Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85.53 KB, 2 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo69-PT VC Việt BắcCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


1 Hoàng Thị Huệ 69.04.01 06/01/1994 Tày Nữ Sinh học 19.50 K.Khích 12 PT Vïng cao ViƯt B¾c
2 Bùi Thị Quế 69.04.04 23/10/1994 Mờng Nữ Sinh học 20.00 K.KhÝch 12 PT Vïng cao Việt Bắc
3 Nguyễn Thị Xuyến 69.04.06 05/09/1994 Tày Nữ Sinh học 27.00 Nhì 12 PT Vùng cao Việt Bắc
4 Bùi Thị Thu 69.06.04 15/01/1994 Tày Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 PT Vïng cao ViƯt B¾c
5 Đặng Hồng Tuyên 69.06.06 25/10/1994 Tày Nữ Ngữ văn 16.00 Nhì 12 PT Vùng cao Việt Bắc
6 Đàm Thị Hà 69.07.02 16/10/1994 Tày Nữ Lịch sử 14.75 Ba 12 PT Vïng cao ViƯt B¾c
7 Lò Thị Thảo 69.07.04 03/04/1994 Thái Nữ Lịch sử 12.00 K.KhÝch 12 PT Vïng cao Việt Bắc
8 Nông Thị Thuý 69.07.03 05/01/1995 Tày Nữ Lịch sử 13.00 K.Khích 11 PT Vùng cao Việt Bắc
9 Hà Thị Thu Trang 69.07.05 25/09/1994 Tày Nữ Lịch sử 13.00 K.Khích 12 PT Vïng cao ViÖt Bắc
10 Đỗ Thị Cẩm Vân 69.07.06 02/09/1994 Tày Nữ LÞch sư 13.50 Ba 12 PT Vùng cao Việt Bắc
11 Sìn Huyền Anh 69.08.01 20/11/1994 Dáy Nữ Địa lí 15.00 Ba 12 PT Vùng cao Việt Bắc
12 Hà Thị Duyến 69.08.03 02/11/1994 Thái Nữ Địa lí 12.50 K.Khích 12 PT Vïng cao ViÖt Bắc
13 Vi Văn Đông 69.08.04 15/05/1995 Dao Nam Địa lÝ 12.25 K.KhÝch 11 PT Vùng cao Việt Bắc


14 Bàn Vũ Hậu 69.08.05 19/03/1994 Dao Nam Địa lí 12.00 K.Khích 12 PT Vùng cao Việt Bắc
15 Phàn Mùi Sếnh 69.08.06 04/05/1994 Dao Nữ Địa lí 14.50 Ba 12 PT Vïng cao ViƯt B¾c(2)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo69-PT VC Việt BắcCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


Danh sách này gồm 15 thí sinh

Hà Nội, ngày tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục tr

ởng cục khảo thí và k®clgd×