Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2010 Tỉnh Quảng Ninh - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.55 KB, 3 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT


Năm 2010Bộ Giáo dục và Đào tạo49-Quảng NinhCục Khảo thí và KĐCLGDNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


1 Ngô Đức Long 49.01.05 16/03/1992 Kinh Nam Toán 8.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Hạ Long


2 Hoàng Minh Tuấn 49.01.06 14/12/1993 Kinh Nam Toán 9.50 K.Khích 11 THPT Chuyên Hạ Long


3 Nguyễn Đình C−¬ng 49.02.01 28/09/1993 Kinh Nam VËt lÝ 13.50 Ba 11 THPT Chuyên Hạ Long


4 Tạ Văn Tuấn 49.02.05 09/02/1992 Kinh Nam VËt lÝ 8.75 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Hạ Long


5 Nguyễn Tất Tuấn 49.02.04 31/08/1992 Kinh Nam Vật lí 14.25 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long


6 Nguyễn Văn Vịnh 49.02.06 22/05/1992 Kinh Nam VËt lÝ 8.50 K.KhÝch 12 THPT Minh Hµ


7 Vũ Thị Thùy Dung 49.03.02 10/10/1992 Kinh Nữ Hoá học 9.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Hạ Long8 Chu Thành Đạt 49.03.03 23/11/1993 Kinh Nam Hoá học 12.00 Nhì 11 THPT Chuyên Hạ Long


9 Trần Xuân Hòa 49.03.05 06/03/1993 Kinh Nam Hoá học 8.25 K.Khích 11 THPT Cẩm Phả


10 Nguyễn Mạnh Toàn 49.03.07 26/08/1992 Kinh Nam Ho¸ häc 8.75 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Hạ Long


11 Vũ Thu Hằng 49.04.01 11/09/1992 Kinh Nữ Sinh học 12.00 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long


12 Nguyễn Thị Hậu 49.04.02 10/06/1992 Kinh Nữ Sinh học 8.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Hạ Long


13 Phạm Vị Minh Hoµng 49.04.03 20/11/1992 Kinh Nam Sinh häc 16.50 Nhì 12 THPT Chuyên Hạ Long


14 Trần Minh Huyền 49.04.04 04/09/1993 Kinh N÷ Sinh häc 10.75 K.KhÝch 11 THPT Chuyên Hạ Long


15 Vũ Đức Kiên 49.04.05 23/01/1992 Kinh Nam Sinh học 10.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Hạ Long


16 Nguyễn Thị Bích Ngọc 49.04.06 04/03/1992 Kinh Nữ Sinh học 12.50 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long


17 Phạm Duy B¸ch 49.05.01 22/09/1992 Kinh Nam Tin häc 15.10 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long


18 Dơng Nam Dơng 49.05.02 23/08/1992 Kinh Nam Tin học 17.20 Nhì 12 THPT Chuyên Hạ Long(2)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT


Năm 2010Bộ Giáo dục và Đào tạo
49-Quảng NinhCục Khảo thí và KĐCLGDNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


19 Vơng Nguyễn Tài Tuyên 49.05.05 12/05/1992 Kinh Nam Tin học 9.10 K.Khích 12 THPT Chuyên Hạ Long


20 Đặng Thị Thúy Vân 49.05.06 03/06/1992 Kinh Nữ Tin học 15.80 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long


21 Lê Cao Nguyên 49.05.04 26/12/1993 Kinh Nam Tin học 17.19 Nhì 11 THPT Chuyên Hạ Long


22 Đỗ Việt Hòa 49.05.03 22/11/1992 Kinh Nam Tin häc 12.90 Ba 12 THPT U«ng Bí


23 Nguyễn Thị Thùy Linh 49.06.01 15/04/1992 Kinh Nữ Ngữ văn 13.00 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long


24 Trần Thị Thơm 49.06.04 28/08/1992 Kinh Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long


25 Đào Thị Tú Uyên 49.06.05 18/09/1993 Kinh Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 11 THPT Chuyên Hạ Long


