Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

Chuyên đề phương trình - bất phương trình bậc cao và phân thức hữu tỉ - Giang Sơn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.16 MB, 111 trang )

(1)

___

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

_x


---

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-CCH

HU

UY

ÊN

N

Đ

ĐỀPP

H

H

Ư

Ư

Ơ

Ơ

N

N

G

G

T

T

R

R

Ì

Ì

N

N

H

H

V

V

À

À

B

B

T

T

P

P

H

H

Ư

Ư

Ơ

Ơ

N

N

G

G

T

T

R

R

Ì

Ì

N

N

H

H


LL

Ý

Ý

T

T

H

H

U

U

Y

Y

T

T

P

P

H

H

Ư

Ư

Ơ

Ơ

N

N

G

G

T

T

R

R

Ì

Ì

N

N

H

H

B

B

T

T

P

P

H

H

Ư

Ư

Ơ

Ơ

N

N

G

G

T

T

R

R

Ì

Ì

N

N

H

H


ĐĐ

I

I

S

S

B

B

C

C

C

C

A

A

O

O

,

,

P

P

H

H

Â

Â

N

N

T

T

H

H

C

C

H

H

U

U

T

T

(

(

P

P

H

H

N

N

1

1

)

)1

5E FQ

Q

U

U

Â

Â

N

N

Đ

Đ

O

O

À

À

N

N

B

B

B

B

I

I

N

N

H

H


C
CH

HỦ

Đ

ĐẠ

ẠO

O:

:

N

NH

HẬ

ẬP

P

M

ƠN

N

D

DẠ

ẠN

NG

G

T

TO

ÁN

N

P

PH

ƯƠ

ƠN

NG

G

T

TR

ÌN

NH

H

V

À


BBẤ

ẤT

T

P

PH

ƯƠ

ƠN

NG

G

T

TR

ÌN

NH

H

B

BẬ

ẬC

C

C

CA

AO

O,

,

P

PH

ÂN

N

T

TH

HỨ

ỨC

C

H

HỮ

ỮU

U

T

TỶ

D

DẠ

ẠN

NG

G

T

TO

ÁN

N

T

TR

ÙN

NG

G

P

PH

ƯƠ

ƠN

NG

G

V

À

M

MỞ

R

RỘ

ỘN

NG

G.

.

Đ

ĐA

A

T

TH

HỨ

ỨC

C

B

BẬ

ẬC

C

B

BA

A

N

NG

GH

HI

IỆ

ỆM

M

H

HỮ

ỮU

U

T

TỶ

Ỷ.

.

Đ

ĐA

A

T

TH

HỨ

ỨC

C

B

BẬ

ẬC

C

B

BA

A

Q

QU

UY

Y

V

VỀ

H

HẰ

ẰN

NG

G

Đ

ĐẲ

ẲN

NG

G

T

TH

HỨ

ỨC

C.

.

Đ

ĐẶ

ẶT

T

ẨN

N

P

PH

HỤ

C

Ơ

B

BẢ

ẢN

N.

.

Đ

ĐẶ

ẶT

T

H

HA

AI

I

ẨN

N

P

PH

HỤ

Q

QU

UY

Y

V

VỀ

Đ

ĐỒ

ỒN

NG

G

B

BẬ

ẬC

C.

.

B

ÀI

I

T

TO

ÁN

N

N

NH

HI

IỀ

ỀU

U

C

ÁC

CH

H

G

GI

IẢ

ẢI

I.

.
CC

R

R

E

E

A

A

T

T

E

E

D

D

B

B

Y

Y

G

G

I

I

A

A

N

N

G

G

S

S

Ơ

Ơ

N

N

(

(

F

F

A

A

C

C

E

E

B

B

O

O

O

O

K

K

)

)

;

;

X

X

Y

Y

Z

Z

1

1

4

4

3

3

1

1

9

9

8

8

8

8

@

@

G

G

M

M

A

A

I

I

L

L

.

.

C

C

O

O

M

M

(

(

G

G

M

M

A

A

I

I

L

L

)

)


T
(2)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2


CCH

HU

UY

ÊN

N

Đ

ĐỀ

P

PH

ƯƠ

ƠN

NG

G

T

TR

ÌN

NH

H

V

À

B

BẤ

ẤT

T

P

PH

ƯƠ

ƠN

NG

G

T

TR

ÌN

NH

H


LL

Ý

Ý

T

T

H

H

U

U

Y

Y

T

T

P

P

H

H

Ư

Ư

Ơ

Ơ

N

N

G

G

T

T

R

R

Ì

Ì

N

N

H

H

B

B

T

T

P

P

H

H

Ư

Ư

Ơ

Ơ

N

N

G

G

T

T

R

R

Ì

Ì

N

N

H

H

Đ

Đ

I

I

S

S

B

B

C

C

C

C

A

A

O

O

,

,

P

P

H

H

Â

Â

N

N

T

T

H

H

C

C

H

H

U

U

T

T

(

(

P

P

H

H

N

N

1

1

)

)


---


Trong chương trình Tốn học phổ thơng nước ta, cụ thể là chương trình Đại số, phương trình và bất phương


trình là một nội dung quan trọng, phổ biến trên nhiều dạng toán xuyên suốt các cấp học, cũng là bộ phận thường


thấy trong các kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ, thi tuyển sinh lớp 10 THPT, thi học sinh giỏi mơn Tốn các cấp và


kỳ thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng với hình thức hết sức phong phú, đa dạng. Mặc dù đây là một đề tài quen


thuộc, chính thống nhưng khơng vì thế mà giảm đi phần thú vị, nhiều bài tốn cơ bản tăng dần đến mức khó thậm


chí rất khó, với các biến đổi đẹp kết hợp nhiều kiến thức, kỹ năng vẫn làm khó nhiều bạn học sinh THCS, THPT.


Chương trình Đại số lớp 9 THCS đã giới thiệu, đi sâu khai thác các bài toán về phương trình bậc hai, chương trình


Đại số 10 THPT đưa chúng ta tiếp cận tam thức bậc hai với các định lý về dấu nhị thức bậc nhất, dấu tam thức bậc


hai và ứng dụng. Trong phương trình và bất phương trình đại số nói chung, chúng ta bắt gặp rất nhiều bài toán cps


dạng đại số bậc cao, phân thức hữu tỷ, các bài toán có mức độ khó dễ khác nhau, địi hỏi tư duy linh hoạt và vẻ đẹp


cũng rất riêng ! Từ rất lâu rồi, đây vẫn là vấn đề quan trọng, xuất hiện hầu khắp và là công đoạn cuối quyết định


trong nhiều bài tốn phương trình, hệ phương trình chứa căn, phương trình vi phân, dãy số,...Vì thế về tinh thần, nó


vẫn được đơng đảo các bạn học sinh, các thầy cô giáo và các chuyên gia Tốn phổ thơng quan tâm sâu sắc. Sự đa


dạng về hình thức của lớp bài toán căn này đặt ra yêu cầu cấp thiết là làm thế nào để đơn giản hóa, thực tế các


phương pháp giải, kỹ năng, mẹo mực đã hình thành, đi vào hệ thống. Về cơ bản để làm việc với lớp phương trình,


bất phương trình này chúng ta ưu tiên hạ hoặc giảm bậc của bài toán gốc, cố gắng đưa về các dạng bậc hai, bậc nhất


hoặc các dạng đặc thù (đã được khái quát trước đó). Trong chuyên đề này, chuyên đề đầu tiên của lớp phương trình,bất phương trình, hệ phương trình tác giả chủ yếu đề cập tới các bài toán từ mức độ đơn giản nhất tới phức tạp nhất,


dành cho các bạn học sinh bước đầu làm quen, tuy nhiên vẫn đòi hỏi tư duy logic, tỉ mỉ và chính xác. Tài liệu nhỏ


được viết theo trình tự kiến thức tăng dần, khơng đề cập giải phương trình bậc hai, đi sâu giải phương trình bậc ba


(dạng đặc biệt với nghiệm hữu tỷ và phân tích hằng đẳng thức), dạng tốn trùng phương (bậc 4) và mở rộng với bậc


chẵn, các phép đặt ẩn phụ cơ bản và phép đặt hai ẩn phụ quy về đồng bậc, phạm vi kiến thức phù hợp với các bạn


học sinh THCS (lớp 8, lớp 9) ôn thi vào lớp 10 THPT, các bạn học sinh THPT thi học sinh giỏi Toán các cấp và


luyện thi vào hệ đại học, cao đẳng, cao hơn là tài liệu tham khảo dành cho các thầy cô giáo và các bạn yêu Toán


khác.II

.

.

K

K

I

I

N

N

T

T

H

H

C

C

K

K

N

N

Ă

Ă

N

N

G

G

C

C

H

H

U

U

N

N

B

B


1.

Kỹ thuật nhân, chia đơn thức, đa thức.2.

Nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.3.

Nắm vững các phương pháp giải, biện luận phương trình bậc nhất, bậc hai.
(3)

II

I

I

.

.

M

M

T

T

S

S

B

B

À

À

I

I

T

T

O

O

Á

Á

N

N

Đ

Đ

I

I

N

N

H

H

Ì

Ì

N

N

H

H

V

V

À

À

K

K

I

I

N

N

H

H

N

N

G

G

H

H

I

I

M

M

T

T

H

H

A

A

O

O

T

T

Á

Á

C

C


Bài

i

t

to

án

n

1

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

4

3

x

2

 

2

0

x

.Lời giải.Đặt

x

2

t

t

0

; phương trình đã cho tương đương với
2 2

1

0

13

2

0

2

2

0

1

2

02

0

2t

tt

t

t

t

t

t

tt

t 

 

  

Với

t

 

1

x

2

 

1

x

 

1

x

1

hoặc

x

 

1

.Với

t

2

x

2

2

x

2

x

2

hoặc

x

 

2

.


Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là

S

 

2; 1;1; 2

.Nhận xét.
Bài toán trên là dạng tốn phương trình trùng phương quen thuộc, sử dụng đặt ẩn phụ quy về phương trình bậc


2 với ẩn số phụ, tính nghiệm và sử dụng phương pháp nhóm hạng tử để đưa về phương trình về dạng tích của hai


phương trình bậc nhất, giải và kết luận nghiệm trở nên dễ dàng.Bài

i

t

to

án

n

2

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

4

5

x

2

 

6

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.


Đặt

20x

t

t

ta được

2 2



25

6

0

2

3

6

0

2

3

03tt

t

t

t

t

t

tt 

 

 


o

Với

22

2

2

2;

2t

x

x

 

x

.o

Với

23

3

3

3; 3t

 

x

 

x

  

x

.Vậy phương trình đã cho có bốn nghiệm

S

 

3;

2; 2; 3

.


Bài

i

t

to

án

n

3

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

4

5

x

2

 

2

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Đặt

x

2

t

t

0

ta thu được

2



12

5

2

0

2 2

1

0

; 22
t

t

 

t

t

  

t

.Với

t

2

x

2

2

x

2

 

x

2;

2

.1

2

1

1

1

1;2

2

2

2

2t

x

x

 

x

.


Vậy phương trình đã cho có bốn nghiệm kể trên.Bài

i

t

to

án

n

4

4.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

4 2


5

4

0x

x

 

x

.Lời giải.
Điều kiện

x

. Đặt

x

2

t

t

0

ta thu được2

1

4

0

2

21

25

4

01

4

1

2

12

10

01xt

t

xt

tt

x

xxt

t
x 

   

 

 

 

 
(4)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4


Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

   

2; 1

 

1; 2

.Bài

i

t

to

án

n

5

5.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

4

8

x

2

 

9

0

x

.Lời giải.
Đặt

x

2

t

t

0

ta thu được2


2


1

9

0

38

9

09

9

3

3

030

0t

t

xt

tt

x

x

xxt

t
  

 Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

x

 

3

x

 

3

.Bài

i

t

to

án

n

6

6.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


4 2


2

1


0


2x

x
x


x.Lời giải.Điều kiện

x

2

.Bất phương trình đã cho tương đương với


2


2 2

11

1

00

12

22xx

x
xx

xx


   
Vậy bất phương trình có nghiệm như trên.Bài

i

t

to

án

n

7

7.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


4 2


4 2


2

7

4
0


1x

xx


x

x.Lời giải.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương đương với4 2 4 2 2 2 2 2


2

x

7

x

 

4

0

2

x

x

8

x

 

4

0

2

x

1

x

4

0

x

4

  

x

2; 2

.


Vậy bất phương trình đã cho có hai nghiệm.B
ài

i

t

to

án

n

8

8.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


4 2


2


15

16


0


5

4x

xx


x

x.Lời giải.Điều kiện

2


5

4

0

1;

4x

x

 

x

x

.Phương trình đã cho tương đương với

x

4

15

x

2

16

0

x

2

1



x

2

16

0

x

2

16

  

x

4; 4

.


Đối chiếu điều kiện ta thu được nghiệm

x

 

4

.
Bài

i

t

to

án

n

9

9.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


4 2


4


6

5


0


1x

xx


x

x 

.Lời giải.Điều kiện

x

4

x

2

 

1

0

.


Phương trình đã cho trở thành
2


4 2 4 2 2 2 2


2


1


16

5

0

5

5

0

1

5

0

1;1;

5; 55

5x


xx

x

x

x

x

x

x

xx

x 

 

  

(5)

Bài

i

t

to

án

n

1

10

0.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


4 2


5


3

20


2

3x

xx


x

x.Lời giải.Điều kiện

x

5

2

x

 

3

0

.Phương trình đã cho tương đương với
4 2 4 2 2 2 2 2


3

x

x

 

2

0

3

x

2

x

3

x

 

2

0

3

x

2

x

1

0

x

   

1

x

1;1

.


Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm

x

 

1;

x

1

.Bài

i

t

to

án

n

1

11

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


4 2


7 2


4

7

202

3

1x

xx


x

x.
Lời giải.Điều kiện

2

x

7

3

x

2

 

1

0

. Phương trình đã cho tương đương với4 2 4 2 2 2 2 2

1

1 14

7

2

0

4

8

2

0

2 4

1

0

;4

2 2x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

  

x.Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm

1 1

;


2 2S

 .Bài

i

t

to

án

n

1

12

2.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


4 2


4 2

6

7
0


3

7x

xx


x

x.Lời giải.Điều kiện

x

.Ta có

x

4

3

x

2

 

7

0,

 

x

nên bất phương trình đã cho tương đương với4 2 2 2 2

16

7

0

1

7

0

11x
x

x

x

x

xx


 

   
Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

x

 

1

x

 

1

.Bài

i

t

to

án

n

1

13

3.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


4 2


6 2

5

603

9x

xxx

x.Lời giải.Điều kiện

x

.


Nhận xét

6 2


3

x

x

 

9

0,

 

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với4 2 2 2 2

15

6

0

6

1

0

11xx

x

x

x

xx 

   
Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

x

 

1

x

 

1

.Bài

i

t

to

án

n

1

14

4.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


4 2


2

3

20


3

1x

xx


x.
Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với4 2 2 2 2

1

1

2

13

2

0

1

2

0

1

22

2

1

2x

x

xx

x

x

x

xx

x
 

   

 

 
Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

 

2; 1

1; 2
(6)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6


Bài

i

t

to

án

n

1

15

5.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


4 2


4


4

8

30


1x

xx


x

x 

.Lời giải.
Điều kiện

x

.


Nhận xét2

2


4

1

4

1

4 2 2

1

2


1

4

4

4

4

4

1 4

4

1 2

2

1

2

1

2

0,4

4

4x

  

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

xBất phương trình đã cho trở thành

4 2

2



2

2


3

11

3

2

24

8

3

0

2

3 2

1

02

2

1

32

2x
x

x

x

x

xx

 


 


Kết luận nghiệm

3

;

1

1

;

32

2

2

2S

 

.
Bài

i

t

to

án

n

1

16

6.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


4 2


2


2

9

702

9x

xx


x

x 

.Lời giải.Điều kiện

x

.


Nhận xét

22

x

  

x

9

0,

 

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với4 2 2 2 2


717

22

9

7

0

1 2

7

0

12

712xx

x

x

x

xx

  

 


Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

7

; 1

1;

72

2S

 

.Bài

i

t

to

án

n

1

17

7.

.

G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


4 2


4 2

10

9
0


10x

xx


x

x.Lời giải.Nhận xét rằng

4 2


10

0,x

x

 

x

nên bất phương trình đã cho tương đương với2


4 2 2 2 2


211

1

310

9

0

1

9

0

1

9

13

193

3xx

xx

x

x

x

x

xx


xx 

 



 
 

 


 


(7)

Bài

i

t

tậ

ập

p

t

ươ

ơn

ng

g

t

tự

ự.

.


GGi

iả

ải

i

c

ác

c

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

v

à

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

s

sa

au

u

t

tr

ên

n

t

tậ

ập

p

h

hợ

ợp

p

s

số

t

th

hự

ực

c


1.

4 2


6

5

0x

x

 

.2.

2

2 2

1

4

25x

x

.


3.

2

2 4 2


1

3

11
x

x

x

.


4.

2

2 4


2

x

1

4

x

13

.


5.

4 2

23

1 3

13x

x

x

.6.


4 2
2

5

4


0


4

2


x

x


x

x
.


7.


4 2
2


2

5

20


3

5

6
x

x


x

x
.


8.


4 2
4

5

4


0


6


x

x


x

x
.


9.


4 2
8

3

4


0


3

4

1x

x


x

x
.


10.


4 2

7


4

9

50


2

3

1x

x


x

x
.


11.


4 2
5

5

6


0


2

3


x

x


x

x
 

.


12.


4 2
5

8

9


0


3

4


x

xx

x
.


13.


4 2
2


4

9

50


9


x

x


x

x
 

.


14.


4 2
4

2

3


0


4


x

x


x

x
 

.


15.


4 2

4 2

2

7


0


4

5


x

x


x

x
.


16.


4 2
2

4

5


0


2

10


x

x


x

x
 

.


17.


4 2
4

20


0


12

15


x

x


x

x

.


18.


4 2
4 2


4

3

70


6


x

x


x

x
.


19.


4 2
5

7

8


0


5


x

x


x

x
 

.


20.


4 2
4 2

5

6


02

1


x

x


x

x

x
(8)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8


Bài

i

t

to

án

n

1

18

8.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

6

12

x

3

11 0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với 

3


6 3 3 3 3 3 3 3


3 3


1


111

11

0

11

11

0

11

1

011


11xxx

x

x

x

x

x

x

xx


xVậy tập nghiệm của phương trình đã cho là

3


1; 11S

.


Bài

i

t

to

án

n

1

19

9.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

6

x

3

 

3

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Đặt

x

3

t

, phương trình đã cho trở thành
3
2


3 3


11

12

3

0

1 2

3

0

3

3

32

2

2xt

xt

t

t

tt

x

x
  


  

 

 Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.


Bài

i

t

to

án

n

2

20

0.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

6 3


8

x

217

x

27

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Đặt

x

3

t

ta thu được

3


2


3


1

18

18

217

27

0

8

1

27

0

8

2273


27xt

xt

t

t

ttx


x
Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm

1

;3


2S

 


.Bài

i

t

to

án

n

2

21

1.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


6 3


4 2

3

2
0


1x

xx


x

x.Lời giải.Điều kiện

x

.Nhận xét

4 2

1

2

2


1

2

1

3

0,4x

x

 

x

 

x

.
Bất phương trình đã cho tương đương với

6 3

3



3

3 3


3

2

0

1

2

0

1

2

1

2x

x

 

x

x

 

x

 

x

.Kết luận tập hợp nghiệm

3

1; 2S


.Bài

i

t

to

án

n

2

22

2.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


6 3


4


2

5

20


8

9x

xx


x

x
.Lời giải.Điều kiện

x

.Nhận xét

x

4

8

x

 

9

x

4

2

x

2

 

1 2

x

2

4

x

4

 

x

2

1

2

2

x

2

2

0,

 

x

.Bất phương trình đã cho trở thành

6 3

3



3

3 3
3


1

12

5

2

0

2 2

1

0

2

22

2x

x

 

x

x

x

x

.


Kết luận nghiệm

3


3

1; 2


2S

 (9)

Bài

i

t

to

án

n

2

23

3.

. Giải bất phương trình


6 3


4 2

7

60


2

3x

xx


x

x.Lời giải.Điều kiện

x

.Nhận xét

4 2

2

2


2

3

1

2

0,x

x

 

x

 

 

x

. Bất phương trình đã cho trở thành3 3


6 3 3 3


3


6

67

6

0

1

6

01


1x

xx

x

x

xx


x

 


Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

3


6

1x

 

x

.


Bài

i

t

to

án

n

2

24

4.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

8

x

4

2

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với4


8 4 4 4 4 4


4


1

1
2

2

1

2

0

11


2x

xx

x

x

x

x

xx


x

 

   

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.


