Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Sóc Trăng - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.71 KB, 1 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo50-Tnh Súc Trng


Cc Kho thớ v Kim nhChất l

ợng giáo dụcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Líp Tr−êng (THPT)


1 Ngun ViÕt Trung 50.05.06 26/04/1995 Kinh Nam Tin häc 16.60 K.KhÝch 11 THPT Hoµng DiƯu


2 Phan Bưu Léc 50.06.06 12/03/1994 Kinh Nam Ng÷ văn 12.50 K.Khích 12 THPT chuyên Nguyễn Thị Minh


Khai


3 Trần Ngọc Thạch 50.07.05 04/10/1993 Kinh Nam Lịch sử 12.25 K.Khích 12 THPT Trần Văn Bảy


4 Thạch Nguyễn Tuấn 50.08.05 07/05/1994 Khmer Nam Địa lí 13.00 K.Khích 12 THPT DTNT Hnh C−¬ng


5 Ngun CÈm Nhung 50.08.02 19/10/1994 Kinh Nữ Địa lí 13.50 K.Khích 12 THPT Phan Văn Hùng


Danh sách này gồm 5 thí sinh

Hà Nội, ngày tháng năm 2012
KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục tr

ởng cục khảo thí và kđclgd


×