Tải bản đầy đủ (.doc) (11 trang)

Quy định hội nhập môi trường làm việc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (232.5 KB, 11 trang )

QUY ĐỊNH
HỘI NHẬP MƠI TRƯỜNG LÀM VIỆC
I.

MỤC ĐÍCH:
−Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn Phong Nhân Sự và các Trưởng Đơn Vị đối với
CBCNV mới.
−Giúp cho CBCNV tân tuyển hội nhập vào môi trường làm việc của Công ty và nhanh
chóng nắm bắt cơng việc mới.
−Giúp cho các đơn vị có khả năng thiết kế một chương trình hội nhập vào mơi trường làm
việc vừa hồn chỉnh về nội dung, vừa phù hợp với điều kiện SXKD thực tế của Cơng
ty/Đơn vị cũng như trình độ của CBCNV mới.

II.

TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC:

2.1 Đối tượng - Phạm vi áp dụng:
− Đối tượng: Tất cả CBCNV mới tuyển khơng phân biệt dạng hợp đồng lao động, vị trí
tuyển dụng, tuổi tác, giới tính, nơi làm việc, đã từng làm việc tại Công ty hay chưa đều
thuộc đối tượng áp dụng của qui định này.
− Phạm vi áp dụng: Qui định này có giá trị áp dụng trong tất cả các đơn vị: trong Công
ty bao gồm cả các chi nhánh, đơn vị đóng tại các tỉnh, thành phố khác.
2.2 Trách nhiệm thực hiện:
− Phong NS: thực hiện đối với CBQL cấp Trưởng/Phó đơn vị trực thuộc Cơng ty, Giám
đốc và CBCNV khác trực thuộc khối các Phịng Cơng ty.
− Các Ngành: PNS Ngành thực hiện đối với CBQL cấp Phó Giám đốc XN, Phó Phịng
trực thuộc Ngành, Quản đốc Xưởng trực thuộc Ngành, Trưởng/Phó Phịng trực thuộc
Xí Nghiệp và CBCNV các Phịng trực thuộc Ngành khơng thuộc đối tượng nêu trên.
− CBCNV khác tại từng Xí Nghiệp do PNV Xí Nghiệp thực hiện.
2.3 Tiến trình hội nhập:


Tiến trình hội nhập được bắt đầu kể từ khi quyết định tuyển dụng được phê duyệt
và kéo dài từ 3-6 tháng, tùy theo đối tượng (CBQL, CBĐH: 6 tháng; CNV khác: 3 tháng)
Quá trình hội nhập gồm các giai đoạn sau:
2.3.1

Giai đoạn chuẩn bị trước khi CBCNV đến nhận việc:
Trưởng đơn vị có trách nhiệm thơng báo trong tồn đơn vị về thời điểm CBCNV
mới đến nhận việc và công việc của CBCNV đó. Ngồi việc u cầu tồn thể CBCNV
trong đơn vị hoan nghênh và giúp đỡ CBCNV mới, Trưởng Đơn vị cịn có trách nhiệm chỉ
định một người đồng nghiệp với nhân viên mới làm nhiệm vụ hướng dẫn trong suốt tuần
lễ đầu tiên.
Các công việc cần thực hiện trong giai đoạn này gồm:
- Chuẩn bị Bảng Mô Tả Cơng Việc.
- Chuẩn bị Chương Trình Thử Việc.
- Chuẩn bị các phương tiện cho nhân viên mới.
- Thời gian biểu cho tuần lễ làm việc đầu tiên.
- Bảng giới thiệu tóm tắt về đơn vị.
- Các tài liệu về đơn vị cần thiết để CBCNV mới đọc trong 2-3 ngày đầu tiên.