Bài

i

t

to

án

n

2

25

5.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

8

x

4

3

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.
Đặt

x

4

t

t

0

, ta thu được




2


4

1 2

3

02

31

1

1;10

0t

tt

tt

x

xt

t   

   


.


Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.Bài

i

t

to

án

n

2

26

6.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

8

4

x

4

 

5

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với8 4 4 4 4 4

15

5

0

5

1

0

11xx

x

x

x

x

xx 

   
Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

x

 

1

x

 

1

.


Bài

i

t

to

án

n

2

27

7.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

8 4


17

16

0x

x

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với8 4 4 4 4 4

1

216

16

0

1

16

0

1

162

1x
x

x

x

x

x

xx 

  

 
Kết luận tập hợp nghiệm

S

  

2; 1

 

1; 2

.Bài

i

t

to

án

n

2

28

8.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


8 4


8


2

3

50


5

1x

xxx.Lời giải.Điều kiện

x

.
(10)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

108 4 4 4 4

12

3

5

0

1 2

5

0

11xx

x

x

x

xx 

   
Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

   

; 1

 

1;



.Bài

i

t

to

án

n

2

29

9.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


8 4


8 2


7

80


1x

xx


x

x.
Lời giải.Điều kiện

x

.Nhận xét

 2 2


4 2


8 4 4 2


8 2

4

4

1 4

4

1 2

2

1

2

1

21

0,4

4x

xx

x

x

xx

x

 

 

 

 

x

.


Bất phương trình trở thành

7

x

8

x

4

  

8

0

x

4

1 7



x

4

8

0

x

4

   

1

1

x

1

.


Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

 

1;1

.Bài

i

t

to

án

n

3

30

0.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h8 4


8 4


3

5

80


2

2x

xx


x

x.Lời giải.Điều kiện

x

.Nhận xét

x

8

2

x

4

 

2

x

4

1

2

 

1

0,

 

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với

3

x

8

5

x

4

 

8

0

x

4

1 3



x

4

8

0

x

4

   

1

1

x

1

.


Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

 

1;1

.B
ài

i

t

to

án

n

3

31

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

10

4

x

5

1152

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với5


10 5 5 5 5


5 5


2


3232

36

1152

0

32

36

036


36x


xx

x

x

x

xx


x


  

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.


Bài

i

t

to

án

n

3

32

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

10 5


2

x

3

x

 

5

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Đặt

x

5

t

ta thu được

5
2


5 511

12

3

5

0

1 2

5

0

5

5

52

2

2xt

xt

t

t

tt

x

x   

 

 Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.Bài

i

t

to

án

n

3

33

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


10 5


5 2


2

5

70


4

1x

xx


x

x
.Lời giải.Điều kiện

x

5

4

x

2

 

1

0

.
(11)

5


10 5 5 5


5 5


1


12

5

7

0

1 2

7

0

7

72

2x


xx

x

x

xx

x
 

 

 Đối chiếu điều kiện, kết luận phương trình đã cho có hai nghiệm.Bài

i

t

to

án

n

3

34

4.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


10 5


4 2

5

60


2
x

xx


x

x.Lời giải.Điều kiện

x

0

. Bất phương trình đã cho tương đương với10 5 5 5 5 5


5

6

0

1

6

0

6

1

6

1x

x

 

x

x

  

x

  

x

.Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm


5


6

10
x


x


Bài

i

t

to

án

n

3

35

5.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

12

6

x

6

 

7

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với6


12 6 6 6 6 6


6


1

1
7

7

0

1

7

0

11


7x

xx

x

x

x

x

xx


x  

 

 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm

x

 

1;

x

1

.


Bài

i

t

to

án

n

3

36

6.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

14

9

x

7

10

0

x

.Lời giải.
Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với7 7


14 7 7 7 7


7


10

1010

10

0

10

1

01


1x

xx

x

x

x

xx


x 

 
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm

7


10;1S

 

.


Bài

i

t

to

án

n

3

37

7.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

5

x

16

6

x

8

11

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với16 8 8 8 8 8


5

x

5

x

11

x

11 0

x

1 5

x

11

0

x

   

1

x

1;1

.


Vậy bất phương trình có tập nghiệm

S

 

1;1

.Bài

i

t

to

án

n

3

38

8.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


12 6


12 6

6

7
0


5

9x

xx


x

x.Lời giải.Điều kiện

x

.Nhận xét

x

12

5

x

6

 

9

0,

 

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với12 6 6 6 6

16

7

0

1

7

0

11x
x

x

x

x

xx


 

   

(12)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12


Bài

i

t

to

án

n

3

39

9.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


14 7


10 5

3

40


6x

xx


x

x
.Lời giải.Điều kiện

x

.Nhận xét2
5


10 5

2

1

236

0,4xx

x

 

 

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với14 7 7 7 7 7


3

4

0

1

4

0

4

1

4

1
x

x

 

x

x

  

x

  

x

.Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

 

7

4;1

.Bài

i

t

to

án

n

4

40

0.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


16 8


4


2

1


0


16x

xx


x.Lời giải.Điều kiện

x

2

.
Bất phương trình đã cho tương đương với


2


8 8


4 4


11

1

00

216

16

02xx

xxx

xx 

  
Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

x

 

1

x

 

2

x

 

2

.Nhận xét.Các bài toán từ 17 đến 40 là dạng tốn cơ bản, hình thức có dạng đặc trưng "trùng phương"

f x

 

ax

2n

bx

n

c

,


bậc của đa thức tăng dần, bước đầu có sự xuất hiện của phân thức, định hướng bạn đọc tới các lập luận đánh giá


mẫu thức. Cách giải đơn thuần là nhóm nhân tử đưa về phương trình – bất phương trình tích – thương hoặc đặt ẩn


phụ

n


x

t

(kèm theo điều kiện

t

0,

 

n

2 ,

k k

) đưa về phương trình – bất phương trình bậc hai, nhẩmnghiệm và đưa về nhân tử tự nhiên. Các bạn lưu ý một số kiến thức cơ bản đối với bất phương trình2 2 2 2 2 2


0...

0

0

;

;
0n n


AA

kA B

XYZ

B

A

k

A

k

k

A

kA

k


XYZ


   
(13)

B
ài

i

t

tậ

ập

p

t

ươ

ơn

ng

g

t

tự

ự.

.


GGi

iả

ải

i

c

ác

c

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

v

à

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

s

sa

au

u

t

tr

ên

n

t

tậ

ập

p

h

hợ

ợp

p

s

số

t

th

hự

ực

c


1.

6 3


7

8

0x

x

 

.2.

6 3

3


3

x

x

2

x

1

4

.


3.

6

3

2


4

x

x

1

8

.


4.

8 4


6

7x

x

.5.

8

4

2

1

5x

x

.


6.

6 3


5

x

4

x

9

.


7.
6 3
6 3

3

7

100


7x

x


x

x.8.6 3
5


2

7

90


7x

x


x

x
 

.9.6 3
7 2


5

603

4

2x

x


x

x.10.6 3
43

7

10


0x

x


x

x.11.8 4
8


5

6


0


4x

x


x

x 

.
12.8 4
4


2

5

70


5x

x


x

x 

.13.8 4
3


3

4

70


5
x

x


x

x.14.

x

8

7

x

4

 

8

0

.


15.8 4
5


5

60


10x

x


x

x 

.16.
10 5
4 2


2


0


1x

x


x

x.17.10 5
10 5


3

2

50


2

7x

x


x

x
.18.12 6
2


4

3


04

3x

x


x

x 

.19.10 5
8 26

5


0


2x

x


x

x.20.

10 5


2

x

7

x

 

5

0

.


21.

12 6


2

x

13

x

11 0

.


22.

14 7


8

9

0x

x

 

.23.

16 8


7

8

0x

x

 

.
24.16 8
3


10

11


0


1x

x


x.25.14 7
2


9

8


0


2

4

9x

x


x

x

(14)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14


Bài

i

t

to

án

n

4

41

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

6

x

2

3

x

2

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

3 2 2 2 2


2


5

5

2

2

0

1

5

1

2

1

0

5

2

1

01

0

5

33

5

331;

;2

25

2

0
x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

xxx

x

xx

x

  

Vậy phương trình ban đầu có ba nghiệm.


Bài

i

t

to

án

n

4

42

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

x

2

  

x

3

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với
3 2 2 2


2
2


2

2

3

3

0

1

2

1

3

1

01

22

3

1

0

11x

x

x

x

x

x

x

x x

xxx

x

x

xx  Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

x

1

.


Bài

i

t

to

án

n

4

43

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

3

x

2

3

x

 

6

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

 3 2 2 2


2
2


2

2

3

3

6

6

0

2

1

3

1

6

1

02

3

6

02

3

6

1

01x

x

x

x

x

x

x

x x

x
x

x


x

x

xx   


Phương trình [*] vơ nghiệm do

 

0

. Vậy phương trình ban đầu có nghiệm duy nhất

x

1

.Nhận xét.Các bài toán từ 41 đến 43 là phương trình bậc ba với hệ số nguyên, giải bằng cách đưa về phương trình tích.


Điểm nhấn của cách làm này là tìm ra một nghiệm nguyên hoặc hữu tỷ của phương trình ban đầu. Vấn đề đặt ra là


làm cách nào để tìm nghiệm hữu tỷ này và thao tác đưa về dạng tích sẽ thực hiện như thế nào ?Phương trình bậc ba (hệ số nguyên) dạng tổng quát:

3 20

0ax

bx

cx

d

a

.Nếu phương trình trên có nghiệm ngun

x thì

0

x d , tức là

0

x là ước của số hạng tự do d.

0

Nếu phương trình trên có nghiệm hữu tỷ

x

0

pqvới

p q

,

1

, tức là p va q nguyên tố cùng nhau, thì p là


ước của số dạng tự do d, còn q là ước của hệ số bậc cao nhất a:

p d q a .

,Dựa trên cơ sở hai hệ quả trên, các bạn có thể nhẩm nghiệm trong phạm vi cho phép. Bất quá có thể nhẩm nghiệm


từ số 0 tăng và giảm dần về hai phía trục số hữu tỷ.
(15)

Bài

i

t

to

án

n

4

44

4.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

4

x

 

5

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

 3 2 2 2


2
2


5

5

0

1

1

5

1

05

0
5

1

01x

x

x

x

x

x

x

x x

xx

x


x

x

xx 

    

 


Phương trình [*] vô nghiệm do

 

0

. Kết luận nghiệm

S

 

1

.


Bài

i

t

to

án

n

4

45

5.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3

x

3

7

x

2

10

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.
Phương trình đã cho tương đương với

 3 2 2 2


2
2


3

3

10

10

10

10

0

3

1

10

1

10

1

03

10

10

0


3

10

10

1

01x

x

x

x

x

x

x

x x

xx

xx

x

xx
 


Phương trình (*) vơ nghiệm do

 

0

. Kết luận nghiệm

S

 

1

.


Bài

i

t

to

án

n

4

46

6.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

4

x

3

5

x

 

9

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với3 2 2 2


2
2


4

4

4

4

9

9

0

4

1

4

1

9

1

02

1

84

4

9

1

0

11
x

x

x

x

x

x

x

x x

xxx

x

x

xx  


Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

S

 

1

.


Bài

i

t

to

án

n

4

47

7.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

3

4

x

2

5

x

11

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

 
3 2 2 2


2
2


2

2

6

6

11

11

0

2

1

6

1

11

1

02

6

11

02

6

11

1

01x

x

x

x

x

x

x

x x

xx

xx

x

xx Phương trình [*] vơ nghiệm do

 

0

. Kết luận nghiệm

S

 

1

.


Bài

i

t

to

án

n

4

48

8.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

3

x

2

3

x

 

7

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với3


3 2


3

3

1 8

1

8

1

2

1x

x

x

  

x

 

x

 

x

.Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

x

1

.


B
(16)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

 
3 2 2 2


2
2


6

6

0

1

1

6

1

06

06

1

01x

x

x

x

x

x

x

x x

xx

x


x

x

xx 

    

  

Phương trình (*) vơ nghiệm vì

 

0

. Vậy kết luận nghiệm

S

 

 

1

.


Bài

i

t

to

án

n

5

50

0.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3 2


3

6

4

0x

x

x

 

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

3 2 2 2


2


2


2

2

4

4

0

1

2

1

4

1

011

2

4

0

1
1

3x

x

x

x

x

x

x

x x

xxx

x

x

xx

 
  Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.


Bài

i

t

to

án

n

5

51

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

3

4

x

2

7

x

 

5

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với


3 2 2 2


2


2 2


2

2

2

2

5

5

0

2

1

2

1

5

1

011 2

2

5

0

11

4x

x

x

x

x

x

x

x x

xxx

x

x

xx

x 
 
  Vậy phương trình đã cho có nghiệm

S

 

 

1

.


Bài

i

t

to

án

n

5

52

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3 2


3

x

x

8

x

10

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với

2 2 2 2


22
2


3

3

2

2

10

10

0

3

1

2

1

10

1

011 3

2

10

0

12

1

9x

x

x

x

x

x

x

x x

xxx

x

x

xx

x

 
  
Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

S

 

 

1

.


Bài

i

t

to

án

n

5

53

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

4

x

3

3

x

2

  

x

2

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với

3 2 2 2


2 2


2
2


4

4

2

2

0

4

1

1

2

1

021 4

2

0

1 8

2

4

0

1
7

1

3x

x

x

x

x

x

x

x x

xxx

x

x

x

x

x

xx

x 

  
 

  
(17)

Nhận xét.Quan sát các bài tốn từ 41 đến 53, các bạn có thể thấy ngay đây đều là các phương trình bậc ba cơ bản với hệsố nguyên, nghiệm của phương trình là 1 hoặc

1

. Mấu chốt là đoán biết nghiệm của phương trình và áp dụng các


kỹ thuật phân tích đa thức thành nhân tử.Lưu ý khi phương trình đa thức bậc cao có nghiệm 1 hoặc

1

(Kết quả dựa trên định lý Bezu).Nếu tổng các hệ số của đa thức bằng 0 thì phương trình có một nghiệm bằng 1.Nếu tổng các hệ số bậc chẵn bằng tổng các hệ số bậc lẻ thì phương trình có một nghiệm bằng

1

.Về kỹ thuật phân tích đa thức thành nhân tử, các bạn có thể thực hiện theo một trong các phương án sau (xin lấy ví


dụ cụ thể bài tốn 53).Trước hết đốn biết phương trình có nghiệm

x

 

1

nên kết quả phân tích chứa nhân tử

x

1

, hay là  3 2


4

x

3

x

 

x

2

0

x

1 .

f x

0

.Thực hiện phép chia đa thức: Ta có

 

3 2

2


4

3

2 :

1

4

2f x

x

x

 

x

x

x

 

x

.Thao tác này hoàn toàn cơ bản, đơn giản (phạm vi chương trình Đại số lớp 8 THCS).


Sử dụng nhóm nhân tử 3 2 3 2 2


2 24

3

2

4

4

2

24

1

1

2

1

1 4

2x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x x

x

x

x

x  

  Thao tác này cũng rất tự nhiên, để xuất hiện nhân tử

x

1

chắc chắn hạng tử tiếp theo sẽ là

2


4x

, như vậy để


xuất hiện

2


3x

bắt buộc phải bớt đi

2


x

, tiếp tục để thu được nhân tử

x

1

bắt buộc phải bớt đi x và tất yếu thêm


hạng tử

2x

, kết hợp với số hạng tự do 2 thu được nhân tử đẹp. Sự kiện đốn biết nghiệm

x

 

1

đảm bảo tính


chính xác của phương án.Sử dụng lược đồ Horne phân tích nhân tửTrước hết xin giới thiệu lược đồ Hocrne, một phương pháp hữu hiệu tìm đa thức thương và đa thức dư trong


phép chia đa thức (kể cả trong trường hợp không xảy ra trường hợp trường hợp chia hết).Xét đa thức bậc n:

 

0 1 1 2 2

...

1n n n


n n


P x

a x

a x

a x

a

x

a

. Giả sử thực hiện phép chia cho

x

, đa thức


thương thu được

 

0 1 1 2 2 3

...

1


n n n


n


Q x

b x

b x

b x

b

. Các hệ số

b b b

0

, ,

1 2

,...,

b

n1

và số dư r được xác địnhthông qua lược đồ0


a

a

1

a

2

...

a

n1

a

n
0 0


b

a

b

1

b

0

a

1

b

2

b

1

a

2

...

b

n1

b

n2

a

n1

r

b

n1

a

n

Lưu ý:Các hệ số

a a

0

, ,...,

1

a liệt kê theo thứ tự giảm dần của bậc của x.

n

Nếu phép chia là hết thì số dư

r

0

.Thực hành với đa thức

4

x

3

3

x

2

 

x

2

của chúng ta.
4

3

1

214

1

2

0Suy ra

 

2


4

2f x

x

 

x

hay ta có phân tích

21 4

2x

x

 

x

.Để đảm bảo tính tự nhiên có thể nhân ngược trả lại

2

 

2

24

2

4

2

0

1 4

2

0x

x

 

x

x

 

x

x

x

 

x

.
(18)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18


Bài

i

t

to

án

n

5

54

4.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

9

x

2

26

x

24

0

xLời giải.
Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với



2 2 2


2


7

12

2

7

12

0

2

7

12

02

3

4

12

0

2

3

4

0

2;3; 4x x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x Vậy phương trình đã cho có ba nghiệm.


Bài

i

t

to

án

n

5

55

5.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

x

2

  

x

2

0

x

.Lời giải 1.
Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với

3 2 2 2 2


2 2


2


2

2

2

0

1

2

1

022

1

0

2 4

4

4

0

22

1

3x

x

x

x

x

x x

x

x

xxx

x

x

x

x

x

x
x 

 

 

 


  Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

x

2

.Lời giải 2.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với 3 2 2 2


22


2

2

2

0

2

2

2

022

1

01

0x

x

x

x

x

x

x

x x

xx


x

x

xx

x  

  


 

   

Phương trình (*) vơ nghiệm vì

 

0

. Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

x

2

.
Nhận xét.Hai bài tốn trên, 54 và 55 đã khơng có nghiệm bằng 1 hoặc

1

nữa, điều này bắt buộc chúng ta phải đoán


biết bằng cách nhẩm hoặc sử dụng máy tính. Riêng về bài tốn 55, các bạn có thể nhận thấy phương trình có một


nghiệm

x

2

, áp dụng phân tích nhân tử tìm được nhân tử cịn lại là

x

2

 

x

1

, do đó có thể viết trực tiếp dạng22

1

0x

x

 

x

.Tuy nhiên để lời giải trở nên "tự nhiên, thuần túy" chúng ta nên nhóm nhân tử như một trong hai cách trên2 2


2
2


1

2

1

02

1

02

2

2

0x x

x

x

x
x

x

x


x

x

x x

x

 

  

 

   .


Tại vế sau của mỗi lời giải, cách trình bày cũng có hơi khác biệtLời giải 1:2 2


2

22

1

0

2 4

4

4

0

2
2

1

3xx

x

x

x

x

x

xx


  .Thực ra là2


2

1

31

02

4x

  

x

x


, phương trình này vơ nghiệm. Việc nhân với 4 để tránh dùng phân số.


Ngoài ra các bạn có thể nhân với 2 đưa về

x

2

x

1

2

 

1

(Vô nghiệm).Lời giải 2.
(19)

Lời giải 1 chỉ sử dụng biến đổi hằng đẳng thức thông thường, không sử dụng kiến thức phương trình bậc hai(chương trình Đại số học kỳ II lớp 9 THCS), các bạn học sinh đầu lớp 9 và lớp 8 có thể làm được, lời giải 2 sửdụng biệt thức

 

0

, rõ ràng chỉ phù hợp với các bạn đã qua học kỳ II lớp 9 trở lên.Bài

i

t

to

án

n

5

56

6.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

3

3

x

2

3

x

10

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

3 2 2 2 22 2


2 2


2

5

4

2

10

0

2

5

2 2

5

022 2

5

0

2 4

2

10

21

3

9x

x

x

x

x

x

x

x

x

xxx

x

x

x

x

x

xx

x 

 


  
Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

x

2

.


Bài

i

t

to

án

n

5

57

7.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

2

x

2

 

x

18

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

3 2 2 2


2


2


2

4

8

9

18

0

2

4

2

9

2

022

4

9

0

22

5
x

x

x

x

x

x

x

x x

xxx

x

x

xx


 Kết luận nghiệm

S

 

2

.


Bài

i

t

to

án

n

5

58

8.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

x

2

14

x

24

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với




3 2 2 2 2


2


5

6

4

20

24

0

5

6

4

5

6

04

5

6

0

4

2

3

0

4; 2;3x

x

x

x

x

x x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

  Vậy phương trình đã cho có ba nghiệm.


