Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi KSCL lớp 10 Hóa học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 104 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (273.85 KB, 4 trang )

(1)

Trang 1/4 - Mã đề thi 104

(Thí sinh khơng được sử dụng bảng tuần hồn các ngun tố hóa học)Họ và tên thí sinh:……….Số báo danh

:

………Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; He = 4;


Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb =


85,5; Ag =108; Mn = 55.Câu 1:

Cho dãy các chất: N

2

, NH

3

, NaCl, HCl, H

2

O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết


cộng hóa trị phân cực làA. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.Câu 2:

Hịa tan hồn tồn 2,4g kim loại Mg vào dung dịch HNO

3

lỗng chỉ thu được V lít khí


N

2

duy nhất (đktc). Giá trị của V làA. 0,672 lít.

B. 0,448 lít.

C. 4,48 lít.

D. 6,72 lít.Câu 3:

Hịa tan hồn tồn 3,1g hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước thu


được 1,12 lít hiđro (đktc). Hai kim loại kiềm đã cho làA. Rb và Cs

B. K và Rb

C. Na và K

D. Li và NaCâu 4:

Cấu hình e nào sau đây là của nguyên tố phi kim?A. 1s

2

2s

2

2p

5

.

B. 1s

2

2s

2

2p

6

3s

2

.

C. 1s

2

.

D. 1s

2

2s

2

2p

6

.Câu 5:

Chất nào sau đây chứa cả 3 loại liên kết: liên kết ion, liên kết cho-nhận, liên kết cộng hóatrị?A. NH

4

Cl.

B. K

2

S.

C. HNO

3

.

D. H

2

SO

4

.Câu 6:

Lưu huỳnh là một chất rắn có màuA. Vàng

B. Đen tím

C. Lục nhạt

D. Nâu đỏCâu 7:

Thêm dần nước clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột, hiện tượng quan sát


được làA. Dung dịch xuất hiện màu vàng lục

B. Có kết tủa màu vàng nhạt


C. Dung dịch xuất hiện màu xanh

D. Có kết tủa màu trắngCâu 8:

Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử của nguyên tố X là 58, trong đó số hạt proton gần bằng


số hạt nơtron. Số khối của X có giá trị làA. 40.

B. 39.

C. 41.

D. 38.Câu 9:

Cho các nguyên tố sau: S (Z = 16), Cl (Z = 17), Ar (Z = 18), K (Z = 19). Nguyên tử hoặc


ion tương ứng nào sau đây có bán kính nhỏ nhất?A. K

+

.

B. Cl

-

.

C. Ar.

D. S

2-

.Câu 10:

M có các đồng vị sau:

55 56 57 58


26

M, M, M, M . Đồng vị phù hợp với tỉ lệ số proton : số nơtron

26 26 26


= 13:15 là


A.

56


26

M .

B.57


26

M .

C.58


26

M .

D.55
26

M .


Câu 11:

Oxi không phản ứng trực tiếp vớiA. Flo.

B. Lưu huỳnh.

C. Nhôm.

D. Cacbon.Câu 12:

Một nguyên tử X của một ngun tố có điện tích của hạt nhân là 27,2.10

-19

Culong. Cho


các nhận định sau về X(1) Ion X

-

có cấu hình electron là 1s

2

2s

2

2p

6

3s

2

3p

6

.


S

Ở GD&DT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN


MÃ ĐỀ: 104(Đề thi gồm 04 trang)ĐỀ KHẢO SÁT ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 3


Năm học: 2018 - 2019

(2)

Trang 2/4 - Mã đề thi 104

(2) X có tổng số obitan chứa electron là 9.(3) Ở trạng thái cơ bản X có 1 electron độc thân.


(4) X là một phi kim.Số nhận định

đúng

trong các nhận định cho ở trên làA. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.Câu 13:

Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?A. Na, F

2

, S

B. Br

2

, O

2

, Ca

C. S, Cl

2

, Br

2

D. Cl

2

, O

3

, KCâu 14:

Câu nào sau đây nói

sai

về oxi?


A. Oxi có tính oxi hóa mạnh hơn ozonB. Trong công nghiệp oxi được sản xuất từ không khí và nước


C. Oxi là phi kim hoạt động, có tính oxi hóa mạnhD. Oxi ít tan trong nướcCâu 15:

Thuốc thử nào sau đây dùng để nhận biết axit H

2

SO

4

và muối sunfat?


