Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (372.54 KB, 5 trang )

(1)

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẮC TUẤN
---


Câu 1. Điều kiện xác định của phươg trình log2x3162 là:


A. \ 3; 2


2
x 


 . B. x2. C.


3


2


2 x . D.
3
2
x .
Câu 2. Điều kiện xác định của phươg trình 2


log (2x x 7x12)2 là:


A. x

  

0;1  1;

. B. x 

;0

. C. x

 

0;1 . D. x

0;

.


Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình log (5 1) log5
1
x
xx
 


 là:


A. x 

1;

. B. x 

1;0

. C. x \ [ 1;0] . D. x 

;1

.
Câu 4. Điều kiện xác định của phươg trìnhlog9 2 1


1 2
x


x  là:


A. x  

1;

. B. x \ [ 1;0] . C. x 

1;0

. D. x 

;1

.
Câu 5. Phương trình log (32 x 2) 2có nghiệm là: A. 4


3


x . B. 2
3


x . C. x1. D.


2


x .


Câu 6. Phương trìnhlog (2 x 3) log (2 x 1) log 52 có nghiệm là:


A. x2. B. x1. C. x3. D. x0.Câu 7. Phương trình log (3 x2 6) log (3 x 2) 1 có tập nghiệm là:


A. T {0;3}. B. T  . C.T {3}. D.T {1;3}.
Câu 8. Phương trình log2xlog (2 x 1) 1 có tập nghiệm là:


A.

1;3

. B.

 

1;3 . C.

 

2 . D.

 

1 .
Câu 9. Phương trình log (22 x 1) 6log2 x  1 2 0 có tập nghiệm là:


A.

 

3;15 . B.

 

1;3 . C.

 

1; 2 . D.

 

1;5 .
Câu 10. Số nghiệm của phương trìnhlog4

log2 x

log2

log4 x

2 là:


A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.


Câu 11. Số nghiệm của phương trìnhlog2x.log (23 x 1) 2log2x là:


A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.


Câu 12. Số nghiệm của phương trình 3 2


2 2 2


log (x  1) log (x   x 1) 2log x0là:


A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.


Câu 13. Số nghiệm của phương trình log 55

 

x log25

 

5x  3 0là :


A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.Câu 14. Phương trình 3 1 2
3


log (5x 3) log (x  1) 0 có 2 nghiệm x x1, 2 trong đó x1x2.Giá trị của
1 2(2)

DAYHOCTOAN.VN BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƠ GA RÍT LỚP 12


A. 5. B. 14. C. 3. D. 13.


Câu 15. Hai phương trình 5 3


5


2log (3x  1) 1 log (2x1) và 2


2 1


2


log (x 2x  8) 1 log (x2) lần
lượt có 2 nghiệm duy nhất là x x1, 2. Tổng x1x2 là?


A. 8. B. 6. C. 4. D. 10.


Câu 16. Gọi x x1, 2 là nghiệm của phương trình log 2 logx16x0. Khi đó tíchx x1. 2bằng:


A. 1. B. 1. C. 2. D.2.


Câu 17. Nếu đặt tlog2x thì phương trình2 2


1 2


1


5 log x1 log x  trở thành phương trình nào?


A. 2


5 6 0


t   t . B. 2


5 6 0


t   t . C. 2


6 5 0


t   t . D. 2


6 5 0
t   t .
Câu 18. Nếu đặt tlgx thì phương trình 1 2 1


4 lg x2 lg x  trở thành phương trình nào?


A. 22 3 0


t   t . B. 2


3 2 0


t   t . C. 2


2 3 0


t   t . D. 2


3 2 0
t   t .
Câu 19. Nghiệm bé nhất của phương trình 3 2


2 2 2


log x2log xlog x2 là:


A. x4. B. 1


4


x . C. x2. D. 1


2
x .
Câu 20. Điều kiện xác định của phương trình log (2 x 5) log (3 x2)3là:A. x5. B. x 2. C.  2 x 5. D. x5.


Câu 21. Điều kiện xác định của phương trình log(x26x   7) x 5 log(x3)là:


A. x 3 2. B. x3. C. 3 2


3 2


x
x


  


 


 . D. x 3 2.


Câu 22. Phương trình 3 3 1
3


log xlog xlog x6có nghiệm là:


A. x27. B. x9. C. 12


3


x . D. .xlog 63 ..
Câu 23. Phương trình ln 1 ln8
x


x
x


 


 có nghiệm là:


A. x 2. B. 4


2


x
x
  


 . C. x4. D. x1.


Câu 24. Phương trình log22x4log2x 3 0có tập nghiệm là:


A.

 

8; 2 . B.

 

1;3 . C.

 

6; 2 . D.

 

6;8 .
Câu 25. Tập nghiệm của phương trình 1log2

2

2 1 0


2 x   là:A.

 

0 . B.

0; 4

. C.

 

4 . D.

1;0

.
Câu 26. Tập nghiệm của phương trình

22 1


2
1


log log x x 1
x    là:
A.

1 2

. B.

1 2;1 2

. C. 1 5 1; 5


2 2


   


 


 


 (3)

A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 28. Số nghiệm của phương trình

2ln x 6x7 ln x3 là:


A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.Câu 29. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình log 3

x2 .log

5x2log3

x2

là:


A. 1


5. B. 3. C. 2. D. 1.


Câu 30. Nghiệm lớn nhất của phương trình 3 2


log x 2log x 2 logx


    là :


A. 100. B. 2. C. 10. D. 1000.


Câu 31. Gọi x x1, 2là 2 nghiệm của phương trình

23 3


log x   x 5 log 2x5 .
Khi đó x1x2 bằng: A. 5. B. 3. C. 2. D. 7.


