Tải bản đầy đủ (.pdf) (24 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (888.76 KB, 24 trang )

(1)

BÀI TẬP TỔNG ÔN TẬP CHƯƠNG NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG LỚP 12


DAYHOCTOAN.VN


Câu Nội dung Đ.Á M


.
đ

1 Không tồn tại nguyên hàm :
A.
2


1


1x

xdx


x 

B.
22

2x

x

dx 

C.


sin 3xdx
D.
3x


e xdx
B N


B


2


Tính
22


sin 2xcosxdx

:


A. 0 B. 1 C. 1/3 D. 1/6


A N


B


3 Cơng thức tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số

 


1


y

f x

,

y

f

2

 

x


và các đường

x

a x

,

b

a

bA. 1

 

2

 


b


a


S

f xf x dx B.

2

 

1

 


ba


S

f xf x dx


C.

1

 

2

 


b


a


S

f x

f

x dx

.D. 1

 

2

 


b


a


S

f xf x dx


A N


B


4 Cơng thức tính thể tích vật thể khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số

 


1

y

f x

,


 2


y

f

x

và các đường thẳng

x

a x

,

b

a

b

quay xung quanh Ox
A. 1

 

2

 
b
a


V

f xf x dx B.

2

 

1

 


b


a


V

f xf x dx


C.

21

 

22

 


b


a


V

f

x

f

x dx

D. 1

 

2

 


b


a


V

f xf x dx


C N


B


5


Tích phân


1
0


dxcó kết quả


A. 0 B. 1 C. 2 D. 3


B N


B


6


Tích phân
0


sin

xdx

có kết quả


A.0 B. 1 C. 2 D. 3


C N


B7


Tích phân
0


cos

xdx

có kết quả


A.0 B. 1 C. 2 D. 3


A N


B


8


Tích phân
1
0


xdxcó kết quả


A. 0 B. 1/2 C. 2 D. 3


B NB


9 1(2)

A. e B. e - 1 C. e+1 D. 3
10


Tích phân
1
0


3

x


e dxcó kết quả


A. e B. 3e - 1 C. 3e-3 D. 3


C N


B


11


Tích phân
1


3


0


3

e dx

x


có kết quả


A. e B. e3 - 1 C. 3e-3 D. 3


B N


B


12


Tích phân
0


2sin

xdx

có kết quả


A.0 B. 1 C. 2 D. 4


D N


B


13Tích phân
0


2sin 2

xdx

có kết quả


A.0 B. 1 C. 2 D. 4


A N


B


14


Tích phân
1


2
0


3

x dxcó kết quả


A. 0 B. 1 C. 2 D. 3B N


B


15


Tích phân
0


sin 2

xdx

có kết quả


A.0 B. 1 C. 2 D. 4


A N


B


16


Tích phân
1


4
0


5

x dx
có kết quả


A. 0 B. 1 C. 2 D. 3


B N


B


17


Tích phân 2
1
0


2


x


e

xdxcó kết quả


A. e B. 3e - 1 C. e-1 D. 3


C N


B


18Tích phân
1


2015
0


2016

x

dxcó kết quả


A. 0 B. 1 C. 2 D. 3


B N


B


19


Tích phân
1


1


e


dx


xcó kết quả


A. 0 B. 1 C. e D. -eB N


B


20


Tích phân
1


2016
0


2017

x

dxcó kết quả


A. 0 B. 1 C. 2 D. 3


B N


B


21


Tích phân
1


2


e


dx


xcó kết quả


A. 1 B. 2 C. e D. -e


B N


B


22


Tích phân
2


2
1


1


dx


xcó kết quả


A. 1/2 B. 2 C. e D. -e


A NB


23 Cho

y

f x

 

;

y

g x

 

liên tục trên đoạn

 

a b

;

. Tìm phát biểu sai:


A.

 

 

 

 b b b


f x

g x dx

f x dx

g x dx

C N(3)

B.

   

 

 b b b


a a a


f x

g x dx

f x dx

g x dx


C.

   

.

 

.

 b b b


a a a


f x g x dx

f x dx g x dx

D.

 

 b b


a a


f x dx

f t dt

24 Cho

y

f x

 

;

y

g x

 

liên tục trên đoạn

 

a b

;

. Tìm phát biểu sai:


A.

 

 

 

 
b b b


a a a


f x

g x dx

f x dx

g x dx

B.

   

 

 b b b


a a a


f x

g x dx

f x dx

g x dx

C.

.

 

 b ba a


k f x dx

k f x dx

D.

 

 b b


a a


f x dx

f x dx

D N


B


25 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

y

f x

 

;

y

0;

xa x; bđược xác định bời
công thức tích phân:


A.

 


b
a


f x dxB.

 b
a


f x dx

C.

 


b
a


f x dxD.

 


b
a


f x dx
A N


B


26 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

y

f x

 

;

y

g x

 

;

xa x; bđược xác định
bời cơng thức tích phân:


A.

   

.b


a


f x g x dxB.

 

 


b


a


f x

g x dx
C.

   b
a


f x

g x dxD.

  b
a


f x


dx


g x


C N


B


27 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

y

f x

 

;

y

g x

 

;

x

a x

;

b

được xác định
bời cơng thức tích phân:


A.

   b
a


f x

g x dxB.

 

 


b


a


f x

g x dx
C.

 

 


b


a


f x

g x dx
D.

 

 


b


a


f x

g x dx

A N


B


28 Cơng thức tính thể tích vật thể khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số

 


1

y

f x

,


 2


y

f

x

và các đường thẳng

x

a x

,

b

a

b

quay xung quanh Ox
A.

1

 

2

 

2


b
a


V

f xf x dx B.

