Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đáp án tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (167.14 KB, 3 trang )

(1)

1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


ĐỀ THI CHÍNH THỨC


KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2008
Mơn thi: LỊCH SỬ - Bổ túc trung học phổ thông


H

ƯỚ

NG D

N CH

M THI


B

n H

ướ

ng d

n ch

m g

m 03 trangI. H

ướ

ng d

n chung1) Thí sinh tr

l

i theo cách riêng nh

ư

ng

đ

áp

ng

đượ

c yêu c

u c

ơ

b

n nh

ư

trong


h

ướ

ng d

n ch

m, thì v

n cho

đủ

đ

i

m nh

ư

h

ướ

ng d

n quy

đị

nh.2)

Vi

c chi ti

ế

t hố

đ

i

m s

(n

ế

u có) so v

i bi

u

đ

i

m ph

i

đả

m b

o không sai l

ch


v

i h

ướ

ng d

n ch

m và

đượ

c th

ng nh

t trong H

i

đồ

ng ch

m thi.3) Sau khi c

ng

đ

i

m tồn bài, làm trịn

đế

n 0,50 (l

0,25 làm tròn thành 0,50; l

0,75


làm tròn thành 1,0).II.

Đ

áp án và thang

đ

i

mĐ

áp án

Đ

i

mĐỀ

IA. L

CH S

VI

T NAM (7,0 điểm)Trình bày m

c

đ

ích và n

i dung ch

ươ

ng trình khai thác thu

c

đị

al

n th

hai c

a th

c dân Pháp

Đ

ơng D

ươ

ng.a) M

c

đ

ích (1,0 điểm):- Sau Chi

ế

n tranh th

ế

gi

i th

nh

t th

c dân Pháp thi hành “Ch

ươ

ng


trình khai thác th

hai”

Đ

ơng D

ươ

ng, trong

đ

ó có Vi

t Nam.0,50


-

Để

đắ

p các thi

t h

i to l

n do Chi

ế

n tranh th

ế

gi

i th

nh

t gâyra, t

ư

b

n Pháp v

a t

ă

ng c

ườ

ng bóc l

t nhân dân trong n

ướ

c v

a

đẩ

y


m

nh khai thác thu

c

đị

a.0,50


b) N

i dung (2,0 điểm):- T

ă

ng c

ườ

ng

đầ

u t

ư

v

n vào Vi

t Nam, t

p trung khai thác

đồ

n

đ

i

n(nh

t là

đồ

n

đ

i

n cao su) và khai m

(nh

t là m

than).

0,50


- Di

n tích tr

ng cao su t

ă

ng, nhi

u công ti cao su l

n ra

đờ

i. Nhi

ucông ti than n

i ti

ế

p nhau thành l

p, m

thêm nhi

u c

ơ

s

công


nghi

p ch

ế

bi

ế

n...0,50


-

Đ

ánh thu

ế

n

ng vào hàng hố n

ướ

c ngồi nh

p vào

Đ

ơng D

ươ

ng.Đầ

u t

ư

phát tri

n giao thông v

n t

i ph

c v

cho vi

c khai thác thu

c


đị

a.
0,50


Câu 1(3,0

đ

)- Ngân hàng

Đ

ông D

ươ

ng n

m quy

n ch

huy các ngành kinh t

ếĐ

ơng D

ươ

ng.

0,50Tóm t

t hoàn c

nh l

ch s

, di

n bi

ế

n, k

ế

t qu

và ý ngh

ĩ

a c

a cu

c


ti

ế

n công chi

ế

n l

ượ

c n

ă

m 1972 c

a quân dân

mi

n Nam.a) Hoàn c

nh l

ch s

(1,0 điểm):- Trong 2 n

ă

m 1970-1971, ta

đ

ã giành nhi

u th

ng l

i trên các m

ttr

n quân s

, chính tr

, ngo

i giao.

0,50


- Cách m

ng mi

n Nam

đ

ã có nh

ng

đ

i

u ki

n và th

i c

ơ

thu

n l

icho m

t cu

c ti

ế

n công chi

ế

n l

ượ

c m

i0,50


b) Di

n bi

ế

n (2,0 điểm):Câu 2


(4,0

đ

)- Ngày 30-3-1972, ta m

đầ

u cu

c ti

ế

n công chi

ế

n l

ượ

c t

Qu

ng Tr


r

i phát tri

n ra kh

p chi

ế

n tr

ườ

ng mi

n Nam và kéo dài trong n

ă

m

(2)

2

1972.- Ti

ế

n công

đị

ch v

i c

ườ

ng

độ

m

nh, quy mơ l

n... ch

c th

ng ba


phịng tuy

ế

n m

nh nh

t c

a

đị

ch, là Qu

ng Tr

, Tây Nguyên và

Đ

ông


Nam B

.0,75


- Sau g

n 3 tháng chi

ế

n

đấ

u, ta lo

i kh

i vòng chi

ế

n

đấ

u h

ơ

n 20 v

nquân

đị

ch, gi

i phóng nh

ng vùng

đấ

t

đ

ai r

ng l

n ...

0,50


c) Ý ngh

ĩ

a (1,0 điểm):- M

ra b

ướ

c ngo

t c

a cu

c kháng chi

ế

n ch

ng M

ĩ

, giáng

đ

òn m

nhm

vào quân ngu

và qu

c sách “bình

đị

nh” ...

