Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (346.52 KB, 4 trang )

(1)

DAYHOCTOAN.VNDAYHOCTOAN.VN20 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẶT CẦU


GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẮC TUẤN -THPT VINH LỘC
---


Câu 1. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình tứ diện đều cạnh a.


A. 3


2


a


B. 6


2


a


C. 6


4


a


D. 24


a
Câu 2. Cho hình chóp tam giác đều S ABC. có cạnh đáy bằng a 3, cạnh bên bằng a 2. Tính
bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC. .


A. 15


5


a


B. 2 15
5


a


C. a D. 2a


Câu 3. Cho hình chóp S ABC. có SA SB SC, , đơi một vng góc nhau, SAa SB, 2 ,a SC3 .a
Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC. .


A. 7 2


2a B.
28a C. 14a2 D. 28a2


Câu 4. Cho hình chóp S ABC. có đáy là tam giác đều cạnh a 3,SA vng góc với đáy và
2.


SAa Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC. .
A.


2
3


2
a


B. 6a2 C. 12a2 D. 16a2


Câu 5. Cho hình chóp S ABCD. có đáy là hình vng cạnh a SA, vng góc với đáy và SAa.
Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD. .


A. a B.


2


a


C. 3


2a


D. a 3


Câu 6. Cho hình chóp S ABCD. có đáy là hình chữ nhật, ABa AD, 2 ,a SA vng góc với
đáy, góc giữa đường thẳng SC và đáy bằng 45 .0 Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp


. .


S ABCD


A. a3 6 B.
3
10


3
a


C.


3
5


6
a


D.3
5 10


3


a


Câu 7. Cho hình chóp tứ giác đều S ABCD. có cạnh đáy bằng 3a 2, cạnh bên bằng 5 .a Tính
bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD. .


A. a 2 B. a 3 C. 2a D.25


8
a(2)

DAYHOCTOAN.VNDAYHOCTOAN.VNCâu 8. Cho hình chóp S ABC. có đáy là tam giác vng tại C SA, vng góc với đáy. Tâm của
mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC. là điểm nào dưới đây?


A. Trung điểm của cạnh SA. B. Trung điểm của cạnh SB
C. Trung điểm của cạnh SC D. Trung điểm của cạnh AB.


Câu 9. Cho hình chóp S ABC. có đáy ABC là tam giác vuông cân tại ,B ABaSA vng


góc với đáy. Gọi H K, lần lượt là hình chiếu vng góc của A trên SBSC. Tính bán kính
mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A HKCB. .


A. a 2 B. 2
2
a


C. 2


3
a


D. 2


4
a
Câu 10. Cho hình chóp S ABC. có đáy là tam giác đều cạnh a. Tam giác SAB là tam giác đều
và nằm trong mặt phẳng vng góc với đáy. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp


. ?


S ABC


A.
3
53
a


B.
3


4 3


27


a
C.
3
5 15


54


a
D.
3
5 15


18a


Câu 11. Cho hình chóp S ABC. có đáy ABC là tam giác vng cân tại B AB, a. Tam giác


SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vng góc với đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại
tiếp hình chóp S ABC. ?


A. 3


3


a


B. 11


4


a


C. 7


4


aD. 21


6


a
Câu 12. Cho hình chóp S ABCD. có đáy là hình vng cạnh a. Tam giác SAB là tam giác đều
và nằm trong mặt phẳng vng góc với đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp


. ?


S ABCD


A. 3


3


a


B. 11


4


a


C. 7


4a


D. 21


6


a
Câu 13. Cho hình chóp S ABC. có đáy ABC là tam giác cân tại A AB, a BAC, 120 ,0 SA
vng góc với đáy và SA2 .a Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC. .


A. 2 2
3
a


B. a 2 C. 2a D. 6


2
aCâu 14.


Câu 14. Cho hình chóp S ABC. có SAa 2, các cạnh cịn lại đều bằng a. Tính bán kính mặt
cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC. .


A. 122


a


B. 2


4


a


C. 2


3


a


D. 2


2


a(3)

DAYHOCTOAN.VNDAYHOCTOAN.VNCâu 15. Cho tứ diện ABCDAB4 ,a CD6 ,a các cạnh cịn lại đều bằng a 22. Tính bán
kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.A. 3a B. 85


3


a


C. 79


3


a


D. 5


2


a
Câu 16. Một người dùng một cái ca hình bán cầu có bán kính là 3cm để múc nước đổ vào trong
một cái thùng hình trụ có chiều cao bằng 10cm và bán kính đáy bằng 6cm. Hỏi người đó sau bao
nhiêu lần đổ thì nước đầy thùng? (mỗi lần đổ, nước trong ca luôn đầy)


A. 20 lần B. 10 lần C. 12 lần D. 24 lần


Câu 17. Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng R, tính thể tích


V của khối chóp có thể tích lớn nhất.
A.3
16


81
R


V  B.


3
16 6


81


R


V  C.


3
64


81
R


V  D.


3
64 2


81R


V


Câu 18. Trong tất cả các hình chóp tam giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng ,R tính thể
tích V của khối chóp có thể tích lớn nhất.


A.


3


4 3


27


R


V  B.


3
8 3


27


R


V  C.


3


16 3


27


R


V  D.


3
32 3


27


R


V


Câu 19. Cho hình lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng 3 ,a cạnh bên bằng 8 .a Tính bán kính
mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A BB C. ' '


A. 4a B. 5a C. a 19 D. 2a 19


Câu 20. Cho hình lăng trụ đứng ABC A B C. ' ' ' có đáy ABC là tam giác vng cân tại A AB, a,
góc giữa A C' và đáy bằng 0


60 . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp C ABB A'. ' '.
A.


2
52
a


B. 5a2 C.
2
5


4
a


D.


2
5


6
a(4)

DAYHOCTOAN.VNDAYHOCTOAN.VNBẢNG ĐÁP ÁN:


1C 2C 3C 4B 5C 6D 7D 8B 9B 10C


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×