Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (648.1 KB, 10 trang )

(1)

DAYHOCTOAN.VN


BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LƠ GA RÍT LỚP 12


Câu 1: [2D2-5.1-1]Tìm số thực x biết log 2 x3

2 A. x 6 B. x6 C. x 4 D. x 7
Câu 2. [2D2-5.1-1] Tập nghiệm của bất phương trình là:


A. . B. . C. . D.


Câu 3. [2D2-5.1-1] Tìm tập nghiệm S của phương trình


A. . B. . C. . D. .


Câu 4: [2D2-5.1-1] Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 1

12 2


log x 1 log 5 2 x


A. S  

; 2

. B. 2;5
2


S   


 . C.


5
;
2


S   . D. S

 

1; 2 .


Câu 5: [2D2-5.1-1] Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 1

12 2


log x 1 log 5 2 x


A. S  

; 2

. B. 2;5
2


S   


 . C.


5
;
2


S  


 . D. S

 

1; 2 .


Câu 6: [2D2-5.1-1] Tìm tập nghiệm S của bất phương trình log0,5

x 1 

2


A. S ;5


4 


 


  B. S

1;

C.


5


S ;


4


 





  D.


5
S 1;


4


 


 


Câu 7: [2D2-5.1-1]Tìm tập nghiệm của bất phương trình

24 4log x  1 log 3x 3 .
A. S

 

1; 2 .B. S   

; 1

 

2;

. C. S  

;1

 

2;

. D. S

2;

.


Câu 8. [2D2-5.1-1] Tập nghiệm của bất phương trình

2

20,2 0,2


log x 3x 5 log 2x  x 2 chứa bao
nhiêu số nguyên? A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.


Câu 9. [2D2-5.1-1]Tập nghiệm của bất phương trình:


A. . B. . C. . D. .


Câu 10. [2D2-5.1-1]Số nghiệm của phương trình là:


A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.


Câu 11.[2D2-5.1-1] Tìm x biết: 1


2


log 3x 2 A. x 3 2.B. 11


4


x  .C. x 3 2.D. 11


4x .


Câu 12.[2D2-5Tìm nghiệm của phương trình log3x 2 0 A. 2


3


x  . B. 2


3


x .C. 1


9


x D. 1


9


x  .
1 1


3 2


log 2x 1 log 2


1
;


2





 


 


1 5
;
2 2


 


 


 


1 3
;
2 2


 


 


 


1
;


2





 


 
2 2


log x 1 log x 1 3
S 3;3 S

 

10 S

 

3 S 

10; 10

log x2 log 5x


3
2


2


x


   3 52  x


3
2


x 3


2


x


23 3(2)

DAYHOCTOAN.VN


Câu 13 [2D2-5.1-1] Giải phương trình log2

x 1

3 A. x9. B. x7. C. x4. D. x1.
Câu 14[2D2-5.1-1] Giải phương trình 2


6


log x 2


A. x 

 

12 B. x 

 

6 C. x 

 

6 D. x 

 

36


Câu 15: [2D2-5.1-1] Phương trình có nghiệm x bằng A. 1 B. 9 C. 2 D. 3.
Câu 16 [2D2-5.1-1]Bất phương trình log xa b có tập nghiệm là

bS 0;a  thỏa mãn điều kiện nào sau đây?
A. a1 B. 0 a 1 C. a0, a1, b0 D. a0, a1, b0


Câu 17[2D2-5.1-1] Tập nghiệm của bất phương trình log x2 log2

2x 1

là:
A. S  

; 1

B. S 1; 0


2


 


 


  C. S

 

1;3 D. S 


Câu 18: [2D2-5.1-2]Phương trình log2

x 3

log 3.log x4 3 2 có bao nhiêu nghiệm ?
A. Vô nghiệm. B. 2 nghiệm. C. vô số nghiệm. D. 1 nghiệm.
Câu 190: [2D2-5.1-2] Số nghiệm của phương trình 3

13


log x 5 log x 3 0 là:


A. 1 B. 0 C. 3 D. 2


Câu 20 [2D2-5.1-2] Cho bất phương trình 21

 

4

22


4 log 7x  8 4 log 49x . Gọi tập nghiệm của bất phương
trình là S. Ta có: A. S  B. S

 

7;9 C. S 

1;6

D. S là 1 tập hợp khác.


Câu 21 [2D2-5.1-2] Tính tích các nghiệm của phương trình bằng


A. . B. 2. C. 4. D. 1


Câu 22: [2D2-5.1-2] Tìm tập nghiệm S của bất phương trình

2


log 1


1
log 1


x
x


A. S   

2; 1

. B. S   

2; 1

. C. S  

2;1

. D. S   

2; 1

.
Câu 23: [2D2-5.1-2] Tìm tập nghiệm S của bất phương trình

2log 1


1
log 1


x
x


A. S   

2; 1

. B. S   

2; 1

. C. S  

2;1

. D. S   

2; 1

.
Câu 24: [2D2-5.1-2] Tính tích các nghiệm của phương trình log 3 x 1 2.


