Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233 KB, 3 trang )

(1)

20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP – DAYHOCTOAN.VN


DAYHOCTOAN.VN


1. Cho hai tập hợp : A = x / x là ước số nguyên dương của 12
A = x / x là ước số nguyên dương của 18
Các phần tử của tập hợp A  B là:


a) 0; 1; 2; 3; 6. b) 1; 2; 3; 4.
c) 1; 2; 3; 6. d) 1; 2; 3.


2. Cho hai tập hợp A = 1; 2; 3; 4, B = 2; 4; 6; 8. Tập hợp nào sau đây bằng tập hợp A  B ?
a) 2; 4. b) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8.


c) 6; 8. d) 1; 3.


3. Cho các tập hợp sau : A = x  R/ (2x – x2)(2x2 –3x – 2) = 0 và
B = n  N*/ 3 < n2 < 30


a) A  B = 2; 4. b) A  B = 2.
c) A  B = 4; 5. d) A  B = 3.


4. Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong tập Z các số nguyên. Sự liên hệ giữa m và n sao cho Bn 
Bm = Bnm là:


a) m là bội số của n . b) n là bội số của m .


c) m, n nguyên tố cùng nhau. d) m, n đều là số nguyên tố.
5. Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong N. Tập hợp B3  B6 là:


a) B2 . b)  . c) B6 . d) B3 .


6. Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong N. Tập hợp B2  B4 là:


a) B2 . b) B4 . c)  . d) B3 .
7. Cho tập A = . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ?


a) A  B = A . b) A   = A . c)   A =  . d)    =  .


8. Cho hai tập hợp X = 1; 3; 5; 8, Y = 3; 5; 7; 9. Tập hợp A  B bằng tập hợp nào sau đây ?
a) 3; 5. b) 1; 3; 5; 7; 8; 9.


c) 1; 7; 9. d) 1; 3; 5.


9. Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong tập Z các số nguyên. Sự liên hệ giữa m và n sao cho Bn 
Bm = Bm là:


a) m là bội số của n . b) n là bội số của m .


c) m, n nguyên tố cùng nhau. d) m, n đều là số nguyên tố.
10. Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong N. Tập hợp B3  B6 là:


a)  . b) B3 . c) B6 . d) B12 .
11. Cho tập A  . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ?(2)

20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP – DAYHOCTOAN.VN


DAYHOCTOAN.VN


12. Cho hai tập hợp A = 2; 4; 6; 9, B = 1; 2; 3; 4. Tập hợp A \ B bằng tập hợp nào sau đây ?
a) 1; 2; 3; 5. b) 6; 9;1; 3. c) 6; 9. d)  .13. Cho hai tập hợp A = 0; 1; 2; 3; 4, B = 2; 3; 4; 5; 6. Tập hợp B \ A bằng tập hợp nào sau
đây ?


a) 5. b) 0;1. c) 2; 3; 4. d) 5; 6.


14. Cho hai tập hợp A = 0; 1; 2; 3; 4, B = 2; 3; 4; 5; 6. Tập hợp A\ B bằng tập hợp nào sau
đây ?


a) 0. b) 0;1. c) 1; 2. d) 1; 5.
15. Cho tập A  . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ?


a) A \  = A. b) A \ A = A. c)  \  =  . d)  \ A =  .


16. Cho hai tập hợp A = 1; 2; 3; 7, B = 2; 4; 6; 7; 8. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
a) A  B = 2; 7, A  B = 4; 6; 8.


b) A  B = 2; 7, A \ B = 1; 3.
c) A \ B = 1; 3, B \ A = 2; 7.


d) A \ B = 1; 3, A  B = 1; 3; 4; 6; 8.


17. Cho hai tập hợp A = 0; 1; 2; 3; 4, B = 1; 2; 3. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ?
a) A  B = B . b) A  B = A .


c) CAB = 0; 4. d) B \ A = 0; 4.


18. Cho hai tập hợp A = 0; 1; 2; 3; 4, B = 2; 3; 4; 5; 6. Tập hợp
(A \ B)  (B \ A) bằng :


a) 5. b) 0; 1; 5; 6.


c) 1; 2. d)  .


19. Cho hai tập hợp A = 0; 1; 2; 3; 4, B = 2; 3; 4; 5; 6. Tập hợp (A \ B)  (B \ A) bằng :
a) 0; 1; 5; 6. b) 1; 2.


c) 2; 3; 4. d) 5; 6.


20. Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10.


B = n  N/ n  6 và C = n  N/ 4  n  10.
Khi đó ta có câu đúng là:


a) A(BC) = nN/n<6, (A\B)(A\C)(B\C)= 0; 10.
b) A  (B  C) = A, (A \ B)  (A \ C)(B\C) = 0; 3; 8; 10.
c) A(BC)=A, (A\B)  (A \ C)  (B \ C) = 0; 1; 2; 3; 8; 10.
d) A(BC)= 10, (A \ B)  (A \ C)  (B \ C) = 0; 1; 2; 3; 8; 10.


---HẾT---(3)

20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP – DAYHOCTOAN.VN


DAYHOCTOAN.VN
CÂU


1


CÂU
2


CÂU


3


CÂU
4


CÂU
5


CÂU
6


CÂU
7


CÂU
8


CÂU
9


CÂU
10


C A B C C B B B B B


CÂU
11


CÂU
12CÂU
13


CÂU
14


CÂU
15


CÂU
16


CÂU
17


CÂU
18


CÂU
19


CÂU
20

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×