26 Nguyễn Hải Yến 49.06.06 28/09/1993 Kinh Nam Ngữ văn 13.50 Ba 11 THPT Chuyên Hạ Long


27 Phạm Khánh Huy 49.07.01 30/03/1992 Kinh Nam Lịch sử 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long


28 Trơng Thị Thơng Huyền 49.07.02 24/09/1992 Kinh Nữ Lịch sử 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long


29 Phạm Thị Hồng Nhung 49.07.04 24/06/1992 Kinh Nữ Lịch sử 15.00 Nhì 12 THPT Chuyên Hạ Long30 Đinh Thị Hồng Nhung 49.07.03 06/10/1993 Kinh Nữ Lịch sử 16.00 Nhất 11 THPT Chuyên Hạ Long


31 Lại Sơn Tùng 49.07.06 18/08/1992 Kinh Nam Lịch sử 15.00 Nhì 12 THPT Chuyên Hạ Long


32 Vũ Thu Trang 49.07.05 18/07/1992 Kinh Nữ Lịch sử 13.00 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long


33 Nguyễn Thị Diệp Anh 49.08.01 09/03/1993 Kinh Nữ Địa lí 13.00 Ba 11 THPT Chuyên Hạ Long


34 Nguyễn Thị Hồng Bích 49.08.02 23/06/1993 Kinh Nữ Địa lí 15.00 Nhì 11 THPT Chuyên Hạ Long


35 Đoàn Thị Kim Chung 49.08.03 04/09/1992 Kinh Nữ Địa lí 13.00 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long


36 Bùi Thị Hòa 49.08.04 23/01/1992 Kinh Nữ Địa lí 11.25 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long(3)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT


Năm 2010Bộ Giáo dục và Đào tạo49-Quảng NinhCục Khảo thí và KĐCLGDNgày sinh Nam/Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


37 Phạm Thị Tâm 49.08.05 07/10/1992 Kinh Nữ Địa lí 13.00 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long


38 Tạ Thị Hà Trang 49.08.07 10/11/1992 Kinh Nữ Địa lí 15.75 Nhì 12 THPT Chuyên Hạ Long


39 Đỗ Thị Thanh Tuyết 49.08.08 21/01/1993 Kinh Nữ Địa lí 10.25 K.Khích 11 THPT Chuyên Hạ Long


40 Nguyễn Thị Thu Hằng 49.09.01 08/09/1992 Kinh Nữ T. Anh 14.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Hạ Long


41 Nguyễn Phơng Hoa 49.09.02 20/10/1992 Kinh N÷ T. Anh 15.80 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long


42 Bùi Thị Thanh Huyền 49.09.03 05/05/1993 Kinh Nữ T. Anh 13.90 K.Khích 11 THPT Chuyên Hạ Long


43 Hoàng Thị Thúy Hờng 49.09.05 16/09/1993 Kinh Nữ T. Anh 14.00 K.Khích 11 THPT Chuyên Hạ Long


44 Phạm Thị Quỳnh Mai 49.09.07 19/09/1993 Kinh Nữ T. Anh 14.30 K.Khích 11 THPT Chuyên Hạ Long


45 Nguyễn Thị Thủy 49.09.08 10/01/1992 Kinh Nữ T. Anh 15.50 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long


46 Đào Thu Hiền 49.11.03 23/02/1993 Kinh Nữ T. Pháp 15.00 K.Khích 11 THPT Hòn Gai


47 Lê Văn Đức 49.11.01 22/07/1993 Kinh Nam T. Pháp 16.20 Nhì 11 THPT Hòn Gai


Danh sách này gồm 47 thí sinh

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010KT. Tr

ởng ban chấm thiTrần Văn Nghĩa
Phó tr

ởng ban chấm thiphó cục tr

ởng cục khảo thí và kđclgd


×