A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch muối Ba

2+


C. Q tím

D. Dung dịch AgNO

3


Câu 16:

Vị trí của flo (Z = 9) trong bảng tuần hồn là
A.

ơ số 7, chu kì 2, nhóm VA

B.

ơ số 7, chu kì 3, nhóm VIIA


C.

ơ số 9, chu kì 2, nhóm VA

D.

ơ số 9, chu kì 2, nhóm VIIACâu 17:

Phương trình hố học nào sau đây là phản ứng oxi hóa khử?A. 2Al + 3H

2

SO

4

→ Al

2

(SO

4

)

3

+ 3H

2

B. BaO + 2HCl → BaCl

2

+ H

2

O


C. 2O

3

→ 3O

2

D. CaO + CO

2

→ CaCO

3


Câu 18:

Khi cho axit sunfuric đặc tác dụng với muối CuSO

4

.5H

2

O thì màu sắc của muối sẽ thay đổi


như thế nào?A. Màu xanh biến thành màu trắng.

B. Màu đỏ biến thành màu trắng.


C. Màu trắng biến thành màu đỏ.

D. Màu trắng biến thành màu xanh.Câu 19:

Nguyên tử N (Z=7) có tổng số electron hóa trị làA. 2

B. 7.

C. 3.

D. 5.Câu 20:

Tên gọi nào sau đây

không

phải của SO

2

?A. Lưu huỳnh đioxit.

B. Lưu huỳnh (IV) oxit.


C. Khí sunfurơ.

D. Lưu huỳnh trioxit.Câu 21:

Cho các cặp chất sau(1) MgCl

2

và Na

2

S (2) O

2

và Cl

2

(3) Cl

2

và NaOH


(4) KI và O

3

(5) H

2

SO

4

và NaCl (6) PbS và HCl(7) Fe(NO

3

)

2

và AgNO

3

(8) H

2

S và CuCl

2

(9) BaCl

2

và Na

2

SO

4


Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở điều kiện thích hợp là
A. 8.

B. 9.

C. 7.

D. 6.Câu 22:

Cho 20,80 gam hỗn hợp Fe, FeS, FeS

2

, S tác dụng với dung dịch H

2

SO

4

đặc nóng dư thu


được V lít khí SO

2

(đktc) và dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa


có khối lượng 21,4 gam. Tính thể tích dung dịch KMnO

4

1M cần dùng để phản ứng vừa đủ với


lượng khí V lít khí SO

2

ở trên?A. 0,56 lít.

B. 0,48 lít.

C. 0,24 lít.

D. 0,36 lít.Câu 23:

Hòa tan 5,94 gam hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại A, B (đều có hóa trị II) vào nước


được dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion Cl

-

có trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác


dụng với dung dịch AgNO

3

thu được kết tủa có khối lượng 17,22 gam. Lọc bỏ kết tủa, thu được


dung dịch Y. Cô cạn Y được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị m làA. 91,2 g

B. 63,6 g

C. 6,36 g

D. 9,12 gCâu 24:

Chất nào sau đây chứa liên kết ion?A.

NH

3

.

B.

KCl.

C.

N

2

.

D.

CH

4

.Câu 25:

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong SO

2

bằng
(3)

Trang 3/4 - Mã đề thi 104


Câu 26:

Đun nóng một hỗn hợp gồm 0,650 g bột kẽm và 0,224 g bột lưu huỳnh trong ống nghiệm


bịt kín. Sau phản ứng thu được chất nào trong ống nghiệm? Khối lượng lần lượt là bao nhiêu?A. ZnS; 6,79g.

B. ZnS; 0,679g.
C. Zn, ZnS; 0,195g, 0,679g.

D. Zn, ZnS; 0,195g, 6,79g.Câu 27:

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%,


thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl

2

trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của


MgCl

2

trong dung dịch Y làA. 15,76%.

B. 24,24%.

C. 28,21%.

D. 11,79%.Câu 28:

Chia hỗn hợp 2 kim loại A, B có hóa trị khơng đổi thành 2 phần bằng nhau:


- Phần 1 tan hết trong dung dịch HCl, tạo ra 1,792 lít H

2

(đktc).- Phần 2 nung trong oxi thu được 2,84g hỗn hợp oxit.


Khối lượng hỗn hợp 2 kim loại trong hỗn hợp đầu làA. 1,56 gam.