 

 


2


2 1


b
a


V

f xf x dx


C N(4)

C.

21

 

22

 b
a


V

f

x

f

x dx

D. 12

 

22

 


b


a


V

f xf x dx


29


Tích phân
0


2 cos

xdx


có kết quả


A.0 B. 1 C. 2 D. 4


A N


B


30


Nguyên hàm :
2


1


?


1x

xdx


x 


A. 11


x C


x


 


B.

2


1
1


1 C


x


 C.


2


ln

1


2xx

C
 

D.

x

2

ln

x

 

1

CC N


B


31


Tính
e


2
1


x lnxdx


:
A.


3

2

19


eB.


3

2

19


eC.
3


2


9


eD.
3


2


9


eA T


H


32


Tích phân

( )

0


a


af x dxthì ta có :


A . f x( )là hàm số chẵn B. f x( ) là hàm số lẻ
C. f x( ) không liên tục trên đoạn

a a

;D. Các đáp án đều sai


B T


H


33 Nguyên hàm của hàm số: y = sin3x.cosx là:
A.cos2x + C B.1cos3


3 xC C.


4


1
sin


4 x C D. tan3x + C


C T


H


34


Nguyên hàm của hàm số: I

x2 sin 3

xdx là:
A. F(x) =

2 cos 3

1

sin 33

9x

xx C


B.F(x) =

2 cos 3

1

sin 33

9x

xx CC.F(x) =

2 cos 3

1

sin 33

9x

xx C


D. F(x) =

2 cos 3

1

sin 33

3x

xx C


A T


H


35


Nguyên hàm của hàm số: I

x3lnxdx. là:

A. F(x) = 1 4.ln 1 4


4x x16xC B.F(x) =


4 2 4


1 1


.ln


4x x16xC
C.F(x) =1 4.ln 1 3


4x x16xC D. F(x) =


4 4


1 1


.ln


4x x16xC


D T(5)

36 Nguyên hàm của hàm số: y = cos2x.sinx là:
A. 1cos3


3 x C  B.

cos

3

x

CC.1sin3


3 xC D.Đápán khác.


A T


H


37 Một nguyên hàm của hàm số: y = cos5x.cosx là:


A. F(x) = cos6x B. F(x) = sin6x C.1 1sin 6 1sin 4


2 6 4
 


x x D.


1 sin 6 sin 4


2 6 4


 

 


x x


D T


H


38


Tính tích phân


1
0


1 x


I

xe dx


A. 29


10 B.
28


10 C. e D.-e


C T


H


39Tính tích phân


1


4
2
0


1


I

xx dx


A. 29


10 B.
30


10 C.
31


10 .D.
32
10


C T


H


40Tìm nguyên hàm của hàm số

 

1
1 2


f x


x
A.

 

1ln 1 2


2


f x dx  xC


B.

 

1ln 1 2
2


f x dx  xC
C.

f x dx

 

2ln 1 2 xC .D.

f x dx

 

ln 1 2 xC


B T


H


41Gọi F(x) là nguyên hàm của hàm số

( )

2

1


3

2

f xx

x

thỏa mãn F(3/2) =0. Khi đó F(3) bằng:
A. ln2 B. 2ln2 C. –ln2 D.-2ln2


C T


H


42 Để tìm nguyên hàm của

f x

sin x cos x

4 5


thì nên:


A.Dùng phương pháp đổi biến số, đặt

t

cos x


B.Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần,


đặt

u

cos x

4 4

dv

sin x cos xdx


C.Dùng phương pháp đổi biến số, đặt

t

sin xD.Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần,


đặt


4u

sin xC T(6)

43 Một nguyên hàm của hàm số: y = sin5x.cos3x là:


A. 1 cos 6 cos 2


2 8 2


 
 


x x


B.1 cos 6 cos 2


2 8 2
 


 


x xC. cos8x + cos2x D.Đápán khác.


D T


H


44 Một họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 22x x x.3 .7 laø:
A.

74

x

+ Cln74

B.


x


84+ C


ln84


C.

94

x

+ Cln94

D. Khơng tính được


B T


H


45 Để tìm họ nguyên hàm của hàm số: 1
f(x) =


2x - 6x + 5


. Moät học sinh trình bày như sau:
(I)

f(x) =

1

=

1

=

1

1

-

12

(x -1)(x -5)

4 x -5 x -1


x - 6x + 5 


 


 


(II) Nguyên hàm của các hàm số 1 , 1


x -5 x -1 theo thứ tự là:

ln x -5 , ln x -1


(III) Họ nguyên hàm của hàm số f(x) là: 1

+ C =1 x -1 + C


4

ln x-5 -ln x-1

4 x -5


Nếu sai, thì sai ở phần nào?


A. I B. I, II C. II, III D. III


D T


H


46 Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = xcosx2 laø:


A.1sin x + C


2


2 B.1


sinx + C
2


2


C. 1sinx + C
2


2


D. Một kết quả khác


B T


H


47


Tìm nguyên hàm của hàm số

f(x) =

x + 3x + 3x - 7

3

2


2


(x +1)với F(0) = 8 là:A.

x

2

+ x +

82

x +1

B.


2x

8+ x


-2

x +1


C.

x

2

x +

82

-

x +1

D. Một kết quả khác


A T(7)

48


Tìm nguyên hàm của: y = sinx.sin7x ; F π = 0
2


 
 


  laø:


A.

sin6x

+

sin8x12

16

B.sin6x

sin8x


+


12

16

C. sin6x sin8x


12

16 D.


sin6x sin8x
+


12 16


 


  


 


C T


H


49 F(x) = 4sinx + (4x +5)e +1 là một nguyên hàm của hàm số: x
A.f(x) = 4cosx + (4x +9)ex B. f(x) = 4cosx -(4x +9)ex
C. f(x) = 4cosx + (4x +5)ex D. f(x) = 4cosx + (4x + 6)ex


A TH


50 Tính H = x3 dx x


A.