Bài

i

t

to

án

n

5

59

9.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

12

x

2

47

x

60

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với




3 2 2 2


2


5

7

35

12

60

0

5

7

5

12

5

05

7

12

0

5

3

4

0

3; 4;5x

x

x

x

x

x

x

x x

xx

x

x

x

x

x

x

 Vậy phương trình đã cho có ba nghiệm

x

3;

x

4;

x

5

.


Bài

i

t

to

án

n

6

60

0.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

4

x

2

5

x

 

2

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

23 2 2 2 2

22

2

4

2

0

2

1

2

2

1

0

2

1

01xx

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

xx


 

 

 (20)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20


Bài

i

t

to

án

n

6

61

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

7

x

2

16

x

12

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với 
3 2 2 2 2


2


4

4

3

12

12

0

4

4

3

4

4

033

2

04x

x

x

x

x

x x

x

x

xx


x

xx
 Vậy phương trình đã cho có nghiệm hai nghiệm

x

3;

x

4

.


Bài

i

t

to

án

n

6

62

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

4

x

3

8

x

2

5

x

 

1 0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với2

2



2


3 2 2


14

4

4

4

1

0

2

1

2

1

0

1 2

1

0

12xx

x

x

x

x

x

x

x

x

xx  
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm

1;

1


2x

x

.Bài

i

t

to

án

n

6

63

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

8

x

2

21

x

18

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

3 2 2 2 2


2


6

9

2

12

18

0

6

9

2

6

9

02
2

3

03x

x

x

x

x

x x

x

x

xx


x

xx
 


Kết luận tập nghiệm

S

2;3

.


Bài

i

t

to

án

n

6

64

4.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3 2


3

3

1 0x

x

x

 

x

.Lời giải.
Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với

x

1

3

0

x

1

. Phương trình có nghiệm duy nhất.Bài

i

t

to

án

n

6

65

5.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

3

x

2

3

x

 

7

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

3 2 2 2


2


2


4

4

7

7

0

1

4

1

7

1

011

4

7

0

1
2

3x

x

x

x

x

x

x

x x

xxx

x

x

xx 
 Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

x

1

.Lời giải 2.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với

3 2

33

3

1 8

1

8

1

2

1x

x

x

  

x

 

x

 

x

.
(21)

Nhận xét.Các bài toán từ 60 đến 64 đã bước đầu xuất hiện nghiệm bội (hai nghiệm trùng nhau), kết quả sử dụng máy tính


cho chúng ta hai nghiệm, tuy nhiên khơng hiển thị chính xác nghiệm nào là nghiệm bội. Trong trường hợp này có


thể dùng các phép phân tích phân tích nhân tử thơng thường (chia đa thức, nhóm nhân tử, lược đồ Horne...). Tuy


nhiên để giảm bớt các cơng đoạn tính tốn các bạn có thể dự đốn chính xác nghiệm bội, từ đây việc nhóm nhân tử


diễn ra dễ dàng hơn. Để cụ thể hóa, xin lấy hai ví dụ điển hình bài tốn 62 và 63.Bài tốn 62. Giải phương trình

4

x

3

8

x

2

5

x

 

1 0

x

.Kết quả nghiệm

x

1

1;

x

2

0, 5

. Lưu ý đây là phương trình bậc ba nên khơng thể có

x

1 2



x

1

0(phương trình bậc hai). Các phép phân tích có thể xảy ra là

 

 

 2


2


1

2

1

0

1


1 2

1

0

2x

xx

x
Để ý rằng đối với trường hợp [1], hệ số bậc cao nhất sau khi khai triển là

1.1 1

 

4

(Loại); trường hợp [2]


dễ thấy thỏa mãn. Trong cả hai trường hợp, số hạng tự do đều là

1

.Bài tốn 63. Giải phương trình

x

3

8

x

2

21

x

18

0

x

.Kết quả nghiệm

x

1

2;

x

2

3

. Loại trừ ngay trường hợp

x

2



x

3

0

(phương trình bậc hai).


Các phép phân tích có thể xảy ra gồm

 

  

 2


2


2

3

0

33

2

0

4x

xx

x
Dễ thấy đối với phương án [3], số hạng tự do bằng

4.3 12

 

18

, tất yếu phương án [4] là phù hợp, từ đó


dẫn đến lời giải chính xác.Bài

i

t

to

án

n

6

66

6.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

4

x

2

3

x

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với2



1

34

3

0

1

3

00x
x x

x

x x

xx 


Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

 

; 0

  

1;3

.


Bài

i

t

to

án

n

6

67

7.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3 2


6

11

6

0x

x

x

 

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với




3 2 2 2


2


2

4

8

3

6

0

2

4

2

3

2

032

4

3

0

1

2

3

01

2x

x

x

x

x

x

x

x x

xxx

x

x

x

x

xx 


 
Kết luận tập nghiệm

S

1; 2

 

3;



.Bài

i

t

to

án

n

6

68

8.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

2

x

3

6

0

x


x 

.Lời giải.Điều kiện

x

0

.
(22)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22

 3 2 3 2 2


2
2


2

3

6

3

3

6

60

0
1

3

61

3

1

6

10

0x

x

x

x

x

x

x

xx

xx

x

xx

x

x x

xx

x

Ta có

2

3

6

1

2

2

6

12

1

2

3

2

3

0,2

2
x

x

 

x

x

x

x

 

xnên

 10

0

1xx


x

 

.Kết luận tập nghiệm

S

0;1

.Bài

i

t

to

án

n

6

69

9.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

1

3

2

0

x


x 

.Lời giải.Điều kiện

x

0

. Bất phương trình đã cho tương đương với
 3 2 3 2 2 2 2 2


2

x

x

 

3

0

2

x

2

x

3

x

 

3

0

2

x

x

1

3

x

1

0

x

1 2

x

3

x

3

0

.


Ta có2


2

3

152

3

3

2

0,4

8x

x

 

x

 

xnên

 

 

x

 

1 0

x

1

.Kết luận bất phương trình đã cho có nghiệm

x

1

.


Bài

i

t

to

án

n

7

70

0.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

7

x

2

15

x

9

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với 
3 2 2 2 2


2


6

9

6

9

0

6

9

6

9

03

0

31

3

01 0

1x

x

x

x

x

x x

x

x

xx

xx

xx

x  
 

Vậy bất phương trình đã cho có tập nghiệm

S

 

;1

 

1

.


Bài

i

t

to

án

n

7

71

1.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3 2


7

11

5

0x

x

x

 

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với 3 2 2 2 2


2


2

5

10

5

0

2

1

5

2

1

01

0

1
5

1

05

0

5x

x

x

x

x

x x

x

x

xx

xx

xx

x 

   

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

 

1

5;



.


Bài

i

t

to

án

n

7

72

2.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

3

9

x

2

12

x

 

4

0

x

.Lời giải.
Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với 3 2 2 2 2


2


2

8

8

4

4

0

2

4

4

4

4

01


2

1 02

1

2

0

22

02x

x

x

x

x

x x

x

x

xx

xx

xx
x 

 
 


(23)

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

;

1

 

2


2S

 .Bài

i

t

to

án

n

7

73

3.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

4

x

3

12

x

2

9

x

 

2

0

x

.Lời giải.
Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với

3 2 2 2 2


2


4

4

8

8

2

0

4

4

1

2 4

4

1

02


2

02 2

1

0

12

1

02x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx


xx

xx

x
 

 

 

 Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

1

2;


2S

 

 

 

.Bài

i

t

to

án

n

7

74

4.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

9

x

3

15

x

2

7

x

 

1 0

x

.Lời giải.
Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với 3 2 2 2 2


2


9

6

9

6

1 0

9

6

1

9

6

1

01


1 01 3

1

0

1

13

1 03x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx


xx

x

xx

x
 

 

 

 Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

x

1

.


Bài

i

t

to

án

n

7

75

5.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

6

x

2

9

x

 

4

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với


3 2 2 2 2


2


2

4

8

4

0

2

1

4

2

1

04

0

44

1

0

41

0

1x

x

x

x

x

x x

x

x

xx

xx

x

xx

x 

  
 

Vậy bất phương trình có nghiệm

x

4

.Bài

i

t

to

án

n

7

76

6.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

x

1

3

0

x


x  

.Lời giải.Điều kiện

x

0

. Bất phương trình đã cho tương đương với

 


2


3 2 3 2 2

1

2

33

2

2

3

30

0

x

x

x

0x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

 

Nhận xét

x

2

2

x

 

3

1

x

2

 

2

0,

 

x

. Do đó

 

x

1

0

0

x

1x
 

. Kết luận

S

0;1

.Bài

i

t

to

án

n

7

77

7.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

2

3

6

0


4x

x

xx .Lời giải.

(24)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24



2 3 2 2 2


2


2

3

4

6

6

11

6

4

3

2

4

30

0

04

4

42

4

3

1

2

3

1

20

03

44

4x

x

x

x

x

x

x x

x

x

xx

x

xx

x

x

x

x

x

x
xx

x Kết luận nghiệm 1

x

  

2 3

x

4

.Bài

i

t

to

án

n

7

78

8.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

144

9

02x

x

x
x .Lời giải.Điều kiện

x

2

. Bất phương trình đã cho tương đương với

 2 3 2 2


4

9

2

14

2

4

1

3

40

0

02

2

2x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x 
Ta có2


2

3

73

4

0,2

4x

x

 

x

 

xnên

 10

1

22xx


x

 

 
. Kết luận nghiệm

S

1; 2

.Bài

i

t

to

án

n

7

79

9.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

3

4

4

0


4x

x

xx .Lời giải.Điều kiện

x

4

. Bất phương trình đã cho tương đương với

 

2 3 2 3 2 2


2


2 23

4

4

4

7

16

12

4

4

3

12

120

0

04

4

42


2

04

4

3

4

4

3

20

0

3

44

4

03


4x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

xx


xx x

x

x

x

x

xx


x
x

xx


x 

 Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

 

;3

  

2

4;



.


Bài

i

t

to

án

n

8

80

0.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

202

7

03x

x

xx  .Lời giải.Điều kiện

x

3

.Bất phương trình đã cho tương đương với

 

2 3 2 3 2 2


22 2


2

7

3

20

2

5

4

1

2

4

2

2

10

0

03

3

31 0

12

2

1

2

1

2

1

1

10

0

2

1

1

33

3

0

3

23

2x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

xx

xx x

x

x

x

x

xx


x
x

x

xx  Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

1

;3


2
S

 


.Bài

i

t

to

án

n

8

81

1.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

4

2

5

9

0


2x

xx .Lời giải.Điều kiện

x

2

.
(25) 

2 3 2 3 2 2


2


2 24

5

2

9

4

8

5

1

4

4

4

4

10

0

02

2

22

1

0

14

4

1

4

4

1

1 2

1

20

0

1

212

2

02

12x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

xxx

x

x

x

x

x

x

x

xx
xx

xx

xx  

 
Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

x

 

2

x

1

.Bài

i

t

to

án

n

8

82

2.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


2


4

3

8


0


19x

x

xx


x

x 

.Lời giải.Điều kiện

x

.Nhận xét2


2

1

7519

0,2

4x

 

x

x

 

x. Bất phương trình đã cho tương đương với 3 2 3 2 2


2 2


4

3

8

0

5

5

8

8

01

5

1

8

1

0

1

5

8

0x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x x

x

x

x

x 

 


Ta có2


2

5

75

8

0,2

4x

x

 

x

 

x

nên

 

 

x

 

1 0

x

1

. Kết luận nghiệm

x

1

.Bài

i

t

to

án

n

8

83

3.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


2


4

5

10


0


5x

x

x
x


x.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với 3 2 2 2


5

5

10

10

0

1

5

1

10

1

0

1

5

10

0

1x

 

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

.Nhận xét2


2

5

155

10

0,
2

4x

x

x

 

xnên

 

1

x

 

1 0

x

1

. Kết luận nghiệm

x

1

.Bài

i

t

to

án

n

8

84

4.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


4


2

180


1x

x

xx


x

x 

 

.Lời giải.
Điều kiện

x

. Nhận xét2 2


4 4 2

1

2

1

1

2

1

1

11

0,4

4

2

2

2

2x

  

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x.Bất phương trình đã cho tương đương với

 3 2 3 2 2 2


2
2


2

18

0

2

4

8

9

18

0

2

4

2

9

2

02

4

9

0

2

2

5

0

2

0

2
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

xx

x

x

x

x

x

x 

 

Vậy bất phương trình có nghiệm

x

2

.Bài

i

t

to

án

n

8

85

5.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


2


39


0


4

2

1x

x

xx


x

x
 

.Lời giải.
(26)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26

 3 2 2 2


2
2


3

4

12

13

39

0

3

4

3

13

3

03

4

13

0

3

2

9

0

3x

x

x

x

x

x

x

x x

xx

x

x

x

x

x
Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

x

3

.Bài

i

t

to

án

n

8

86

6.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


7


7

11

5


0


2

6x

x

xx


x

x.Lời giải.
Điều kiện

x

7

2

x

6

.Phương trình đã cho tương đương với 

 

23 2 2 2 2

12

5

10

5

0

2

1

5

2

1

0

1

5

05xx

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

xx


 

 

 


Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm

S

 

1;5

.B
ài

i

t

to

án

n

8

87

7.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


6


2

11

20

12


0


29

3

1992x

x

xx


x

x.Lời giải.Điều kiện

29

x

6

3

x

1992

0

.


Phương trình đã cho tương đương với 



2


3 2 2 2 222

8

8

3

12

12

0

2

4

4

3

4

4

0

2

3

2

0

32xx

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

xx
 
So sánh điều kiện thấy thỏa mãn, kết luận phương trình đã cho có nghiệm

2;

3


2S

 


.Bài

i

t

to

án

n

8

88

8.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


5 2


3

4

80


2

9

1945x

x

xx


x

x.Lời giải.Điều kiện

2

x

5

9

x

2

1945

0

.


Phương trình đã cho tương đương với3 2 2 22
2


2


3

3

4

4

8

8

0

3

1

4

1

8

1

02

2

43

4

8

1

0

11x

x

x

x

x

x

x

x x

xx

xx

x

x

xx  



Đối chiếu điều kiện ta thu được nghiệm

x

1

.Bài

i

t

to

án

n

8

89

9.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


2


3

5

9


0


5

6x

x

xx


x

x.Lời giải.Điều kiện

x

2;

x

3

.Bất phương trình đã cho tương đương với




2
3 2 2


2


4

9

1

2

34

4

9

9

10

0

012

3

6

2

3

2

3x

x

x

xx

x

x

x

x

xxx

x

x

x

x

x

x
 
(27)

Bài

i

t

to

án

n

9

90

0.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3
2

2


0


7

12


x

x


x


x

x


 .


Lời giải.Điều kiện

x

2

7

x

12

0

x

3;

x

4

.


Bất phương trình đã cho tương đương với




2
3 2 2


2


1

2

42

2

10

0

01

33

4

12

3

4

3

4x

x

x

xx

x

x

x

x

xxx

x

x

x

x

x

x   
Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

1;3

 

4;



.Bài

i

t

to

án

n

9

91

1.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


3


2

4


0


10x

x

xx


x

x
 

.


Lời giải.Điều kiện

x

2

. Bất phương trình đã cho tương đương với
2
3 2 2


3 2 2 2


2


2


1

2

1

4

12

2

4

40

02

2

4

5

10

2

2

2

5

21

2

4

10

0

1

222

2

5
x

x

x x

xx

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x x

xx

x

x

xx


xx

x

x
 

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

1; 2

.Bài

i

t

to

án

n

9

92

2.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


25

8

4


0


8

15x

x

xx


x

x
.


Lời giải.Điều kiện

x

3;

x

5

.Bất phương trình đã cho tương đương với

2


3 2 2


2


2


2
51

24

4

4

40

0

1

50

1

33

5

15

3

53

5

1

3x


xx


x

xx

x

x

x

xx


xxx

x

x

x

x
x

x

x
Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

1;3

 

5;



.Bài

i

t

to

án

n

9

93

3.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


3 2


7

15

9


0


11

38

40x

x

x
xx

x

x.Lời giải.Điều kiện

x

2;

x

4;

x

5

.Bất phương trình đã cho tương đương với  





2 2


3 2 2


3 2 2 2 22


6

9

6

96

9

6

90

06

8

5

30

40

6

8

5

6

83


3

01

30

1

4

502

4

52

4

5

1

2x x

x

x

x


x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x x

x

x

xx


x
x

xx


xx

x

xx

x

x

x
 
(28)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28


Bài

i

t

to

án

n

9

94

4.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


3 2


2

14

24

9


0


7

14

8x

x

xx


x

x

x.Lời giải.Điều kiện

x

1;

x

2;

x

4

. Bất phương trình đã cho tương đương với 








2 2


3 2 2


3 2 2 2 2


2


2

6

9

6

92

12

18

6

90

03

2

4

12

8

3

2

4

3

21


33

0

242

1

30

2

1

1

20

1

24

1

2
4

1

2

42

1x x

x

x

x


x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x x

x

x

xx

xxx


x

xx


xxx

x

xx

x

x

xx


 Kết luận nghiệm như trên.Bài

i

t

to

án

n

9

95

5.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


2


4

8

130


13

42x

x

xx


x

x
.Lời giải.Điều kiện

x

6; 7

. Bất phương trình đã cho tương đương với 2 2


4

5

13

4

5

13

1 4 2 5

130

06

7

6

70


06

76

7
x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

xx


xx


x

x
 Kết luận nghiệm

S

 

; 0

6; 7

.B
ài

i

t

to

án

n

9

96

6.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


2


2

3

5

10


0


9x

x

xx


x

x.Lời giải.Điều kiện

x

0;9

. Bất phương trình đã cho tương đương 
2 2 2


2

5

10

2

5

10

1 2

5

100

09

99


100

19x

x

x

x

x

x

x

xx x

x xx


xx


x x


 
(29)

Bài

i

t

tậ

ập

p

t

ươ

ơn

ng

g

t

tự

ự.

.


GGi

iả

ải

i

c

ác

c

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

v

à

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

s

sa

au

u

t

tr

ên

n

t

tậ

ập

p

h

hợ

ợp

p

s

số

t

th

hự

ực

c


1.

3 2


5

x

9

x

8

x

 

4

0

.


2.

3 2


6

8
x

x

x

.3.

3 2


4

2

7

0x

x

x

 

.4.

3 2


4

x

x

10

x

16

.


5.

3 2


3

2

24x

x

x

.6.3 2


2

40


5x

x

x


x


 
.


7.


3 2

4

6


0


2

5x

x

x


x 

.8.

2

215

15

02x

xx

.
9.

2

2

7

28

76

0


3x

xx

.10.

2

93

5

0x

x


x


 

.


11.


3
2

2

12


0


2

9


x

x


x

x
.


12.3 2
2


3

8

12


0


8x

x

x


x

x
.


13.


3
2

3

14


0


9


x

x


x

x
.


14.


3 2
2

2

16


0x

x

xx

x
.


15.


3 2
2

3

22


0


3

4x

x

x


x

x


 .


16.


3 2
2

4


0


10

9


x

x


x

x
.


17.


3 2
5 2

4

5


0


11

6

1963x

x


x

x
.


18.


3 2
5 2

4

6


0


4

10

2013x

x

x


x

x


 .


19.


3 2
7 6


3

7

11


0


28

5

1911x

x

xx

x
.


20.


3 2
3


7

16

12


0


27x

x

x


x
.


21.


3 2
4


11

19

9


0


1x

x

xx

x

 

.


22.


3 2
3


3

20

39

18


0x

x

xx

x
.


23.


3 2
4


8

28

22

5


0


12

15x

x

xx

x

(30)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30


Bài

i

t

to

án

n

9

97

7.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3

x

3

3

x

2

3

x

 

1 0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với3


3 3 2 3 3


3

12

3

3

1 0

1

2

1

21

2x

x

x

x

 

x

 

x

x

  

x

x

 .Kết luận phương trình đã cho có nghiệm duy nhất3

1


1

2
x

 .Bài

i

t

to

án

n

9

98

8.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

3

x

2

3

x

28

x

.Lời giải 1.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

3 2 2 2


2 2


2
2


4

4

8

28

0

4

4

8

4

044

8

0

4 2

2

16

0

4
1

15x

x

x

x

x

x

x

x x

xxx

x

x

x

x

x

xx

x
  Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.Lời giải 2.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với33 2 3


3

3

1

27

1

3

1 3

4x

x

x

 

x

x

  

x

.Kết luận nghiệm

S

 

4

.


Bài

i

t

to

án

n

9

99

9.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

3

x

2

3

x

 

3

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với3


3 2 3 3


3

3

1

2

1

2

1

2

2 1x

x

x

   

x

  

x

  

x

 

.Kết luận nghiệm duy nhất

3

2 1x

 

.


