Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2010 Tỉnh Quảng Ngãi - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (84.72 KB, 2 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT


Năm 2010Bộ Giáo dục và Đào tạo48-Quảng NgÃiCục Khảo thí và KĐCLGDNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


1 Ngun TÊn H−ng 48.01.03 21/12/1992 Kinh Nam To¸n 8.50 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª KhiÕt
2 Tô Đình Dơng 48.01.02 17/06/1992 Kinh Nam Toán 13.00 Ba 12 THPT Sè 1 §øc Phỉ
3 Ngun TÊn §«ng 48.02.02 25/11/1992 Kinh Nam VËt lÝ 13.00 Ba 12 THPT Chuyên Lê Khiết
4 Trần Quốc Bảo 48.02.01 23/04/1992 Kinh Nam VËt lÝ 8.50 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Lê Khiết
5 Trần Tuấn Anh 48.03.01 01/02/1993 Kinh Nam Hoá học 12.50 Nhì 11 THPT Chuyên Lê KhiÕt
6 T¹ Ngäc Huy 48.03.05 30/04/1992 Kinh Nam Hoá học 8.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Lê Khiết
7 Lê Minh Duy 48.03.03 13/10/1992 Kinh Nam Hoá học 12.50 Nhì 12 THPT Chuyên Lê Khiết
8 Phạm Văn Minh 48.03.06 09/09/1992 Kinh Nam Hoá học 9.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª KhiÕt
9 Ngun Hữu Thùy Dơng 48.04.03 20/11/1993 Kinh Nữ Sinh học 10.25 K.Khích 11 THPT Chuyên Lê Khiết
10 Bùi Thị Nhất Hạnh 48.04.04 09/03/1993 Kinh Nữ Sinh học 9.50 K.Khích 11 THPT Sơn Tịnh I


11 Nguyễn Duy Khoa 48.05.01 04/09/1992 Kinh Nam Tin häc 10.90 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lê Khiết
12 Nguyễn Thị Thanh Yên 48.06.06 21/12/1992 Kinh Nữ Ngữ văn 12.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Lê Khiết
13 Thái Bích Ngọc 48.07.01 14/05/1992 Kinh Nữ Lịch sử 11.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Lê Khiết


14 Đặng Anh Tuấn 48.08.06 02/02/1992 Kinh Nam Địa lí 12.00 Ba 12 THPT Bình Sơn


15 Võ Thành Vin 48.09.06 11/01/1992 Kinh Nam T. Anh 15.30 Ba 12 THPT Chuyªn Lª KhiÕt
16 Vơng Tuyết Kha 48.09.05 16/08/1993 Kinh Nữ T. Anh 14.30 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª KhiÕt(2)

Sè TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT


Năm 2010Bộ Giáo dục và Đào tạo48-Quảng NgÃiCục Khảo thí và KĐCLGDNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


Danh sách này gồm 16 thí sinh

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010KT. Tr

ởng ban chấm thiTrần Văn NghĩaPhó tr

ởng ban chấm thi
phó cục tr

ởng cục khảo thí và kđclgd


×