Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Vĩnh Phúc - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.11 KB, 4 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo62-Tỉnh Vĩnh PhúcCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


1 Hoàng Đỗ Kiên 62.01.01 30/10/1995 Kinh Nam Toán 20.00 Ba 11 Chuyên Vĩnh Phúc


2 Ngun Qut TiÕn 62.01.04 24/08/1994 Kinh Nam To¸n 20.00 Ba 12 Chuyên Vĩnh Phúc


3 Đặng Quang Tuấn 62.01.05 02/10/1995 Kinh Nam Toán 16.00 Ba 11 Chuyên Vĩnh Phóc


4 Ngun ThÕ Tïng 62.01.06 25/10/1995 Kinh Nam Toán 22.00 Ba 11 Chuyên Vĩnh Phúc


5 Đặng Thế Mạnh 62.01.02 20/02/1994 Kinh Nam Toán 15.50 Ba 12 Chuyên Vĩnh Phúc


6 Dơng Đức Bằng 62.02.01 14/10/1994 Kinh Nam VËt lÝ 19.75 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc


7 Ngun Anh §øc 62.02.02 12/10/1995 Kinh Nam VËt lÝ 18.25 K.KhÝch 11 Chuyªn VÜnh Phóc8 Ngun Mạnh Linh 62.02.03 09/11/1994 Kinh Nam Vật lí 25.00 Nhì 12 Chuyên Vĩnh Phúc


9 Nguyễn Đình Vĩnh Thanh 62.02.04 02/12/1994 Kinh Nam VËt lÝ 29.75 NhÊt 12 Chuyªn Vĩnh Phúc


10 Đặng Ngọc Thắng 62.02.05 26/06/1994 Kinh Nam Vật lí 25.75 Nhì 12 Chuyên Vĩnh Phúc


11 Dơng Ngọc Hng 62.03.04 23/08/1994 Kinh Nam Hoá học 27.75 Nhì 12 Chuyªn VÜnh Phóc


12 Lª Huy C−êng 62.03.01 10/01/1994 Kinh Nam Hoá học 28.50 Nhất 12 Chuyên Vĩnh Phúc


13 Nguyễn Văn Giang 62.03.02 14/03/1994 Kinh Nam Hoá học 26.25 Nhì 12 Chuyên Vĩnh Phúc


14 Chu Văn Phòng 62.03.05 24/08/1995 Kinh Nam Hoá học 27.50 Nhì 11 Chuyên Vĩnh Phúc


15 Lê Thị Mỹ Huyền 62.03.03 04/12/1994 Kinh Nữ Hoá học 27.75 Nhì 12 Chuyên Vĩnh Phúc


16 Nguyễn Chung Phơng 62.03.06 08/12/1995 Kinh Nam Hoá học 20.50 K.Khích 11 Chuyên Vĩnh Phúc


17 Nguyễn Thị Vân Anh 62.04.03 02/10/1994 Kinh Nữ Sinh học 25.50 Ba 12 Chuyên Vĩnh Phúc


18 Nguyễn Thị Hơng 62.04.05 05/12/1995 Kinh Nữ Sinh häc 22.75 Ba 11 Chuyªn VÜnh Phóc(2)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012
Bộ Giáo dục và Đào t¹o62-TØnh VÜnh PhócCục Khảo thí và Kiểm định


