Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Trường THPT Chuyên Sư Phạm - Đại học Sư Phạm Hà Nội - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.94 KB, 3 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo67-Tr

ờng ĐH S

phạm Hà NộiCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


1 Nguyễn Anh Quang 67.01.06 21/04/1994 Kinh Nam Toán 25.00 Nhì 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


2 Nguyễn Phơng Minh 67.01.05 29/11/1994 Kinh Nam Toán 30.50 Nhì 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


3 Lê Tuấn Anh 67.01.01 26/09/1994 Kinh Nam Toán 24.00 Nhì 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


4 Hoàng Văn Đông 67.01.04 28/10/1995 Kinh Nam Toán 30.00 Nhì 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


5 Đậu Hải Đăng 67.01.03 07/07/1994 Kinh Nam Toán 32.50 Nhất 12 Trờng THPT Chuyên §HSP


6 KhuÊt Quang Vò 67.01.08 19/08/1995 Kinh Nam Toán 18.00 Ba 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


7 Phan Văn Tín 67.01.07 01/05/1995 Kinh Nam Toán 20.50 Ba 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP8 Nguyễn Tạ Duy 67.01.02 19/12/1994 Kinh Nam Toán 28.50 Nhì 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


9 Vũ Đức Anh 67.02.01 28/01/1994 Kinh Nam Vật lí 18.50 K.Khích 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


10 Ngun Tn Vị 67.02.06 28/03/1995 Kinh Nam VËt lÝ 16.50 K.Khích 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


11 Đỗ Đoàn Phóc 67.02.05 25/10/1994 Kinh Nam VËt lÝ 19.00 Ba 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


12 Phạm Minh Nam 67.02.04 13/01/1994 Kinh Nam VËt lÝ 16.75 K.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP


13 NguyÔn TuÊn Duy 67.02.02 07/04/1994 Kinh Nam VËt lí 19.50 Ba 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


14 Nguyễn Thị Giang 67.03.01 10/05/1995 Kinh Nữ Hoá học 19.50 K.Khích 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


15 Phạm Cao Lâm 67.03.03 06/04/1995 Kinh Nam Ho¸ häc 19.50 K.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyên ĐHSP


16 Ngô Thanh Tuấn 67.03.06 26/09/1995 Kinh Nam Hoá học 20.00 K.Khích 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


17 Nguyễn Tùng Sơn 67.03.05 08/11/1994 Kinh Nam Hoá học 27.00 Nhì 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


18 Nguyễn Thị Thu Nhàn 67.03.04 12/11/1994 Kinh Nữ Hoá học 26.25 Nhì 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP(2)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo67-Tr

ờng ĐH S

phạm Hµ NéiCục Khảo thí và Kiểm định


Chất l

ợng giáo dụcNgµy sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)
19 Nguyễn Thị Phơng Diệp 67.04.02 31/10/1995 Kinh Nữ Sinh học 26.00 Ba 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


20 Nguyễn Tiến §¹t 67.04.03 06/02/1995 Kinh Nam Sinh häc 19.50 K.KhÝch 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


21 Nguyễn Thị Huế 67.04.06 11/09/1995 Kinh Nữ Sinh học 23.50 Ba 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


22 Đỗ Hạnh Trang 67.04.08 23/10/1995 Kinh Nữ Sinh học 23.50 Ba 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


23 Triệu Thïy Anh 67.04.01 10/09/1995 Kinh N÷ Sinh häc 23.75 Ba 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


24 Hoàng Thu Lan 67.04.07 06/10/1995 Kinh N÷ Sinh häc 24.00 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyên ĐHSP


25 Nguyễn Đình Giang 67.04.04 10/11/1994 Kinh Nam Sinh học 23.75 Ba 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


26 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 67.04.05 21/03/1994 Kinh Nữ Sinh học 32.25 Nhất 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


27 Trần Thanh Tïng 67.05.07 05/04/1995 Kinh Nam Tin häc 25.45 Nh× 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


28 Nguyễn Việt Dũng 67.05.02 14/09/1994 Kinh Nam Tin học 29.85 Nhì 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP29 Khuất Thảo Linh 67.05.04 07/04/1995 Kinh Nữ Tin học 23.20 Ba 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


30 Đinh Văn Việt 67.05.08 26/08/1994 Kinh Nam Tin học 18.45 K.Khích 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


31 Vũ Phơng Duy 67.05.01 05/05/1994 Kinh Nam Tin häc 34.75 NhÊt 12 Tr−êng THPT Chuyên ĐHSP


32 Lê Tuấn Minh 67.05.05 14/08/1994 Kinh Nam Tin học 17.85 K.Khích 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


33 Nguyễn Thị Tình 67.06.05 15/10/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


34 Đoàn Thị Cúc 67.06.02 18/10/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


35 Đoàn Thị Gấm 67.06.03 29/01/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.50 Ba 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


36 Đỗ Thị Tuyết Trinh 67.06.06 13/01/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP(3)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo67-Tr

ờng ĐH S

phạm Hà NộiCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dc
Ngày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


37 Lê Việt Hà 67.08.03 21/06/1995 Kinh Nữ Địa lí 15.00 Ba 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


38 Nguyễn Thị Thu Trang 67.08.05 24/03/1995 Kinh Nữ Địa lí 12.50 K.Khích 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


39 Nguyễn Cẩm Anh 67.08.01 21/06/1995 Kinh Nữ Địa lí 12.00 K.Khích 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


40 Nguyễn Thị Thảo Trang 67.08.06 26/11/1994 Kinh Nữ Địa lí 13.25 K.Khích 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


41 Trần Thị Thảo Ly 67.08.04 24/01/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 12 Trờng THPT Chuyên §HSP


42 Ngun Ngäc Qnh Anh 67.09.01 15/03/1994 Kinh N÷ T. Anh 15.95 Nhì 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


43 Dơng Khánh Linh 67.09.04 30/10/1994 Kinh Nữ T. Anh 14.50 Ba 12 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


44 Nguyễn Thanh Tùng 67.09.06 15/11/1995 Kinh Nam T. Anh 13.60 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyên ĐHSP


45 Phạm Thị Đức Hạnh 67.09.03 20/10/1995 Kinh Nữ T. Anh 15.40 Nhì 11 Trờng THPT Chuyên §HSP


46 Ngun Thu Trang 67.09.05 05/10/1995 Kinh N÷ T. Anh 15.40 Nhì 11 Trờng THPT Chuyên ĐHSP


Danh sách này gåm 46 thÝ sinh

Hµ Néi, ngµy tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn Kiên
Phú Ch tch Hi ngphó cục tr

ởng cục khảo thí và kđclgd


×