Câu 32. Gọi x x1, 2là 2 nghiệm của phương trình


2 2


1 2


1


4 log x2 log x  . Khi đó x x1. 2bằng:A. 1


2. B.


1


8. C.


1


4. D.


3
4.


Câu 33. Gọi x x1, 2là 2 nghiệm của phương trìnhlog2x x

3

1. Khi đóx1x2bằng:


A. 3. B. 2. C. 17. D. 3 17


2
 


.


Câu 34. Nếu đặt tlog2xthì phương trình log2

 

4x log 2x 3trở thành phương trình nào?


A. 2


1 0t   t . B. 2


4t   3t 1 0. C.t 1 1
t


  . D.2t 1 3


t
  .
Câu 35. Nếu đặt tlogxthì phương trình 2 3


log x 20log x 1 0trở thành phương trình nào?
A. 2


9t 20 t  1 0. B. 2


3t 20t 1 0. C. 2


9t 10t 1 0. D. 2


3t 10t 1 0.
Câu 36. Điều kiện xác định của phương trình log23log2

3x  1

1 x là:
A.


3
2 1


3x  . B. 1
3


x . C.x0. D.x(0;) \{1}.


Câu 37. Điều kiện xác định của phương trình

2

 

2

2


2 3 6


log xx 1 .log xx  1 log xx 1
là:


A. x 1. B.x1. C. x0,x1. D.x 1 hoặc x1.


Câu 38. Nghiệm nguyên của phương trình

2

 

2

2


2 3 6


log xx 1 .log xx  1 log xx 1 là:


A. x1. B.x 1. C.x2. D.x3.


Câu 39. Gọi x x1, 2 là nghiệm của phương trìnhlog2x x

1

1. Khi đó tích x x1. 2 bằng:


A. 2. B. 1. C.1. D. 2.


Câu 40. Nếu đặt tlog2

5x1

thì phương trình log2

5x1 .log

4

2.5x2

1 trở thành phương
trình nào? A. 22 0


t   t . B. 2


2t 1. C. 2


2 0(4)

DAYHOCTOAN.VN BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƠ GA RÍT LỚP 12
Câu 41. Số nghiệm của phương trình log4

x12 .log 2 1

x  là: A.0. B.2. C.3. D. 1.
Câu 42. Phương trình log (252 x 1) 8log5 2x  1 3 0 có tập nghiệm là:


A.

 1; 3

. B.

 

1;3 . C.

3;63

. D.

 

1; 2 .
Câu 43. Phương trình log2x3

3x27x  3

2 0 có nghiệm là:


A. x2;x3. B.x2. C.x3. D.x1;x5.
Câu 44. Phương trình 1 2 1


4 ln x2 ln x có tích các nghiệm là: A.
3


e . B.1


e. C.e. D.2.
Câu 45. Phương trình 9xlog9xx2 có bao nhiêu nghiệm? A. 1. B.0. C.2. D.3.


Câu 46. Phương trình ln 7 ln
7 x 98


x   có nghiệm là: A. xe. B.x2. C. 2xe . D.


xe.


Câu 47. Biết phương trình 2
2


1 1 7


log 0


log x2 x 6 có hai nghiệm x x1, 2. Khẳng định nào sau đây
là đúng?


A. 3 3
1 2


2049
4


 


x x . B. 3 3
1 2


2047
4
  x x . C. 3 3
1 2


2049
4
  


x x . D. 3 3
1 2


2047
4


 


x x .


Câu 48. Số nghiệm nguyên dương của phương trình

12 1


2


log 4x 4 log 2x 3


x


    là:


A. 2. B.1. C.3. D.0.Câu 49. Tích các nghiệm của phương trình log2 .log4 .log8 .log16 81
24


x x x x là : A.1


2. B.2. C. 1.
D.3.


Câu 50. Phương trình log 3 x 1 2 có bao nhiêu nghiệm ? A. 2. B.0. C.1. D.3.
Câu 51. Biết phương trình 4log9x6.2log9x2log 273 0 có hai nghiệm


1, 2


x x . Khi đó 2 2
1 2


xx bằng :


A. 6642. B. 82


6561. C.20. D.90.


Câu 52. Tập nghiệm của phương trình 4log 22 xxlog 62 2.3log 42 x2 là:


A. 4


9
S    . B.


1
2
S  


 . C.


1
4
S   


 . D.S 

 

2 .


Câu 53. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số mđể phương trình log3xlog3

x2

log 3m
nghiệm?


A. m1. B.m1. C.m1. D.m1.


Câu 54. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình

2


2


log mxx 2vô nghiệm?


A. m4. B.  4 m 4. C. 4


4


m
m

  (5)

Câu 55. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 2


4 4


log x3log x2m 1 0 có 2
nghiệm phân biệt? A. 13


8


m . B. 13
8


m . C. 13
8


m . D.0 13
8
m
  .
Câu 56. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 2


3 3


log x2log x  m 1 0 có
nghiệm?A. m2. B.m2. C.m2. D.m2.


Câu 57. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 2 2


3 3


log x log x 1 2m 1 0


có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn 3


1;3


 


 ? A. m[0; 2]. B.m(0; 2). C.m(0; 2]. D.m[0; 2)


.


Câu 58. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình log2

5x1 .log

4

2.5x2

m
có nghiệm x1.?


A. m

2;

. B.m 

3;

. C.m ( ; 2]. D.m 

;3

.
Câu 59. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 23 3


log xm2 log x3m 1 0


có hai nghiệm x x1, 2 thỏa mãn x x1. 2 27.? A. m 2. B.m 1. C.m1. D.m2.


Câu 60. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình
2 2 2


2 1 4


2


log xlog x  3 m log x 3 có nghiệm thuộc

32;

? A. m

1; 3. B.m 1; 3

. C.
1; 3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×