Bài

i

t

to

án

n

1

10

00

0.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

8

x

3

12

x

2

6

x

7

x

.
Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

3
3


3 2 3

6 18

12

6

1

6

2

1

6

2

1

62x

x

x

 

x

x

 

x

.Kết luận phương trình đã cho có nghiệm duy nhất


3


6 1


2x

.Bài

i

t

to

án

n

1

10

01

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

9

x

2

27

x

38

0

x

.
Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với3


3 2 3 3


9

27

27 11

3

11

3

11

11 3x

x

x

x

x

 

x

.Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

3

11 3
(31)

Nhận xét.Có thể dễ nhận thấy các phương trình từ 97 đến 101 đều là các phương trình bậc ba đầy đủ, tuy nhiên một số


phương trình sử dụng máy tính cho kết quả tỏ ra "lẻ, hoặc vơ hạn tuần hồn, số vơ tỷ...", điều này gây bất lợi cho


q trình phân tích nhân tử. Mặc dù vậy chúng ta vẫn cịn một biến đổi vơ cùng đơn giản – thuần túy, đó là sử dụng


hằng đẳng thức lập phương một tổng (hiệu), đưa bài toán về dạng

A

3

B

3

. Những bài toán thực hiện bởi chú ý


này đều có hình thức đặc biệt đưa về được hằng đẳng thức. Một số bài toán khác cần phải sử dụng công thức


Cacdaro, tác giả xin trình bày tại Lý thuyết phần 3 bởi nó vượt q khn khổ tài liệu phần 1 này.Bài

i

t

to

án

n

1

10

02

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

6

3 2

1


3x

x

x

x

.
Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với3


3 2 3 3


3

118

3

3

1 0

17

1

0

17

117 1x

x

x

 

x

x

x

 

x

x.Kết luận nghiệm


3


1


17 1S

 
.Bài

i

t

to

án

n

1

10

03

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3 2


5

x

6

x

12

x

 

8

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với3


3 3 2 3 3


3

24

6

12

8

0

4

2

0

2

41

4x

x

x

x

 

x

x

x

  

x

x

 .
Kết luận tập hợp nghiệm3

2


1

4S

 


.Bài

i

t

to

án

n

1

10

04

4.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3 2


21

x

6

x

12

x

1

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với3

3


3 3 2 3 3 3


3

1
13

8

12

8

1

0

13

2

1

0

13

1 2

13

1 213

2x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x.Kết luận nghiệm duy nhất


3


1


13

2S

 .Bài

i

t

to

án

n

1

10

05

5.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

3 2

3

3


3

x

x

x

x

.Lời giải.
Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với3


3 2 3 3 3 3


3

32

3

9

9

6

9

27

27

0

5

3

0

5

35 1x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

  

x

x.Kết luận phương trình có nghiệm duy nhất


3


3


5 1x.B
(32)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32
Lời giải 1.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với3


3 3 2 3

18

3

3

1 0

8

1

0

1

23x

x

x

x

 

x

x

x

  

x

x

 

.Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

1


3x

 

.Lời giải 2.Điều kiện

x

. Biến đổi

3

2

3

1

 

3

1

0

3

2

1 3

1

0

1


3x

x

x

x

x

x

 

.Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

1


3
x

 

.Bài

i

t

to

án

n

1

10

07

7.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

3

x

2

3

x

10

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với

3 2

3 3


3

3

1 9

1

9

9 1x

x

x

 

x

x

.Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

3

9 1x

.


Bài

i

t

to

án

n

1

10

08

8.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

17

x

3

6

x

2

12

x

8

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Biến đổi

3 3 2 3

3 33

216

6

12

8

0

16

2

16

21

16x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x.Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm3

2


1

16x.Bài

i

t

to

án

n

1

10

09

9.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3 2


22

x

9

x

27

x

27

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với
3


3 3 2 3 3


3

321

9

27

27

0

21

3

21

31

21x

x

x

x

x

x

x

  

x

x.Vậy bất phương trình ban đầu có nghiệm3

3


1

21x.Bài

i

t

to

án

n

1

11

10

0.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 22


7

6

12

8


03

4x

x

xx


x

x 

.Lời giải.Điều kiện

x

. Nhận xét

3

2

4

1

6

2

2

8

1

1

2

5

2

7

0,2

2x

 

x

x

x

x

x

 

x.Biến đổi:

3 2 3

3 33

27

6

12

8

0

6

2

0

2

66 1x

x

x

 

x

x

x

  

x

x

 .Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm


3


2


6 1x

 
(33)

Bài

i

t

tậ

ập

p

t

ươ

ơn

ng

g

t

tự

ự.

.Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực


1.

3 2


3

3

19x

x

x

.
2.

3 2


2

x

6

x

6

x

7

.


3.

3 2


12

6

19x

x

x

.4.

3 2


4

x

12

x

12

x

17

.


5.

3 2


9

27

47x

x

x

.6.3 2
7 5


3

9

9

11


0


2

5

1975x

x

x


x

x

.


7.


3 2
8


8

12

8

15


0


30

3

1980x

x

x


x

x
.


8.


3 2
2


8

12

6

9


0


6

17x

x

x


x

x
.


9.


3 2

4


9

27

33


0


6x

x

xx

x
 

.


10.


3 2
3


5

15

15

16


0


10x

x

xx

x
 

.


11.


3 2
37

21

21

31


0


4

5x

x

xx

x
.


12.


3
3 2

8


0


8

12

6

7x

x


x

x

x

.


13.


3 2
3 2


4

3

3

106

11

6x

x

x


x

x

x

.


14.


3 2
3 2


5

12

6

1


0


3x

x

x


x

x

x

 

.


15.


3 2
2


7

3

3

10
11

11x

x

x


x

x
 

.


16.


3 2
3 2


5

9

9

27


02

7

8

3x

x

x


x

x

x

.


17.


3 2
3 2


4

9

9

27


0


4

4
x

x

x


x

x

x

.


18.


3 2
3 2


6

3

3

103

2

6x

x

x


x

x

x

.


19.


3 2
3 2


4

4

90


9

12

6

1
x

x

x


x

x

x

.


20.


3 2
3 2


17

12

6

1


0


5

8

4x

x

x


x

x

x

.


21.


3 2
2 3

27

6

6

205

4
x

x

x


x

x
.


22.


3 2
4 2


6

18

18

11


0


2x

x

xx

x

x

 

.


23.


3
3 2

3

4


0


10

12

6

1x

x


x

x

x

(34)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

34


Bài

i

t

to

án

n

1

11

11

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

3

x

5

3

8

x

.Lời giải 1.Phương trình đã cho tương đương với

 3 2 3 2 3 2


3 2 2


2


9

27

27

15

75

125

8

2

24

102

160

0


512

51

80

0

5

7

16

07

16

0
x

x

x

x

x

x

x

x

xxx

x

x

x

x

xx

x 


 Phương trình (*) vơ nghiệm do

 

0

. Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm

S

 

5

.Lời giải 2.Đặt

x

 

4

t

; phương trình đã cho trở thành 
3 3 3 2 3 2 3 3


2


2


1

1

8

3

3

1

3

3

1 8

2

6

8

0

3

4

011

4

04

0t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

tt


t

t

tt

t 

 

  

 

 


 

   


Phương trình (*) vơ nghiệm do

 

0

. Với

t

 

1

x

  

4 1

x

5

.


Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm

S

 

5

.Bài

i

t

to

án

n

1

11

12

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

1

3

x

5

3

64

x

.Lời giải 1.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với3 2 3 2 3 2


3 2 2


2


3

3

1

15

75

125

64

2

18

78

190

0


59

39

95

0

5

4

19

0

52

15
x

x

x

x

x

x

x

x

xxx

x

x

x

x

x

xx 
 Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

x

5

.Lời giải 2.Điều kiện

x

. Đặt

x

 

3

t

, phương trình đã cho tương đương với


3 3 3 2 3 2 3


3 2


2


2

2

64

6

12

8

6

12

8

64

2

24

64

0212

32

0

2

2

16

0

2

51

15t

t

t

t

t

t

t

t

t

ttt

t

t

t

t

t

xt 

 


 
 Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

x

5

.


Bài

i

t

to

án

n

1

11

13

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

4

x

5

4

16

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Đặt

x

 

4

t

; phương trình đã cho trở thành 

2 2


4 4 2 2


2 2


2 2 2 2 2 22


2 2 4 2 2 2 2


1

1

16

1 2

1 2

161

4

1

4

1

4

1

4

161

52

1

8

16

6

7

0

1

7

0

11

3t

t

t

t

t

tt

t t

t

t

t t

tt

xt

t

t

t

t

t

tt

x 

 


 

  


(35)

Bài

i

t

to

án

n

1

11

14

4.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

1

4

x

7

4

162

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Đặt

x

 

4

t

, phương trình đã cho trở thành 2 2


4 4 2 2


4 2 2 2 4 2 2 2


4 2 2 2 23

3

162

9 6

9 6

16218

81 12

9

36

18

81 12

9

36

16218

81 36

81

54

0

0

4t

t

t

t

t

tt

t

t t

t

t

t

t t

tt

t

t

t

t

t

x 

 

 Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

x

4

.


Bài

i

t

to

án

n

1

11

15

5.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

4

x

4

4

16

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Đặt

x

 

3

t

, bất phương trình đã cho trở thành 


2 2


4 4 2 2


2 2


2 2 2 2 2 2


2


2 2 4 2 2 2


2


1

1

16

1 2

1 2

161

4

1

4

1

4

1

4

162

1

8

16

6

7

0

1

7

01

1

1

2

4t

t

t

t

t

tt

t t

t

t

t t

tt

t

t

t

t

t
t

t

x 

 

      Vậy bất phương trình ban đầu có nghiệm

S

2; 4

.


Bài

i

t

to

án

n

1

11

16

6.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

3

x

3

3

1

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Đặt

5


2x

t

, bất phương trình đã cho trở thành3 3


3 3 3 2 3 23 3 2


1

11

2

1

2

1

8

8

12

6

1 8

12

6

1 82

2116

12

8

0

4

3

2

0

2

1 2

2

0

32t

t

t

t

t

t

t

t

t

tt

t

t

t

t

t

t

t

x

 

 

 

  

 

 

 Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

x

3

.
Nhận xét.Qua quan sát, các bạn có thể thấy các phương trình – bất phương trình trên (từ 111 đến 116) hồn toàn giảiđược bằng phương pháp biến đổi tương đương, khai triển hằng đẳng thức trực tiếp mà không thông qua bất kỳ


phép đặt ẩn phụ nào. Đối với phương trình bậc cao, sử dụng ẩn phụ là một cách làm phổ biến và hiệu quả. Các bài


toán trên có dạng tổng quát

x

a

n

x b

n

c

, phép đặt ẩn phụ trung bình2a bx

t

sẽ làm cho các tính


tốn trở nên tương tự, mặc dù các phép khai triển vẫn diễn ra bình thường, bậc của khai triển khơng giảm, đổi lại


chúng ta có thể triệt tiêu một số hạng tử giống nhau, từ đây dẫn đến kết quả nhanh chóng, dễ dàng hơn.Bài

i

t

to

án

n

1

11

17

7.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

3

x

3

27

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.
(36)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

36


Bài

i

t

to

án

n

1

11

18

8.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3

3

3
1

2

0x

x

x

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với3 3 2 3 2 3 2


3 2 2


2


3

3

1

6

12

8

0

3

9

15

9

013

5

3

0

1

2

3

0

11

2x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx
x

x

x

x

x

x

xx 

 

  
 

  Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.


Bài

i

t

to

án

n

1

11

19

9.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

1

3

2 2

x

1

3

2

x

3

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với3 2 3 2 3 3 23 2 2


3

3

1 2 8

12

6

1

2

15

27

15

3

05

9

5

1 0

1 5

4

1

0

1x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x 

  Phương trình có tập nghiệm

S

 

1

.


Bài

i

t

to

án

n

1

12

20

0.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

3

2

x

1

3

3

x

2

3

x

.Lời giải 1.Điều kiện

x

.Đặt

x

 

3

a

; 2

x

 

1

b

a b

 

3

x

2

. Phương trình đã cho trở thành33 3 3 3 3 3


33

013

0

2

1 02


3

2

02


3x


xa

b

a b

a

b

a

b

ab a b

ab a b

x

x


xx
  


  


 

  
Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm

3;

2 1

;


3 2S

  .Lời giải 2.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với

3 2 3 2 3 2


3 2 3 2


9

27

27 8

12

6

1

27

54

36

8
18

57

3

18

0

6

19

6

02 12

1

3 3

2

0

3;

;3 2x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

xx

x

x

x   

   

Vậy phương trình đã cho có ba nghiệm kể trên.


Bài

i

t

to

án

n

1

12

21

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

3

3

x

4

3

1 3

x

3

x

.Lời giải.
Điều kiện

x

.
(37)

3


3 3 3 3 3 3


3

03

12

3

4 1 3

0

;

; 42

3u

v

u

v

u

v

u

v

uv u

v

uv u

vx

x

x

x 


Vậy phương trình đã cho có ba nghiệm.


Bài

i

t

to

án

n

1

12

22

2.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3

x

2

3

5

x

2

3

8

x

4

3

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Đặt

3

x

 

2

u

;5

x

  

2

v

8

x

 

4

u

v

. Bất phương trình đã cho trở thành



3


3 3 3 3 3 3


3

02


3


3

2 5

2 2

1

02

15

2u

v

u

v

u

v

u

v

uv u

v

uv u

v
xx

x

xx

   


Kết luận bất phương trình đã cho có nghiệm như trên.


Bài

i

t

to

án

n

1

12

23

3.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

3

5 2

x

3

27

x

1

3

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Đặt

x

2

u

; 2

x

  

5

v

u

 

v

3

x

3

. Bất phương trình đã cho tương đương với3



3 3 3 3 3 323

0

2 2

5

1

0

512xu

v

u

v

u

v

u

v

uv u

v

uv u

v

x

x

xx


   
Kết luận bất phương trình đã cho có nghiệm

; 2

1;

5


2S

  

 


.B
ài

i

t

to

án

n

1

12

24

4.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

1

3

x

2

3

5

x

1



x

2

 

2

x

3

3

x

.Lời giải 1.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với



3 2 3 2 2 3 2


3 2 3 2


3

3

1

6

12

8 5

3

2

8

36

54

2726

22

24

8

0

3

11

12

4

0

1

2 3

2

0

32

1x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xxx

x

x

x

x

x

x

x

xx
 

 
 
 

 

 

 
Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

2; 1

2

;


3S

    

 

.Lời giải 2.Điều kiện

x

.Đặt

x

 

1

a x

;

2

 

b

2

x

 

3

a b

, bất phương trình đã cho trở thành




3


3 3 3 3 3 3


5

5

323

3

5

0

2

1

2 3

2

0

32

1a

b

ab

a b

a

b

ab

a

b

ab a b


xab

a

b

x

x

xx


 

 

 

(38)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38


Bài

i

t

to

án

n

1

12

25

5.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

3

3

x

3

3

x

2 3



x

125

x

.Lời giải 1.Điều kiện

x

.Đặt

x

2

a

;3

x

 

b

a b

 

5

. Phương trình đã cho trở thành

3


3 3 3 3 3 3


3

3

31

0

4

0

2 3

0

2;3a

b

ab

a b

a

b

ab

a

b

ab a bab a b

ab

x

x

x


 

  Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.Lời giải 2.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với 

3 2 3 2 2


2 2


6

12

8

9

27

27

3

6

12512

12

72

0

6

0

2;3x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x 

   

  
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.Nhận xét.Quan sát các bài toán từ 117 đến 125, các bạn có thể thấy mỗi bài toán đều giải được bằng hai phương pháp:biến đổi tương đương hoặc đặt ẩn phụ (hai ẩn phụ). Với hình thức đặc thù của lớp bài tốn này, phép đặt ẩn phụ sẽ


làm cho bài toán trở nên gọn gàng hơn, từ đó đơn giản định hướng vấn đề, các bạn lưu ý các hằng đẳng thức khai


triển (bậc ba) quen thuộc sau đây3 3 3 2 2 3 3


3 3 3 2 2 3 3


3

3

33

3

3a b

a

b

a b

ab

a

b

ab a b


a b

a

b

a b

ab

a

b

ab a b
Ngoài ra phép đặt ẩn phụ nhưng một số hạng tử hoặc nhân tử còn lại không nhất thiết biểu thị theo biến phụ


vẫn cho chúng ta những lời giải đẹp mắt. Mời các bạn quan sát các ví dụ tiếp theo.Bài

i

t

to

án

n

1

12

26

6.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

1

3

2

x

1

3

3 2

x

2

3

x

1 6

x

5

 

3

x

2

3

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Đặt

x

 

1

a

; 2

x

  

1

b

3

x

 

2

a b

. Phương trình đã cho tương đương với





 





3 3 3 3


3

1 2

1 6

5

31 2

1

0

11 2

1 6

5

1 2

1 3

2

1;2


6

5

3

2a

b

x

x

x

a

b

ab a b
x

xx

x

x

x

x

x

xx

x

    

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.


Bài

i

t

to

án

n

1

12

27

7.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

x

1

3

3

x x

1

x

4

x

2

x

1

3

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với


3 4 3


2 2


4 2


2

1

3

1 2

1

3

1

2

111

1

11

1

0

1

002

2

2x

x x

x

x x

x

x

xxx x

x

x

x x

x

xx
 
(39)

Bài

i

t

to

án

n

1

12

28

8.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

x

2

3

3

x

2

3

x

1

2

8

x

1

3

3

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với

 







 23 3


3 2


3 2 2 3


2


2

3

3

1

3 8

18

1

3 2

2

2

3

3

3

2

8

113

3

1

2

6

1

2

0

1

2

0

02x

x

x

x

xx

x

x x

x

x

x

x

xxx x

x

x

x x

x

x x

x

xx 


 
  
Bất phương trình đã cho có nghiệm như trên.


Bài

i

t

to

án

n

1

12

29

9.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

4

4

2

2

41

6

2

1x

x

x

x

x

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với


2


4 4


4 2


2 2


4 4 2


4 2 4 2 2


2
2


1

6

11

6

1

4

1

1

64

1

1

0

1

0x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

xx x

x

x

x 
  

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

 

1; 0

.


Bài

i

t

to

án

n

1

13

30

0.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h4

2



 

44 2


3

1

6

3

1

4

3

1 3

13

4

1x

x

x

x

x

x

x

x

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với


 

4 2 2 4


2


4

1

4

3

1

3

1

4

3

1 3

13

4

1


14

3

1 10

3

14

0

03x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

 

 Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm như trên.


B
ài

i

t

to

án

n

1

13

31

1.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h4

4

2

2



 

41

2

6

3

2

9

1

2

2

3x

x

x

x

x x

x

x

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Đặt

x

 

1

a x

;

2

 

b

a b

 

2

x

3

, bất phương trình đã cho tương đương với

4


4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2


2 2 2


6

9

6

9

4

69

4

4

0

1

2 8

15

20

0

2

1a

b

a b

xab

a b

a

b

a b

xab

a

b

ab a

b

a bab

x

a

b

x

x

x

x

x


  

 Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

  

2; 1

.


Bài

i

t

to

án

n

1

13

32

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

8

x

3

x

1

3

4

x x

1 2



x

1

 

x

1

3

x

.
(40)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

40


Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với



3
3


3


3 3


3 3


2


8

1

4

1 2

1

2

1
8

1

4

1 2

1

8

1

3.2 .

1

14

1 2

1

6

1

1

0

1

0

1; 0x

x

x x

x

x

xx

x

x x

x

x

x

x x

xx x

x

x x

x

x x

x  Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.


Bài

i

t

to

án

n

1

13

33

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3

x

1

3

x

3

4

x

3

x

1

x

2

1

2

x

1

3

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với
3 2 3


2


2

1

3

3

1

4

3

1

1

2

1


13

1 4

3

4

0

; 03x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x  

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.


Bài

i

t

to

án

n

1

13

34

4.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

4

3

x

1

4

6

x

2

3

x

1

2

4

x

3

x

1

 

2

x

1

4

x

.Lời giải.
Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với

 

4


4 2


4 2


4 2 4 2 2


4 2 4 2 2


2
2


3

1

6

3

1

4

3

1

3

13

1

6

3

1

4

3

1

3

1

6

3

1

4

3

1

3

114

3

1

3

1

1

0

03
x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x  

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

1

; 0


3S

 .B
ài

i

t

to

án

n

1

13

35

5.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

1

4

x

2

4

6

x

2

3

x

2

2

7

x

2

3

x

2

1

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với 

2 4


4 4 2 2


2


4 4 2 2


2


4 4 2 2 2 2


2 2


2 21

2

6

3

2

7

3

2

2

11

2

6

3

2

7

3

21

2

6

3

2

4

3

2

1

23

2

4

1

4

2

7

0

3

2

0

2

1x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x 

  

 


Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

  

2; 1

.Nhận xét.Phép đặt ẩn phụ sẽ làm cho bài toán trở nên sáng sủa hơn, về bản chất thì khơng có gì thay đổi, các bạn có thể


hồn tồn chỉ sử dụng phép biến đổi hằng đẳng thức thông thường. Chú ý rằng4 4 4 2 2 2 2


4 4 4 2 2 2 2


6

46

4a b

a

b

a b

ab a

b


a b

a

b

a b

ab a

b


(41)

Bài

i

t

to

án

n

1

13

36

6.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

1

3

x

1

3

x

2

 

x

2

3

x

.
Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

3 3 3


2 2


3 3 3 3


2 2 2 2


2 2


1

1

1

11

1

1

1

3

1

1

1

13

1

1

2

0

1x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x  

 

 Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.