H =

3

x

(xln3+1) + C


2ln 3B.

H =

3

x

(xln2 - 2) + C


2ln 3
C.

H =

3

x

(xln3-1) + C2


ln 3D. Moät kết quả khác


C T


H


51 Tính diện tích của một hình trịn tâm tại gốc toạ độ, bán kính R:
A.

2πR

2

B. πR22 C.

πR

2

D. Một kết quả khác


C T


H


52 Tính H = x.e dx x


A.H = 3 (x +1) + C x B. H = 3 (x - 2) + Cx
C. H = 3 (x -1) + Cx D. Một kết quả khác


C T


H


53


Tính tích phân sau:


2
1


2 1


e


x


I dxx

A. 0 B. 4 C. 2 D. Đáp án khác


D T


H


54


Kết quả của tích phân:
1
0


7 63

2xI

dxx
A.


5


3 2 ln2

B.


1

5ln2

2C.


5


ln2

D.


5
2 ln


2

D T


H(8)

 

3 2


3sin


f x x x


x


   và 1 2 ln


2 2


F     
A.

 4 4


2 ln

3cos

14

64x
F x

x

x

 B.

 4 4


2 ln

3cos

14

64xF x

x

x

 C.

 4 4


2 ln

3cos4

64xF x

x

xD. Đáp án khác


56 Tìm một nguyên hàm

F x

 

của hàm số

f x

 

biết:


 

2


2


e 3


sin
x


f x


x


   và

F

 

0

 

1

eA.

 

x

cot

3

3F x

e

x

x

e

B.

 

3x

cot

3F x

e

x

x eC.

F x

 

e

x

cot 3

x

3

x e

D.

F x

 

e

x

cot

x

3

x eD T


H


57Họ nguyên hàm của hàm số

y =

1


xlnxln(lnx)A.ln(lnx) + C B.ln 2ln x + C


C.

ln x + C

D.

ln

ln(lnx) +CD T


H


58


Nguyên hàm của hàm số: I

x3 x1 .dx là:


A. F(x) = 2

1

4 5

1

3 6

1

2 2

1

1


9 x 7 x 5 x 3 x x C


 


 


 


B. F(x) = 2

1

4 6

1

3 6

1

2 2

1

1


9 x 7 x 5 x 3 x x C


  


 


C.F(x) = 2

1

4 6

1

3 6

1

2 2

1

1


9 x 7 x 7 x 3 x x C


 


 


 


D. F(x) = 2

1

4 6

1

3 6

1

2 1

1

1


9 x 7 x 5 x 3 x x C


 


 


 


B T


H


59Nguyên hàm của hàm số:


2 .


2

32

1I

x

dxx

x

 

là:


C T(9)

A. F(x) = 2ln 2 1 5ln 1
3 x 3 x C
B.F(x) = 2ln 2 1 5ln 1


5 x 2 x C


    


C.F(x) = 2ln 2 1 5ln 1


3 x 3 x C     


D. F(x) = 2ln 2 1 5ln 1


3 x 3 x C


    


60


Họ nguyên hàm của


1


2x
x


e
e


là:


A. 1ln 1


2 1


x
xe


C
e

 B.


1
ln


1
x
x


e


C
e


C. 1ln 1


2 1x
x


e


C
e

 .D.
2


ln

e

x

 

1

CC T


H


61


(1dxx2)xbằng:
A.


2

ln1


x
C


x

B.


2


ln x x  1 C
C.

ln

2


1


xCx.D.


2


ln x x(  1) C


A V


D62 Tính thể tích V của vật thể trịn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
ln


yx x, trục hoành và đường thẳng

x

e

xung quanh trục hoành.
A. 5 . 3 2


27 25


V   e  B. 5 . 3 2


27 29


Ve


C. 5 . 3 2


29 27


V

e  


  .D.


3


5 2


.


27 27V

e  


 


D V


D


63


Cho hình phẳng giới hạn bởi dường cong

y

tan

x

, trục hồnh và hai đường thẳng 0,
4


xx

.
Tính thể tích V khối trịn xoay thu được khi quay hình phẳng nầy xung quanh trục Ox.


A. 1


4


V    B. V 1 4 


 


 C. 1


4


V  D.V 2 4 
 


C V


D


64


Tính tích phân:


A. 6 B. 11 C. 3 D. 1


D V


D
65 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng

y

2

x

1

và đồ thị hàm số 2


3


y

x

 

x


A. 1


6 B.
1


7 C.
1


8 .D.
1
9


A V(10)

66


Cho hình thang


3


:0


1y

xy

x
S


x


x

   
. Tính thể tích vật thể trịn xoay khi nó xoay quanh Ox.


A. 8
3
B.
2

83
C. 8

2 D.

8
A V


D


67


Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số:


2


1


4

yx


A. F x( )ln

x 4x2

B. F x( )ln

x 4x2C. F x( )2 4x2 D. F x( ) x 2 4x2


B V


D68


Tính:


2


1xP

dxxA.

P

x x

2

  

1

x

C

B.Px2  1 ln

xx2 1

C


C.


2


2

1

11

ln 

xP

x

Cx

D.Đápán khác.D V


D


69


Nguyên hàm của hàm số: y =

2

sin xcos x dx

3

2 .

là:
A. F(x) =  cos5xcosxC


5
1


B.F(x) = 1cos 5 1cos


3 x 2 x C


  


C.F(x) = 1cos 5 1cos


2 x 3 x C


   D. F(x) = 1cos 5 cos
5 xx C


A V


D


70Tính.


