Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Trường THPT chuyên Đại học Vinh - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (86.69 KB, 2 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo68-Tr

ờng ĐH VinhCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Líp Tr−êng (THPT)


1 Ngun M¹nh C−êng 68.01.02 20/06/1994 Kinh Nam Toán 19.00 Ba 12 THPT Chuyên ĐH Vinh


2 Ngun Tn Anh 68.01.01 18/06/1994 Kinh Nam To¸n 18.00 Ba 12 THPT Chuyên ĐH Vinh


3 Nguyễn Quyền Linh 68.01.04 04/07/1994 Kinh Nam Toán 25.50 Nhì 12 THPT Chuyên ĐH Vinh


4 Nguyễn Thế Tiến 68.01.06 18/05/1995 Kinh Nam Toán 20.00 Ba 11 THPT Chuyên ĐH Vinh


5 Vơng Nhật Quân 68.01.05 28/02/1995 Kinh Nam Toán 14.50 K.Khích 11 THPT Chuyên ĐH Vinh


6 Nguyễn Thanh Hải 68.01.03 06/06/1994 Kinh Nam Toán 20.50 Ba 12 THPT Chuyên ĐH Vinh


7 Nguyễn Ngọc Hoằng 68.02.04 16/06/1994 Kinh Nam VËt lÝ 16.25 K.KhÝch 12 THPT Chuyên ĐH Vinh8 Đinh Thiên Phúc 68.02.05 14/12/1995 Kinh Nam Vật lí 17.50 K.Khích 11 THPT Chuyên ĐH Vinh


9 Lê Viết Tài 68.02.06 25/08/1995 Kinh Nam Vật lí 27.00 Nhì 11 THPT Chuyên ĐH Vinh


10 Thái Lê DoÃn Nghĩa 68.03.02 14/11/1995 Kinh Nam Hoá học 22.50 Ba 12 THPT Chuyên ĐH Vinh


11 Nguyễn Ngọc Linh 68.03.01 05/01/1994 Kinh Nữ Hoá học 18.50 K.Khích 12 THPT Chuyên ĐH Vinh


12 Nguyễn Thành Quế 68.03.05 29/08/1994 Kinh Nam Hoá học 22.00 Ba 12 THPT Chuyên ĐH Vinh


13 Ngô Xuân Phi 68.03.03 06/02/1995 Kinh Nam Hoá học 18.50 K.Khích 11 THPT Chuyên ĐH Vinh


14 Lê Hoàng Phú 68.03.04 30/09/1995 Kinh Nam Hoá học 18.25 K.Khích 11 THPT Chuyên ĐH Vinh


15 Phan Xuân Tiến 68.05.04 18/02/1994 Kinh Nam Tin häc 24.25 Ba 12 THPT Chuyªn ĐH Vinh


16 Phan Thị Hồng Hạnh 68.05.02 08/06/1995 Kinh Nữ Tin học 27.50 Nhì 11 THPT Chuyên ĐH Vinh


17 Lê Viết Quản Trọng 68.05.05 15/02/1994 Kinh Nam Tin học 17.65 K.Khích 12 THPT Chuyên ĐH Vinh


18 Nguyễn Th¹c Thèng 68.05.03 04/08/1994 Kinh Nam Tin häc 18.40 K.KhÝch 12 THPT Chuyên ĐH Vinh(2)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo68-Tr

ờng ĐH VinhCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


19 Đặng Thị Phợng 68.09.05 15/10/1994 Kinh Nữ T. Anh 12.90 K.Khích 12 THPT Chuyên ĐH Vinh


20 Nguyễn Thị Phơng Nhi 68.09.02 26/03/1994 Kinh Nữ T. Anh 12.65 K.Khích 12 THPT Chuyên ĐH Vinh


21 Trần Thị Thu Hiền 68.09.01 06/01/1994 Kinh Nữ T. Anh 12.55 K.Khích 12 THPT Chuyên ĐH Vinh


Danh sách này gồm 21 thí sinh

Hà Nội, ngày tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục tr

ởng cục khảo thí và kđclgd×