Bài

i

t

to

án

n

1

13

37

7.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

 

3 2

3

2

 

2

31

1

1

2

1x

x

x

 

x

x x

x

 

x

x

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với 

   


3 3 3


2 2 2 2 2


3 3


2 2 2


3 3


2 2 2 2


2 2


1

1

1

11

1

11

3

1

1 2

111

1 6

2

00x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x x

x

xx

x

x

x

x x

x

x

xx


x x

x

x

xx 

 

 

  

  

 


 

 


Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

x

 

1

x

0

.


Bài

i

t

to

án

n

1

13

38

8.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3

2

3

2

2

61

1

1

1
x

x

 

x

x x

 

x

x

x

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với

3


3 2


3 2 2 2


3 2 3 2


3 2 2 3 2 2


2
2


1

1

1

11

1

1

1

3

1

11
2

1

1

00x

x

x

x x

x

x

x

x

xx

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

xx


x x

x

xx

 

 

 

 

 

 

  
 

 Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

x

  

1

x

0

.


Bài

i

t

to

án

n

1

13

39

9.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h3

2

3

6

23

x

2

x

 

x

2

x

2

7

x

3

x

2

x

 

x

2

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với3 3


3 2 2 2


3 3


3 2 3 2 2 2 2


2 2


3

2

2

3

2

2

7

3

2

2
3

2

2

3

2

2

3 3

2

2

2

7

3

2

223

2

2 3

5

12

03x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

 

 

 

  

 

 

  

 Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

2


3
(42)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

42


Bài

i

t

tậ

ập

p

t

ươ

ơn

ng

g

t

tự

ự.

.GGi

iả

ải

i

c

ác

c

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

v

à

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

s

sa

au

u

t

tr

ên

n

t

tậ

ập

p

h

hợ

ợp

p

s

số

t

th

hự

ực

c


1.

3 3


4

64x

x

.2.

x

2

3

x

4

3

8

.


3.

x

4

3

x

6

3

28

.


4.

3

3 3


5

7

133x

x

x

.5.

x

1

3

x

6

3

2

x

5

3

.


6.

x

3

3

x

1

3

56

.7.

3

3

 

3


1

3

1

2

1x

x

x x

x

.8.

3

3 2



 

3


1

2

1

3

1 3

2

3

2
x

x

x

x

x

x

.9.

x

1

3

x

3

3

6

x

1 4



x

7



x

3

8

x

2

3

.


10.

3

3

2

3


1

1

2

10

2

1x

x

x x

x

x

x

.


11.

3

3 2

2

3


1

2

3

2

2

3x

x

x

x

x

x

.


12.

3

2

3

2

 

2

3


1

4

1

1x

x

 

x

x x

 

x

x

.


13.



2

3

3

3


3 2

3

1

3

2

3x

x

x

 

x

x

x

x

.


14.

2

3

3

4



2

 

2

3


1

1

1

2x

x

x

x

x

x

.


15.

3

3

2

 

35

x

3

2

x

1

4 6

x

7

x

2

x

5

3

x

2

.


16.

3

2

 

3 2



2



2

 

2

3


4

4

2

8

2

3x

x

x

x

x

x

x

x

x

.


17.

2

3

3

2



2

6


3

1

3

9

1

1

1x

x

x

x

x

x

x

.


18.

x

4

4

x

6

4

16

.19.

x

2

4

4

x

4

2

.


20.

x

2

4

x

8

4

272

.


21.

4 4


1

x

x

97

.22.

x

2, 5

4

1, 5

x

4

1

.


23.

2

x

3

4

2

x

1

4

2

.24.

4

4 2

2

2



2

4


1

6

1

4

4

1 2

2

1

2

1x

x

x

x

x x

x

x

x

x

.


25.

4

4

2

2 3

4

4


1

1

6

1

4

1

16
x

x

x

x

x

x

.26.

4

4

 

2

2

2



2

4


2

2

3

6

2

2

3

4 5

16

13 3

3

10

3

5x

x

x

x

x

x

x

x

x

.


27.

4

4

2

2

2

4


3

1

3

1 41

22

5

6

3

1

4

1x

x

x

x

x

x

x

x

x

.


28.

4

4

2



2

2

 

2

 

4


1

4

2

2

1

7

1

2012

2

1x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.29.

4

4

 

2

2

4 2



2

4


3

2

3

6

3

2

3

8

13

35 5

6

18

81
(43)

Bài

i

t

to

án

n

1

14

40

0.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

 

x

1

2

2 2

x

1

2

27

x

.Lời giải 1.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với
2

2

2

2

2

2

2

2

21

2 2

1

27

1

2 4

4

1

27

1

8

1

33x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

x

 

x

.Đặt

21

0x

  

x

t t

ta thu được

2



118

33

11

3

03tt

t

t

tt 
 Loại trường hợp

t

 

11 0

. Với

2



13

2

2

1

02xt

x

x

x

xx


 

  
Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm

S

 

2;1

.Lời giải 2.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với
4 2 2 2 2


4 3 2 3 2


2


2

1 2

1

2 4

4

1

272

11

10

24

0

1

3

14

24

01

2

12

0

2;1x

x

x x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x 

 

  Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.


B
ài

i

t

to

án

n

1

14

41

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

x

6

2

x

3

2

65

x

.Lời giải 1.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với







2 2


2 2 2 2 2


2 2


6

6

56

6

8

6

7

6

566

8

6

7

0

2

4

1

7

0

7; 4; 2;1x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

    Vậy phương trình đã cho có bốn nghiệm.
Lời giải 2.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với

 





2 2 2 4 3 2


2 2 2 2 2 2


12

36

6

9

65

12

37

6

56

06

7

6

6

7

8

6

7

0

6

7

6

8

02

4

1

7

0

7; 4; 2;1x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x 


    Vậy phương trình đã cho có bốn nghiệm như trên.Nhận xét.Hai bài tốn trên mở đầu cho lớp bài tốn phương trình – bất phương trình bậc cao giải bằng phương pháp sửdụng ẩn phụ (bước đầu với một ẩn phụ), quy về phương trình bậc hai hoặc cao hơn với biến mới. Lời giải 2 của


mỗi bài toán trên sử dụng phép nhẩm nghiệm và hệ số bất định phân tích đa thức nhân tử. Về kỹ thuật hệ số bất


định tác giả xin trình bày tại phần 2. Thông thường, yếu tố cấu thành ẩn phụ không quá ẩn, thường chứa trong các


phân thức, hằng đẳng thức hay phép khai triển đa thức, các bạn chú ý biến đổi và liên hệ để có được những lời giải


chính xác, gọn gàng nhất.Bài

i

t

to

án

n

1

14

42

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

5

2

x

2

10

x

1

2

26

x

.Lời giải.
(44)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

44


Phương trình đã cho tương đương với

x

2

10

x

25

x

2

10

x

1

2

26

x

2

10

x

1

2

x

2

10

x

 

1

2

.


Đặt

2


10

1x

x

 

t

thu được

2



2
2

1

2

01tt

t

t

tt 
 

 


Với

t

  

2

x

2

10

x

 

3

0

x

  

5

22;

x

  

5

22

.Với

t

 

1

x

2

10

x

0

  

x

10; 0

.Vậy phương trình đã cho có bốn nghiệm

S

  

5

10; 5

 

10; 10; 0

.


Bài

i

t

to

án

n

1

14

43

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

x

1

2

2 2

x

1

2

86

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với
2

2

2

22 2 2 2 2


1

2 2

1

86

2 4

4

1

86

8

84x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.


Đặt

x

2

 

x

t

ta được

2

8

84

6



14

0

614tt

t

t

tt


  t

6

x

2

  

x

6

0

 

x

2; 3

.t

 

14

x

2

 

x

14

0

(Vơ nghiệm vì

 

0

).


Kết luận tập hợp nghiệm

S

 

3; 2

.
Bài

i

t

to

án

n

1

14

44

4.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

2

6

x

1

2

x

3

2

11

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với

2

x

2

6

x

1

2

x

2

6

x

 

9 11

2

x

2

6

x

1

2

x

2

6

x

 

1 3

.


Đặt

x

2

6

x

 

1

t

, ta có

2

t

2

  

t

3

t

1 2



t

3

0

x

2

6

x



2

x

2

12

x

5

0Suy ra phương trình có bốn nghiệm

6; 0;

6

26

;

6

262

2S

 

 .Bài

i

t

to

án

n

1

14

45

5.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

3

x

2

2

7 3

x

1

2

137

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với
2

2

2

2

2

2

 3

x

2

x

7 9

x

6

x

1

137

3

x

2

x

21 3

x

2

x

130

1

.


Đặt

3

x

2

2

x

t

ta có

 

1

t

2

21

t

130

0

t

5



t

26

0

  

t

26;5

.2


26

3

2

26

0t

 

x

x

(Vơ nghiệm vì

 

0

).2

55

3

2

5

0

;13t

x

x

 

  

x

.


Kết luận phương trình đã cho có hai nghiệm.


Bài

i

t

to

án

n

1

14

46

6.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3

x

1

 

2

x

3

2

x

2

2

31

x

.Lời giải.

(45)

Bất phương trình đã cho tương đương với

3

x

2

4

x

3

2

x

2

4

x

 

3

30Đặt

x

2

4

x

 

3

t

ta thu được

3

t

2

 

t

30

t

3 3



t

10

0

x

2

4

x



3

x

2

12

x

19

0

 

.


Nhận xét

2

2


3

x

12

x

19

3

x

2

7

0,

 

x

nên

 

 

x x

4

0

  

4

x

0

.


Kết luận tập hợp nghiệm

S

 

4; 0

.Bài

i

t

to

án

n

1

14

47

7.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

x

10

2

5 5

x

2

125

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với2

2

2

2

0

5 2 510

5

10

0

10

10

5

05 2 5

10xx

x

x

x

x x

x

xx   
 

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

0;5 2 5

 

5 2 5;10

.


Bài

i

t

to

án

n

1

14

48

8.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h



21

3

2

2x

x

x

x

 

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

x

2

2

x

3



x

2

2

x

 

2

0

.


Đặt

x

2

2

x

t

thu được

t

3

t

 

2

0

t

2

3

t

2

0

t

1



t

2

0

   

t

1

t

2

.2


1

2

1

0

1

2;

1

2t

 

x

x

 

x

 

x

 

.2


2

2

2

0

1

3;

1

3
t

x

x

 

x

 

x

 

.Kết luận phương trình đã cho có bốn nghiệm

S

1

3;1

2;1

2;1

3

.


Bài

i

t

to

án

n

1

14

49

9.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

3

4

x x

3

 

1

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

2

24

x

12

x

9

x x

3

 

1 0

.


Đặt

4

2

12

9

,

0

3

94tx

x

 

t t

 

x x

, thu được2 2

24

9 4

0

1 4

5

0

1

4

3

2

01x
t

t

t

t

t

x

xx


   

  

 


Kết luận nghiệm

x

 

2

x

1

.


Bài

i

t

to

án

n

1

15

50

0.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

2

x

2

2

x

1



x

1

11

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

2

x

2

x

2

2

x

2

 

x

12

0

.


Đặt

2x

2

x

t

ta thu được

2

12

0

3



4

0

34tt

t

t

tt 

  
o

Với

3

2

2

3

0

1;

32t

 

x

  

x

x

 

x

.
(46)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

46


Bài

i

t

to

án

n

1

15

51

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3



x

2

x

2

 

x

4

 

1

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

x

2

 

x

6



x

2

 

x

4

 

1

.Đặt

x

2

x

t

ta có

6



4

1 0

5

2

0

5

2

5

0

1

21

;

1

212

2t

t

 

t

 

t

x

  

x

x

 

x

 

.Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.Bài

i

t

to

án

n

1

15

52

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

2

x

1

x

1

2

 

1

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với2



2

2

22

1

2

1

1

0

2

1 1 0

2

0

2; 0x

x

x

x

 

x

x

  

x x

  

x

.Vậy phương trình ban đầu có hai nghiệm kể trên.


Bài

i

t

to

án

n

1

15

53

3.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

2

4

x

2

x

2

2

4

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với2

2 2

2



2142

42
2

4

4

0

4

2

8

1

0140

22xx

x

x

x

x

x

x

xx

 Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm như trên.


Bài

i

t

to

án

n

1

15

54

4.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

1

4

x x

2

1

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với4 2

4

2


1

2

1

2

1

1

2x

x

x

 

x

x

.Đặt

x

1

2

t

t

0

thu được

2

2

0

1



2

0

1

1

1

2


0xt

t

t

t

t

xx


  

  

   Vậy bất phương trình có nghiệm

S

 

; 0

 

2;



.


Bài

i

t

to

án

n

1

15

55

5.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

8

x

1

 

2

4

x

1

9

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với

64

x

2

16

x

1 8



x

2

2

x

9

.Đặt

8

x

2

2

x

t

ta thu được2
2


2


98

2

09

1

18

1

9

8

9

0

1

88

4

28

2

1 0
x

xt

t

t

t

t

xx

x

  

 

  

  

.Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

1 1

;


4 2S

 .B
(47)

Lời giải.
Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với4 2

4

2


3

6

9

20

3

3

20x

x

x

 

x

x

.Đặt

x

3

2

t

t

0

ta thu được

t

2

 

t

20

0

t

4



t

5

0

 

t

4

x

3

2

 

1

x

5

.


Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

1;5

.Bài

i

t

to

án

n

1

15

57

7.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

x

4

3

x

2

2

4

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với2

3 2

2

 

2

24

4

0

4

4

1

0

4

0

0

4x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x


.Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

0; 4

.


Bài

i

t

to

án

n

1

15

58

8.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x x

1

x

2

 

x

1

12

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với2



2

2 2


2 2


2 2 2


2


2
2


1

1

1

11

12

122

2

2

2
1

1

1

49

1

7122

4

2

4

2

23

0

1

13

1

133

02

24

0x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

xx

xx

x

xx

x  

 

 

  


 

 

 

  

 

  

   


Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

1

13

;

1

132

2S

 

 

.Bài

i

t

to

án

n

1

15

59

9.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

1



x

2

4

x

3

192

x

.
Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với





2



21

1

1

3

192

2

1

2

3

192x

x

x

x

x

x

x

x

.Đặt

x

2

2

x

 

1

t

t

0

ta thu được2 2 2


4

192

4

192

0

12

16

2

1 16

2

15

0

5

3t t

t

t

 

 

t

x

x

 

x

x

  

x

.Vậy bất phương trình ban đầu có nghiệm

S

 

5;3

.


Bài

i

t

to

án

n

1

16

60

0.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

1



x

1



x

3



x

5

9

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với


 



2



21

5

1

3

9

4

5

4

3

9x

x

x

x

x

x

x

x 
(48)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

48


Đặt

2


4

1x

x

 

t

; phương trình (1) trở thành

2



2



22

84

4

9

25

5

5

0

4

4

4

4

0

2

82xt

t

t

t

t

x

x

x

x

xx   

  
 


Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm

S

  

2

8; 2

 

8; 2

.


Bài

i

t

to

án

n

1

16

61

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

1



x

2



x

4



x

5

112

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với

 



2



21

4

2

5

112

3

4

3

10

112x

x

x

x

x

x

x

x  

(1).Đặt

x

2

3

x

 

4

t

thì (1) trở thành




  2


2 2


2


3

18

0

26

112

8

14

0

3

4

3

18

03

4

0

3x

xt t

t

t

x

x

x

xx

x

 


Phương trình (3) vơ nghiệm do

 

0

;

 

2

6



3

0

6


3x


x

xx


 


Kết luận tập nghiệm của phương trình là

S

 

6;3

.


Bài

i

t

to

án

n

1

16

62

2.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

1



x

2



x

4



x

5

40

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với

 



2



2
1

5

2

4

40

6

5

6

8

40x

x

x

x

x

x

x

x  

.Đặt

x

2

6

x

 

5

t

ta thu được2
2


2
2


6

06

03

40

3

40

0

8

5

6

03

4

0


6

13

0xx

xt t

t

t

t

xx


x

x 

    

   

.


Kết luận tập hợp nghiệm

S

 

6; 0

.Nhận xét.
Các bài toán từ 159 đến 162 đều được giải bằng phương pháp đặt một ẩn phụ, có sự kết hợp khéo léo các nhân


tử với nhau. Dễ thấy trong lời giải bài toán 160, cách đặt ẩn trung bình

2


4

1x

x

 

t

giúp chúng ta đưa ngay


phương trình về dạng hằng đẳng thức rất đẹp, khơng qua bước tính nghiệm phương trình bậc hai như bài toán 161,


162. Tùy theo kinh nghiệm và gu trình bày của bản thân, các bạn tự lựa chọn cho mình phương cách phù hợp nhất.


Lưu ý một số bài tốn có dạng tổng quát:

x

a



x b



x c



x d

m

trong đó các hệ số

a b c d

, , ,

thỏa


mãn điều kiện

a b

  

c

d

hoặc

a

  

c

b d a

;

d

 

b c

nếu đảo vị trí. Tất yếu là

m

0

. Cách giải:Chẳng hạn

a b

  

c

d

k

, ta nhận thấy nếu nhóm

 



2

2x

a

x b

x c

x

d

m

x

a b x

ab

 

x

c

d x cd

m  

 

.thì sẽ xuất hiện hạng tử chung

2(49)

Bài

i

t

to

án

n

1

16

63

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

4



x

3

 

x x

1

60

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.
Phương trình đã cho tương đương với

2



24

1

3

60

3

4

3

60x

x

x x

x

x

x

x  

.Đặt

x

2

3

x

 

2

t

thu được

2 2


2 2


2

2

60

4

60

64

0

8

8

05


3

10

3

6

02
t

t

t

t

t

txx

x

x

xx 


  
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.


Bài

i

t

to

án

n

1

16

64

4.

.

G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

2

x

3



x

2

8

x

12

 

36

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với







 


2



2

2

21

3

2

6

36

1

6

3

2

3605

6

5

6

36

0

5

36 36

0

5

05x

x

x

x

x

x

x

xxx

x

x

x

x

x

x xx 

 

 

 


  
Vậy tập nghiệm của phương trình:

S

 

5; 0

.Bài

i

t

to

án

n

1

16

65

5.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2



2


2

x

7

x

3 2

x

 

x

3

 

9

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với







 

2


2 2 2 2


2 2


2

1

3

1 2

3

9

0

2

1

1

3 2

3

9

02

3

1 2

3

9

9

0

2

3

1

10 2

3

1

9

0


3

730


4
2

3

2

3

8

03

3

732

4x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

xxx

x

x

xx 

 

 

  

  


Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm như trên.


Bài

i

t

to

án

n

1

16

66

6.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

3

x



x

2

7

x

10

216

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với



 



2


2 2 2 2


2 2


3

2

5

216

2

3

5

216
2

2

15

216

2

15

2

216

042

9

2

24

0

4

6

06x x

x

x

x x

x

xx

x

x

x

x

x

x

xxx

x

x

x

x

xx 

 
  


(50)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

50Nhận xét.Các bài toán 164 đến 166 về cơ bản vẫn là lớp phương trình – bất phương trình sử dụng ẩn phụ như các bàitốn phía trước, nét khác biệt điểm nhấn của những bài toán này là đề bài đã chủ ý chia cắt các nhân tử trong ẩn


phụ, đảo vị trí và nhân đa thức, giấu đi bản chất thực của bài toán. Để giải quyết dạng toán này các bạn cần có kỹ


năng phân tích nhân tử và nhân chia đa thức thuần thục, có cái nhìn khách quan đối với ẩn phụ để đặt biến một


cách nhanh chóng, đưa về phương trình bậc hai, nhẩm nghiệm từ đó đưa về dạng tích – thương cần thiết. Đối với


phương trình bậc cao nói chung, các bạn tìm các nghiệm tương ứng có thể giải riêng biệt (chia trường hợp giá trị),


tuy nhiên đối với bất phương trình thì khơng nên chia trường hợp sẽ rất phức tạp, cách làm phổ biến là trả lại ẩn x


ban đầu và giải bất phương trình tích với biến x sẽ đơn giản hơn. Lưu ý có thể thực hiện phép đặt ẩn phụ t hoặc chỉ


biến đổi tương đương ẩn x đơn thuần như các bài 164 đến 166, về cơ cấu vẫn không thay đổi.Bài

i

t

to

án

n

1

16

67

7.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

3

x

2

3

x

1

2

4

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với3

3


3 2 2 2


2

x

x

2

x

2

x

 

1

4

2

x

2

x

x

2

x

 

3

0

.Đặt

x

2

2

x

t

thu được3 2 2


2 2

12

3

0

1 2

2

3

0

1

2

1

0

1

2;1

21

3tt

t

t

t

t

t

x

x

xt

t


  

  

 

  
.


Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm

x

 

1

2;

x

 

1

2

.Bài

i

t

to

án

n

1

16

68

8.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

1

 

3

x

3

3

3

x

2

2

66

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với

2

x

2

4

x

3

3

3

x

2

4

x

3

63

0

.


Đặt

x

2

4

x

 

3

t

thu được2


3 2 2 2


2

t

3

t

63

0

t

3 2

t

6

t

21

0

t

3

t

t

3

12

0

  

t

3

x

4

x

0

  

4

x

0.Vậy bất phương trình đã cho có tập hợp nghiệm

S

 

4; 0

.


Bài

i

t

to

án

n

1

16

69

9.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

1

2

30

x

2

 

3

x

3

3

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.
Bất phương trình đã cho tương đương với 

3

3 2

2

3

22

3

4

4

1 30

6

4

6

5

0x

x

x

x

 

x

 

x

x

 

x

 

.


Đặt

2


6x

  

x

t

thu được3 2 2


2


2 2


4

5

0

1

5

0

1 2

2

10

01

29

1

291

1

9

0

1

7

0
2

2t

t

t

t

t

t

t

tt

t

t

t

x

x

x 

  

 

  

  

Vậy bất phương trình đã cho có tập nghiệm

1

29

;

1

292

2S

 

 


(51)

Bài

i

t

to

án

n

1

17

70

0.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3

x

1

 

3

x

4

3

2

x

3

2

32

0

x

.Lời giải.
Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với2

3 2

2

3

23

x

3

x

4

4

x

12

x

 

9 32

0

3

x

3

x

4

4

x

3

x

4

 

7

0

.


Đặt

x

2

3

x

 

4

t

ta thu được

 3 2 2


2 2 2


3

4

7

0

1 3

3

7

0

1 6

6

14

03

29


21

3

5

5

0

1

3

5

03

29


2t

t

t

t

t

t

t

tx
t

t

t

t

x

xx

  
  

  Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm như trên.


Bài

i

t

to

án

n

1

17

71

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

4

x

2



x

4

 

1 0

x

.Lời giải.
Điều kiện

x

.Biến đổi

x

3

4

x

2

6

x

 

9

0

x

3

 

2

x

3

2

1

0

x

3.Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.


Bài

i

t

to

án

n

1

17

72

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

4

x

1



x

3

19

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với4 2 4 2


2 2 2


2

4

4

20

2

2

20

02

4

2

5

0

2

42

2

2

2

2

0

4
x

x

x

x

xx

x

xx

x

x  

   

 Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

0; 4

.


Bài

i

t

to

án

n

1

17

73

3.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

1

 

2

x

3

2

x

2



x

4

 

5

0

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với 

 
2 2 2 2 2 2


2


1

3

2

8 5

0

1

3

2

3

03

1

31

3

2

2

03 1

1x

x

x

x

x

x

x

xxx

x

x

xx  

       
Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

   

3; 1

3

3 1;1.Bài

i

t

to

án

n

1

17

74

4.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

1

 

3

x

2

3

x

4



x

3

10

0

x

.
(52)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

52


Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với

3 3


2 2 2 2


2
2


2

12 10

0

2

2

01

2

2

1

0

2

1x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x 

 

 

  

 

  Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

 

2;1

.


Bài

i

t

to

án

n

1

17

75

5.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

x



x

2

7

x

12

40

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với





22 2 2 2


2 2


1

3

4

40

1

3

4

404

3

4

40

4

3

4

40

04

8

4

5

0

1

5

0

5

1x x

x

x

x

x

x xx

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x 

 

  Kết luận tập nghiệm

S

 

5;1

.


Bài

i

t

to

án

n

1

17

76

6.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

2

4

1

3

4x

x

x

x

x

.
Lời giải.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với

2

 

2 24

4

3

4x

x

x

x

.


Đặt

x

2

4

x

t

ta thu được2


2 3 2


2


2 2


3

4

3

4

0

1

2

04

1

4

2

0

2

5; 2

5; 2

2; 2

2t

t

t

t

t

t
x

x

x

x

x  Vậy phương trình đã cho có bốn nghiệm.


Bài

i

t

to

án

n

1

17

77

7.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

2

x

2

2

x

1



x

1

180

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với

2

x

2

x

 

2

2

x

2

 

x

1

180

2

x

2

x

 

3

2

x

2

x

2

180

0

.


Đặt

2x

2

x

t

ta thu được

3 2 2 2


2


2 2


180

0

6

5

30

0

6 2

10

60

0
36

5

35

0

6

2

6

0

2 2

3

0

22t

t

t

t

t

t

t

tt

t

t

t

x

x

x

x

x 

  

 

Vậy bất phương trình ban đầu có nghiệm

3

; 2


2S

 .Bài

i

t

to

án

n

1

17

78

8.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3

x

2

2

x

2

x



3

x

2

x

4

x

.Lời giải.
Điều kiện

x

.
(53)

 

2

 

2 2



2

 

2 2


3

x

2

x x

1

x

3

x

1

4

3

x

2

x

x

1 3

x

1

4

3

x

2

x

3

x

2

x

1

4


Đặt

2


3

x

2

x

t

ta thu được2 3 2 2 2


2


2 2


1

4

4

0

2

2

0

2 2

2

4

01

7

1

72

1

3

0

2

3

2

2

03

3t

t

t

t

t

t

t

t

t

tt

t

t

t

x

x

x
 

  

 

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

1

7 1

;

73

3S

 

.Bài

i

t

to

án

n

1

17

79

9.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

 

x

1



x

2

 

x

2

7

x

2

7

x

2

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với
2


2 2


2


1

2

7

2

3

2

7

2

2

02

2

0

1

2

0

2;1x

x

t t

t

t

t

t

t

tt

x

x

x

x

x 

 

  

  

  Vậy phương trình ban đầu có hai nghiệm

x

 

2;

x

1

.Bài

i

t

to

án

n

1

18

80

0.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

1

2

18

2

182

3

2

2

2

1

x
x

x

x

x

x

x

.Lời giải.Điều kiện

x

2

2

x

1;

x

2

2

x

2;

x

2

2

x

3

.


Đặt

x

2

2

x

 

3

t

phương trình đã cho trở thành

2


5


5

6

1411

5

2

14

1

3

13

10

0

21

23tt

t

t t

t

tt

t

t

t
 

25

2

8

0

4; 2t

 

x

x

 

  

x

.2

2

3

30

3

303

6

7

0

;3

3

3t

 

x

x

 

x

 

x

 

.Đối chiếu điều kiện, kết luận phương trình ban đầu có bốn nghiệm như trên.


Bài

i

t

to

án

n

1

18

81

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3 2

x

2

3

x



4

x

2

6

x

5

 

2

x

2

3

x

10

2

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.
Đặt

2 2


2

x

3

x

10

t t

,

 

0

4

x

6

x

 

5

2

t

15

. Phương trình đã cho trở thành

2 2

63

10 2

15

5

105

450

015tt

t

t

t

tt


 


2

515

2

3

5

0

;12
t

x

x

 

  

x.2


6

2

3

4

0,

0t

x

x

 

 

, trường hợp này vơ nghiệm.


Kết luận. Phương trình đã cho có hai nghiệm

5

;

12
(54)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

54


Bài

i

t

tậ

ập

p

t

ươ

ơn

ng

g

t

tự

ự.

.


GGi

iả

ải

i

c

ác

c

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

v

à

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

s

sa

au

u

t

tr

ên

n

t

tậ

ập

p

h

hợ

ợp

p

s

số

t

th

hự

ực

c


1.

2



2

2


2

4

2

3

2

7x

x

x

x

x

x

.2.

2



2

2


1

4
x

x

x

 

x

x

 

x

.3.

2

3

3

1

1

2x x

x

x

x

x

.4.

2



2

2


4

2

1

3x

x

x

 

x

x

.


5.

x

3

2

x

1



x

7

x x

6

9

.


6.

2



2

 

2

2


3

1

3

2

3x

x

x

x

x

x

.


7.

2



2

 

2

2


2

x

5

x

x

5

x

3

x

5

x

2

4

.


8.

2



2

 

2

2


3

x

x

3

x

 

x

3

3

x

 

x

6

54

.


9.

2

2

2


4

1

2

45x

x

x

.10.

2

2

2


4

2

16x

x

x

.


11.

2

2

5

2

3

48x

x

x

x

.


12.

2

2

7

2

9

12x

x

x

x

.


13.

2

2

5

2

2

3

10x

x

x

x

.


14.

2

2

2


2

1

5x

x

x

.


15.

2

x

3

2

x

2



x

1

11

.


16.

x

1

 

2

x

5

2

x

3

2

35

.


17.

x

1

 

2

x

7

2

x

3

2

58

.


18.

2 2


2

x

1

x

2

x

5

x

2

 

8

.


19.

2

2

2


2

1

5x

x

x

.20.

x

3

4

x

1



x

5

86

.


21.

x

2

4

x

2



x

6

4

.


22.

3

x

1

4

3

x

1



x

1

20

.


23.

4

x

1

4

x

1 2



x

1

81

.


24.

5

x

1

4

5

x

7



x

1

252

.


25.

x x

1



x

2



x

3

9

.
(55)

31.

x

1



x

2



x

3



x

6

160

.


32.

x

5



x

6



x

7



x

8

3024

.


33.

4

x

1 12



x

1 3



x

2



x

1

4

.


34.

3

x

1



x

1 5



x

1 15



x

7

7

0

.


35.

2

x

3 4



x

4 2



x

1



x

3

36

0

.


36.



22

2

10

72x

x

x

.37.

2



2


3

2

3x

x

x

x

.
38.

2



23

4

6

24x

x

x

 

x

.39.

2

1

3

5

9x

x

x

.40.

2



2


3

2

9

20

112x

x

x

x

.41.

2



2


6

5

10

21

9x

x

x

x

.42.

2



22

3

8

12

36x

x

x

x

 

.43.

2



2
4

3

6

8

24x

x

x

x

.44.

2



24

5

10

16

80

0x

x

x

x

.45.

2



2

 

2

2


2

8

12

27

7x

x

x

x

x

x46.

2

4

3

6

8

17

0x

x

x

x

.47.

2




6

5

6

10

300x

x

x

x

.48.

2



2


4

x

1

x

3

x

2

70

.


49.

2

3


3

1

2

4x

x

x

x

.


50.

x

1

 

3

x

3

3

x

4



x

6

9

.


51.

3

3

5

x

2

x

3

4 2

x

5

x

1

11 0

.


52.

3

x

2

6

x

3



x

1

 

3

0

.53.

3

3

2

x

x

5

3

x

3

x

8

67

0

.


54.

3

3

7

x

x

4

2

x

5

x

1

 

1

0

.


55.

2

 

2

3

2

1

24x

x

x

x

.56.

x

1

 

2

x

2

 

2

x

3



x

2

 

9

.


57.

2



4 3 22

4

5x

x

x

x

x

.58.

2 2

2
3

3

4

25x

x

x

x

.


59.

2

 

2

4

1

5

36x

x

x

x

.60.

x

3

 

2

x

2

 

2

x

7



x

2

225

.


61.

2 2

2

x

7

x

x

5 2

x

3

256

.62.

 

2

2

2

2

2


2

3

1

5

6

1
(56)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

56


Bài

i

t

to

án

n

1

18

82

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

4

x

3

 

2

x

1 2



x

1

9

x

.Lời giải 1.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

4

x

3

 

2

4

x

4 4



x

2

9.8

.


Đặt

4

x

 

3

t

ta được


2 2 2 2 2 2


0


4

3

31

1

72

1

72

8

9

0

9

3

34

3

32x


xt

t

t

t

t

t

t

t

tx

x

 

 

  

 
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.Lời giải 2.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

16

x

2

24

x

9 2



x

2

3

x

1

9

.


Đặt

2

x

2

3

x

 

1

t

suy ra

 2 2


2


8

1

9

0

1 8

9

0

2

3

16

24

17

0


32

3

4

3

8

0

; 02t

t

t

t

x

x

x

xx

x

x

x
   

Kết luận tập nghiệm

3

; 0


2S

 .Bài

i

t

to

án

n

1

18

83

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

6

x

5

 

2

3

x

2



x

1

35

xLời giải 1.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với 



 
2 2 2


4 2 2 2


2


6

5

6

4 6

6

35.2.6

6

5

6

5

1

420


6

5

6

5

420

0

6

5

21

6

5

20

021 5

21 56

5

21

0

6

5

21

;6

6x

x

x

x

xx

x

x

xx

x

x

x

 


 

 Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.Lời giải 2.Điều kiện

x

. Phương trình đã cho tương đương với

36

x

2

60

x

25 3



x

2

5

x

2

35

.


Đặt

3

x

2

5

x

 

2

t

ta có



2 2


2


2


12

1

35

0

3

5 4

7

0

9

15

1 12

20

15

09

15

1

0

21 5

21 5
;6

66

5

20t

t

t

t

x

x

x

xx

xx

xx

   Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm như trên.


Bài

i

t

to

án

n

1

18

84

4.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3

x

3



x

4



x

5

8

x

2

xLời giải.
Điều kiện

x

. Đặt

x

4

t

, phương trình đã cho tương đương với2

3

23

t t

1

8

t

6

3

t

11

t

48

0

t

3 3

t

9

t

16

0

   

t

3

x

 

7

.


Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.B
(57)

Lời giải.Điều kiện

x

. Đặt

x

 

6

t

, phương trình đã cho tương đương với

2 3


2


1

1

24

1

24

24

03

3

8

0

3

3t t

t

t t

t

tt

t

t

t

x
   

 Kết luận phương trình đã cho có nghiệm

S

 

 

3

.


Bài

i

t

to

án

n

1

18

86

6.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

8

x

3

 

2

2

x

1 4



x

1

1815

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với

8

x

3

 

2

8

x

4 8



x

2

1815.8

.


Đặt

8

x

 

3

t

ta thu được

2 4 2 2 2


2


1

1

14520

14520

0

121

120

07121

11

11

11 8

3 11

14t

t

t

t

t

t

t
t

t

x

x

 

 

 

 

 Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

7

;1


4S

 .Nhận xét.Các bài toán từ 182 đến 186 đều giải được bằng cách sử dụng biến đổi tương đương – nâng lũy thừa kết hợp


phương pháp hệ số bất định phân tích đa thức bậc bốn thành nhân tử. Hình thức các bài tốn có sự đặc biệt, vì thế


chỉ với một chút linh hoạt sẽ dẫn dắt tới cách đặt ẩn phụ khéo léo (theo hai cách), kết quả thu được lời giải ngắn


gọn bất ngờ. Với cách giải nhân thêm hệ số (cách giải khó và ấn tượng nhất), các bạn chú ý nhân thêm hằng số sao


cho các biểu thức có cùng dạng

kx

a kx b kx c

;

;

,...

để thao tác đặt ẩn phụ được khả thi.Bài

i

t

tậ

ập

p

t

ươ

ơn

ng

g

t

tự

ự.

.


GGi

iả

ải

i

c

ác

c

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

v

à

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

s

sa

au

u

t

tr

ên

n

t

tậ

ập

p

h

hợ

ợp

p

s

số

t

th

hự

ực

c


1.

12

x

1

 

2

x

1 2



x

1

1

.2.

20

x

1

 

2

2

x

1 5



x

1

1

.3.

6

x

7

 

2

6

x

5



x

1

12

.


4.

7

x

1

 

2

7

x

2

x

336

.


5.

4

x

5

 

2

4

x

7



4

x

3

45

.


6.

9

x

2

 

2

3

x

1 9



x

1

200

.


7.

x

5



x

6



x

7

210

.


8.

7

x

6

 

2

x

1 7



x

5

180

.


9.

2

 

2 2



25

x

3

5

x

2 5

x

4

72

.


10.

3

x

5

 

2

x

2 3



x

4

200

.


11.

2

x

3



x

2



x

1

30

.12.

5

x

5



x

4



x

6

4

x

150

.


13.

2

x

6



x

7



x

8

3

x

224

.


14.

2



2



2

21

2

3

4

5
(58)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

58


Bài

i

t

to

án

n

1

18

87

7.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


2
2

1

5


1

2


x

x


x


x

x

.


Lời giải.Điều kiện

x

0

. Đặt


2

1


x


t


x
; phương trình đã cho trở thành2

21

52

5

2

0

2 2

1

02

1


2tt

t

t

t

ttt
 

 

 
Với

t

2

x

2

2

x

 

1 0

x

1

2

0

x

1

.Với

2

t

 

1

2

x

2

 

x

2

0

. Phương trình này vơ nghiệm vì

 

0

.


Đối chiếu điều kiện, kết luận tập nghiệm

S

 

1

.Bài

i

t

to

án

n

1

18

88

8.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


2


2


2

1

43

2

1

3x

x


x


x

x
.


Lời giải.
Điều kiện

x

0

. Đặt


2

2

x

1t


x

; phương trình đã cho trở thành




2
2 2
2
2

1

44

3

0

1

3

03

31 2

1

12

3

1 2

1

0

;12
3

1

1tt

t

t

ttx

xx

x

x

x

xx

x


 

 
 

  


Kết luận phương trình đã cho có hai nghiệm.Bài

i

t

to

án

n

1

18

89

9.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


2


22

1

121

2

1x

x

xxx

x

x 

 

.Lời giải.Điều kiện

x

 

1

.


Đặt


2

2

1


1


x

x


t


x


 

, bất phương trình đã cho trở thành1

2

11


2

0


0


t


t


t


t


t

t
 

 
t

 

1

2

x

2

  

x

1

x

 

1

x

2

0

x

0

.

2
2


2

3

1

12

10

0

0

1 0

1
1

1x

x


x

xt

x

xx

x

  

 .Đối chiếu điều kiện ta có tập nghiệm

S

  

; 1

  

0

.Bài

i

t

to

án

n

1

19

90

0.

.

G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h2 2


2


4

1

4
11

4

1x

x

xx


x

x

x 

 

.Lời giải.Điều kiện

x

1

.Bất phương trình đã cho tương đương với2 2 2


2 2


4

1

4

4

1

11

2

21

4

1

1

4

1
x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x 

 


 


 

 

.


Đặt


2

4

1


1


x

x


t


x


 
ta thu được2(59)

Xét hai trường hợp2 2


1

4

1 1

4

0

0t

 

x

   

x

x

x

x

.


2
2


2


7

1

14

10

0

0

1

0

11

1x

x


x

xt

x

xx

x

   .
Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

  

0

1;



.Bài

i

t

to

án

n

1

19

91

1.

.

G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2


2 2


2

1

12


2 3

4

2x

xxx

x

x

 .Lời giải.
Điều kiện

x

0

. Bất phương trình đã cho tương đương với 2 2 2 2


2 2 2 2 2 2


4

2

4

2

3

4

21

3

2

23

4

2

3

4

2

3

4

2x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

  

 .Đặt


2


2

3

x

4

x

2
t


x

thì

 


2


1


112

00t


tttt

t
   

 


o

2 2

2


1

3

4

2

2

1

0

1t

 

x

x

 

x

x

x

 

.o

Ta có2
2


2 2


3

2

2


3

4

2

1.

0,

03x


x

xt

x
x

x 

.Vậy bất phương trình đã cho nghiệm đúng với

x

0

.Bài

i

t

to

án

n

1

19

92

2.

.

G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

1

2

3


1x

xx

xx

x.Lời giải.
Điều kiện

x

0;

x

1;

x

 

1

. Bất phương trình đã cho tương đương với 2


2 2 2


1

1

11

3

2

21

1

1x

x

x

xx

xx

x

x

x

x

x

 

 .Đặt


2

1 x
t


x

thì

 


2


1


112

00t


tttt

t
   

 


2

1

5

1

51

1 0

;2

2t

 

x

  

x

 

x

 .

2

0

110

01xxtx


x
  
Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

S

  

; 1

 

0;1

.


Bài

i

t

to

án

n

1

19

93

3.

.

G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

3

3

53

2xxx

x
.Lời giải 1.Điều kiện

x

0;

x

3

.Phương trình đã cho tương đương với2



 2

x

2

x

3

6 3

x

5

x

3

x

9

x

27

x

18

0

9

x

1

x

2

0

 

x

1; 2

.


