Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (220.57 KB, 2 trang )

(1)

Creat by Nguyễn Đắc Tuấn – GV: THPT Vinh Lộc -Huế - 0835.606162


Dayhoctoan.vn – youtube: Đắc Tuấn official


ĐỀ ƠN TẬP SỐ 02 HSG GIẢI TỐN TRÊN MTCT LỚP 12 NĂM HỌC 2020-2021
GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN


Câu 1: Cho hàm số

( )

3 2


2 1 2 3


f x = x+ + x + x+ có đồ thị

( )

C .


a) Tính giá trị của hàm số tại x= −1 3.


b) Tính giá trị gần đúng của km để đường thẳng d y: =kx+m tiếp xúc với đồ thị

( )

C
tại điểm có hồnh độ x= +1 3.


Câu 2: Cho dạy số

( )

an với

(

) (

)

(

*

)2 3 2 3 2


n n


n


a = + + − + n .


a) Tính a a5, 10,a15,a20.


b) Lập cơng thức truy hồi tính an theo an1an2

(

n ,n2

)

và viết quy trình

bấm phím liên tục để tính các giá trị của an theo cơng thức truy hồi.


Câu 3: Giải bất phương trình: ( x+ −3 x−  +1) (1 x2+2x− 3) 4.
Câu 4: Tìm nghiệm đúng (gần đúng) nếu có của hệ phương trình


2


1 1 1 1


12 1 36


x x y y


x x y


− + + = − + +

+ + + =


 .


Câu 5: Tính tổng các nghiệm của phương trình sau trên

0;10004 3


2sin cos sin 3 34 4 4


0
2 cos 2


x x x


x
  
++  
     
      =


Câu 6: Cho các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Từ 8 chữ số trên lập được bao nhiêu số tự
nhiên có 8 chữ số đơi một khác nhau sao cho tổng 4 chữ số đầu bằng tổng 4 chữ số cuối?
Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G, đỉnh A

( )

3; 4 , B

( )

1; 2 ,
đỉnh C thuộc đường thẳng d x: +2y+ =1 0. Biết diện tích tam giác GAB bằng 3 đơn vị
diện tích, hãy tìm tọa độ đỉnh C.(2)

Creat by Nguyễn Đắc Tuấn – GV: THPT Vinh Lộc -Huế - 0835.606162


Dayhoctoan.vn – youtube: Đắc Tuấn official


Câu 9: Cho hình chóp S ABCD. có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn BC=2a đáy bé
AD=a, AB=b. Mặt bên SAD là tam giác đều, M là một điểm di động trên AB. Mặt
phẳng

( )

P đi qua M và song song với SA,BC.


a) Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng

( )

P . Thiết diện là hình gì?b) Tính diện tích thiết diện theo a b, và x= AM, 0

(

 x b

)

. Tìm x theo b để diện tích thiết
diện lớn nhất.


Câu 10: Cho hình chóp S ABC. có ABC là tam giác vng tại B, AB=a 3, 0


60


ACB= ,
hình chiếu vng góc của S lên mặt phẳng

(

ABC

)

là trọng tâm của tam giác ABC, gọi E
là trung điểm ACbiết SE=a 3. Tính thể tích khối chóp S ABC. và khoảng cách từ C đến
mặt phẳng

(

SAB

)

.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×