Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Sơn La - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85.38 KB, 2 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo51-Tỉnh Sơn LaCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Líp Tr−êng (THPT)


1 Ng« Phi Long 51.02.05 30/03/1995 Kinh Nam VËt lÝ 29.75 NhÊt 11 THPT Chuyªn


2 TriƯu Nam H¶i 51.02.02 01/11/1994 Kinh Nam VËt lÝ 21.75 Ba 12 THPT Chuyên


3 Nguyễn Phơng Thảo 51.04.06 07/10/1994 Kinh N÷ Sinh häc 19.25 K.KhÝch 12 THPT Chuyên


4 Nguyễn Khánh Huyền 51.04.01 25/05/1994 Kinh Nữ Sinh học 21.50 K.Khích 12 THPT Chuyên


5 Phạm Thị Dung 51.06.01 27/09/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên


6 Lê Phơng Hạnh 51.06.03 12/02/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 11 THPT Chuyên


7 Lê Bích Hạnh 51.06.02 14/08/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT Phù Yên8 Lê Thị Huyền Trang 51.06.06 15/01/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT Chuyên


9 Cầm Văn Tùng 51.07.06 26/03/1994 Thái Nam Lịch sử 13.00 K.Khích 12 THPT Chu Văn Thịnh


10 Lò Văn Khánh 51.07.01 15/09/1994 Thái Nam Lịch sử 11.50 K.Khích 12 THPT Chu Văn Thịnh


11 Lê Phơng Linh Vy 51.08.06 10/06/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.00 K.Khích 12 THPT Chuyên


12 Nguyễn Thị Hồng Nhung 51.08.04 21/12/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.00 K.Khích 12 THPT Chuyên


13 Nguyễn Thị Huyền 51.08.01 20/03/1994 Kinh Nữ Địa lí 13.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn


14 Lª Huy Tïng 51.09.05 18/11/1994 Kinh Nam T. Anh 12.95 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn(2)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo51-Tỉnh Sơn LaCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


Danh sách này gồm 14 thí sinh

Hà Nội, ngày tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục trởng cục khảo thí và kđclgd


×