So sánh điều kiện, kết luận phương trình đã cho có hai nghiệm như trên.
(60)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

60


Điều kiện

x

0;

x

3

.Phương trình đã cho tương đương với2

3

3

5

3

51

13

2

3

2x

x

x
x

x

x

x

 

 .Đặt


3x


t


xta có





 2

1

52

5

2

0

2

1

2

0

3

3 3

6

0

1; 2


2t

t

t

t

t

x

x

xt 

 

 

.Đối chiếu điều kiện, kết luận tập nghiệm

S

 

1; 2

.
Bài

i

t

to

án

n

1

19

94

4.

.

G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h2 2


2


3

3

4

6

4

552

3

3

1x

x

x

xxx

x

x 

.Lời giải.Điều kiện

32x

 

.Phương trình đã cho tương đương với2 2 2


2 2


3

3

4

6

4

5

3

1

2

31

2

2

22

3

3

1

2

3

3

1x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x  

  

 

.Đặt


2


3

1
2

3x

x


t


x 
ta được1

2 2 2


1

22

0

1

3

1

2

3

3

2

0

1;3tt

t

x

x

x

x

x

x

xt

t

 

  

  

 

  

 

.
Kết hợp điều kiện ta có tập nghiệm

2

;1


3S

 .Bài

i

t

to

án

n

1

19

95

5.

.

G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


2


2


3 3

525

2

3x

xx

xx

x

 
.Lời giải.Điều kiện

x

0

.Phương trình đã cho tương đương với2 2


2 2


3 3

5

2

3

52

25

2

3

5

2

3x

x

x

xxx

x

x

x

 .
Đặt


2

2

35xt


x

suy ra


2


2

11

32

0

1

2

5

3

0

1;2tt

t

x

x

xt

t


 

  

 

  .Kết hợp điều kiện ta có tập nghiệm

1;

3


2S

 


.Bài

i

t

to

án

n

1

19

96

6.

.

G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h2 2


2


5

4

5

5

834

3

5x

x

x

xx

x
x

x

x 

.Lời giải.Điều kiện

3


4x

 

.Phương trình đã cho tương đương với2 2 2


2 2


5

4

5

5

8

5

4

31

2

24

3

5

4

3

5x

x

x

x

x

x

x
xx

x

x

x

x

x  

  

 

.Đặt


2


5


4

3x

x


t


x 
thu được1

2 2

112

0

1

3

2

0
2x


tt

t

x

xxt

t 

  

 (61)

Bài

i

t

to

án

n

1

19

97

7.

.

G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

2

1

2

3

x

1

4

xx

x
.Lời giải.Điều kiện

x

0

.Đặt

2 2


2


1

12x

t

t

xx

x 

. Bất phương trình đã cho tương đương với

 2 2


2 2


2


1

1
1

12

3

4

3

2

0

2

1

0

2

1

0

x

x

x

0t

t

t

t

t

t

x

xx

x

x   

 

 

  

.Dễ nhận thấy2


2

1

31

0,2

4x

  

x

x

 

x


nên [*] nghiệm đúng với mọi giá trị

x

0

.


Kết luận bất phương trình đã cho có nghiệm

x

0

.Nhận xét.Các phương trình – bất phương trình trên tiếp nối lớp bài toán giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ một biến


thông thường. Một số ví dụ đã sử dụng các phép biến đổi với hằng số hoặc biểu thức nhằm giấu đi bản chất thực


của bài tốn. Ngồi ra các bạn có thể giải bài toán bằng cách biến đổi tương đương, đưa về phương trình bậc bốn,


sử dụng hệ số bất định phân tích đa thức thành nhân tử, vấn đề này tác giả xin trình bày sau.Xin lưu ý với các bài tốn có chứa ẩn phụ dạng2
2 2 2


2

2b

bt

ax

t

a x

abx

x.Đối với các bài tốn giải phương trình – bất phương trình việc thay thế ẩn phụ hoàn toàn đơn giản, tuy nhiên


đối với các bài toán biện luận chứa tham số, thao tác chặn miền của biến phụ là vô cùng cần thiết, quyết định kết


quả cuối cùng.
Tuy nhiên với các bài toán giải cơ bản như trên, việc chặn miền chặt của biến phụ sẽ giúp loại nghiệm ngoại lai


và giảm thiểu các trường hợp phức tạp đối với bất phương trình. Lấy ví dụ điển hình bài tốn 197, các bạn có thể


tìm biến theo một trong các phương án sau1.

Sử dụng bất đẳng thức AM – GM (Cauchy).Áp dụng bất đẳng thức AM – GM ta có

t

2

x

2

1

2

2

2

x

2

.

1

2

2

4

t

2x

x 

.2.

Sử dụng hằng đẳng thức.Ta có2
2
4 2


2 2


2 2 2


11

2

12

x

x

4

x

4

4

2
t

x

tx

x

x 

 

.3.

Sử dụng phương trình bậc haiTa có

t

2

2

x

2

1

2

m


x 

, suy ra

x

4

mx

2

 

1

0

t

2

mt

 

1 0

t

x

2

,

 

.


Để tồn tại x thì [*] cần có ít nhất một nghiệm

2


t

x

khơng âm. Dễ thấy phương trình có tích hai nghiệm bằng 1(dương) nên nếu

m

0

thì [*] có hai nghiệm

2


t

x

cùng âm, tức là vô nghiệm x.Như vậy

0

2

0

0

20

4

0

2

2m
m

mmm

mm

 

 

 

 

. Từ đây suy ra

t

2

4

t

2

.Tùy theo khả năng riêng của mình, các bạn có thể lựa chọn cho mình cách làm phù hợp.Bài

i

t

to

án

n

1

19

98

8.

.

G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

1

2

3

1

1
4

2x

x

xx

x
(62)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

62Lời giải.Điều kiện

x

0

. Đặt

1

2 2

1

2

2 .

1

2

1

2 2

12

4

2

4x

t

t

x

x

x

tx

x

x

x 

.Phương trình đã cho tương tương với

2

1 3

3

2

3

2

0

1



2

0

1


2tt

t

t

t

t

t
t


 

 

 

 

Với

1

1

1

2

2

2

1

02t

x

x

xx  

 

 

. Phương trình này vơ nghiệm vì

 

0

.Với

2

1

2

2

2

4

1

0

1

1

;

1

12

2

2t

x

x

x

x

xx 

 

 

 

.
Đối chiếu điều kiện, suy ra phương trình đã cho có tập nghiệm

1

1

;1

12

2S

.Bài

i

t

to

án

n

1

19

99

9.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

4

x

2

1

2

4

x

2

3

xx

x.Lời giải.Điều kiện

x

0

. Bất phương trình đã cho tương đương với2


1

12

x

2 2

x

1 0x

x


 

.Đặt

2x

1

t


xta thu được

t

2

2

t

 

1 0

t

1

2

0

 

t

. Kết luận tập nghiệm

x

0

.Bài

i

t

to

án

n

2

20

00

0.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

x

1

5

4

x

2

1

2

1

36

xx

x 

  

.Lời giải.Điều kiện

x

0

.
Đặt

2 2 2 2


2 2


1

1

1

12

x

t

t

4

x

2.2 .

x

4

x

t

4x

x

x

x 

. Phương trình đã cho tương đương với

 2 3 2 2


2

15

5

36

5

5

11 0

1

6

11

06

11 0tt

t

t

t

t

t

t

t
t

t


 Phương trình (*) vơ nghiệm do

 

0

.Với

2

11

2

1

0

1 2

1

0

12xt

x

x

x

xx 

    
Đối chiếu điều kiện, kết luận phương trình đã cho có tập nghiệm

1

;1


2S

 .Bài

i

t

to

án

n

2

20

01

1.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

1

4

x

2

1

2

4

3

xx

x 

  

.Lời giải.Điều kiện

x

0

.
Đặt

x

1

t

t

2

x

2

1

2

2x

x 

. Bất phương trình đã cho tương đương với

2


2 2


1

14

2

3

6

8 3

0

1

5

0

1

5

01

5

5

29

1

5

5

291

5

1

02

2

2

2t

t

t

t

t

t

x

xx

xx

x

x

x

x

x

x
  

  

  


(63)

Kết luận tập nghiệm

;

1

5

5

29 1

;

5

5

29

;2

2

2

2S

 



.Bài

i

t

to

án

n

2

20

02

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

1

3

78

x

1

xx

x.
Lời giải.Điều kiện

x

0

.Đặt

x

1

t

t

3

x

3

1

3

3 .

x

1

x

1

x

3

1

3

3

x

1

x

3

1

3

t

3

3

tx

x

x

x

x

x

x

 

Phương trình đã cho trở thành

t

3

3

t

78

t

t t

9



t

9

0

 

t

0;

t

9;

t

 

9

.Với

t

0

x

2

 

1

. Phương trình này vô nghiệm.Với

9

2

9

1

0

9

77

;

9

772

2t

 

x

x

 

x

x

.Với

9

2

9

1 0

9

77

;

9

772

2t

  

x

x

 

x

 

x

 

.
Phương trình đã cho có bốn nghiệm như trên.Bài

i

t

to

án

n

2

20

03

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

x

3

1

3

3

x

2

1

2

5

x

1

18

xx

x

x.Lời giải.Điều kiện

x

0

.Đặt

x

1

t

x

2

1

2

t

2

2;

x

3

1

3

t

3

3

tx

x

x 

. Phương trình khi đó trở thành

3 2 3 2 2


3

3

2

5

18

3

2

24

0

2

5

12

0
t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

.2


5

12

0,

0t

t

 

nên phương trình này vơ nghiệm.t

2

x

1

2

x

1

2

0

x

1x.Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

x

1

.Bài

i

t

to

án

n

2

20

04

4.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3

x

3

1

3

10

x

1

4

0

xx

x

 

.
Lời giải.Điều kiện

x

0

.Đặt

x

1

t

x

3

1

3

t

3

3

tx

x 

. Bất phương trình đã cho trở thành

 3 3 2 2


2
2


2


3

3

10

4

0

3

4

0

1 3

3

4

0

1 12

12

16

02

1

11

1

11 3 2

1

13

0

1

1

0

.

0

04
t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

txx

xt

t

t

x

xx

x

x 

  

 

  

 

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

x

0

.Bài

i

t

to

án

n

2

20

05

5.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

4

x

2

2

x

1

2

1

6

0

xx

x
 

.
(64)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

64


Điều kiện

x

0

. Đặt

2 2


2


1

12

x

t

t

4

x

4x

x 

.Bất phương trình đã cho trở thành2 2


2 2


4

6

0

2

0

1

2

01

3

1
1

1

2

22

1

2

2

0

2

1 2

2

1

03 11


2t

t

t

t

t

txx

x

x

x

x

xx

xx   

     
  

 


 
Kết luận bất phương trình có nghiệm như trên.Bài

i

t

to

án

n

2

20

06

6.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3


3


1

18

x

4 2

x

3

xx

x

.
Lời giải.Điều kiện

x

0

.Đặt

t

2

x

1

t

3

8

x

3

1

3

6 2

x

1

8

x

3

1

3

t

3

6

tx

x

x

x. Bất phương trình đã cho trở thành

 3 2


2

16

4

3

0

1

3

03

0tt

t

t

t

t

t
t

t


 

 

   

o

Phương trình [*] vơ nghiệm vì

 

0

.o

1

2

11

2

1

2

1

0

;12t

x

x

x

xx

 

 

  

  .
Đối chiếu điều kiện, kết luận phương trình đã cho có hai nghiệm

1

;

1


2x

 

x

.Bài

i

t

to

án

n

2

20

07

7.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 3


3


1

5

233

1

2

1x

x

xx

xx

x

x

 .
Lời giải.Điều kiện

3

x

 

1

0;

x

3

2

x

 

1

0

.


Phương trình đã cho tương đương với3 2 3 3


3 3


3

3

1

5

2

2

1

3

11

2

23

1

2

1

3

1

2

1x

x

x

x

x

x

x

xxx

x

x

x

x

x

 

 .Đặt


32

1


3

1x

x


t


xta có2 3 2


12

1

0

1

2

1 3

1

1

0

1; 0;1t

t

t

x

x

x

x x

xt 

  

 

 

  

.Kết luận tập nghiệm

S

 

1; 0;1

.Bài

i

t

to

án

n

2

20

08

8.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h3 2 3


3


1

2

12


1x

x

x

xx

xx

x

x

  

.Lời giải.Điều kiện

x

0;

x

3

  

x

1

0

.Phương trình đã cho tương đương với3 2 3 3


3 31

2

1

11

1

2

21

1x

x

x

x

x

x

xxx

x

x

x

x

x   

 
(65)

Đặt


3


1x

xt


x ta thu được2


3

112

t

0

1

1

1t

t

x

x

x

xt

t

 

  

  

 

.Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

x

 

1

.Bài

i

t

to

án

n

2

20

09

9.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2 3 2


2 3


5

2


22

1

3

1
x

x

x

x

x

xxx

x

x

x.Lời giải.Điều kiện

x

 

1;

x

3

3

x

 

1

0

. Phương trình đã cho tương đương với3 2 3 2 3 2


2 3 2 3


5

2

3

1

2

11

1

2

22

1

3

1

2

1

3

1x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x


 

 .Đặt


3
2


3

1


2

1x

x


t


x

xta thu được23 2 2


1


12

t

0

1

3

1

2

1

1

0

0t

t

x

x

x

x

x x

xt

t

 

  

 

 

.So sánh điều kiện, kết luận tập nghiệm

S

 

0

.Bài

i

t

to

án

n

2

21

10

0.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


3 2


2 2


3

2

4

2

212

2

3

2
x x

x

x

xx

xx

x

x

 .Lời giải.Điều kiện

x

. Bất phương trình đã cho tương đương với3 2 2 2


2 2 2 2


3

2

4

2

2

2

3

2

21

2

22

2

3

2

2

2

3

2x x

x

x

x

x

x

xx
x

x

x

x

x

x

 

 .Đặt


2


2

2

3

22x

x


t


xta thu được1

2

11
2

00t


tttt

t 

 


2 21

2

3

2

2

3

0

3; 0t

 

x

x

 

x

 

x x

  

x

.


2


2 2


2 2 2


4

3

7


2

3

2

1 16

24

16

1.

.

0,2

8

2

8

2xx

x

x

xt

xx

x

x .Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm

x

 

3; 0

.
Bài

i

t

to

án

n

2

21

11

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


2


2


4

41


4xx

xx

x

.


Lời giải.Điều kiện

x

0

. Đặt2
2


2


2

42
2

4x

xt

tx

 

x

.Phương trình đã cho tương đương với22

2

2


2

1 0

1

0

1

1

2

4

0

1

5;1

52xt

t

t

t

x

x

xx 

   

  

 

 

.Đối chiếu điều kiện, kết luận phương trình đã cho có hai nghiệm.Nhận xét.

(66)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

66Đối với các bài toán chứa bậc ba phân thức các bạn lưu ý các hằng đẳng thức quen thuộc3 3 3 2 2 3 3


3 3 3 2 2 3 3


3

3

33

3

3a b

a

b

a b

ab

a

b

ab a b


a b

a

b

a b

ab

a

b

ab a bBài

i

t

to

án

n

2

21

12

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

4

2

1

5

0


4

5

2x

x

x
x

x

.Lời giải.Điều kiện

x

. Đặt

x

2

4

x

 

5

t

ta thu được



 2


2


2 2


1

55

0

2

5

2

0

2 2

1

024

3 2

8

9

0

1

3

2

2

1

0

3; 1t

t

t

t

t
tx

x

x

x

x

x

x

x  

   

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm như trên.Bài

i

t

to

án

n

2

21

13

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h32

71

3x x

xx

x


.Lời giải.Điều kiện

x

 

3;1

. Phương trình đã cho tương đương với

2

2

2

3

7


2

3x

xx

x

.Đặt

x

2

2

x

 

3

t

ta thu được

2



234

1

3

0

2

4

2

6

0

1

5; 1

5; 1

7; 1

7t

t

t

x

x

x

x

xt
   

 

 

 

.Kết hợp điều kiện suy ra phương trình đã cho có bốn nghiệm.Bài

i

t

to

án

n

2

21

14

4.

. G

Gi

iả

ải

i

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h2

22

11

3

3x

xx

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Bất phương trình đã cho tương đương với

22

24

6

34

6x

xx

x .Đặt

x

2

4

x

   

6

t

t

x

2

2

2

0,

 

x

. Bất phương trình đã cho trở thành

2


2


2

3

23

t

t

0

1

2

2

2

0

2t

t

t

x

xt

t


 

  

 

 

.Kết luận nghiệm

S

 

 

2

.


Bài

i

t

to

án

n

2

21

15

5.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

3

312

3

4x

xx

x

.Lời giải.Điều kiện

22

x

x

 

3

0

.Phương trình đã cho tương đương với

2


2


3

32

12

3

4x

xx

x .Đặt

2


2

3x

x

 

t

thu được

3

3

3

13

2

34

0

4

13

12

0

; 44

4

4
t

t

t

t

tt

t

 

 

 


(67)

3

2

15

19

192

0

1

;14

4

2

2t

x

x

 

x.t

  

4

x

1

2

0

x

1

.Đối chiếu điều kiện ta thu được tập nghiệm

1

19

;1;1

192

2
S.Bài

i

t

to

án

n

2

21

16

6.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

3

1

3

2

12

1

x

x

xx

x

.Lời giải.Điều kiện

x

3

2

x

 

1

0

.


Đặt

3


2

1

,

0x

x

 

t t

thì phương trình đã cho trở thành2 3

211 1

1

0

1

2

0

2

0

2; 0; 2
t

t

t

x

x

x x

xt

   

  

  

.Kết luận phương trình đã cho có ba nghiệm

x

 

2;

x

0;

x

2

.Bài

i

t

to

án

n

2

21

17

7.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2
3


23

3

3


1

1x x

x

xx.
Lời giải.Điều kiện

x

0

.Biến đổi phương trình đã cho về dạng

3
3


21

2


1

1

xxĐặt

x

1

3

 

1

t

thu được3
2


3

1

0
1

121

2

3

2

02

1

1

2xt

xt

t

tt

xt

x  

 
Đối chiếu điều kiện ta được hai nghiệm

x

1;

x

2

.Bài

i

t

to

án

n

2

21

18

8.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2
3


63

3

2


1

4x x

x

xx.Lời giải.
Điều kiện

x

1

3

 

4

0

.Phương trình đã cho tương đương

3
3


61

3


1

4x


x.


Đặt

x

1

3

4

t

thu được3 32


3 3


1

31

1

364

3

7

6

06

1

2

1

2xt

xt

t

ttt

x

x  
   

 

  
(68)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

68


Bài

i

t

tậ

ập

p

t

ươ

ơn

ng

g

t

tự

ự.

.


GGi

iả

ải

i

c

ác

c

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

v

à

b

bấ

ất

t

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

s

sa

au

u

t

tr

ên

n

t

tậ

ập

p

h

hợ

ợp

p

s

số

t

th

hự

ực

c


1.2


2


1

3

53

1

2x

xx

x
.2.

2

24

2

15

22

8

2

3x

x

x

x

.3.


2
2

5

3


4

0


5x

x

xx

x

x   

.4.
2


2

5 2

1


562

1

5x


x

xx

x

x
  

.


5.


2
2

3

3 331

4

1x

x

x
x

x

x.6.2


2

5

42

14

04

2

7x


x

xx

x

x
 


  

.


7.





2
2


8

3

2

33.

42

3

1

3x

xx

x

x

.


8.


4 2
2 4

2

1


2


2

1


x

x


x

x
.
9.3 2


3

4 2

5


2

242

5

5

5x


x

x

xxx

x

x .10.
3 2 2


2 3 2


5

1

4

16.

74

1

1x

x

x

xxx

x

x  .11.

2
2


4

14

x

x

6x

x.


12.2
2

1

19


9


2

1


x

x


x


 .


13.2
2

12

24

716


x

x


x.


14.2

414

3


6

xx x

.15.

2


3

1


2

1


2

1


x x


x

x.


16.2

15 1

3

24


x

x


x
.17.

2
3

12

2

7

83

4

x

x

xx

x

 

.18.

2


2

110

10

32

1

2x

xx
.19.

2


3


81

2

22x

x

xx

x  

.20.

23 2

121 2

1

32

3x

x

x
x

x 
(69)

21.

2


3 2


13

4

13

34

03

x

x

xx

x

 

x

.22.

3 2


3 2


1

14

2

0x

x


x

x

.23.

2


2

1

1


10

6


x

x


x

x

.24.

4 2


4 2

1

1


12

7


x

x


x

x

.25.

2


2

1

1


1

2


x

xx

x


  


 


.26.