3
2


2

1xK

dxxA. ln2 B.

1

ln

8


2

3K

C. 2ln2. .D.

ln

8


3


KB V


D


71Một nguyên hàm của hàm số: f x( ) x 1x2 là:


A.2
2


1


( )

12

F x

x

B.3
2


1


( )

13

F x

xC.
2 2


2


( ) 1


2


x


F x x D.2
2


1


( )

13

F x

xB V


D


72Nguyên hàm của hàm số: y = 2dx 2
x a

là:


B V(11)

A.

1

ln

a

xa

a

x

+C B.2a1 ln x ax a C
C.

2

ln

x

aa

x

a

+C D.


1

x

alna

x

a
+C


73


Nguyên hàm của hàm số: y =


3


dx


1x


xlà:


A. 3 2


1

1ln

13

x

2

x

 

x

x

 

C

B.


3 2


1

1ln

13

x

2

x

 

x

x

 

C
C. 3 2


1

1ln

16

x

2

x

 

x

x

 

C

D.


3 2


1

1ln

13

x

4

x

 

x

x

 

CA V


D


74


Nguyên hàm của hàm số: y =

x

4

x

7 dx

là:


A.5 3


2 21

2

24

7

7

4

720 5

x

3

x

C B.5 3


2 2


1

2

24

7

7

4

718 5

x

3

x

C 
C.5 3


2 2


1

2

24

7

7

4

714 5

x

3

x

C D.5 3


2 2


1

2

24

7

7

4

716 5

x

3

x

C
 D V


D


75


Nguyên hàm của hàm số: y = 2 2


dx


x

alà:


A.


arctan

xa

Ca

B.


arctanx
Ca


C. arctanx C


a D. Đáp án khác


A V


D


76


Nguyên hàm của hàm số: y = x


dx


2 + 5là:
A. 1 ln 2


2ln 5 2 5
x


xC B.


1 2


ln
5ln 2 2 5x


xC
C. 1 ln 2


10ln 2 2 5
x


xC D.


1 2


ln
ln 2 2 5


x
xC


B V


D


77


Nguyên hàm của hàm số: y =


5


cos

xdx

là:


C V(12)

A.


4 3 2


sin sin sin


sin


4 3 2


x x x


x C


    


B.


4 3 2


sin sin sinsin


4 3 2


x x x


x C


    


C.


4 3 2


sin sin sin


sin


4 3 2


x x x


x C


    


D.


4

3

2
sin

sin

sinsin4

3

2x

x

xx C

78


Nguyên hàm của hàm số: y = 2

1

2


sin

x

.cos

x

dxlà:


A. F(x) = tanx - cotx + C B.F(x) = sinx - cotx + C
C. F(x) = tanx - cosx + C D.F(x) = tan2x - cot2x + C


A V


D


79


Nguyên hàm của hàm số: y = 2

cos 2

2


sin

.cosx


dxx

xlà:


A.F(x) = - cosx – sinx + C B.F(x) = cosx +sinx + C
C.F(x) = cotx – tanx + C D. F(x) = - cotx – tanx + C


D V


D


80


Thể tích khối trịn xoay tạo thành khi cho đường

x1

2y2 1
quay quanh trục hoành là


A.

8

(đvtt) B.

6

(đvtt) C.

4


3

(đvtt) D.

(đvtt)


C VD


81


Nguyên hàm của hàm số: y = 


xx


x x e dx


x e


2


( )


là:


A. F(x) =

xe

x

 

1 ln

xe

x

 

1

C

B.F(x) =

e

x

 

1 ln

xe

x

 

1

C


C.F(x) =

xe

x

 

1 ln

xe

x

 

1

C

D. F(x) =

xe

x

 

1 ln

xe

x

 

1

CA V


D
C


82Để tính
3


2 2


6


tan cot 2


I x x dx

  . Một bạn giải như sau:


Bước 1:3


2
6


tan cot


I x x dx


 Bước 2:
3
6


tan cot


I x x dxBước 3:3
6


tan cot


I x x dx

 Bước 4:
3
6


os2x


2


sin2x


c


I dxBước 5: 3


6


3


ln sin 2

2 ln2I

x


 

. Bạn này làm sai từ bước nào?


B V
(13)

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
83


Một nguyên hàm của hàm số:


3
2


2

x


yx


là:


A.F x( ) x 2x2 B. 1

2 4

2 2
3


x  x


C. 1 2 2 2
3


xx D. 1

2 4

2 2


3x  x


B V


D
C


84


H/S nào dưới đây là một nguyên hàm của h/s:

2

11

3

1x


yx
A.

4

3

1

3

2

3

1

2

3

1

2

ln 3

1


27

x

9

x

 

3

x

 

3

x

 

CB.

4

3

1

3

2

3

1

2

3

1

2

ln 3

1


27

x

9

x

 

3

x

 

3

x

 

C
C.

4

3

1

3

2

3

1

2

3

1

2

ln 3

1


27

x

9

x

 

3

x

 

3

x

 

CD.