A. -20. B. -8. C. 3. D. -6.


Câu 25: [2D2-5.1-2] Nghiệm của bất phương trình 2

1
2


log x 1 log x 1 0 là:
A. 1  x 0. B. 1  x 0. C. 1  x 1. D. x0.
Câu 26: [2D2-5.1-2]Tìm nghiệm của phương trình log log x3

2

1


A. x8 B. x9 C. x6 D. x2


3
log x2


2


2 1


2


log x 2 log x 1 0 (3)

DAYHOCTOAN.VN


Câu 27: [2D2-5.1-2]Tìm tập nghiệm T của bất phương trình logx2 log 4

x4

.


A. T

2;

. B. T

1;

. C. T  \ 2

. D. T

1;

  

\ 2 .
Câu 28: [2D2-5.1-2] Tập nghiệm của bất phương trình 3

13


2 log 4x 3 log 2x 3 2 là:


A. 3;3 .
4


 


 


  B.


3


; .4





 


  C.


3


; .


4


 





  D.


3
;3 .
4


 


 


 Câu 29: [2D2-5.1-2] Tìm nghiệm của phương trình log 2x 13

 

3.


A. x = 5. B. x = 13. C. x = 14. D. x = 4.


Câu 30 [2D2-5.1-2] Bất phương trình ln 2x 3

 

ln 2017 4x

có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên
dương?


A. 169. B. 168. C. 170. D. Vơ số.


Câu 31: [2D2-5.1-2] Tìm tập nghiệm S của bất phương trình


 


 
 


1 3


2 25


.


5 4


x


A. S  ;1 .

. B.  

1


; .


3


S . C.  


 


1


; .


3


S . D. S 

1;

.


Câu 32: [2D2-5.1-2] Tập nghiệm của bất phương trình: log4x7log2x1 là
A.

 

1; 4 . B.

1; 2

. C.

5;

. D. (;1 .)


Câu 33: [2D2-5.1-2] Tìm nghiệm S của bất phương trình log 2

3x5

0


A. S

1;

B. S

2;

C. S

2;

D. SR
Câu 34. [2D2-5.1-2]Tập nghiệm của bất phương trình là:


A. . B. . C. . D. ..Câu 25. [2D2-5.1-2]Tổng bình phương các nghiệm của phương trình là:


A. . B. 0. C. 4. D.


Câu 36. [2D2-5.1-2] Tìm nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình 3

2

13


log 1 x log 1 x


A. x0. B. x1. C. x 1 5


2
 . D. x 1 5


2
 .


Câu 37: [2D2-5.1-2] Giải bất phương trình 1


2


log 2x 1 1


A. 12


x . B. 3


4


x . C. 0 3


4


x


  . D. 1 3


2 x 4.


Câu 38. [2D2-5.1-2] Bất phương trình tương đương với bất phương trình nào dưới
đây?
3 1


3


2 log 4x 3 log 2x3 2


3
; 3


8


S  


 


3
; 3
8


S   


  S  

; 33
; 3
4


S   


 
2


2 2


log log 44


x


x   xR


17
4


65
4
4 2


25 5(4)

DAYHOCTOAN.VN


A. B.


C. D.


Câu 39. [2D2-5.1-2] Tìm tập nghiệm của bất phương trình


A. B. C. D.


Câu 40: [2D2-5.1-2] Bất phương trình log x3 log x5 1 có nghiệm làA. x15 B. x5log 153 C. x5log 315 D. x3log 155
Câu 41: [2D2-5.1-2] Xác định a sao cho log a log 52  2 log2

a 5

.


A. a5 B. a 4


5


C. a 5


4


D. a0


Câu 42: [2D2-5.1-2] Bất phương trình có tập nghiệm là


A. . B. . C. . D. .


Câu 43: [2D2-5.1-2] Tập nghiệm của bất phương trình log2

3.2x2

2x là:
A.

