Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi chuyên Sinh học Đắk Lắk 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (342.68 KB, 2 trang )

(1)

Trang 1/2


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẮK LẮK


ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 02 trang)


KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG
NĂM HỌC 2018 – 2019


Mơn thi: SINH HỌC – CHUYÊN


Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: (2,0 điểm)


a) Nêu những đặc trưng chỉ có ở quần thể người mà quần thể sinh vật khác khơng có.
Giải thích.


b) Khi đánh bắt cùng một loài cá ở 3 quần thể tại các địa điểm khác nhau, thu được tỉ lệ
các nhóm tuổi ở mỗi quần thể như sau:


Nhóm tuổi Quần thể I Quần thể II Quần thể III


Trước sinh sản 55% 20% 42%


Sinh sản 30% 45% 43%Sau sinh sản 15% 35% 15%


- Xác định dạng tháp tuổi tương ứng với mỗi quần thể trên.


- Quần thể nào đang bị đánh bắt quá mức cần được bảo vệ? Giải thích.


c) Nêu các chỉ số thể hiện số lượng các loài trong quần xã sinh vật. Tại sao trong tự
nhiên có những lồi có mật độ cao nhưng độ thường gặp thấp?


Câu 2: (2,0 điểm)


a) Hình vẽ sau đây mơ tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào.


Biết rằng không xảy ra đột biến; các chữ cái A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho các
nhiễm sắc thể. Hãy cho biết các tế bào này đang ở kì nào của phân bào? Tại sao?


b) Một loài thực vật lưỡng bội có 9 nhóm gen liên kết. Giả sử có 5 thể đột biến của lồi
này được kí hiệu từ I đến V với số lượng nhiễm sắc thể (NST) ở kì giữa trong mỗi tế bào
sinh dưỡng như sau:


Thể đột biến I II III IV V


Số lượng NST 36 19 27 17 54


Xác định dạng đột biến và tên gọi tương ứng với các thể đột biến nêu trên.


c) Tại sao thể đột biến đa bội khá phổ biến ở thực vật trong khi ở động vật lại tương đối
hiếm?


Câu 3:(2,0 điểm)a) Cơng nghệ tế bào là gì? Tại sao trong nhân giống vơ tính ở cây trờng bằng phương
pháp nuôi cấy mô người ta thường sử dụng mô phân sinh?


b) Cho 2 thứ đậu thuần chủng hạt trơn, lá có tua cuốn lai với hạt nhăn, lá khơng có tua
cuốn được F1 đờng loạt hạt trơn, lá có tua cuốn. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 gờm: 301
hạt trơn, lá có tua cuốn và 99 hạt nhăn, lá khơng có tua cuốn.(2)

Trang 2/2
Câu 4:(2,0 điểm)


a) Một đoạn gen cấu trúc có trình tự các nuclêôtit trên mạch 2 như sau:


5’…ATG ATA XXG…3’


Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mARN được tổng hợp từ mạch 1 của gen.
b) Một tế bào sinh dưỡng có bộ NST lưỡng bội 2n = 20 trải qua 10 lần nguyên phân.
Sau một số lần phân bào đầu tiên có một tế bào bị đột biến tứ bội, sau đó tất cả các tế bào
con được tạo ra tiếp tục nguyên phân bình thường. Cuối quá trình đã thu được 1008 tế bào
con. Hãy xác định:


- Số tế bào lưỡng bội và tế bào tứ bội được sinh ra vào cuối quá trình.
- Đột biến xảy ra ở lần nguyên phân thứ mấy?


- Tổng số nhiễm sắc thể môi trường nội bào cung cấp cho q trình ngun phân nói
trên.


Câu 5:(2,0 điểm)


a) Thế nào là lai phân tích? Nêu mục đích của phép lai đó.


b) Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau:


- Bệnh M do gen trội hay gen lặn quy định, nằm trên nhiễm sắc thể thường hay nhiễm
sắc thể giới tính? Giải thích.


- Tính xác xuất để người III2 mang gen bệnh.


- Người III2 kết hôn với cô vợ mang kiểu gen dị hợp tử về bệnh M. Họ hy vọng sinh
được con trai không bị bệnh M chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Biết rằng khơng có phát sinh đột biến
mới.


---Hết---


Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu. Giám thị khơng giải thích gì thêm.

×