4

3

1

3

2

3

1

2

3

1

2

ln 3

1


27

x

9

x

 

3

x

 

3

x

 

CA V


D
C


85


Một nguyên hàm của hàm số: f x( )xsin 1x2 là:
A.F x( )  1 x2 cos 1x2 sin 1x2


B.F x( )  1 x2 cos 1x2 sin 1x2


C.F x( ) 1x2 cos 1x2 sin 1x2


D.F x( ) 1x2 cos 1x2 sin 1x2


A V


D
C


86


Nguyên hàm của hàm số:

I

sin 2 .ln(sin

x

x

cos )

x dx

là:

A. F(x) =

1

cos 2 .ln(sin

cos )

1

1

cos 22

x

x

x

2

x

4

x C

B.F(x) =

1

cos 2 .ln(sin

cos )

1

1

cos 22

x

x

x

2

x

4

x C

C. F(x) =

1

cos 2 .ln(sin

cos )

1

1

cos 22

x

x

x

2

x

4

x C

C V(14)

D. F(x) =

1

cos 2 .ln(sin

cos )

1

1

cos 2


2

x

x

x

2

x

4

x C87


Nguyên hàm của hàm số:


2

1 4dxIx

 là:


A. F(x) = 2x 1 4ln

2x  1 4

C
B. F(x) = 2x 1 4ln

2x  1 4

C
C.F(x) = 2x 1 4ln

2x  1 4

C
D. F(x) =

2

1

7

2

1 42 

  x

ln

x

CA V


D
C


88 Cho hàm số

y

f x

 

thỏa mãn 2


'

.
y

x y

và f(-1)=1 thì f(2) bằng bao nhiêu:
A. 2e B. e3 C. e + 1 D. e2


B V


D
C


89


Tính
0 2


3 2
1


(2

5

2)2

4

8x

x

dxx

x

x
A. 16ln 2 4 ln 3


3  B.
16


ln 2 4 ln 3


3 


C. 16ln 2 4 ln 3
3


 
D. 16ln 2 4 ln 3
3


 


B V


D
C


90Tính


2 2


4 2


1


1


11

1


xdxx

xđược kết quả:
A.ln 2 B.ln 2 C.

1

ln 26

D.

1ln 2


6

D V


D
C


91


Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số là:
A. 5/3 B. 7/3 C. 3 D. 2


B V


D
C
92


Cho
ln


0


ln 2


2


m xx


e dxAe

. Khi đó giá trị của m là:


A.Kết quả khác B.m=0; m=4 C.m=4 D.m=2


B V


D
C


93 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đườngyx , 2


y x sin x và hai đường thẳng x = 0, x =

là:


A.S =

2

(đvdt) B.S =

12

(đvdt)


C.S =

1


2


(đvdt) D.S =

(đvdt)


A V


D
C


94


Cho hình phẳng D giới hạn bởi:

;

0


3


;


0


;tanx

x

x

y
(15)

A. S=ln2,

)


3


3(V

B. S=ln2;

)3


3(


VC. S=ln3;

)3


3(V

D. S=ln3;

)


3


3(V


95


Biết :
4


4
0


13


a


dx


cos x. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. a là một số chẵn B. a là một số lẻ


C. a là số lớn hơn 5 D. a là số nhỏ hơn 3


A V


D
C96


Biết tích phân
3


2
0


1
9x dx


=a

thì giá trị của a là


A. 1/12 B.12 C. 1/6 D. 6


A V


D
C
97


Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) biết


3


43


2


)
(

2
x


xx


xfA.


C
x


x


x


x
3
4


3


2
2


B.


C


xxxx
2


2
23


43C.


ln

x

1

3

ln

x

3

C


21D.


C
x


x


x3)ln 4 3
2


( 2


C V


D
C


98Tính


1 4
1

2

1x


xI

dx
A.I =

15

B.I = 5 C. I=

57

D.I =

7


5A V


D
C99 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: x1;x2;y0;yx22x
là:
A. -8/3 B. 8/3 C. 0 D. 2/3


B V


D
C
100 Thể tích của vật thể trịn xoay tạo bởi khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x2 – 2x, y =


0, x = 0, x = 1 quanh trục hồnh Ox có giá trị bằng?


A.
8
15


(đvtt) B.

87(đvtt)


C.

815(đvtt) D.


78(đvtt)


A V


D
C


Hướng dẫn giải
C1: Đáp án B:Ta có: 2


2 2 0


x x x


       Vậy không tồn tại 2


2

2x

x 
(16)

Mặt khác:biểu thức :
2


11x

xx


 có nghĩa x ≠ 1, biểu thức:

sin 3

x

;
3x


e x có nghĩa x


C2: Đáp án A: f(x) là hàm số lẻ và xác định trên đoạn: [-a;a] thì :

 

0


a


a


f x dx

Do hàm số:

f x

 

2sin .cos x

x

2 lẻ nên ta có


2 2


22 2


sin 2 cosx xdx 2sin .cosx xdx 0


 


 


 


 
C3: Đáp án A: Sử dụng tính chất
C4: Đáp án C: Sử dụng tính chất


C5: Đáp án B: Sử dụng máy tính ta có kq là 1
C6: Đáp án C: Sử dụng máy tính ta có kq là 2
C7: Đáp án A: Sử dụng máy tính ta có kq là 0
C8: Đáp ánB: Sử dụng máy tính ta có kq là 1/2
C9: Đáp án B: Sử dụng máy tính ta có kq là e - 1


C10: Đáp án C: Sử dụng máy tính ta có kq là 3e - 3


C11: Đáp án B: Sử dụng máy tính ta có kq là e3 - 1
C12: Đáp án D: Sử dụng máy tính ta có kq là 4
C13: Đáp án A: Sử dụng máy tính ta có kq là 0
C14: Đáp án B: Sử dụng máy tính ta có kq là 1


C15: Đáp án A: Sử dụng máy tính ta có kq là 0
C16: Đáp án B: Sử dụng máy tính ta có kq là 1
C17: Đáp án C: Sử dụng máy tính ta có kq là e - 1
C18: Đáp án B: Sử dụng máy tính ta có kq là 1
C19: Đáp án B: Sử dụng máy tính ta có kq là 1
C20: Đáp án B: Sử dụng máy tính ta có kq là 1
C21: Đáp án B: Sử dụng máy tính ta có kq là 2
C22: Đáp án A: Sử dụng máy tính ta có kq là 1/2