 ;1

 

2;

B.

;0

 

 1;

C. log2 2; 0

1;3


  


 


  D.

 

1; 2


Câu 44: [2D2-5.1-2]Giải bất phương trình 3

1

2
9


2 log 4x 3 log 2x 3 2


A. 3 x 3


4   B. Vô nghiệm C.


3


x 3
8


   D. x 3


4
Câu 452: [2D2-5.1-2] Tập nghiệm của bất phương trình 3 1

 


3


log xlog 2x là nửa khoảng

a b;

. Giá trị
của a2b2 bằng A. 1. B. 4. C. 1


2. D. 8 .


Câu 46: [2D2-5.1-2] Tập nghiệm của bất phương trình log 92
2


2017 log x4 là:A. 2017


0 x 8 . B. 0 x 2017281. C. 2017


0 x 9 . D. 2017


0 x 9.
Câu 47 [2D2-5.1-2] Tập nghiệm của bất phương trình log 23

x 1

4 là:


A. 65;
2





 


  B.


1
; 41
2


 


 


  C.

41;

D.

; 41Câu 48: [2D2-5.1-2] Số nghiệm của phương trình là:A. B. C. D.


Câu 49: [2D2-5.1-2] Tìm tập nghiệm S của bất phương trình log3

x24x4

0


A. S

   

1;3 \ 2 B. S   

;1

 

3;

C. S

 

1;3 D. S

 

2;3
Câu 50: [2D2-5.1-2] Cho a b, là các số thực dương. Mệnh đề nào sau đây sai?


A. log3a  1 a 3 B. log3alog3b a b
2 2


5


2 log x 1 log 5 4 4 2


x


25 25 5


log xlog log
2 2


5 5log x 1 2 log x 2

4


5 25


log x 1 log x
4 4


log x log 10 x  2
T 2;10 T

8;10

T

0;10

T

 

2;8


33 3


3log x 1 log 2x 1 3


1; 2

 

1; 2 1; 2


2
  


1
; 2
2


 
2 2


log x  3 1 log x(5)

DAYHOCTOAN.VN


C. 1 1


3 3


log alog b a b D. log3alog3b a b


Câu 51: [2D2-5.1-2] Tìm tập nghiệm của bất phương trình 2log (2 x 1) log (52  x) 1
A.

 

3;5 B.

 

1;5 C.

1;3

D.

3;3


Câu 52[2D2-5.1-2] Tìm số nghiệm của phương trình: log3

x 1

2log 3

2x 1 

2A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.


Câu 53: [2D2-5.1-2] Tìm số nghiệm của phương trình log 3x.log x.log x3 9 8


A. 2 B. 0 C. 1 D. 3.


Câu 54: [2D2-5.1-2] Bất phương trình 3log (3 x 1) log (233 x 1) 3 có tập nghiệm là :
A.

1; 2 .

B.

 

1; 2 . C. 1; 2


2
 


 


 . D.


1
; 2
2
 


 


 .Câu 55 [2D2-5.1-2] Bất phương trình 1

2


2


log x 3x2  1 có tập nghiệm là:
A.

0; 2 . B.

0; 2

 

 3;7

. C.

;1

. D.

0;1

 

 2;3

.


Câu 56: [2D2-5.1-2] Bất phương trình log 3x 22

log2

6 5x

có tập nghiệm là:
A. 1;6


5


 


 


  B.


1
;3
2


 


 


  C.

0;

D.

3;1Câu 57: [2D2-5.1-2]. Tập nghiệm của phương trình 3 1
2


log log x1


  là


A.

 

0;1 B. 1;1
8


 


 


  C.

 

1;8 D.


1
;3
8


 


 


 


Câu 58[2D2-5.1-2]Số nghiệm của phương trình log x3 log (x3 2) 1 là A. 0 B. 1 C. 2 D. 3


Câu 59. [2D2-5.2-1]Cho bất phương trình Nếu đặt ta được bất


phương trình nào sau đây?


A. . B. . C. . D. .Câu 60: [2D2-5.1-4] Với m là tham số thực dương khác 1. Hãy tìm tập nghiệm S của bất phương trình


2

2logm 2x   x 3 logm 3xx . Biết rằng x1 là một nghiệm của bất phương trình
A.

2; 0

1; 3


3


S    


 . B.1
1; 0 ; 2 .


3


S    


 


C.