2.3.2 Giai đoạn huấn luyện:
a.) Trách nhiệm của bộ phận nhân sự:
Hướng dẫn hội nhập đối với nhân viên mới (Biểu mẫu Hướng dẫn hội nhập), nội dung
hướng dẫn:
- Hoàn chỉnh các thủ tục giấy tờ cần thiết.
- Quá trình hình thành và phát triển cơng ty.
- Sơ đồ tổ chức cơng ty/ đơn vị và giải thích các mối quan hệ trong sơ đồ.
- Nội quy lao động Công ty và đơn vị.
- Chính sách và thủ tục cơng ty về HĐLĐ, HĐTV, thủ tục thử việc và đánh giá thử
việc.

- Các chính sách và thủ tục nhân sự.
- Chính sách/các qui định về khốn lương/phân phối tiền lương của Công ty/đơn vị,
chế độ lương bổng, khen thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi.
- Qui định về đi công tác và thanh tốn cơng tác phí.
- Qui định sử sụng văn phòng phẩm, máy fax.
- Qui định về ATLĐ, BHLĐ, VSLĐ.
b) Trách nhiệm của Trưởng Đơn vị:
 Tuần lễ đầu tiên hội nhập:
Để giảm bớt lo âu của nhân viên mới trong ngày làm việc đầu tiên, Trưởng Đơn vị
có trách nhiệm tạo ra mơi trường làm việc thân thiện. Những việc Trưởng Đơn vị có trách
nhiệm thực hiện trong ngày làm việc đầu tiên của nhân viên mới bao gồm:
- Nói lời chào mừng và thảo luận với họ về kế hoạch ngày làm việc đầu tiên.
- Đưa nhân viên mới đến nơi làm việc của họ.
- Đưa nhân viên mới đi tham quan toàn đơn vị và các nơi làm việc liên quan đồng
thời giới thiệu họ với các nhân viên khác.
- Giao bảng mô tả công việc cho nhân viên mới và giải thích cho họ các công việc
được ghi trong bảng mô tả công việc.
- Giới thiệu và hướng dẫn các chính sách, thủ tục của các đơn vị bao gồm:
+ Qui định về hội họp.
+ Qui định về trách nhiệm CBCNV.
+ Triết lý phục vụ khách hàng của đơn vị.
+ Qui định về bảo mật thông tin.
+…
- Xây dựng phương án đào tạo, hỗ trợ cần thiết.
- Tạo mối quan hệ phối hợp giữa CBCNV cũ và CBCNV mới.
- Giới thiệu nhân viên mới với người bạn đồng nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn
trong tuần lễ đầu tiên, bao gồm các công việc:
+ Hướng dẫn sử dụng các thiết bị máy tính phục vụ cho công việc.
+ Hướng dẫn cách sử dụng điện thoại, email, Internet, các phần mềm liên quan
cơng việc (nếu có).

+ Qui định về quản lý và sử dụng tài liệu, hồ sơ đơn vị.
+ Qui định về thời gian làm việc.
+ Chỉ dẫn vị trí các nhà vệ sinh, nơi nghỉ giải lao, nhà ăn giữa ca, nơi để xe.
+ Giao sổ tay nhân viên, chìa khố, dụng cụ, phương tiện làm việc cần thiết
cho công việc của họ.
+ Hướng dẫn nhân viên mới đi ăn trưa.


Giai đoạn huấn luyện chuyên môn:


Giai đoạn này bắt đầu từ tuần lễ thứ 2 cho đến khi kết thúc tiến trình hội nhập mơi trường
làm việc. Các công việc được tiến hành trong giai đoạn này bao gồm:
-

Trưởng đơn vị giao chương trình thử việc và hướng dẫn phương pháp thực hiện
các công việc trong chương trình thử việc.

-

Trưởng đơn vị giải thích chi tiết về công việc dựa vào bản MTCV, hướng dẫn cách
thức thực hiện bao gồm cả các mối quan hệ với công việc, đồng nghiệp khác và chỉ
rõ mục tiêu mà đơn vị kỳ vọng ở nhân sự mới.

-

Trong thời gian thử việc, Trưởng đơn vị có trách nhiệm gặp gỡ nhân viên mới ít
nhất 2 giờ/tuần để thảo luận về các vấn đề khó khăn thường lệ của cơng việc và
cách thức tránh hoặc vượt qua các vấn đề đó.


