh - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.75 KB, 1 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo52-Tỉnh Tây NinhCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


1 Ngô Lê Anh Lộc 52.01.03 21/04/1995 Kinh Nam Toán 15.00 K.Khích 11 THPT chuyên Hoàng Lê Kha


2 Đỗ Minh Trí 52.01.05 02/01/1995 Kinh Nam Toán 13.50 K.Khích 11 THPT chuyên Hoàng Lê Kha


3 Giang Song Tróc 52.05.02 31/07/1994 Kinh N÷ Tin học 17.30 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Lê Kha


4 Nguyễn Thanh Phơng Thy 52.06.03 03/08/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Lê Kha


5 Lý Trọng Đại 52.07.02 02/08/1994 Kinh Nam Lịch sử 12.50 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Lê Kha


6 NguyÔn Anh Duy 52.09.02 25/01/1994 Kinh Nam T. Anh 13.10 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Lê Kha


Danh sách này gồm 6 thÝ sinh

Hµ Néi, ngµy tháng năm 2012
KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục tr

ởng cục khảo thí và kđclgd


×