Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Trường THPT Phổ Thông Năng Khiếu - Đại học QG Hồ Chí Minh - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.35 KB, 6 trang )

(1)

báo danh Nữ


1 Lê Việt Hải 66.01.02 01/12/1994 Kinh Nam Toán 22.00 Ba 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


2 Lê ChÝ HiÕu 66.01.01 27/11/1995 Kinh Nam To¸n 20.50 Ba 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


3 Trần Hoàng Bảo Linh 66.01.03 02/12/1995 Kinh Nam Toán 35.00 Nhất 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


4 Phạm Tấn Anh Quân 66.01.04 20/02/1995 Kinh Nam Toán 24.50 Nhì 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


5 Cấn Trần Thành Trung 66.01.05 06/05/1995 Kinh Nam Toán 24.50 Nhì 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


6 Nguyễn Đình An Vinh 66.01.06 02/11/1995 Kinh Nam To¸n 21.50 Ba 11 Tr−êng Phỉ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


7 Nguyễn Đặng ViÖt Anh 66.02.01 10/08/1994 Kinh Nam VËt lÝ 20.75 Ba 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


8 Ph¹m Quan Dịng 66.02.02 10/01/1994 Kinh Nam VËt lÝ 17.50 K.Khích 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


9 Ngô Hải Long 66.02.05 05/04/1994 Kinh Nam Vật lí 18.50 K.Khích 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


10 Văn Viết Duy Minh 66.02.06 02/03/1994 Kinh Nam VËt lÝ 20.25 Ba 12 Tr−êng Phỉ Th«ng Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM
(2)

-báo danh Nữ


12 Trần Hồ Chí Nhân 66.02.09 20/10/1994 Kinh Nam Vật lí 20.00 Ba 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


13 Tôn Thất Bách 66.03.01 18/03/1995 Kinh Nam Hoá học 26.00 Nhì 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-§HQG TP HCM


14 Phan TiĨu Long 66.03.04 08/09/1995 Kinh Nam Hoá học 20.75 K.Khích 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


15 Dơng Trung Kiên 66.03.03 17/05/1995 Kinh Nam Hoá học 21.50 Ba 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


16 Nguyễn Hữu Nghĩa 66.03.05 07/05/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 19.50 K.KhÝch 12 Tr−êng Phỉ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


17 Trần Đăng Nguyên 66.03.06 22/12/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 18.75 K.KhÝch 12 Tr−êng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


18 Hồ Thanh Tó 66.03.07 16/12/1995 Kinh Nam Ho¸ häc 21.25 Ba 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


19 Bạch ThÕ Uy 66.03.08 05/02/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 24.50 Ba 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


20 Lê Trần Hoàng Việt 66.03.09 11/12/1994 Kinh Nam Hoá học 17.50 K.Khích 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM21 Nguyễn Đặng Hoàng Yến 66.03.10 16/01/1995 Kinh Nữ Hoá học 17.50 K.Khích 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM(3)

báo danh Nữ


23 Tô Mỹ Anh 66.04.02 15/06/1994 Kinh Nữ Sinh học 28.50 Nhì 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


24 Lê Ngọc Minh Châu 66.04.03 15/11/1994 Kinh Nữ Sinh học 24.00 Ba 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


25 Trần Di Minh Đức 66.04.04 27/11/1994 Kinh Nam Sinh học 27.50 Nhì 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


26 Ngô Hoàng Lam Giang 66.04.05 31/08/1995 Kinh Nữ Sinh học 28.75 Nhì 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


27 Nguyễn Thái Bình Minh 66.04.06 09/01/1994 Kinh N÷ Sinh häc 23.75 Ba 12 Tr−êng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


28 Huỳnh Bảo Ngäc 66.04.07 12/04/1994 Kinh N÷ Sinh häc 20.75 K.KhÝch 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


29 Phạm Thị Thảo Trinh 66.04.08 27/07/1994 Kinh Nữ Sinh học 23.25 Ba 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


30 Phan Minh TuÊn 66.04.09 24/11/1995 Kinh Nam Sinh häc 22.00 Ba 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


31 Nguyễn Cao Minh Uyên 66.04.10 28/04/1995 Kinh Nữ Sinh học 24.50 Ba 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu


-ĐHQG TP HCM


32 Hồng Thạnh An 66.05.01 03/04/1995 Kinh Nam Tin học 21.50 Ba 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM(4)

-báo danh Nữ


34 NguyÔn Hïng C−êng 66.05.03 29/06/1995 Kinh Nam Tin häc 20.50 Ba 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


35 Nguyễn Hải Đăng 66.05.04 22/03/1994 Kinh Nam Tin học 27.05 Nhì 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


36 Trần Anh Hớng Thái Huy 66.05.05 29/09/1994 Kinh Nam Tin học 32.30 Nhì 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


37 Nguyễn Hải Khánh 66.05.07 30/10/1994 Kinh Nam Tin häc 16.70 K.KhÝch 12 Tr−êng Phỉ Th«ng Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


38 Trơng Khang 66.05.06 18/06/1994 Kinh Nam Tin häc 22.65 Ba 12 Tr−êng Phỉ Th«ng Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


39 Phạm Việt Khôi 66.05.08 06/03/1994 Kinh Nam Tin häc 25.40 Nh× 12 Tr−êng Phỉ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


40 Võ Thành Nghĩa 66.05.09 05/09/1994 Kinh Nam Tin häc 28.60 Nh× 12 Tr−êng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


41 Nguyễn Xuân Tïng 66.05.10 14/03/1994 Kinh Nam Tin häc 30.70 Nh× 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM42 Phạm Trần Châu Giang 66.06.04 11/11/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


43 Đặng Hơng Giang 66.06.03 31/12/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM(5)

báo danh Nữ


45 Trịnh Gia Hân 66.09.01 19/12/1995 Kinh Nữ T. Anh 16.25 Nhì 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


46 Trần Ngô Hoàng Linh 66.09.03 26/09/1994 Kinh Nữ T. Anh 15.30 Nhì 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


47 Lê Mai Khanh 66.09.02 29/05/1994 Kinh Nữ T. Anh 14.80 Ba 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


48 NguyÔn Hång Nam 66.09.04 28/01/1995 Kinh Nam T. Anh 15.70 Nhì 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


49 Ngun Ngäc Qnh Nh− 66.09.05 18/10/1995 Kinh N÷ T. Anh 12.45 K.Khích 11 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


50 Phạm Vũ Lệ Quyên 66.09.06 10/12/1994 Kinh Nữ T. Anh 16.05 Nhì 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM


51 Nguyễn Thị Minh Th 66.09.08 24/11/1994 Kinh N÷ T. Anh 13.90 Ba 12 Tr−êng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM52 Trần Thị Bảo Trân 66.09.09 24/10/1994 Kinh Nữ T. Anh 16.80 Nhất 12 Trờng Phổ Thông Năng Khiếu
-ĐHQG TP HCM(6)

báo danh Nữ


Danh sách này gồm 53 thí sinh

Hà Nội, ngày tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiªnPhó Chủ tịch Hội đồng


×