1, 0

1; 3
3


S    


 . D. S  

1;0

 

 1; 3

.Câu 61: [2D2-5.1-3]Cho phương trình: log3 2 2

x  m 1

log3 2 2

mxx2

0. Tìm m để phương trình
có nghiệm thực duy nhất? A. m = 1 B. m 3


m 1
 

 


C. 3  m 1 D. m > 1


 

3


4 2 2


log .log 4 log 0.


2
x
x x  


  tlog2x,


2


11 2 0.(6)

DAYHOCTOAN.VN


Câu 62 [2D2-5.1-3]Phương trình có hai nghiệm , khiđó là? A. . B. 8. C. . D. .


Câu 63: [2D2-5.1-3] Giải phương trình 4log6

x 3

log6

x5

4 0.Một học sinh làm như sau :
Bước 1. Điều kiện : 3(*)


5
x
x
 


 .


Bước 2. Phương trình đã cho tương đương với 4log6

x 3

4log6

x 5

0.
Bước 3. Hay là


6


log  x3 x5 0

3



5

1 2 8 14 0 4 2


4 2


x


x x x xx
  
         


 


 .


Đối chiếu với điều kiện (*), suy ra phương trình đã cho có nghiệm là x 4 2.
Bài giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước nào?


A. Bước 1. B. Bước 3. C. Bước 2. D. Đúng.


Câu 64: [2D2-5.1-3] Phương trình có tập nghiệm là tập nào sau đây?
A. . B. . C. . D. .


Câu 65: [2D2-5.1-3]Biết 15


2


x là một nghiệm của bất phương trình 2loga

23x23

log a

x22x15 

 . Tập nghiệm T của bất phương trình

 

 là


A. ;19


2


T   . B.


17
1;


2


T   


 . C. T

2; 8

. D. T

2;19

.


Câu 662D2-5.1-3] Cho 0  a 1 b tập nghiệm của bất phương trình a

b2

a2

b

a


1
log log x log log x log 2


2


 
A.

2b ; . B. 2b ;


  . C. 2


1; b


 


 . D.

2


1; b .
Câu 67: [2D2-5.1-3] Biết x 9


4


 là một nghiệm của bất phương trình


2

2

 a a


log x  x 2 log  x 2x 3 * . Khi đó tập nghiệm của bất phương trình (*) là:


A. T 1;5
2


 


 


  B.5


T ;


2


 





  C. T  

; 1

D.


5
T 2;


2


 


  


 


Câu 68: [2D2-5.1-3]. Tìm m để phương trình m ln 1 x

ln xm có nghiệm x

 

0;1
A. m

0;

B. m

 

1;e C. m 

;0

D. m  

; 1


Câu 69[2D2-5.1-3]Tìm tập nghiệm của phương trình log x

26x7

log x 3A. m 1 . B.

 

4;8 . C.

 

3; 4 . D.  .


2

3


4 2 8


log x1  2 log 4 x log 4 x x x1; 2
1 2


xx 82 6 2 6 4 6
1 3


3


log 2x 1 log 4x 5 1


 

1; 2 3;1


9


 


 


 


1
;9
3 


 (7)

DAYHOCTOAN.VN


Câu 70. [2D2-5.2-3] Cho a b, 0 thỏa mãn 36 2


log alog b log a b . Tính b a


A. b a  4. B. b a 2. C. b a 10. D. b a 28.


Câu 71: [2D2-5.2-3] Tìm tích tất cả các nghiệm của phương trình .


A. . B. . C. . D.


Câu 72: [2D2-5.2-3] Tập nghiệm của bất phương trìnhx
x


4 1


4


3 1 3


log 3 1 .log16 4
  là


A.

1; 2

 

 3;

B.

0;1

 

 2;

.
C.

1;1

 

 4;

. D.

0; 4

 

 5;

.


Câu 73: [2D2-5.2-4] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình


2


2 2


4 log x log x m 0 nghiệm đúng với mọi giá trị x

1;64A. m0. B. m0. C. m0. D. m0.


Câu 74: [2D2-5.2-4] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình


2


2 2


4 log x log x m 0 nghiệm đúng với mọi giá trị x

1;64A. m0. B. m0. C. m0. D. m0.Câu 75: [2D2-5.3-2]Tập nghiệm của bất phương trình 1


2


log 2x 1  1 là:


A. 3;
2





 


  B.


1 3
;
2 2


 


 


  C.


3
1;


2


  


  D.


