Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2010 Tỉnh Quảng Nam - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.58 KB, 2 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT


Năm 2010Bộ Giáo dục và Đào tạo47-Quảng NamCục Khảo thí và KĐCLGDNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


1 Đinh Tuấn Hải 47.02.02 10/02/1993 Kinh Nam Vật lÝ 10.00 Ba 11 Ngun BØnh Khiªm
2 Lª Xuân Lộc 47.03.02 26/03/1992 Kinh Nam Hoá học 12.00 Nhì 12 Nguyễn Bỉnh Khiêm
3 Nguyễn Đông Triều 47.03.04 01/01/1992 Kinh Nam Ho¸ häc 9.75 K.KhÝch 12 Ngun Bỉnh Khiêm
4 Huỳnh Đinh Tuệ 47.03.05 07/04/1992 Kinh Nam Hoá học 9.00 K.Khích 12 Nguyễn Bỉnh Khiêm
5 Huỳnh Thảo Nguyên 47.03.03 01/05/1993 Kinh Nữ Hoá häc 8.25 K.KhÝch 11 Ngun BØnh Khiªm
6 Trần Thị Ngọc Vân 47.03.06 22/10/1993 Kinh Nữ Hoá học 9.75 K.Khích 11 Nguyễn Bỉnh Khiêm
7 Trần C«ng HËu 47.04.01 25/08/1992 Kinh Nam Sinh häc 12.25 Ba 12 Sào Nam


8 Phạm Xuân Trung 47.04.05 17/11/1992 Kinh Nam Sinh häc 8.75 K.KhÝch 12 NguyÔn BØnh Khiêm
9 Nguyễn Thị Kim Yến 47.06.06 26/10/1992 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 Lê Hồng Phong
10 Dơng Thị Hồng Sen 47.06.04 25/08/1992 Kinh Nữ Ngữ văn 13.00 Ba 12 Tiểu La


11 Trần Thị Minh Thúy 47.07.05 22/06/1993 Kinh Nữ Lịch sử 11.00 K.Khích 12 Nguyễn Bỉnh Khiêm
12 Lê Văn Lợi 47.07.03 28/07/1992 Kinh Nam Lịch sử 12.50 Ba 12 Đỗ Đăng Tuyển


13 Lê Hồng Phớc 47.08.02 06/03/1992 Kinh Nam Địa lí 11.25 Ba 12 Sào Nam
14 Lê Thị Tờng Vi 47.08.05 14/06/1992 Kinh Nữ Địa lí 13.00 Ba 12 Lơng Thế Vinh
15 Lê Thị Phợng 47.08.03 15/05/1992 Kinh Nữ Địa lí 11.00 K.Khích 12 Nguyễn Dục
16 Nguyễn Hoàng Phát 47.08.01 07/05/1993 Kinh Nam Địa lí 11.25 Ba 11 Trần Văn D


17 Nguyễn Thị Thu Hiền 47.09.02 01/12/1992 Knh Nữ T. Anh 14.40 K.KhÝch 12 Ngun BØnh Khiªm(2)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT


Năm 2010Bộ Giáo dục và Đào tạo47-Quảng NamCục Khảo thí và KĐCLGDNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


Danh sách này gồm 17 thí sinh

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010KT. Tr

ởng ban chấm thiTrần Văn Nghĩa
Phó tr

ởng ban chấm thiphó cục tr

ởng cục khảo thí và kđclgd


×