Chất l−ợng giáo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


19 Ngun Lan Anh 62.04.01 06/03/1994 Kinh N÷ Sinh häc 23.50 Ba 12 Chuyên Vĩnh Phúc


20 Nguyễn Thị Hải Anh 62.04.02 10/08/1995 Kinh Nữ Sinh học 30.25 Nhì 11 Chuyên Vĩnh Phúc


21 Nguyễn Thị Thu Hằng 62.04.04 13/08/1995 Kinh Nữ Sinh học 27.25 Nhì 11 Chuyên Vĩnh Phúc


22 Phïng Anh TuÊn 62.04.06 02/07/1994 Kinh Nam Sinh häc 24.50 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc


23 Ngun Tn Anh 62.05.03 27/10/1994 Kinh Nam Tin häc 22.15 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc


24 Lª Tn Anh 62.05.02 01/01/1995 Kinh Nam Tin học 19.45 Ba 11 Chuyên Vĩnh Phúc


25 Tạ Quèc ViÖt 62.05.06 03/07/1995 Kinh Nam Tin häc 22.55 Ba 11 Chuyên Vĩnh Phúc


26 Hoàng Thu Hiền 62.06.02 09/04/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.50 Ba 12 Chuyên Vĩnh Phúc


27 Mai Diệp Anh 62.06.01 13/01/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 15.50 Nhì 12 Chuyên Vĩnh Phúc


28 Nguyễn Thị Tuyết 62.06.06 27/04/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 15.00 Nhì 12 Chuyên Vĩnh Phúc29 Khổng Văn Thông 62.06.04 09/07/1995 Kinh Nam Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 Chuyên Vĩnh Phúc


30 Nguyễn Thị Kim Tuyến 62.06.05 26/10/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 Chuyên Vĩnh Phúc


31 Nguyễn Thị Hải 62.07.05 10/08/1994 Kinh Nữ Lịch sử 15.50 Nhì 12 Chuyên Vĩnh Phóc


32 Ngun Quang H−ng 62.07.04 18/02/1994 Kinh Nam LÞch sử 13.00 K.Khích 12 Chuyên Vĩnh Phúc


33 Lê Văn Hào 62.07.03 08/11/1995 Kinh Nam Lịch sử 15.75 Nhì 11 Chuyên Vĩnh Phúc


34 Nguyễn Minh Đức 62.07.02 24/06/1994 Kinh Nam Lịch sử 15.25 Ba 12 Chuyên Vĩnh Phúc


35 Vũ Thị Vân 62.07.06 06/02/1994 Kinh Nữ Lịch sử 17.25 Nhất 12 Chuyên Vĩnh Phúc


36 Trần Văn Trờng 62.08.06 29/04/1994 Kinh Nam Địa lí 18.00 Nhất 12 Chuyên Vĩnh Phúc(3)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo62-Tỉnh Vĩnh PhúcCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dc
Ngày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


37 Chu Văn Thành 62.08.04 15/04/1994 Kinh Nam Địa lí 16.00 Nhì 12 Chuyên Vĩnh Phúc


38 Nguyễn Thị Phơng Thảo 62.08.05 24/12/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.00 K.Khích 12 Chuyên Vĩnh Phúc


39 Đặng Ngọc Linh 62.08.02 04/03/1995 Kinh Nam Địa lí 12.00 K.Khích 11 Chuyên VÜnh Phóc


40 Ngun Xu©n Huy 62.08.01 17/11/1995 Kinh Nam Địa lí 14.00 Ba 11 Chuyên Vĩnh Phúc


41 Lê Thị Hơng Lan 62.09.04 06/10/1994 Kinh Nữ T. Anh 14.70 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc


42 Lª Trung Kiªn 62.09.03 23/11/1994 Kinh Nam T. Anh 14.55 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phúc


43 Nguyễn Mai Phơng Thảo 62.09.05 07/05/1994 Kinh Nữ T. Anh 13.20 K.KhÝch 12 Chuyªn VÜnh Phóc


44 Ngun Thị Cẩm Vân 62.09.06 25/07/1994 Kinh Nữ T. Anh 14.20 Ba 12 Chuyên Vĩnh Phúc


45 Trần Việt Hà 62.09.01 27/07/1994 Kinh Nữ T. Anh 12.90 K.Khích 12 Chuyên Vĩnh Phóc


46 Ngun Thµnh An 62.11.01 08/02/1994 Kinh Nam T. Pháp 16.35 Ba 12 Chuyên Vĩnh Phúc


47 Hán Thu Thảo 62.11.06 13/03/1994 Kinh Nữ T. Pháp 16.05 Ba 12 Chuyên Vĩnh Phúc


48 Phùng Thảo Linh 62.11.02 09/10/1994 Kinh Nữ T. Pháp 16.85 Nhì 12 Chuyên Vĩnh Phúc


49 Kiều Thái Ngọc 62.11.05 16/08/1994 Kinh Nữ T. Pháp 15.10 K.KhÝch 12 Chuyªn VÜnh Phóc
(4)

Sè TT Hä và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo62-Tỉnh Vĩnh PhúcCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


Danh sách này gồm 49 thÝ sinh

Hµ Néi, ngµy tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục trởng cục khảo thí và kđclgd×