-

Trưởng đơn vị có trách nhiệm cử CBCNV có kinh nghiệm theo dõi và hướng dẫn
nhân viên trong suốt thời gian hội nhập:
+ Thực hiện các nhiệm vụ công việc cụ thể.
+ Cách thức kiểm tra công cụ làm việc, nhận dụng cụ, vật tư, hồ sơ, tài liệu.
+ Cách thức sử dụng các phương tiện BHLĐ, ATLĐ, phòng ngừa cũng như tường
trình các sự cố tai nạn tại nơi làm việc.

III.

Bố trí sắp xếp các khóa đào tạo theo phương án đào tạo đã xây dựng.

ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP:

3.1 Đối tượng - Phạm vi áp dụng:
− Đối tượng: Tất cả CBCNV tân tuyển từ Trưởng/Phó Phịng trực thuộc Xí Nghiệp trở
lên và CBCNV trình độ đại học.
− Phạm vi áp dụng: Qui định này có giá trị áp dụng trong tất cả các đơn vị: Ngành,
Phịng Phịng Cơng ty bao gồm cả các chi nhánh, đơn vị đóng tại các tỉnh, thành phố
khác.
3.2 Trách nhiệm thực hiện:
− Phịng NS kết hợp với Trưởng Đơn vị: thực hiện đối với CBQL cấp Trưởng/Phó đơn vị
trực thuộc Cơng ty, Giám đốc Xí Nghiệp, Trưởng Phịng trực thuộc Ngành và CBCNV
khác trực thuộc khối các Phịng, Phòng, chi nhánh Công ty.
− Các Ngành: thực hiện đánh giá với đối tượng CBQL cấp Phó Giám đốc XN, Phó
Phịng trực thuộc Ngành, Quản đốc Xưởng trực thuộc Ngành và CBCNV trình độ đại
học các Phịng trực thuộc Ngành.
− Các Xí Nghiệp: thực hiện đánh giá Trưởng/Phó Phịng trực thuộc Xí Nghiệp và
CBCNV trình độ đại học.


3.3 Đánh giá trong thời gian hội nhập:
Trong thời gian thử việc định kỳ 02 tuần/lần, Trưởng đơn vị có trách nhiệm thực hiện đánh
giá, nhận xét quá trình làm việc, tác phong và đề ra kế hoạch làm việc của 02 tuần tiếp theo cho
đến khi kết thúc thời gian thử việc (theo biểu mẫu đánh giá hội nhập đính kèm)
- Cuối thời gian thử việc: Trưởng đơn vị có trách nhiệm đánh giá kết quả thử việc với các
nội dung sau:


+ Kết quả thực hiện chương trình thử việc.
+ Sự chấp hành nội qui, kỷ luật của công ty.
+ Trưởng đơn vị phải mạnh dạn đề xuất rút ngắn thời gian thử việc với nhân viên có năng
lực, nhiều triển vọng và đề xuất chất dứt thời gian thử việc trước thời hạn nếu kết quả
cơng việc hoặc tính cách, tố chất của nhân viên không phù hợp yêu cầu công việc.
- Trong thời gian hội nhập (kể từ khi kết thúc thử việc), định kỳ hàng tháng Trưởng đơn vị
tiếp tục thực hiện đánh giá trong thời hạn: 06 tháng đối với CBQL, 03 tháng đối với nhân viên
trình độ CĐ trở lên; nội dung đánh giá:
+ Kết quả công việc đã thực hiện trong suốt thời gian hội nhập.
+ Khả năng thực hiện các công việc trong bảng MTCV.
+ Mức độ am hiểu các quy định, nội quy công ty.
IV.
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN TRONG VIỆC CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN
LÀM VIỆC CHO CBCNV:
4.1 Trưởng Đơn vị:
-

Trước khi CBCNV mới đến nhận việc ít nhất 01 ngày, Trưởng đơn vị có trách
nhiệm lập bảng danh mục các phương tiện làm việc cần thiết để CBCNV mới có
thể hồn thành những nhiệm vụ được quy định trong bảng MTCV, trường hợp đơn
vị chưa có sẵn phương tiện làm việc (như yêu cầu), Trưởng đơn vị phải lập phiếu

đề nghị cung cấp gửi đến các đơn vị có trách nhiệm liên quan để thực hiện.