3
;


2





 


 


Câu 76 [2D2-5.3-2] Phương trình 4


2
2
2


log x 2 8 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?
A. 2 B. 3 C. 5 D. 8


Câu 77[2D2-5.3-3] Giả sử p và q là hai số dương sao cho log p16 log q20 log25

p q .

Tìm giá trị p.
q
A. 8.


5 B.
1


1 5 .


2   C.


4
.


5 D.1


1 5 .
2 


Câu 78. [2D2-5.3-3] Giả sử p và q là hai số dương sao cho log p16 log q20 log25

p q .

Tìm giá trị p.
q
A. 8.


5 B.1


1 5 .


2   C.


4
.5 D.1


1 5 .
2 


Câu 79: [2D2-5.3-3] Các giá trị x thỏa mãn log2 5.2 8 3


2 2


x


x x


  
 


  là:


A. 4 và 4


5


 . B. 2. C. 4


5 . D. 4.


Câu 80: [2D2-5.4-3]Phương trình 2 log3 3
2
3


 x x


x


x có mấy nghiệm? A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.


2

 


log 100 log 10 1 log


4.3 x 9.4 x 13.6 x


100 10 1 1 .(8)

DAYHOCTOAN.VN


Câu 81: [2D2-5.4-4] Hỏi phương trình 2log cot3

x

log2

cosx

có bao nhiêu nghiệm trong khoảng

0; 2017

A. 1009 nghiệm.B. 1008 nghiệm. C. 2017 nghiệm. D. 2018 nghiệm.


Câu 82: [2D2-5.4-4] Hỏi phương trình 2log cot3

x

log2

cosx

có bao nhiêu nghiệm trong khoảng

0; 2017

A. 1009 nghiệm.B. 1008 nghiệm. C. 2017 nghiệm. D. 2018 nghiệm.


Câu 83. [2D2-5.4-4] Xét các số thực a b, thỏa mãn a b 1. Biết rằng biểu thức


1


log


logab a


a
P


a b


  đặt giá trị lớn nhất khi k


ba . Khẳng định nào sau đây đúng?


A. 0;3
2


k 


 . B. k 

1;0

. C.


3


; 2
2


k 


 . D. k

 

2;3 .


Câu 84. [2D2-5.4-4] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai
nghiệm phân biệt A. . B. . C. không tồn tại m. D.


Câu 85: [2D2-5.4-4] Tập tất cả các giá trị của m để phương trình


 21 2


2 2


2x .log x 2x 3 4x m .log 2 x m 2 có đúng ba nghiệm phân biệt là:
A. 1; 1;3 .


2 2
 


  B.


1 3


;1; .
2 2


 


  C.


1 3


;1; .


2 2
 


  D.


1 3
;1; .
2 2


 


 


 Câu 86 [2D2-5.4-4] Cho a là số nguyên dương lớn nhất thỏa mãn

33 2


3log 1 aa 2 log a. Tìm phần
nguyên của log2

2017a

? A. 14. B. 22. C. 16 . D. 19 .


Câu 87: [2D2-5.4-4] Tập nghiệm của phương trình


2


2
2 2


x x 2


log x 4x 3


2x 3x 5
 


  


  là


A.

 1; 3

B.

 

1; 3 C.

1;3

. D.

 

1;3 .


Câu 88: [2D2-5.6-2] Tính tởng tất cả các nghiệm thực của phương trình log4

3.2x  1

x 1.


A. 4. B. 6.C. 12. D. 2.Câu 89 [2D2-5.6-2]Phương trình có hai nghiệm. Tích hai nghiệm đó


bằng: A. 3. B. 4. C. 10. D. 2.


Câu 90. [2D2-5.6-3] Cho x, y 0; log xy log yx 10
3


   và xy144 thì P x y
2
 bằng:


A. 24. B. 30. C. 12 2. D. 13 3.


Câu 91. [2D2-5.6-3]: Phương trình 3 log x3 log 3x 1 03   có tởng các nghiệm bằng:


A. 3. B. 81. C. 84. D. 78.


Câu 92: [2D2-5.6-3] Cho biết phương trình 3

1

1
3


log 3x  1 2xlog 2 có hai nghiệm x x1, 2. Tính tởng


1 2


27x 27xS  


A. S 252. B. S 45. C. S 9. D. S 180.
3
1


x m


log x 1


 1 m 0


   m 1   1 m 0
9 3 2 3(9)

DAYHOCTOAN.VN


Câu 93: [2D2-5.6-3] Gọi , là các nghiệm của phương trình . Giá trị của biểu
thức bằng bao nhiêu? A. . B. . C. . D. .