C23: Đáp án C: Tính chất C24: Đáp án D: Tính chất
C25: Đáp án A: Tính chất C26: Đáp án C: Tính chất
C27: Đáp án A: Tính chất C28: Đáp án C: Tính chất
C29: Đáp án A: Sử dụng máy tính ta có kq là 0


C30: Đáp án C: Ta có:


2 2


1

1ln

11

1

2x

x

xdx

x

dx

x

Cx

x
 

 

C31: Đáp án A: Đặt


3
2


ln;


3u

x

dx

xdu

vxdv

x dx
có:


e 3 e 3


2 2


1 1 1


1

2

1ln

ln3

3

9e


x

ex

xdx

x

x dxC32: Đáp án B: Xét tích phân :0


0


( )

( )

( )a a


a a


I

f x dx

f x dx

f x dx 
Đặt : x = - t ta có :

 

 

 0


0 0 0 0 0


( )

( )

( )a a a a a


a


I

 

f

t dt

f x dx

f

t dt

f x dx

f

x dx

f x dx


Nếu f x( )là hàm số chẵn ta có :


0

(

)

( )

2

( )a


f

 

x

f x

 

I

f x dx


Nếu f x( )là hàm số lẻ ta có : f(  x) f x( ) I 0


C33:Đáp án C: Sử dụng pp đổi biến số, đặt usinxducos .x dx


C34: Đáp án A: Sử dụng pp tính nguyên hàm từng phần, đặt 2
sin 3


u x


dv xdx


 

(17)

C35: Đáp án D: Sử dụng pp tính nguyên hàm từng phần, đặt u ln3x


dv x dx


C36: Đáp án A: Sử dụng đổi biến số, đặt ucosxdu sin .x dx


C37: Đáp án D: Ta có: cos 5 .cos 1

cos 4 cos 6

1 sin 6 sin 4


2 2 6 4


x x


x xdxxx dx    


 
C38: Đáp án C : Cách 1:Đặt

u

x

x

1

du

dx

x


dv

e dx

v

e  


 
Ta có1 1


1 1


0 0


0 0


1 x 1 x| x 2 1 x|


I

xe dxxe

e dxe ee


Cách 2:Dùng máy tính CASIO, ta có:


1
0


1 x 2, 718281828


xe dx


= e


C39: Đáp án C: Cách 1: u 1 x2du2xdx. Đổi cận: x  0 u 1;x  1 u 2

1 2


4


2 4 5 2


1


0 1


1 31


1 . . |


2 10 10


du


I

xx dx

uu


Cách 2: Dùng máy tính CASIO, ta có:


1


4
2
0


31
110


xx dx


.


C40: Đáp án B: Cách 1:Áp dụng nguyên hàm dx 1lnax b C
ax b  a  


.


Ta có 1 ln 1 2 1ln 1 2


1 2 2 2


dx


x C x C


x
     


 


.Cách 2: Đặt

u

 

1 2

x

du

 

2

dx

Ta có 1. 1ln 1ln 1 2


1 2 2 2 2


dx du


u c x C


x u


 


     


 
C41: Đáp án C: Ta có:


2


2


ln3

2

1

2

1dx

dx

x
Cx

x

x

x

xMà:

32


2ln

0

03


1


2C

C

   

. Vậy

 

ln 2

 

3 ln1 ln 2


1 2


x


F x F


x
    
C42: Đáp án C. Có

sin

4

x

.cos

5

x

sin

4

x

. 1 sin

2

x

2

cos

x

.t sinxdtcos .x dx


C43: Đáp án D. Có sin 5 .cos 3 1

sin 2 sin 8

1 cos 2 cos8


2 2 2 8


x x


x xdxxx dx    C


 

C44: Đáp án B.

2 3 7

2

84

84


ln 84x
x x x x


dx

dx

C
(18)

C45: Đáp án D:1

ln x -5 - ln x -1 + C =


4


x-5


1ln

+ Cx-1


4C46: Đáp án B. Cách 1: Vì


'


2 2


1s in

cos
2

x

x

x 

Cách 2: đặt t = x
2


C47: Đáp án A. Ta có


 

2


3

2x + 3x + 3x - 7


f(x) =2


(x +1)8


= x+1-x+1Vậy

2
2


8

812

11xx

dx

x

Cx


x

 

 

Mà: F(0) = 8 nên C = 0


C48:Đáp án C : Có

sin 7 .sin

1

cos 6

cos8

1 sin 6

sin 82

2

6

8x

xx

xdx

x

x dx

CCó 1

sin 3 sin 4

0 0


2

   C C


C49: Đáp án A: Ta có:

4sin

x

4

x

5

e

x

1

'

4cos

x

4

x

9

e

x
C50 : Đáp án C. Ta có :


 

2


.3

3


.3ln 3

ln 3x x


x

x
x

dx

C

C51 : Đáp án C. Công thức tính diện tích hình trịn có bàn kính là R :

R2


C52 : Đáp án C. Sử dụng pp tính tp từng phần , đặt

u

x

x


dv

e dxC53 : Đáp án D. Sử dụng máy tính CASIO ta có
2
1


2

17,389056099


e


x


dxxC54 :Đáp án D. Sử dụng máy tính CASIO ta có
1
0


6

7

52,916290732

2 ln3

2

2x


dx


x C55: Đáp án A.Giải sử ta có được :


 

 
4
3 2


3sin .d 2 ln 3cos


4


x


F x x x x F x x x C


x


 


      


 (19)

