Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Yên Bái - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (88.3 KB, 2 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo63-Tỉnh Yên BáiCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


1 Phạm Đức Tuấn 63.01.06 20/07/1995 Kinh Nam Toán 15.00 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
2 Phạm Đức Thắng 63.01.05 26/03/1994 Kinh Nam Toán 14.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
3 NguyÔn Nam Minh 63.02.03 26/04/1994 Kinh Nam VËt lÝ 16.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
4 Trần Quốc Toản 63.03.06 12/01/1994 Kinh Nam Hoá học 18.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
5 Nguyễn Thị Phợng 63.03.05 22/08/1994 Kinh Nữ Hoá học 18.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
6 Nguyễn Phơng Thanh 63.04.05 18/12/1994 Kinh N÷ Sinh häc 21.75 Ba 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
7 Lơng Thị Thạch Thảo 63.04.06 09/07/1995 Kinh Nữ Sinh học 20.00 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
8 Trần Thị Hồng Nguyên 63.04.03 20/10/1994 Kinh Nữ Sinh học 21.75 Ba 12 THPT Ngun H


9 Lª Tr−êng Giang 63.05.03 09/03/1995 Kinh Nam Tin häc 19.10 K.KhÝch 11 THPT Ngun H


10 Vị B×nh An 63.05.01 21/09/1995 Kinh Nam Tin häc 21.00 Ba 11 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
11 Hà Thanh Th 63.06.06 13/02/1994 Tày Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành


12 Cao Mỹ Linh 63.06.02 16/07/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.50 Ba 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
13 Lê Thị Phơng Nga 63.06.04 28/10/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 15.00 Nhì 11 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
14 Đinh Phơng Anh 63.06.01 28/10/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 15.00 Nhì 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
15 Trần Thị Nguyên 63.06.05 24/06/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
16 Trần Thị Phơng Mai 63.06.03 04/05/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
17 Lý Thị Hoàn 63.07.04 02/11/1995 Xa phó Nữ Lịch sử 12.00 K.Khích 11 THPT Dân tộc nội trú


18 Trần Thị Hạnh 63.07.03 01/11/1994 Kinh Nữ Lịch sử 13.25 Ba 12 THPT Chu Văn An(2)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo63-Tỉnh Yên BáiCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


19 Hoàng Thị Tơng 63.07.05 16/01/1995 Tày Nữ Lịch sử 11.75 K.Khích 11 THPT Dân tộc nội trú
20 Trần Quang Dũng 63.07.01 04/03/1994 Kinh Nam LÞch sư 12.25 K.KhÝch 12 THPT Ngun H
21 Phan Thị Độ 63.07.02 26/08/1994 Nùng Nữ Lịch sử 11.75 K.KhÝch 12 THPT D©n téc néi tró


22 Ngun Duy Khánh 63.08.04 25/05/1994 Tày Nam Địa lí 12.00 K.Khích 12 THPT Dân tộc nội trú
23 Phạm Thu Trang 63.08.06 21/07/1994 Tày Nữ Địa lí 13.00 K.Khích 12 THPT Sơn Thịnh
24 Đặng Thị Rất 63.08.05 20/10/1995 Dao Nữ Địa lí 13.00 K.Khích 11 THPT Dân tộc nội trú


25 Nguyễn Hơng Giang 63.08.02 05/07/1995 Tày Nữ Địa lí 13.00 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
26 Quốc Thị Hiền 63.08.03 02/09/1995 Tày Nữ Địa lí 13.00 K.Khích 11 THPT Dân tộc nội trú


27 Ngô Thị Bắc 63.08.01 13/01/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.50 Ba 12 THPT TrÇn NhËt Dt


28 Vị Thu Nga 63.09.05 28/07/1994 Kinh Nữ T. Anh 13.15 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
29 Lê Thị Minh Châu 63.09.02 14/09/1994 Kinh Nữ T. Anh 13.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành


Danh sách này gồm 29 thí sinh

Hà Nội, ngày tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục trởng cục khảo thí và kđclgd


×