Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG GDCD lớp 12 Thái Nguyên 2013-2014 vòng 1 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (607.59 KB, 1 trang )

(1)

on

rm

cHeN

Hec

srNH

cror

cAp

riNHvroN

crAo

DUC

coNc

oAN

Lop

rz

xAru

Hec

20tt

-zor4


(Thdi gian ldn, bdi: 180 phrit)


C6u 1 (7 diCm)


Phdn tich nQi dung vd n0u vf du cu thi5 chc dictnmg cria phdp luAt.


Theo em, Didu 16

Ding

c0ng

s6n viQt Nam, Eiou l0

Hpi

Lu0t

gia viQt
Nam c6 phAi ld quy pham ph6p lugr khdng?

Vi

sao?


UBND

TNH

THAI NGUYEN


sd

crAo

DUC

vA

DAo

rAoceNG HoA

xA

ngr

cHU NGHIA

vrET

NAM


DQc

lfp

-

Tu

do - H4nh phrfic


hiQn ph6p


thftc thuc


Ciu

2 (s dicm)


Em h6y n€u nQi dung vd

vi

dq minh hqa vC c6c hinh thric thgc
luat? Hdy chi ra

rhtng

<ti6m gi6ng nhau vd khrlc nhau

cta

c6c hinh


hi6n ph6p luat ct6?Ciu

3 (5 di€m)


Vi

phpm ph6p lupt ld gi? Chi 16 cdc d6u hiQu dC nnan bi6t mOt

vi

phpm
ph6p luflt.


.Tinh hudng: 6ng Nguy6n Van

A

96 mQt thria ruqng trdng ng6

6

gAn nhd,


ngd sdp thu hopch md lqi

bi

chuQt ph6

rit

nhi6u, ac oi€t chuQt 6ng d6 ch6ng d6y


r. ^ I


di€n trdn xung quanh thria ruQng vd budi

tdi

6ng d6u diQn. DCm h6m d6, c6 anir


Tr6n Vdn

B di

soi 6ch kh6ng may d6m phni d6y rtiQn vd tri vong. Theo em, 6ng


Nguy6n Vdn

A

c6

vi

pham phdp luQt hinh rp

ui

bi truy criu triich nhiOm hinh su


kh6ng?

Vi

sao?


Ciu

4 (3 di6m)


Hai ban Linh vd Hucrng cirng hoc mQt lop. Khi thi dai hqc cung ddng ky vd


thi vdo

l**g

Dai hgc Su pham Th6i Nguy€n (khoa To6n) vd hai ban

cing

dpt s6


di€m

blng

nhau.

Linh

dA dd vdo khoa To6n ctia trudng do dugc cQng dii5m uu


ti€n ld ngu&i ddn tQc thi6u s6,

cdn.H**g

bi truqt. Theo em di6u oo

io

tr6i v6i


quy dfnh

"Mqi

c6ng ddn cl€u binh ding tru6c phrip lu6t" hay kh6ng?

Vi

sao?

×