Mà :


4


4

21 2 ln

2 ln

3cos

1 2 ln

12

2

4

2

2

2

64
F

C

C

 

  

 

 

  

   


 


Vậy :

 4 4


2 ln

3cos

14

64xF x

x

x

 C56: Đáp án D. Giả sử ta có được :

 

e 22 3 d

 

cot 3
sin


x x


F x x F x e x x C


x 


      


 
Mà :

F

 

0

       

1

e

e

0

C

1

e

C

e

Vậy :

F x

 

e

x

cot

x

3

x eC57: Đáp án D: Đặt

ln ln

 ln


dxt

x

dtx

x

C58: Đáp án B : Đặt

1

2

1

2

2

1


tdt

dxt

x

t

xx

t


      

Vậy :9 7 5 3


3


2 2 8 6 4 2


2

1

2

3

3

2

3

39

7

5

3t

t

t

tI

t

t dt

t

t

t

t

dt

C


4

3

22 6 6 2


1 1 1 1 1


9 x 7 x 5 x 3 x x C


 


        


 


C59: Đáp án C: Ta có


2


2 3 5 1 4 1


2 1 1 3 1 3 2 1


2

32

1xI dx dx dx


x x x x


xdxx

x

   


   
 

2 5


ln 2 1 ln 1


3 x 3 x C


     C60: Đáp án C :Ta có

 

1 1 1

 

1ln 1


2 1 1 2 1


1 1


x x


x


x x x


x x


d e e


I d e C


e e e


e e
 


     


   
C61: Đáp án A: Đặt
2


2 2 2 2


1ln

ln(1

)

(1

)

2

1

1

1xdx

xdx

dt

tt

x

C

Cx x

x x

t t

t

x 
C62 : Đáp án D : Phương trình hoành độ giao điểm

ln

0

0

1


0,

1xx

x

xx

x


 

  

 
Ta có:

ln

2


e(20)

Dùng máy tính CASIO, ta có:

2 3
1


5

2ln

11, 45258114

.


27

27e


x

x

dx

e

C63: Đáp án C: Ta có:4 4


2 4


0
2


0 0


1


tan 1 tan | 1


cos 4


V xdx dx x x


x 
 

 


    


   
C64: Đáp án D. Ta có1 2


0 1


1

1

1I

x

dx

x

dxC65: Đáp án A: Phương trình hoành độ giao điểm

2

1

2

3

1


2


xx

x

xx

 

   


Diện tích2 2 3 2


2 2


1 1


2


3 1


3 2 3 2 2


1


3 2 6


x x


Sxxdxxxdx     x


 

C66 : Đáp án A: Xét hình thang giới hạn bởi các đường: y3 ;x yx; x0; x1
Ta có:


 

 1 1


2 2


0 0


8


33V

x

dx

x

dxC67: Đáp án B : Vì

2

 2


1


( ) ln 4 '


4F x x x F x


x


    C68: Đáp án D:Ta có


2 2 2


2 2


1

11x

x

t dtP

dx

xdxx

x

t


(đặt

t

x

2

1

)
2


1

1

1

1

1

11

2

2

ln2

1

1

2

11tdt

dt

t

Ct

t

tt
2 2


2 2


2


1

1 1

1 11

ln

1 ln2

1 1x

xx

C

x

Cx


x 

  

 

 
 C69: Đáp án A: Có

2

3

sin

sin 5

cos

cos552 .

dx

x

x d

xsin xcos x

x

 

x

C

C70:Đáp án B: Sử dụng máy tính CASIO ta có kq:

1

ln

8


2

3KC71: Đáp án B: Ta có

 

 3


2 2 2


1 2


2 1 2 2 2 1 1 1 1


1 1 13


2 2 3


2


x x x


xx dx x dx    C   C
C72: Đáp án B: Ta có 2 2

dx

dx

1

x aln

Cx a a

x

2a

x a


x

a


C73: Đáp án A:Ta có


3 3


2


1 1

1dx

dx

1

dx1

1

1x

xx

xx

x

x   3 2


ln 1x x


x x C(21)

C74: Đáp án D: Ta có5 3


4 2


1

74

7 dx

78

40

24t

tx

x

t

t

dt

CVới t 4x7


C75: Đáp án A: Đặtarctan


dx 1 1


2tan 1 tan


2 2


x
a


x a t dx a t dt dt t C C


a a a


x a


         
C76: Đáp án B: đặt 2


.ln 2
x dt


t dx


t


   x


dx

1
ln


(

5).ln 2

5.ln 2

5


2 + 5dt

tt

Ct t

t

C77: Đáp án C:2
2
5


2


1 sin


coscos

1 sin

1 sin

cos
1 sin

1 sinx


xdx

xdx

x

x

xdxx

x

4 3 2


sin sin sin


3 2


sin sin sin 1 sin sin


4 3 2


x x xx x x d x x C


          


C78:Đáp án A: Có 2

1

2

1

2

1

2

tan

cotsin

x

.cos

x

dx

sin

x

dx

cos

x

dx

x

x

C

C79: Đáp án D: Có 2

cos 2

2

1

2

1

2

tan

cotsin

.cos

sin

cosxdx

dx

dx

x

x

Cx

x

x

x

 

C80: Đáp án C:Từ:

x

1

2

y

2

1

có tâm I(1;0) thuộc trục Ox và có được:

y

1

 

x

1

2
Giao của đường tròn với trục Ox là M(2;0) và N(0 ;0)


Vậy2
20


2


3


1

x

1

d

4V

xCách khác : Có tâm I thuộc trục Ox nên nửa trên và nửa dưới của đường tròn đối xứng nhau qua Ox. Khi đó
3