-

Tổ chức kiểm tra tình trạng của các phương tiện làm việc nói trên và tập kết tại nơi
làm việc trong ngày làm việc đầu tiên của CBCNV mới. Trường hợp có phương
tiện dùng chung, Trưởng đơn vị phải chỉ định rõ phương tiện dùng chung đó bao
gồm cả vị trí đặt, cất giữ chúng.

4.2 Trưởng Phịng Nhân Sự:
Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng Phịng NS trong việc chuẩn bị phương tiện
làm việc đối với đối tượng là CBQL trực thuộc Công ty được quy định như sau:
-

Trưởng Phịng NS có trách nhiệm theo dõi, đơn đốc các đơn vị liên quan trong việc
chuẩn bị/cung ứng các phương tiện làm việc và kiểm tra lần cuối trước khi nhân sự
mới đến nhận việc.

-

Nếu nhận thấy việc chuẩn bị chưa tốt có thể ảnh hưởng đến khả năng hội nhập của
nhân sự mới, Trưởng Phịng NS có quyền dời thời điểm mời nhận việc đến 7 ngày
và Trưởng đơn vị liên quan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả việc chậm
trể này (nếu có).

-

Để có thể giải quyết kịp thời việc chuẩn bị các phương tiện làm việc cần thiết cho
nhân sự mới, Trưởng Phịng NS có quyền:
+ Huy động nhân sự các đơn vị (thơng qua Trưởng đơn vị) có chức năng về sửa

chữa điện, vi tính, mạng, máy văn phịng... để thực hiện các công việc nhằm
chuẩn bị phương tiện làm viêc cho nhân viên mới.
+ TUN.TGĐ phê duyệt các phiếu đề xuất mua sắm/sửa chữa phương tiện làm
việc với mức tương đương từ 1.000.000đồng/người trở xuống: áp dụng trong
trường hợp chuẩn bị phương tiện làm việc cho CBQL.


+ Trưởng Phịng NS chịu trách nhiệm trước TGĐ nếu nhân sự mới vào làm việc
mà thiếu các phương tiện làm việc cần thiết theo yêu cầu công việc.
4.3 Trách nhiệm kiểm tra:
-

Phịng NS có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện qui định này.

-

Căn cứ vào trách nhiệm thực hiện được quy định tại mục 3.3 của quy định này, các
đơn vị có trách nhiệm theo dõi quá trình hội nhập của CBCNV tân tuyển:

+ Gặp gỡ trao đổi với CBNV mới và Trưởng đơn vị của họ ít nhất 1 tháng/ lần để
nắm bắt tình hình hội nhập; các khó khăn vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của CBNV tân
tuyển.
+ Hỗ trợ họ giải quyết các khó khăn. Nếu vượt quá thẩm quyền báo cáo cấp trên
xem xét giải quyết.
+ Tìm hiểu, động viên và có biện pháp phù hợp đối với các trường hợp khó hội
nhập, dao động tư tưởng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
-

-


Qui định này có giá trị áp dụng kể từ ngày Phịng hành có hiệu lực. Mọi qui định trước đây
trái với qui định này sẽ khơng có giá trị thực hiện.

Trưởng Phòng Nhân sự và các Trưởng đơn vị trực thuộc Cơng ty có trách nhiệm phổ biến
và hướng dẫn cho toàn thể CBCNV biết và thực hiện đúng qui định này.
Trong q trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các Trưởng đơn vị có trách nhiệm báo
cáo cho Phịng NS hướng dẫn giải quyết hoặc nghiên cứu đề xuất TGĐ bổ sung, hiệu chỉnh
quy định cho phù hợp.


