Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Long An - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (83.47 KB, 1 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo38-Tỉnh Long AnCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


1 Bùi Lê Mạnh Hùng 38.01.02 14/07/1994 Kinh Nam Toán 11.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Long An


2 Trần Công Thiện 38.01.04 17/07/1994 Kinh Nam Toán 13.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Long An


3 Trần Thị Thu Giang 38.04.01 01/04/1994 Kinh Nữ Sinh học 18.75 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Long An


4 Ngun Hoàng Khánh Duy 38.05.01 01/09/1995 Kinh Nam Tin học 29.50 Nhì 11 THPT Chuyên Long An


5 Trần Hoàng Nam 38.05.03 17/12/1995 Kinh Nam Tin häc 14.95 K.KhÝch 11 THPT Tân An


6 Nguyễn Thị Nga 38.06.02 21/11/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Cần Giuộc


7 Huỳnh Lơng Phơng Th 38.06.05 01/01/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 13.00 Ba 12 THPT Chuyên Long An8 Trần Thị Ngọc Quý 38.08.03 24/06/1995 Kinh Nữ Địa lÝ 12.50 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Long An


9 Võ Thị Hải Yến 38.08.06 14/01/1995 Kinh Nữ Địa lí 12.25 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Long An


10 Hnh Phó Sang 38.09.04 23/04/1995 Kinh Nam T. Anh 13.30 K.KhÝch 11 THPT Chuyên Long An


Danh sách này gồm 10 thí sinh

Hà Nội, ngày tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục tr

ởng cục khảo thí và kđclgd


×