4 4


3 3


VRC81:Đáp án A: Đặt t 1 xexdt

xexe dxxTa có

 


 


   

x x x


x


x x


x x


xe xe e


x x e dx dx t dt dt xe xe C


t t


x e xe


2


( ) 1 1 1 1 ln 1


1


C82:Đáp án B .3 3 3


22 2


6 6 6


tan cot 2 tan cot tan cot


I x x dx x x dx x x dx


  


  


  

 

34


6 4


3
4


3
4


6 46 4


tan

cot

tan

cotos2x

os2x

32

2

ln sin 2

ln sin 2

2 lnsin2x

sin2x

2x

x dx

x

x dxc

cdx

dx

x

x


 
  
 


(22)

C83:Đáp án B: đặt

t

2

x

2 . Ta có2


3 3


2
2


22

23


2t

tdtx

tdx

t

dt

t

C
t


x

 

 

 C84: Đáp án A: Đặt

3

x

 

1

t


Khi đó


3


2 3 2


2 2

2

3

4

2

2

22

2

3

ln9

1

9

1

27

9

3

3t

tI

dt

t

t

dt

t

t

t

t

Ct

t


  4

3

1

3

2

3

1

2

3

1

2

ln 3

127

x

9

x

3

x

3

x

C 

 

 C85: Đáp án A: đặt

t

1

x

2

tdt

xdx

. Ta có

xsin 1x dx2 

tsin .t dt


Sử dụng pp tính tích từng phần với


sin .u

tdv

t dt

 được2 2 2


( )  1 cos 1 sin 1


F x x x x


C86: Đáp án C: đặt


cos

sinln(sin

cos )

cos

sinsin 2 .

1cos 2


2x

xdu

dxu

x

x

x

xdv

x dxv

x
  , ta có:
2


1

1 cos

sincos 2 .ln(sin

cos )

cos2 .2

2 cos

sin1

1
cos 2 .ln(sin

cos )

cos

sin

.2

21

1cos 2 .ln(sin

cos )

1 sin 2 .2

21

1

1cos 2 .ln(sin

cos )

cos 22

2

4x

xI

x

x

x

x dxx

xx

x

x

x

x

dxx

x

x

x dxx

x

x

x

x

C


 

  C87: Đáp án A : Đặt t 2x  1 t2 2x 1 tdt dx , ta có:
41

4

4

2

1 4

2

1 44

42

1 4

 

  

 

  


 dx

tdtI

dt t

ln t

C

x

ln

x

Ct

txC88: Đáp án B: Ta có

y

'

x y

2

.

y

'

x

2

ln

y

'

x

2

y

Lấy nguyên hàm hai vế theo biến x:3


3


2 3


ln

'

ln3
x
C


xy dx

x dx

y

  

C

y

e

 1


3

11

1

13


C


f

   

e

 

 

C

hay


3 1


3 3


x(23)

C89: Đáp án B . Ta phân tích
2


3 2


2

5

2

4

1

1

5

1.

.2

4

8

2

3

2

3

1x

xx

x

x

x

x

xKhi đó:


0 2 0 0 0


3 2


1 1 1 1


(2

5

2)

4

1

1

5

12

4

8

2

3

2

3

1x

x

dx
I

dx

dx

dxx

x

x

x

x

x   
0

1

0

5

0

164 ln

2

1

ln

2

1

ln

1

1

ln 2 4 ln 33

3

3x

x

x

C90: Đáp án D. Ta có:


2 2 2 22


4 2


1 1


1


1


111

1

19x

xI

dx

dxx

xx


x
.


Đặt t x 1
x


  ta có:


3
3


2 2


2


0 0


1 3 1 1


ln ln


9 6 3 6 2


dt t


It t


  


    


   C91: Đáp án B: Có PT:


2
2


2


2 0 0


2 1; 1


2 0 0


x x khi x


x x x x


x x khi x


          


   
Vậy


1 0 1


2 2 2


1 1 0


72

2

23S

x

x dx

x

x dx

x

x dx 
C92:Đáp án B. Ta có:

 ln ln0 0


ln 2

ln 22

2x


m x m


x x


d e


e dxe

eln
0


ln

e

x

2

m

ln 2

ln

m

2

ln 2

m

0

m

4 

   C93 : Đáp án A : Ta có

2

2
0 0 0 0


1

sin 21 cos 22

2

4

2x

xS

x

sin x

x dx

sin xdx

x dx

  C94 : Đáp án B:


3 3


3


0


0 0


tan

tan

ln cos

ln 2S

x dx

xdx

x 
  
3

23tan

tan

0

33


0V

xdx

x

x


C95: Đáp án A : Ta có :4 4


2
2
4


0 0


1


1 tan


3 3


a a


dx x dx


cos x


    

(24)3


4 4 4


2


0 0 0


tan

4tan

tan

.

tan

tan

43

3

3

3

3a

x

a

ad

x

x d

x

x

a  
 

    
C96 : Đáp án A:
3


4
2


0
0


1 1


9 3 12 12


t


dx a a a a


x
      

( với phép đbs: x3tant )


C97 : Đáp án C:

( )

2

2

3

1

.

1

34

3

2

1

3x


f xx

x

x

x

Vậy 2

2

3

1

1

3

1

ln

1 3ln

34

3

2

1

3

2xdx

dx

x

x

Cx

x

x

x
 

C98 : Đáp án A : Ta có


1


1 4 1 5


1 0 0


12

x

1

5

5x

xI

dx

dx
C99 : Đáp án B: Có


2 0 2


2 2 2


1 1 0


82

2

23S

x

x dx

x

x dx

x

x dx 
C100: Đáp án A:1 2


2
0


8


2


15

×