BIỂU MẪU

LOGO

HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN MỚI

Số:
…………………..
Trang: 01/01
Ngày:……./……./
…….

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN MỚI
Họ và tên:………………………………………………………………………………………...
Công ty XYZ xin chào mừng Anh / Chị đã được Công ty tuyển dụng cho vị
trí: ………………………………………..thuộc đơn vị: …………………………………
kể từ ngày ……. tháng …….

năm 200…


Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với Anh/Chị một số nội dung sau
đây (vui lòng đánh dấu () vào nội dung được hướng dẫn) nhằm giúp
Anh/Chị thuân lợi trong q trình hội nhập vào mơi trường làm việc của
Cơng ty:
I/ SỔ TAY NHÂN VIÊN:
___________ Đã nhận và đã xem
___________ Sổ tay trách nhiệm xã hội SA 8000 : 2001.
___________ Đọc sổ tay chất lượng ISO 9001 : 2000
II/ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ NỘI QUY:
___________ Quy định nơi làm việc: Hướng dẫn cách chấm công; giờ giấc làm
việc; thủ tục ra vào cổng trong giờ làm việc, xin nghỉ phép.
___________ Các quy định mang tính sinh hoạt: Giờ ăn giữa ca; nhà vệ sinh; hút
thuốc; cách thức và nơi gửi xe; Tuyến xe đưa rước.
___________ Các quy định mang tính chế độ: Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BH
thân thể; chế độ thai sản; chế độ phép năm.
___________ Các quy định về thu nhập: Phương pháp và các yếu tố cấu thành
thu nhập; thời điểm thanh toán lương; …
___________ Huấn luyện ATLĐ.
___________ Khen thưởng – kỷ luật – sa thải.
___________ Điều kiện Bổ nhiệm và phát triển.
___________ Cơ hội học tập, đào tạo.
III/ GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC, HƯỚNG DẪN THỬ VIỆC:
___________ Phát bản mô tả công việc và chương trình thử việc.
___________ Giải thích quyền hạn, nhiệm vụ.
___________ Hướng dẫn báo cáo thử việc.
___________ Chế độ báo cáo, cách thông tin, sử dụng mail.
___________ Những đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ của nhân viên mới.
___________ Kết quả công việc mà Công ty mong đợi ở nhân viên mới.
___________ Cung cấp, hướng dẫn sử dụng phương tiện làm việc.

___________ Quy định tiếp khách sử dụng điện thoại khi làm việc.


IV/ NHÂN VIÊN MỚI CAM KẾT THỐNG NHẤT:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
NHÂN VIÊN MỚI
NGƯỜI HƯỚNG DẪN


PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN
VIÊN
SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC

Ngày: ……/…/……
Trang: 8 / 11

(Do Trưởng đơn vị và bộ phận NS đánh giá)

Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:
/
/
Đơn vị công tác:
Ngành:
Thời gian thử việc:
tháng

Vị trí cơng việc:

Tốt nghiệp trường:
Hợp đồng thử việc số :
ngày:
/
/
Mức lương thử việc:

Hệ số:

I- PHẦN ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ:
1- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CƠNG VIỆC:
TT

Chương trình
thử việc

Tổng điểm

H

số
X

Tiêu chuẩn hịan
thành

Mức độ
hịan
thành


Xếp
loại

Điểm
đạt
Y

10

Điểm bình quân kết quả công việc: {Σ(X * Y)} /10
2- ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC :
- Nhóm kiến thức chun mơn:
- Nhóm kỹ năng:
- Phẩm chất, cá tính:
@ Các năng lực, khả năng vượt trội ngồi u cầu (nếu có):
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3- ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP, KHẢ NĂNG LÀM VIỆC LÂU DÀI TẠI CÔNG TY:
3.1 - Nhận xét về ưu điểm, mặt mạnh của CBCNV (trừ điểm 3.4):
3.2 - Nhận xét về nhược điểm, những điểm cần khắc phục (trừ điểm 3.4):
3.3 – Đánh giá khả năng khắc phục các yếu điểm trên
3.4 - Khả năng nắm bắt công việc, số giờ làm việc bình quân trong ngày, khả
năng phối hợp với đồng nghiệp trong đơn vị và với đơn vị bạn
3.5 - Triển vọng phát triển: dự đóan những vị trí cao hơn sau này có thể bố trí
(nếu có)
3.6 - Kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ để khắc phục những hạn chế và phát triển
3.7 - Các đề nghị với Công ty về tạo điều kiện (cụ thể) để đương sự phát huy


