Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2010 Tỉnh Phú Yên - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.05 KB, 2 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT


Năm 2010Bộ Giáo dục và Đào tạo45-Phú YênCục Khảo thí và KĐCLGDNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


1 Trần Quốc Luân 45.01.02 21/09/1992 Kinh Nam Toán 13.50 Nhì 12 THPT Lơng Văn Chánh
2 Nguyễn Huỳnh Bảo Trung 45.01.06 18/01/1992 Kinh Nam Toán 8.00 K.Khích 12 THPT Lơng Văn Chánh
3 Lê Hång Nam 45.01.03 24/07/1992 Kinh Nam To¸n 13.00 Ba 12 THPT Lơng Văn Chánh
4 Nguyễn Đình Thi 45.01.05 08/07/1992 Kinh Nam Toán 13.50 Nhì 12 THPT Lơng Văn Chánh
5 Lê Thị Minh Nguyệt 45.02.04 09/07/1993 Kinh N÷ VËt lÝ 9.00 K.KhÝch 11 THPT Lơng Văn Chánh
6 Võ Ngọc Anh 45.02.01 25/08/1992 Kinh Nam VËt lÝ 13.00 Ba 12 THPT L−¬ng Văn Chánh
7 Võ Thị Minh Châu 45.02.03 27/03/1993 Kinh Nữ Vật lí 9.00 K.Khích 11 THPT Lơng Văn Chánh
8 Trơng Thành Duy 45.03.01 25/06/1992 Kinh Nam Hoá học 9.00 K.Khích 12 THPT Lơng Văn Chánh
9 Trần Duy Hoàn 45.03.02 17/08/1992 Kinh Nam Hoá học 10.75 Ba 12 THPT Lơng Văn Chánh
10 Huỳnh Bảo Lu 45.03.03 28/07/1993 Kinh Nam Hoá học 10.25 Ba 11 THPT Lơng Văn Chánh
11 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 45.06.02 30/08/1992 Kinh Nữ Ngữ văn 13.00 Ba 12 THPT Lơng Văn Chánh
12 Bùi Nguyên Bảo 45.06.01 24/09/1992 Kinh Nam Ngữ văn 15.00 Nhì 12 THPT Lơng Văn Chánh
13 Nguyễn Thị Thu Thảo 45.06.05 15/11/1992 Kinh Nữ Ngữ văn 13.00 Ba 12 THPT Nguyễn Huệ
14 Võ Thị Kim Liên 45.06.04 23/07/1993 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT Lơng Văn Chánh


15 Lê Thị Tím 45.07.05 27/06/1993 Kinh Nữ Lịch sử 11.00 K.Khích 11 THPT Lơng Văn Chánh
16 Nguyễn Huệ 45.07.03 10/02/1992 Kinh Nam LÞch sư 12.50 Ba 12 PT CÊp 2-3 Phan Chu Trinh
17 Bùi Thị Tờng Vi 45.07.06 23/10/1992 Kinh Nữ Lịch sử 12.50 Ba 12 THPT Lơng Văn Chánh
18 Nguyễn Thị Kim Chung 45.08.01 16/06/1992 Kinh Nữ Địa lí 10.50 K.Khích 12 THPT Lơng Văn Chánh(2)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT


Năm 2010Bộ Giáo dục và Đào tạo45-Phú YênCục Khảo thí và KĐCLGDNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


19 Trần Thị Hơng Lan 45.08.04 14/12/1992 Kinh Nữ Địa lí 10.50 K.Khích 12 THPT Ngô Gia Tự


20 Phạm Thị Thu Trang 45.08.06 09/11/1992 Kinh Nữ Địa lí 15.25 Nhì 12 THPT Lơng Văn Chánh
21 Tống Thị Kim Loan 45.08.05 29/09/1992 Kinh Nữ Địa lí 10.25 K.Khích 12 THPT Lê Hồng Phong
22 Ngun Qnh Nh− 45.09.02 06/12/1992 Kinh N÷ T. Anh 15.50 Ba 12 THPT Lơng Văn Chánh
23 Nguyễn Quỳnh Mai 45.09.01 03/07/1992 Kinh N÷ T. Anh 14.90 Ba 12 THPT Lơng Văn Chánh
24 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 45.09.03 03/01/1992 Kinh Nữ T. Anh 13.90 K.Khích 12 THPT Lơng Văn Chánh
25 Nguyễn Thân Vinh 45.09.05 30/12/1992 Kinh Nam T. Anh 14.90 Ba 11 THPT Lơng Văn ChánhDanh sách nµy gåm 25 thÝ sinh

Hµ Néi, ngµy 29 tháng 3 năm 2010KT. Tr

ởng ban chấm thiTrần Văn NghÜaPhã tr

ëng ban chÊm thiphã cơc tr

ëng cơc kh¶o thÝ và kđclgd


×