Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn hệ bổ túc 2006-2007 lần 2 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.34 KB, 1 trang )

(1)


Bộ giáo dục v đo tạo


chớnh thc


kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2 năm 2007


Môn thi: Văn Bổ túc trung học phổ th«ng


Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời giangiao đề


Thí sinh chọn một trong hai đề sau:


§Ị I
Câu 1 (2 điểm)


Anh, chị hÃy giải thích nguyên lí Tảng băng trôi cđa Hªminguª.
Câu 2 (3 điểm)


Trình bày ngắn gọn những nét chính của phong cách nghệ thuật thơ Tè H÷u.


Câu 3 (5 điểm)


Anh, chị hÃy phân tích nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu của Ngun
Trung Thµnh.


Đề II
Câu 1 (2 điểm)


Anh, chị hÃy tóm tắt (khoảng 30 dòng) truyện ngắn Rừng xà nu cđa Ngun


Trung Thµnh .


Câu 2 (3 điểm)


Nờu hon cảnh ra đời và mục đích sáng tác truyện ngắn Vi hnh ca Nguyn ỏi
Quc.


Câu 3 (5 điểm)


Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hïm
M¾t trõng gưi méng qua biªn giíi


Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm


Rải rác biên c−ơng mồ viễn xứ
Chiến tr−ờng đi chẳng tiếc đời xanh
áo bào thay chiếu anh về đất


Sông Mã gầm lên khúc độc hành


(Trích Tây Tiến - Quang Dũng, Văn học 12, Tập mét


NXB Giáo dục, Hà nội, 2004, tr. 76 -77)


Anh, chị hãy phân tích đoạn thơ trên để làm nổi bật vẻ đẹp của ng−ời lính cách
mạng đ−ợc Quang Dũng thể hiện.


... HÕt ...Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu. Giám thị không đợc giải thích gì thêm.

×