4- ĐỀ XUẤT:

1- Kết quả đánh giá:
- Điểm đánh giá:
- Xếp lọai:
2- Đề xuất:
- Chấm dứt HĐTV (hoặc ký) hợp đồng lao động: ...................................................
- Mức lương:............................................................................................................
II- PHẦN ĐÁNH GIÁ , NHẬN XÉT CỦA BỘ PHẬN NHÂN SỰ:
1- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CƠNG VIỆC:
1- Nhất trí với đánh giá của đơn vị:

2- Khơng nhất trí với đánh giá của đơn vị:
- Nội dung khơng nhất trí:
.........................................................................................................
- Đánh giá của bộ phận NS:
.........................................................................................................
2 - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC:
1- Nhất trí với đánh giá của đơn vị :

2- Khơng nhất trí với đánh giá của đơn vị:
a. Nội dung khơng nhất trí:
.........................................................................................................
b. Đánh giá của bộ phận NS:
.........................................................................................................
3- Đề xuất :

TRƯỞNG BP NHÂN SỰ

TRƯỞNG ĐƠN VỊCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chức danh: Chuyên viên Đào tạo
Thời gian thử việc: 2 tháng (từ đến )
STT

1

Teên công việc / đề tài

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức
hiện tại của Cơng ty và
các quy định chính sách
nhân sự tại Cơng ty

2

Sốt xét lại quy chế đào
tạo của công ty.

3

Lập phương án đánh giá
kết quả cơng việc CBNV
Khối văn phịng cơng ty

4

Các công tác nhân sự
chung theo định hướng
và phân công của Trưởng

Phòng

Nơi nhận:
- Phòng NS
- Chuyên viên thử việc
- Lưu đơn vị

Thời gian thử việc
Bắt đầu

Kết thúc

Mục đích cơng
việc /
đề tài
Tìm hiểu và nắm
bắt được cơ cấu
tổ chức và các
quy định, quy
trình cơng tác
nhân sự
Tìm hiểu về quy
trình, cơng tác
đào tạo của Công
ty và nhiệm vụ
nhân viên đào
tạo, nhận xét &
đề xuất sửa đổi
quy chế đào tạo
của công ty

Xây dựng phương
pháp, quy trình
và trách nhiệm
thực hiện hoạt
động đánh giá
KQCV của CBNV
Phối hợp thực
hiện cùng nhân
sự của Phòng và
các đơn vị liên
quan khác.

Người hướng
dẫn
/kèm cặp

Tiêu chuẩn / bằng chứng
hồn thành cơng việc

- Trưởng
Phòng
- CV Tuyển
dụng

- Nắm rõ về cơ cấu tổ chức hiện tại
cũng như hệ thống nhân sự từ công ty
xuống đến Xưởng.
- Nắm rõ các quy trình liên quan đến
cơng việc và quy định chung của Công
ty.-> Đề xuất cải tiến, sửa đổi các nội

dung khơng phù hợp

- Trưởng
Phịng
- CV Nhân sự

Quy chế phải mang tính khả thi trong
tồn cơng ty và được duyệt áp dụng.
Soát xét các biểu mẫu áp dung cho
phù hợp

Trưởng Phòng

Quy dịnh đánh giá KQCV và KPIs cho
các vị trí cơng việc được duyệt áp
dụng.

- Trưởng
Phịng
- Các CV trong
Phịng

Hồn thành trên 90% khối lượng cơng
việc được phân cơng.

Ngày
tháng
năm
TRƯỞNG PHỊNG NS

×