2


2


3

91

3

39

0x

x


x

x


  


 


.27.

2


2


2

43

x

1

9

x

1

24

0
x

x


  


 


.28.

2


2


1

31

3

1

5x

x


x

x


  


 


.29.

2


2


1

1
3

x

3

9

x

1

11x

x


  


 


.


30.

3


3

8

6


3


x

x


x

x


.31.

3
3

1

1


6


x

x


x

x
.32.

3
31

14

x

13

x

5x

x

.


33.


3
3

8

24

6

08

2


x

x


x

x .


34.


3
3

8

2


6

5


27

3


x

xx

x 


.35.

3
3


1

18

x

7 2

x

0x

x
.


36.


2
2


9

11

3516

2

4x

x


x

x


.


37.2 2
2
2


1

3

3

52

0


11x

x

xx

x

x x

 

.38.

3
3

8

27

2


x

x


x

x
.39.

2
2


9

316

x

4

x

175x

x 

  

.40.

3 2


3 2


1

1

1
4

x

3

x

13

x

2

0x

x

x

 


(70)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

70


Bài

i

t

to

án

n

2

21

19

9.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

3

2

5

21

3

1x

xxx

 

x

x

x

.Lời giải.Điều kiện

x

2

3

x

 

1

0

.Xét

x

0

không thỏa mãn phương trình đã cho.Xét

x

0

, phương trình đã cho trở thành

2 2


3

53

52

21

11

3

11

3x

xx

xx

x

x

xx

xx

xx

x

 


.Đặt

x

1

1

t


x 

thu được 2 2 2


2 2

3

52

3

6 5

2

4

2

4

6

0

2

3

0

3

1

021

12

2

0

1

1

0

1;1t

t

t

t

t

t

t

t

t

tt

tx

x

x

x

x
x

x 

 

 

  

   Kết hợp điều kiện ta có nghiệm

x

 

1;

x

1

.Bài

i

t

to

án

n

2

22

20

0.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

2

2

13

63

5

2

3

2x

xxx

x

x

 

x

.Lời giải 1.Điều kiện

2

;13x

 . Phương trình đã cho tương đương với



2 2 2 2


4 3 2 4 3 2


2 2 2 2


2 2 2


2

3

2

13

3

5

2

6 3

2 3

5

254

117

105

78

24

0

18

39

35

26

8

06

3

2

11

3

2

4 3

2

01 46

11

4 3

2

0

2

1 3

4 3

2

0

;
2 3x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x 

   

 

 

 

 

  

Đối chiếu điều kiện ta thu được tập nghiệm

1 4

;


2 3S

 .Lời giải 2.
Điều kiện

2

;1


3x

 


.Xét

x

0

không thỏa mãn phương trình đã cho.Xét

x

0

, phương trình đã cho trở thành

2

13

62

23

x

5

3

x

1x

x

 

 .Đặt

3

x

5

2

t


x 

ta thu được


2


2


2 2 2


2

136

2

12 13

6

6

2

7

4

0

2

1

4

0


61 46

11

4 3

2

0

2

1 3

4

5

1

3

;2 3t

t

t t

t

t

t

tt

tx

x

x

x

x

x

x

x

x 


 

  


(71)

Bài

i

t

to

án

n

2

22

21

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h22


2

3

93

1

2

10x

xxx

 

x

x

.Lời giải.Điều kiện

x

.Phương trình đã cho tương đương với

2

2

2

3

9

 

13

2

3

10x

xx

 

x

x

x

.o

Xét

x

0

khơng thỏa mãn phương trình đã cho.o

Xét

x

0

thì [1] trở thành

2

2

2

3

9

2

3

9

 

23

33

2

3

10

1

2

10x

x

x

x

x

xx

xx

x

 Đặt

x

3

1

t


x 

ta có 

2

3

9

2



2



2
2

9

41

20

0

5 9

4

0

4

3 9

13

27

01

10

t

t

t

t

x

x

x

xt

t

.Phương trình

9

x

2

13

x

27

0

vơ nghiệm.


Với

2


4

3

0

1;

3x

x

 

x

x

. Do đó

S

 

1;3

là tập nghiệm.Bài

i

t

to

án

n

2

22

22

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

 

3

5

102

x

1

x

6

x

2 2

x

3

21

x

x

.


Lời giải.Điều kiện

6; 3; 2;

1

; 02x

    .Phương trình đã cho tương đương với2 2


2 2


3

5

10

3

5

10

3

5

106

62

13

6

2

7

62

x

13

x

6

2

x

7

x

6

21

x

x

x

x

x

21

2

x

13

2

x

7

21x

xx

x(1).
Đặt

2

x

6

7

t


x 

; phương trình (1) trở thành2


2 2


3

5

10

6

610

108

630

0

5

21

15

0

2

28

2

8

0


6

2114

3

4

3

0

1;

3;

7

46;

7

46t

t

t

t

x

xt

t

x

xx

x

x

x

x

x

x

x  
   

  Các nghiệm đều thỏa mãn điều kiện ban đầu.Vậy phương trình có tập nghiệm

S

1;3; 7

 

46; 7

 

46

.Bài

i

t

to

án

n

2

22

23

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

5

2

8

7

01

4

1

3

xx

 

x

x

x

x

.Lời giải.Điều kiện

x

2

4

x

 

1

0;

x

0

.Phương trình đã cho tương đương với

5

8

7

01

1

31

4x

xx

x


 

 . Đặt

x

4

1

t


x
(72)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

72

2 2


2 2

5

8

70

3 5

8

40

7

5

7

74

120

0

2 7

60

05

31

7

16 3 23

16 3 232

7

32

0

1

7

32

7

0

1;

;7

7t

t

t

t

t

t

t

t
t

tx

x

x

x

x

xx

x  

   So sánh điều kiện, kết luận phương trình đã cho có ba nghiệm như trên.Nhận xét.Hình thức các bài tốn từ 219 đến 223 có dạng tổng quát 

 2 2 2 2mx

nx

m

n

pp

i

iiax

bx c

ax

dx c

ax

bx c

ax

dx c

xtrong đó

a b c d m n p

, , , , , ,

là các hằng số thực.Cách giải về cơ bản vẫn là đặt một ẩn phụ thuần túy, đối với các bài tốn có hình thức [i] các bạn chú ý xét


trường hợp

x

0

trước khi thực hiện chia cả tử số và mẫu số của mỗi phân thức cho x.2 2


2 2


mx

nx

m

n

m

np

p

pc

cax

bx c

ax

dx c


ax

bx c

ax

dx cax

b

ax

dx

xx

x
Các bạn có thể nhận thấy điểm mấu chốt của lớp bài tốn dạng này là phức tạp hóa ẩn x thông thường bởi một


biến phụ t phức tạp hơn, cụ thể là dạng

t

ax

cxnhư ở trên, sau khi thay thể trả lại sẽ làm mất đi x dưới mẫu


thức, sử dụng các biến đổi đại số làm ẩn giấu đi bản chất thực vốn có của nó.Một số mở rộng (chỉ đơn thuần là ghép thêm hệ số) như sau 


 


 2 2


2 2


2
2


3 31 1


2 2


2 2


mx

nxp

iii


ax

bx c

kax

dx

kcm

n

piv


ax

bx c

kax

dx

kc

xk ax

mx

k c


k ax

ex

k cp

v


ax

bx c

k ax

dx

k c
Ngồi ra có thể phức tạp hóa x bởi các biểu thức chứa x:

x

1; 2

x

1;3

x

2;

x x

2

;

2

2 ...

x


Thành thử khi đó để nhìn ra bản chất bài tốn cần có kinh nghiệm và cảm quan nhất định.Bài

i

t

to

án

n

2

22

24

4.

. Giải phương trình2

23

5

1613


2

1

4

2

1

4x


xx

x
.Lời giải.Điều kiện

x

0

.Biến đổi phương trình

2

3

2

5

16

3

5

165

54

4

5

4

4

5

13

4

4

4

4

13x

xx

x

x

x

x

xx

x

. Đặt5


4x

txta được




2 2


2 2


3

5

1613 3

12 5

20

16

16

16

104

360

0


4

4

135

10

59 2

5

0

4

9

8

5

0

4

9

5 8

5

10

0

1;4t

t

t

t

tt

tt

t

x

x

x

x

x

x

xx

x
  

   Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm

1;

5


4
(73)

Bài

i

t

to

án

n

2

22

25

5.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

4

2

7

56

1

1

2

xx

x

x

x

.Lời giải.Điều kiện

x

2

6

x

 

1

0;

x

0

.Biến đổi

2

4

2

7

5

4

7

51

16

1

1

2

6

2x

x
x

x

x

x

xx

x

. Đặt1


6x

tx 

ta được

2


2
2


4

7

52 4

24 7

5

6

5

8

48

0

5

12

4

06

25

1

21 4 26 21 4 265

42

2

0

5

42

5

1

0

1;

;5

5t

t

t t

t

t

t

tt

tx

x

x

x

x

xx

x  

   
Kết hợp điều kiện, phương trình đã cho có tập nghiệm

1;

21 4 26 21 4 26

;5

5S

 .Bài

i

t

to

án

n

2

22

26

6.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

5

5

2

6

6

174

6

5

7

2x

xxx

x

x

x.
Lời giải.Điều kiện

x

.Dễ thấy

x

1

không thỏa mãn phương trình đã cho.


Đặt

x

 

1

y

, biến đổi2

2

2 2


5

6

17

5

6

17

5

6

173

32

2

3

3

3

2

21

4

1

6

1

5

1

7

2

3y

y

y

yy

y

y

yy

y

y

y

y

yy

y


.Đặt

y

3

3

ty 

thu được hệ quả

 2 2


2

5

6

172 11

6

17

17

17

5

12

0

1 17

12

01

23

514

17

39

0

1

3 17

39

51

0

1;3

2; 4t

t

t

t

t

t

tt

t
y

y

y

y

y

y

y

xy

y  

 

  Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm

S

2; 4

.Bài

i

t

to

án

n

2

22

27

7.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h2 2


2 2


5

2

9

2

142

3

2

3x

x

x

x
xx

x

x.Lời giải.Điều kiện

x

  

2; 1

.o

Xét

x

0

không thỏa mãn phương trình ban đầu.o

Xét

x

0; 2; 1

 

, phương trình đã cho trở thành2

25

9142

2

33x

x
x

xx

xx

x

. Đặt

x

2

t


xta có

2 2


2


5

9

143

8

15

9

14

33

3
8

9

45

0

3 8

15

0t

tt

t

t

t

t tt

tt

t

t

t


(74)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

74

2

 2

163

8

15

01

2 8

15

16

0

1; 2x

xx

x
x

x

x

x

x     Kết hợp điều kiện suy ra tập hợp nghiệm

S

 

1; 2

.Bài

i

t

to

án

n

2

22

28

8.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h2
2


2


2

1

27
4

7

1370


1

7

15


1

6xx

xxx

xx.Lời giải.Điều kiện

x

1;

x

7

.
Xét

x

0

không thỏa mãn phương trình đã cho.Xét

x

0;1; 7

, biến đổi2 2


2 2


7

74

14

7

4

4

28

137

1370

4.

07

72

7

8

7

15

152

8x

xx

x

x

x

x

xx

x

x

xx

x
x

x 

 

 

 .


Đặt

x

7

8

tx 

thu được

12

4

36

137

0

212

2

2690

5400

0

2

5 53



540

010

15t

tt

t

t

tt

t






2 2


2


2

7

2

02

11

14 53

371

116

053

371

116

0


371

113049

371

113049

7;

; 2;106

106

2x

xx

x

x

xx

xx

  Vậy phương trình đã cho có bốn nghiệm.Bài

i

t

to

án

n

2

22

29

9.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


2


29

1

7

11

1x

x

xxx

x

x 

 

.Lời giải.Điều kiện

x

1

.Phương trình đã cho tương đương với2

2

3

3

3


9

x

 

x

1

x

1

7

x

1

x

 

x

1

9

x

1

7

x

1

x

 

8

x

2

.


Kết luận nghiệm

S

 

2

.Bài

i

t

to

án

n

2

23

30

0.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

4

8

2

7

14

1
10

18

4

6x

xxx

x

x

x.Lời giải.Điều kiện

x

2

10

x

18

0

.Nhận xét

x

2

khơng là nghiệm của phương trình ban đầu.Với

x

2

, đặt

x

 

2

y

thì phương trình đã cho trở thành2

2

2 2


4

7

4

7

4

71

1

12

2
6

2

22

10

2

18

2

4

2

6

6y

y

y

yy

y

yy

y

y

y

y

yy

y 

 .Đặt

y

2

6

ty 

ta có

4

7

1

11

24

2

6

2

5

24

0

3



8

06

t

t

t

t

t

t

t
(75)




2


1

2

02

23

14

014

2

0


1; 2; 7

47; 7

47

3; 4;9

47;9

47y

yy

yy

y

y

yy

x

  

 
  .Đối chiếu điều kiện, kết luận phương trình đã cho có tập nghiệm

S

3; 4;9

47;9

47

.Bài

i

t

to

án

n

2

23

31

1.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


4 2


3 2

3

13x

xxx

x

x
.Lời giải.Điều kiện

2


1

0x x

 

x

. Phương trình đã cho tương đương với


2


2

13


3


11x


x


xx


[1]Đặt

x

1

t

x

2

1

2

t

2

2x

x 

. Khi đó

 

2

2




1

t

 

5

3

t

1

t

3

t

 

2

0

t

1

t

2

02



21

1

1

5 1

51

2

0

1

2

1

0

;

;1

2;1

22

2x

x

x

x

x

x

xx

x  

 

 
 .


Kết hợp điều kiện suy ra phương trình đã cho có bốn nghiệm.Bài

i

t

to

án

n

2

23

32

2.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

6 4 2


2 2


1


1


3

10

3x

x

xxx

x

x.
Lời giải.Điều kiện

x

3

x

2

10

x

3

0

.Phương trình đã cho tương đương với3
3


3


1

11

1

21

11

13

10

3

10x

xx

xx

xx

x
x

xx

x 

 

.Đặt

x

1

t


xta thu được2


3 3 2

1
2

3

10

10

0

2

2

5

0

2

2

1

0

1t

t

t

t

t

t

t

t

t

x

x

xx 

 

 

 

.Đối chiếu điều kiện, kết luận nghiệm

x

1

.Bài

i

t

to

án

n

2

23

33

3.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h22


1

1

84

x

6

x

3

4

x

1

3 2

x

1

x

.Lời giải.Điều kiện

1

;

1; 4

2

6

3

0


2x

x

x

x

 

.
Đặt

2

x

 

1

y

, phương trình đã cho tương đương với2

2 2 2


1

1

8

8

1

1

81

13

1

2

1

3

31

3

1

3

1

1

24

12y

yy

y

y

y

yy

y

y

y

yy

y

 

(76)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

76


Đặt

y

1

2

ty 

ta thu được

1

1

8

2




3 2

1

8

1

8

2

3

0

2

1 4

3

01

3

t

t t

t

t

t

tt

 

t

 

22

4

1

3 32

5

4

5

2

1

2 4

5

4

0

; 2

;2

4 2y

y

y

y

y

y

y

xy

y
  

 

 

 .


Đối chiếu điều kiện, phương trình đã cho có hai nghiệm.Bài

i

t

to

án

n

2

23

34

4.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h2 2


2 2


3

5

1

5

54

5

4

6

5x

x

x

xxx

x

x

x
.Lời giải.Điều kiện

x

 

1;5

.Xét

x

0

khơng thỏa mãn phương trình đã cho.Xét

x

0

, biến đổi5

53

515

4

54

6x

xx

xx

xx

x


. Đặt

x

5

6

t


x 

thu được

2


2 2


3

1

15

14

4

1

2

2

8

0

2

4

02

45

58

2

0

8

5

2

5

0

4

11; 4

11
t

tt

t

t

t

t

t

t

tt

tx

x

x

x

x

x

xx

x

 

  

  Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.Bài

i

t

to

án

n

2

23

35

5.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h2 22 2


3

3

6

3

53


4

3

5

3

12x

x

x

xxx

x

x

x.Lời giải.Điều kiện

x

2

4

x

3



x

2

5

x

3

0

.Xét

x

0

không thỏa mãn phương trình đã cho.Xét

x

0

, biến đổi3

33

653
3

3

124

5x

xx

xx

xx

x 

 

 

 . Đặt

x

4

3

t


x 

thu được2 22


7

10

53
12

16

63

10

53

9


9

12252


29

165

756

0

3;29t

tt

t

t

t

t tt

tt

t

t

t

 

 Với

3

2

7

37

7

373

7

0

7

3

0

;2

2
t

x

x

x

x

xx

 

 

  

.Với

252

29

2

136

87

0

68

2101

;

68

210129

29

29t

 

x

x

x

x

.Vậy phương trình ban đầu có bốn nghiệm.Bài

i

t

to

án

n

2

23

36

6.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h


2


2 2


3

6

292

2

6x

xx
x

x

x 

.Lời giải.
(77)

Xét

x

0

khơng thỏa mãn phương trình đã cho.Xét

x

0

, biến đổi2


31

292

2

61x


xx

xx

x


 . Đặt

x

2

t


xthu được2 2


2 2


1

3

296 3

1

29

1

11

35

6

0

3 11

2

0


1

6
3

2 11

2

22

0

1;

2tt

t

t t

t

t

t

tt

tx

x

x

x

x

x 

 So sánh điều kiện ta có hai nghiệm như trên.Bài

i

t

to

án

n

2

23

37

7.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

12

2

11

22

4

5

1

xx

x

x

 

x

x

.Lời giải.Điều kiện: vì

x

2

2

x

 

4

x

1

2

 

3

0,

 

x
2


2

1

195

0,2

4x

  

x

x

 

xnên ta có

x

1

.Đặt

x

 

1

t t

,

0

thì phương trình đã cho tương đương với 2 2


12

11

12

112

27

74

7

3

74

3t

t
t

t

t

tt

tt

t 

 .Đặt

t

3

7

u


t 

thì (*) trở thành



2


22 2


12

112

12

11

1

2

1

2

21

11 0


17

1411 2

1

0

3

11

2

6

1

01

27

638

7 2

7

14

0

1

7

2

07

84

8u

u

u u

u

uu

uu

u

t

tt

tt

x
t

t

t

t

t

t

tt

x  

 

  Đối chiếu, kết luận phương trình đã cho có hai nghiệm

x

2;

x

8

.B
ài

i

t

to

án

n

2

23

38

8.

. G

Gi

iả

ải

i

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

2

5

1

3


3

1xx

xx

x

x

 

.Lời giải.Điều kiện

x x

2

3

x

1

0

. Phương trình đã cho tương đương với

5

1

3


13x


x


xx  .Đặt

x

1

3

tx 

ta thu được 2


2 2

53

3

6

5

0

1

5

01

12

2

0

1

1

0

1;1t

t

t

t

ttx

x

x

x

xx

x   

  
 

   
(78)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

78


Bài

i

t

tậ

ập

p

t

ươ

ơn

ng

g

t

tự

ự.

.


GGi

iả

ải

i

c

ác

c

p

ph

ươ

ơn

ng

g

t

tr

ìn

nh

h

s

sa

au

u

t

tr

ên

n

t

tậ

ập

p

h

hợ

ợp

p

s

số

t

th

hự

ực

c1.

2

4

2

5

1 08

7

10

7x

xx

x

x

x

 

.2.

2

3

2

2

84

1

1

3x

x

x

 

x

x

.3.

2

2

2

13

62

5

3

2

3
x

xx

x

x

 

x

.4.

2

6

2

8

101

1x

 

x

x

 

x

x

.5.

2

20

13

2

213

4

3

4x

xx

x

x

x

.6.2


2 2


3

5125

3

5
x

xx

x

x

x 

.7.

2

13

2

2

62

x

 

x

3

2

x

5

x

3

x

.8.

2

7

2

6

627

1

8

1

45x

xx

x

x

x

.9.

2

2

1

2

73

2

3

5

2x

xx

 

x

 

x

x

.
10.

2

3

2

7

4

05

5

1

1x

x

x

 

x

x

.11.

2

4

2

5

710

11

12

11

264x

xx

x

x

x

 

.12.

2

3

2

4

7

010

5

18

5

48x

x

x

x

x

.13.


2


2 2


10

15

46

15

12

15
x

x

xx

x

x

x.14.2 2


2 2


6

65

05

6

8

6x

x

x

xx

x

x

x 

  
.15.

2


2 2


1

32

3

203

3

5

3

63x

x


x

xx

x

x

x

.16.
2


2 2


3

1

251

9

1

14x

xx

x

x.17.

2

3

2

15

45

11


2

13

22

4

15

47

2x

xx

x

x

x
.18.

2

4

4

5

2

5

8


2

3x

x