0,50


- Bu

c M

ĩ

ph

i tuyên b

“M

ĩ

hoá” tr

l

i chi

ế

n tranh xâm l

ượ

c - t

c th

anh

n s

th

t b

i c

a chi

ế

n l

ượ

c “Vi

t Nam hóa” chi

ế

n tranh.0,50


A. L

CH S

TH

GI

I (3,0 điểm)Nêu chính sách

đố

i ngo

i c

a Nh

t B

n sau Chi

ế

n tranh th

ế

gi

i


th

hai.a) V

chính tr

và quân s

(1,75 điểm):- Nh

t B

n d

a vào M

ĩ

và câu k

ế

t ch

t ch

v

i M

ĩ

; tháng 9-1951,


Nh

t kí v

i M

ĩ

“Hi

p

ướ

c an ninh M

ĩ

-Nh

t”, sau hai l

n gia h

n Hi

pướ

c kéo dài vô h

n.0,75


- Liên minh v

i M

ĩ

để

ch

ng l

i các n

ướ

c xã h

i ch

ngh

ĩ

a và phongtrào gi

i phóng dân t

c

Vi

n

Đ

ơng.

0,50


- Tr

thành “c

ă

n c

chi

ế

n l

ượ

c” c

a M

ĩ

trong âm m

ư

u th

c hi

n“chi

ế

n l

ượ

c toàn c

u”...

0,50b) V

kinh t

ế

(1,25 điểm):- Tìm cách xâm nh

p, giành gi

t th

tr

ườ

ng

m

i khu v

c trên th

ế


gi

i.0,75


- Bành tr

ướ

ng, xâm nh

p và m

r

ng ph

m vi th

ế

l

c b

ng kinh t

ếtrên kh

p m

i n

ơ

i,

đặ

c bi

t là

Đ

ông Nam Á.

0,50


ĐỀ

IIA. L

CH S

VI

T NAM (7,0 điểm)Trình bày nhi

m v

chi

ế

n l

ượ

c c

a cách m

ng

m

i mi

n B

c,


Nam trong th

i kì 1954-1975 và m

i quan h

cách m

ng gi

a hai


mi

n.- Trong tình hình

đấ

t n

ướ

c t

m th

i b

chia c

t làm hai mi

n, m

imi

n có m

t nhi

m v

chi

ế

n l

ượ

c khác nhau:

0,50
+ Mi

n B

c ti

ế

n hành cách m

ng xã h

i ch

ngh

ĩ

a. 0,50


+ Mi

n Nam ti

ế

p t

c cu

c cách m

ng dân t

c dân ch

nhân dân.

0,50- Quan h

cách m

ng gi

a hai mi

n: m

i mi

n th

c hi

n m

t chi

ế

n l

ượ

ccách m

ng khác nhau, nh

ư

ng có quan h

m

t thi

ế

t v

i nhau.

0,50


+

Đề

u nh

m th

c hi

n m

t nhiệm vụ chiến lược chung là

đ

ánh M

ĩtay sai, nh

m gi

i phóng mi

n Nam, th

ng nh

t

đấ

t n

ướ

c, t

o

đ

i

u


ki

n cho c

n

ướ

c

đ

i lên ch

ngh

ĩ

a xã h

i.0,50


Câu 1(3,0

đ

)+ Là quan h

gi

a h

u ph

ươ

ng và ti

n tuy

ế

n; ph

i h

p, tác

độ

ng thúc


đẩ

y l

n nhau, t

o

đ

i

u ki

n cho nhau.Th

ng l

i c

a cách m

ng

m

i


mi

n

đề

u là th

ng l

i chung.0,50


Tóm t

t hồn c

nh l

ch s

và di

n bi

ế

n c

a chi

ế

n d

ch H

ChíMinh n

ă

m 1975.


Câu 2(4,0

đ

)
(3)

3


- Sau th

ng l

i trong hai chi

ế

n d

ch Tây Nguyên và Hu

ế

-

Đ

à N

ng, tađ

ã gi

i phóng h

ơ

n n

a

đấ

t

đ

ai và dân s

mi

n Nam... L

c l

ượ

ng c

a


đị

ch b

gi

m sút nghiêm tr

ng v

m

i m

t...0,50


- Cu

i tháng 3-1975, B

Chính tr

quy

ế

t

đị

nh “... gi

i phóng mi

n Namtr

ướ

c mùa m

ư

a”. Chi

ế

n d

ch gi

i phóng Sài Gịn

đượ

c B

Chính tr

quy

ế

t


đị

nh mang tên “Chi

ế

n d

ch H

Chí Minh”.0,50


- Tr

ướ

c khi b

t

đầ

u chi

ế

n d

ch, t

9-4

đế

n 21-4, ta ti

ế

n cơng và gi

iphóng Phan Rang, Xn L

c ... làm cho n

i b

đị

ch càng thêm ho

ng


lo

n.0,50


b) Di

n bi

ế

n (2,5 điểm):- Ngày 26-4-1975, chi

ế

n d

ch H

Chí Minh b

t

đầ

u 0,50


- Ngày 28-4, ta t

n công sân bay Tân S

ơ

n Nh

t ...

0,50-

Đ

êm 28 r

ng 29-4, ta t

ng cơng kích vào trung tâm thành ph

,

đ

ánhchi

ế

m t

t c

các c

ơ

quan

đầ

u não c

a

đị

ch.

0,75


- Lúc 11h30 ngày 30-4, lá c

cách m

ng tung bay trên nóc Ph

T

ngth

ng chính quy

n Sài Gịn, chi

ế

n d

ch H

Chí Minh toàn th

ng.

0,75


B. L

CH S

TH

GI

I (3,0 điểm): nh

ư

Đề

I×