Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Tuyên Quang - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85.15 KB, 2 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo60-Tỉnh Tuyên QuangCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


1 Nguyễn Đăng Khánh 60.01.03 08/08/1994 Kinh Nam Toán 15.00 K.Khích 12 THPT Chuyên
2 Đặng Đức Công 60.01.01 27/08/1994 Kinh Nam Toán 15.00 K.Khích 12 THPT Chuyên
3 Nguyễn Đức Hiếu 60.02.03 12/05/1994 Kinh Nam VËt lÝ 18.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn
4 Nguyễn Đức Thịnh 60.02.06 05/12/1995 Kinh Nam Vật lí 16.25 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn
5 Ngun Huy Tó 60.04.06 29/03/1994 Kinh Nam Sinh häc 19.25 K.KhÝch 12 THPT Chuyên
6 Trơng Thùy Linh 60.04.04 27/02/1995 Kinh Nữ Sinh häc 19.50 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn
7 Ngun H Chi 60.04.02 06/01/1994 Kinh N÷ Sinh häc 21.50 K.KhÝch 12 THPT Chuyên
8 Trần Sơn Tùng 60.05.04 20/05/1994 Kinh Nam Tin häc 17.70 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn
9 Ngun H÷u Tn 60.05.03 25/09/1994 Kinh Nam Tin häc 19.05 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn
10 Lª Hoa Mai 60.06.03 02/12/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chiêm Hóa
11 Vũ Bích Phợng 60.06.04 02/10/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT Chiêm Hóa
12 Nguyễn Thu Trang 60.08.06 06/06/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.00 K.Khích 12 THPT Chuyên
13 Lại Thu Thủy 60.09.04 24/11/1994 Kinh Nữ T. Anh 12.50 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn
(2)

Sè TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo60-Tỉnh Tuyên QuangCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


Danh sách nµy gåm 13 thÝ sinh

Hµ Néi, ngµy tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục tr

ởng cục khảo thí và kđclgd×