B. 2,4 gam.

C. 0,56 gam.

D. 3,12 gam.Câu 29:

Hợp chất M được tạo bởi từ cation X

+

và anion Y

2-

. Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2


nguyên tố tạo nên. Tổng số proton trong X

+

là 11, còn tổng số electron trong Y

2-

là 50. Biết rằng 2


nguyên tố trong Y

2-

đều thuộc cùng một nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hồn. M


có cơng thức phân tử làA. (NH

4

)

2

CO

3

.

B. (NH

4

)

2

SO

4

.

C. (NH

2

)

2

CO.

D. (NH

4

)

3

PO

4

.Câu 30:

Cho halogen X có các thơng tin sau: là chất khí, màu vàng lục, có tính oxi hóa mạnh. X là


halogen nào sau đây?A. I

2

.

B. Br

2

.

C. F

2

.

D. Cl

2

.Câu 31:

Thể tích khí clo thu được (đktc) khi cho 7,3 g HCl tác dụng hết với dung dịch KMnO

4

A. 140 lít.

B. 14 lít.

C. 0,14 lít.

D. 1,4 lít.Câu 32:

Một bình cầu dung tích 448 ml được nạp đầy oxi rồi cân. Phóng điện để ozon hóa, sau đó


nạp thêm cho đầy oxi rồi cân. Khối lượng trong hai trường hợp chênh lệch nhau 0,03 gam (Biết các


thể tích nạp đều ở đktc). Thành phần % về thể tích của ozon trong hỗn hợp sau phản ứng là (sau khi


nạp thêm oxi)A. 10,375 %

B. 9,375 %

C. 8,375 %

D. 11,375 %Câu 33:

Cho phương trình hóa học sau đây:aNa

2

SO

3

+ bKMnO

4

+ cNaHSO

4

dNa

2

SO

4

+ eMnSO

4

+ gK

2

SO

4

+ hH

2

OVới a, b, c, d, e, g, h là các số nguyên, tối giản. Tổng các hệ số của các chất trong phản ứng trên làA. 32.

B. 27.

C. 19.

D. 24.Câu 34:

Quá trình nào sau đây thể hiện quá trình oxi hóa?


A.

2+


-2


Cu +2OH

Cu(OH)

B.

2+ 0


Fe +2eFe

C.

Al0 Al33e


D.

H +OH

+ -

H O

2Câu 35:

Hỗn hợp gồm oxi và ozon có tỉ khối hơi so với He là 10,4. Tính % thể tích ozon trong hỗn


hợp?A. 30%

B. 60%

C. 40%

D. 50%Câu 36:

Cho x gam hỗn hợp gồm Mg và Fe và phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa y mol


H

2

SO

4

đặc, nóng, chỉ thu được khí SO

2

(sản phẩm khử duy nhất của S

+6

) và dung dịch chứa m gam


hỗn hợp gồm ba muối. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị của m, x và y làA. m = x + 96y.

B. m = 24x + y.

C. m = x + 48y.

D. m = 16x + 72y.Câu 37:

Hòa tan x gam hỗn hợp gồm CuCl

2

và FeCl

3

vào nước, thu được dung dịch T. Chia dung


dịch T làm hai phần bằng nhau:+ Cho lượng dư khí hiđrosunfua vào phần 1 thu được 1,28 gam kết tủa;


+ Cho lượng dư dung dịch Na

2

S vào phần hai thu được 3,04 gam kết tủa;


Tính giá trị của x
(4)

Trang 4/4 - Mã đề thi 104


Câu 38:

Muối thu được khi cho Fe tác dụng với dung dịch axit HCl làA. Fe

2

Cl

3

.

B. FeCl

3

.

C. FeCl

2

.

D. FeCl

2

và FeCl

3

.Câu 39:

Cho 20 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO, Zn, ZnO, Al, Al

2

O

3

(trong đó oxi chiếm 25,6% về


khối lượng) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được dung dịch X và 1,792 lít khí (đktc). Cơ


cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m làA. 25,68 gam.

B. 42 gam.

C. 43,28 gam.

D. 14,65 gam.
Câu 40:

Để m gam phơi Fe ngồi khơng khí sau 1 thời gian thu được 12g chất rắn X gồm Fe, FeO,


Fe

3

O

4

, Fe

2

O

3

. Hòa tan hết X trong dung dịch H

2

SO

4

đặc, nóng thu được 2,24 lit khí SO

2

(đktc). Giá


trị của m làA. 9,52.

B. 9,42.

C. 8,68.

D. 18,2.---

×