Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi chuyên Lịch sử Đắk Lắk 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (229.59 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẮK LẮK


ĐỀ THI CHÍNH THỨC


KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2018 – 2019


Môn thi: LỊCH SỬ – CHUYÊN


Thời gian làm bài:150 phút, không kể thời gian phát đề


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẮK LẮK


ĐỀ THI DỰ BỊ


KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG
NĂM HỌC 2018 – 2019


Mơn thi: LỊCH SỬ – CHUYÊN


Thời gian làm bài:150 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: (2,0 điểm)


Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay
sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? Cuộc khai thác đó tác động như thế nào đến giai
cấp xã hội Việt Nam?Câu 2: (2,0 điểm)


Nêu những nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược của Đảng. Vì sao Đảng ta chủ trương kháng chiến toàn diện và lâu dài?
Câu 3: (3,0 điểm)


Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước


của nhân dân ta. Tác động của thắng lợi đó đối với lịch sử thế giới như thế nào?
Câu 4: (3,0 điểm)


Trình bày những nét chính trong chính sách đối ngoại và đánh giá vai trị quốc


tế của Liên Xơ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991.
---Hết---


Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu. Giám thị khơng giải thích gì thêm.

×