Câu 94: [2D2-5.6-3]Gọi lần lượt là tập nghiệm của các bất phương trình sau:


. Tìm khẳng định đúng?


A. B. C. D.


Câu 95. [2D2-5.6-4] Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình


có hai nghiệm đều lớn hơn -1 A. Vô số B. 17 C. 16 D. 15
Câu 96. [2D2-5.7-2] Tìm tập nghiệm S bất kì của 3 1


3
log log x0


  .


A.S

 

0;1 . B. ;1


3


S  


 . C.S

1;

. D.


1
0;


3


S  


 .Câu 97: [2D2-5.7-3]Cho bất phương trình 25x

2m5 .5

xm25m0 1 .

 

Tìm m để bất phương trình
(1) nghiệm đúng với mọi x thuộc .


A. m 5. B. 5.


2


 


m C. m 5. D. m0.


Câu 98: [2D2-5.7-3] Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để phương
trình log2

5z1 .log

2

2.5z2

m có nghiệm thuộc khoảng

0;

.


A. 1;
4





 


 . B.


1
;


4


  


 . C.

;0

 

 2;

. D.

 

0; 2


Câu 99: [2D2-5.7-4]Bất phương trình

2

2log 5log x  1 log mx 4xm nghiệm đúng với mọi


x


  với bao nhiêu giá trị nguyên của m? A. Vô số. B. 3 C. 2 D. 1


Câu 100 [2D2-5.7-4] Tìm m để bất phương trình 1 log ( 5 x2 1) log (5 mx24xm)thỏa mãn với mọi x
A. 1  m 0 B. 1  m 0 C. 2 m 3 D. 2 m 3


Câu 101. [2D2-5.7-4] Tìm m để bất phương trình 2 2


5 5


1 log ( x  1) log (mx 4xm)thỏa mãn với mọi
x A. 1  m 0 B. 1  m 0 C. 2 m 3 D. 2 m 3


Câu102[2D2-5.8-2]Tìm tập nghiệm của bất phương trình:

2x241 .ln x

2 0


A.

 

1; 2 B.

 

1; 2 C.

 

1; 2 D.

  2; 1

  

1; 2
Câu 103 [2D2-5.8-3] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình


24 2


4log x2log x  3 m 0 có nghiệm thuộc đoạn 1; 4 .
2


 


 


 


A. 11;9 .
4


m  


  B. m

 

2;6 . C.


11
;15 .
4


m  


  D. m

 

2;3 .


1


x x2 log22x3log2x 2 0
2 21 2


Pxx 20 5 36 25


1; ; 2 3
S S S


2x2.3x  5x 3 0; 21


log 2 2; 1


5 1
x
x   
 


1 3 2.


SSS S2S1S3. S1S2S3. S2S3S1.
3 x 2
(10)

DAYHOCTOAN.VN


Câu 104 [2D2-5.8-3]Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình sau có nghiệm thực
trong đoạn 5; 4


4


 


 


 .2
2


1 1


2 2


1


m 1 log x 2 4 m 5 log 4m 4 0


x 2


      

A. m 7
3


B. 3 m 7


3


   C. 3 m 7


3


   D. m 3


Câu 105[2D2-5.8-4]Tất cả các giá trị thực của m để bất phương trình x x x 12 m.log5 4 x 3có
nghiệm là: A. m2 3 B. m2 3 C. m 12log 5 3 D. 2 m 12log 52


Câu 106 [2D2-5.8-4] Trong tất cả các cặp (x;y) thỏa mãn logx2 y2 2(4x4y 4) 1.Tìm m để tồn tại
duy nhất cặp (x;y) sao cho x2y22x2y  2 m 0


A.2


10 2 B. 10 2


10 2


 C.


2


2


10 2


10 2



D. 10 2


Câu 107 [2D2-5.8-4]Trong các nghiệm (x,y) thỏa mãn bất phương trình: . Giá trị lớn
nhất của biểu thức bằng: A. B. 9 C. D.


Câu 108 [2D2-5.8-4] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình
5 4 xx x x 12 m.log 3 có nghiệm.


A. m2 3. B. m2 3.


C. m 12log 5 3 . D. 2 m 12log 53 .
---HẾT---
2 2
x 2y


log 2xy 1


2xy 9


4


9
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×